Čtvrtek 24. ledna. Svátek má Milena.

Lze najít rovnováhu mezi výnosem, riziky a likviditou?

Podobně jako se sedlák může rozhodovat, jaké plodiny bude pěstovat, může se investor rozhodovat, které investiční příležitosti využije, jak sestaví své portfolio. Sedlák i investor zvažuje výnosy, a musí zvažovat i rizika. Přijde-li špatné počasí, mohou být výnosy menší, než byly výnosy očekávané.

Pak začnou na dveře sedláka klepat věřitelé, na dveře investora se dobývá nutnost vyrovnat rozpočet a zvládnout peněžní toky. V této chvíli se ukazuje, nakolik zvítězila investorská prozřetelnost a moudrost a nakolik vytvořené portfolio aktivit bylo vhodně sestaveno z pohledu výnosu, rizika a likvidity.

Spoření a investování je o uplatňování principů akumulování kapitálu, kdy je nashromážděný kapitál vkládán do vhodně zvolených aktiv. Takové akumulování kapitálu, ať už formou pořízení vlastního bydlení, nebo investování do jiných aktiv, s sebou nutně nese zvažování výnosu, rizika a likvidity.

Výnos, riziko a likvidita investic, představují investiční trojúhelník, který je z pohledu základů investování důležitým konceptem. Tomu, kdo tuto koncepci nezvládá, se může třeba snadno stát, že se ocitne v pasti špatného investičního rozhodnutí.

Výnos – Kolik z toho může být?

Jsou-li investovány nějaké prostředky, bývá odhadováno, jaké budou výnosy. Investor se v této situaci ptá, co z toho bude mít, co to vynese, jak z dané investice bude profitovat. Výnos, který příslušná investice v budoucnu vytvoří, je dán součtem všech příjmů, které uskutečněná investice umožní dosáhnout. Investora zajímá čistý výnos, tedy výnos snížený o náklady, jako jsou poplatky a daně. Očekávaný výnos z dané investice může být porovnáván s očekávaným výnosem z alternativních investic a je lákavé přijímat investice nejvíce výnosné.

Investiční instrument může přinášet pravidelné příjmy, jako jsou úroky, dividendy, příjmy z nájemného. Vedle příjmů pravidelných existuje i možnost, že investice vytvoří i zisk při jejím prodeji – bude dosaženo kapitálového výnosu.

V reálném světě ovšem ceny jakýchkoli aktiv podléhají tržním vlivům a kolísání. Je-li investor nucen pod tlakem nežádoucí situace prodávat za ceny nižší, než byla cena nákupní, prodělává a dosahuje kapitálové ztráty. Nejlepší je kupovat perspektivní investici v době poklesů cen a prodávat v době cen rostoucích, kdo něco takového umí, může dosáhnout kapitálového výnosu. Souhrnně řečeno, v zájmu investora je pořídit něco, co mu pokud možno zajistí průběžné příjmy a co bude možné v uvažovaném investičním horizontu s kapitálovým výnosem prodat.

Skutečné výnosy ovšem mohou být oproti předpokládaným výnosům menší, investor nese riziko.

Slibnou investiční příležitostí se v určitém čase a prostoru může zdát koupě bytu. Podmínky se ale mohou změnit, poptávka po bydlení v dané lokalitě může poklesnout, může zapůsobit nečekaný odliv lidí, slibná příležitost se může změnit v noční můru.

Riziko – Co když bude leccos jinak?

Každá investice je spojena s rizikem, investování prostředků s sebou nese rizika. Existuje riziko, že výnosy nedosáhnou očekávané výše. Může se třeba stát, že kapitálová hodnota investice poklesne a investor bude nucen prodat za nižší cenu, než koupil. Také průběžné příjmy z investic nejsou vždy úplně jisté, čistý úrok nebo příjem z nájemného může být třeba ovlivněn neočekávaně vyššími náklady nebo zdaněním.

Jelikož budoucnost je nejistá, může dojít nejenom k poklesu hodnoty investice, ale i k tomu, že investice neponese žádné čisté výnosy v podobě úroků nebo dividend. Může dojít k poklesu trhu, emitent cenného papíru může zkrachovat, investice denominované v cizích měnách se mohou znehodnotit změnou směnného kurzu, investice denominované v domácí měně mohou být znehodnoceny inflačně.

