CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Podmínky užívání

 

Podmínky užívání odborného finančního serveru Investujeme.cz (www.investujeme.cz, dále jen „Server“):

 1. Uživatel Serveru (dále jen „uživatel“) je povinen si prostudovat tyto podmínky používání Serveru (dále jen „Podmínky“) a dodržovat je.
 2. Veškerá data zadaná uživatelem musí být v souladu s právním řádem České republiky a těmito Podmínkami.
 3. Na Serveru je zejména zakázáno publikovat jakákoli data
  1. s pornografickým obsahem;
  2. jejichž obsah by byl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
  3. jejichž obsah by byl v rozporu s těmito Podmínkami;
  4. jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu;
  5. jejichž obsah je copyrightován;
  6. jež obsahují osobní údaje;
  7. jejichž obsah propaguje komerční služby; nebo jiné servery s podobnými službami jako server www.investujeme.cz;
  8. obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky, nebo příspěvky které jsou neplacenou reklamou.
 4. Všechna data zadaná uživatelem mohou být cenzurována provozovatelem Serveru, tj. společností Swiss Life Select a.s., IČO: 242 60 444 (dále jen „provozovatel“).
 5. Uživatel nesmí na serveru publikovat data a informace nesouvisející s financemi, ekonomikou, finančními trhy nebo finančním poradenstvím ve větší míře než 50% obsahu vlastního blogu či příspěvku.
 6. Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za obsah veškerých dat zadaných Uživatelem.
 7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem.
 8. Uživatel smí služby Serveru používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem.

Uživatel souhlasí s tím, že

 1. provozovatel může zveřejnit jakákoli data zadaná uživatelem i vygenerovaná systémem (IP adresy, umístění počítače a další technické údaje), vyjma přihlašovacího hesla;
 2. služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen „Propojené servery“). Provozovatel není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru;
 3. data, která dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob a následky těchto zásahů;
 4. do e-mailové schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru, mu mohou být provozovatelem zasílány e-maily informačního nebo reklamního charakteru. Uživatel může kdykoliv požádat provozovatele o zrušení zasílání těchto e-mailů, a to na adrese redakce@investujeme.cz

Uživatel je povinen

 1. respektovat aktuální podmínky používání uvedené na internetové adrese https://www.investujeme.cz/podminky;
 2. zdržet se propagování konkurenčních služeb či využívat služby Serveru pro jiné komerční účely;
 3. při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze vlastní platnou e-mailovou adresu, popř. další údaje požadované Provozovatelem, které nejsou v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), a které jsou nutné pro zařazení těchto údajů do příslušné kategorie. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž e-mailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace a přispívání na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí;
 4. pravidelně se seznamovat s aktuálním zněním Podmínek a jejich změnami. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí;
 5. respektovat, že pro data, která uživatel na Server vkládá mohou platit další pokyny a omezení. Tyto jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel data vkládá.

Uživateli je zakázáno

 1. zřizovaní několika uživatelských účtů, které by byly zřízeny za účelem umělého zvýšení prostoru pro jeho prezentaci a za účelem klamání ostatních uživatelů Serveru;
 2. úmyslně podporovat, umožňovat nebo se zapojovat do jakýchkoliv nelegálních činností, včetně přenosu komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, porušování vlastnických a autorských práv;
 3. neoprávněně využívat data a neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost Serveru nebo narušovat bezpečnost Serveru ve snaze získat neoprávněný přístup;
 4. využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto Podmínkám.

Uživatel nemá nárok na žádnou náhradu případné škody způsobené:

 1. případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru;
 2. případným únikem informací o uživateli;
 3. jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru.

Uživatel odpovídá

 1. za to, že využíváním služeb Serveru nepoškozuje jakákoli práva třetích osob;
 2. za případné škody vzniklé provozovateli v případě prokazatelné vědomé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání ze strany uživatele. Tuto škodu je uživatel povinen uhradit ve skutečné výši.

Provozovatel se zavazuje, že

 1. informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, nezneužije k žádné činnosti, která by mohla prokazatelně poškodit uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo

 1. na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění;
 2. ze Serveru odstranit uživatelský účet:
  1. který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti;
  2. který byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly;
  3. který byl používán v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti;
 1. při nedodržení jakéhokoli bodu těchto Podmínek zrušit uživateli účet, a to bez udání důvodu;
 2. bez souhlasu uživatelů a i bez předchozího oznámení služby Serveru inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat;
 3. kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Serveru.

Zrušení uživatelského účtu a příspěvků

 1. Uživatel, který se řádně zaregistroval na Serveru, má právo na odstranění svého uživatelského účtu.
 2. Odstranění účtu znamená že budou odstraněna veškerá data zadaná uživatelem vyjma komentářů, příspěvků
 3. i názorů a uživateli již nadále nebude dovoleno využívat služeb Serveru, pro něž je nutné mít platný uživatelský účet.
 4. Zrušení účtu uživatel provede kliknutím na odkaz „Zrušit účet“ v nastavení uživatelského profilu. V případě, že není v nastavení volba zrušení účtu, může o zrušení zažádat zasláním e-mailu na redakce@investujeme.cz, přičemž žádost musí odeslat z e-mailu uvedeného při registraci.
 5. V případě, že uživatel zapomněl heslo a nemůže se přihlásit do svého profilu, může si nechat heslo zaslat na e-mail uvedený při registraci kliknutím na odkaz „Zaslat heslo“.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu mu vzniká právo využívat služby Serveru.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách Serveru pouze proto, že jich nevyužívá.
 3. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na Serveru. Provozovatel bez zbytečného odkladu odstraní ze Serveru informaci(e) nebo fotografii(e), u nichž existuje důvodné podezření ze strany provozovatele, že taková informace či fotografie nesplňuje podmínku autentičnosti nebo porušuje jiná ustanovení těchto Podmínek, a to bez udání důvodu.
 4. Na Serveru nejsou shromažďovány žádné citlivé osobní údaje, jak jsou definovány v GDPR. Kontaktním pojítkem provozovatele s uživatelem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě jeho mobilní telefonní číslo. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vyjma názorů, příspěvků a diskusí, a to včetně automaticky vygenerovaných dat (IP adresy, umístění počítače a další případné technické údaje) vymazána z databáze. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby data uživatele zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Severu.
 6. Uživatel poskytuje provozovateli následující práva k veškerým výsledkům jeho činnosti na Serveru, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Za poskytnutí oprávnění provozovateli k těmto výsledkům činnosti uživatele nenáleží uživateli jakákoliv úplata.


Nejnovější články

Patří akcie vojenského průmyslu do ESG portfolia?

Akcie vojenského průmyslu ESG investoři do svého portfolia už tradičně nezahrnují. Důvodem jsou etické obavy plynoucí ze spojení výrobců obranných systémů s válčením. Výdaje na obranu celosvětově rostou, ale zahrnutí těchto akcií do ESG portfolia je navzdory impozantním výsledkům obranných firem dál obklopené kontroverzemi. Investiční etika se totiž […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 06. 2024

Zkontrolujte si, zda za dva týdny také nepřijdete o státní příspěvek na penzijko

Jen necelé dva týdny zbývají do chvíle, kdy začnou platit další legislativní změny v penzijním spoření. Nová pravidla v poskytování státních příspěvků se dotknou statisíců českých střadatelů. O příspěvky od státu přijdou ti, kteří si nespoří alespoň 500 korun měsíčně a také všichni penzisté.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 06. 2024