Výše rizika je pak obvykle spjata s výnosem, který může být dosažen. Za podstoupení rizika v případě nejistého výnosu existuje příslib odměny v podobě rizikové přirážky. Z praktického hlediska by investor asi neměl být spekulantem, měl by se snažit vhodně zvolit portfolio, rozložit své investice do více nezávislých tříd aktiv (akcie, obligace, nemovitosti, komodity).

Likvidita investice – Jde to rychle zpeněžit?

Likvidita investice udává schopnost, popřípadě rychlost, s jakou lze příslušné aktivum v případě potřeby proměnit bez velkých ztrát a nákladů na hotové peníze. V případě některých finančních instrumentů je likvidita stanovena smluvními podmínkami příslušných produktů nabízených finančními institucemi. Kupříkladu bankovní termínovaný vklad je vymezen dobou, po kterou nemůže klient bez sankcí na prostředky dosáhnout.

V jiných situacích jde o to, jak snadno a rychle je možné příslušné aktivum prodat a zpeněžit, likvidita je dána aktuální nabídkou a poptávkou na trhu. Je-li trh likvidní, je na něm velký objem nákupů a prodejů, jsou zde velké obraty. Pokud je trh likvidní málo, obchoduje se málo a prodej může trvat dlouhou dobu.

Pokud nezkušený investor špatně odhadne své budoucí finanční potřeby, může být donucen nedodržet investiční horizont a prodat svou investici v nevhodnou dobu. Nemusí se ale nutně jednat o nezkušeného investora, člověka mohou postihnout nečekané okolnosti, jako je změna pracovní způsobilosti, rodinných poměrů nebo jiných okolností, proti kterým se ani nemohl zajistit. Velká likvidita je z tohoto pohledu žádoucí, protože umožňuje se takovým nečekaným okolnostem přizpůsobit. Na straně druhé ovšem vyšší likvidita znamená nižší výnosy a obětovanou příležitost zhodnocení kapitálu.

Hotovost v peněžence nebo na osobním (běžném) účtu je nejvíce likvidní, protože stačí tyto peníze vzít a zaplatit jimi to, co je potřeba. Některé akcie nebo podílové listy jsou likvidní, lze je prodat podáním příkazu, hotovost je k dispozici za několik dnů.

Dům nebo byt už tak likvidní není, prodej se musí inzerovat, čekat na zájemce, je nutné vyjednávat o ceně, čekat na uzavření smlouvy a zaplacení. Celý proces může trvat několik měsíců, likvidita investice je v řádu měsíců. S rostoucí lukrativností lokality a kvality objektu poptávka po těchto nemovitostech pravděpodobně poroste, čímž poroste i jejich likvidita. Větší likvidita na realitním trhu také existuje v situaci přehřátého trhu v době realitního boomu.

Likviditu všeobecně ovlivňuje i fáze úvěrového cyklu, je-li snadné získat levně úvěr, ovlivní to poptávku. Existují i třídy aktiv méně likvidní než reality, příkladem mohou být umělecká díla, unikátní starožitnosti nebo podíly v soukromých společnostech.

Z praktického hlediska je pak vhodné mít v investičním portfoliu aktiva s různou likviditou. Část prostředků, představující finanční rezervu, je vhodné mít v podobě vysoce likvidních aktiv nebo hotových peněz. Při finančním plánování je důležité také zvažovat v budoucím období potřebnou likviditu, tok peněz a nároky rozpočtů budoucích období.

Aktiva a majetek lze sice obvykle prodat rychle, ale jen s podstatnými ztrátami. Právě doby hospodářského útlumu, kdy nejistoty hýbou výnosy a rizika vyplývají na povrch, se ukazuje, jak dobře či špatně bylo zvoleno investiční portfolio a jak bylo zvládnuto finanční plánování. Čím to, že neexistuje poučení z minulosti a stále se nacházejí ti, kdo musí psát inzerát: „Prodám levně, dohoda možná. Spěchá!“?

Bojíte se akcií?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.