CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství

 

Asociace USF ČR pozastavila členství broker poolu Broker Trust za neplnění opatření k nápravě. V reakci na to Broker Trust vystoupil z asociace. O co ve sporu mezi Broker Trustem a USF ČR jde? Dopad může být mnohem širší, než se na první pohled zdá.

Loading 

Rada USF ČR pozastavila k 14. 9. 2017 členství v asociaci broker poolu Broker Trust. Jako důvod Unie uvádí „dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě v rámci disciplinárního řízení“. V reakci na rozhodnutí Rady USF se Broker Trust rozhodl asociaci opustit. Oficiálním důvodem je odlišná představa o směřování samoregulační organizace.

Broker Trust, a.s. dlouhodobě neplnil opatření uložená společnosti v rámci disciplinárního řízení USF. Proto přistoupila rada USF k rozhodnutí o pozastavení členství, a to do doby splnění uložených opatření. Doplňuji, že toto rozhodnutí bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů USF, kteří jsou na půdě rady zastoupeni na základě parity hlasů,“ uvedl k rozhodnutí Rady USF Jiří Šindelář, předseda představenstva USF ČR. Podle informací ze zdrojů blízkých USF došlo dokonce k přislíbení plnění opatření k nápravě, přesto se Broker Trust dostal do dvouletého prodlení s jejich realizací.

Tolik ve stručnosti. Při pohledu do hloubky není situace zdaleka tak jednoduchá. Celý spor stojí na dvou bodech opatření k nápravě. Některé společnosti využívající služeb Broker Trustu neuvádí na svých internetových stránkách, že jsou podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem zastupujícím Broker Trust. Podle USF tím společnosti porušují zákon, podle Broker Trustu je to v pořádku. Ve druhém bodě se jedná o rozvázání spolupráce s jedním poradcem, který se měl ještě v době spolupráce s konkurenční společností dopustit pojistného podvodu.

PPZ na internetových stránkách

„USF ČR požadovala, aby jedna ze společností servisovaných Broker Trustem na svém webu uváděla informace o této spolupráci. Podle externích právních analýz, kterými disponujeme, ale neexistuje zákonná povinnost smluvních partnerů (v roli VZ či PPZ) zveřejňovat na svých webových stránkách v obecné rovině údaje o spolupráci s jejich investičním zprostředkovatelem nebo pojišťovacím agentem,“ uvádí k požadovanému opatření k nápravě Michal Knapp, generální ředitel a předseda představenstva Broker Trust.

Etický kodex USF ČR je v tomto případě porušen hned ve druhém bodu: „Při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných službách a produktech.“

REKLAMA

Společnost, která je rozbuškou pro tento spor, je finančně poradenská firma Best Partner, která je podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem a vázaným zástupcem Broker Trustu. Ta na svých internetových stránkách svůj vztah k Broker Trustu neuvádí. Zato obchodní rejstřík uvádí, že majitel Broker Trustu Zdeněk Sluka ve společnosti drží 30% podíl.

Aktualizace: Dle Obchodního rejstříku přestal být Zdeněk Sluka společníkem k 15. 8. 2017 notářským zápisem, zapsaným 21. 9. 2017. Informace o 30% podílu Zdeňka Sluky byla získána náhledem do Obchodního rejstříku dne 21. 9. 2017.

Ve finančně poradenském oboru se nejedná ani o zavedenou praxi, v tomto případě jde navíc o web, který cílí na poradce, ne koncové klienty. Broker Trust v této oblasti plně respektuje a podporuje budování vlastní korporátní identity smluvních partnerů. Zdůrazňujeme, že tímto nedochází k jakémukoliv krácení  práv klientů či jejich uvádění v omyl, smluvní partneři klienty v předstihu před uzavřením jakékoliv smlouvy písemně informují o své příslušnosti k Broker Trustu tak, jak jim ukládá zákon,“ zdůvodňuje Michal Knapp, proč Broker Trust opatření k nápravě neplnil.

USF ČR má jiný náhled na věc a na uvedení informace o zastupovaném subjektu trvá. Opírá se přitom i o stanovisko České národní banky (ČNB), které dohledový orgán prezentoval mimo jiné v Úředním sdělení České národní banky ze dne 19. září 2014:

„Za účelem naplnění povinnosti PZ jednat s odbornou péčí, tj. poskytovat pravdivé, doložené, přesné, jasné a nikoliv dvojsmyslné informace, je nezbytné zajistit, aby veškeré propagační materiály PZ tomuto požadavku odpovídaly a za tímto účelem byly také předem prověřovány. Pokud PPZ používá k propagaci pojistných produktů vlastní propagační materiály, měly by být PZ vždy předem předloženy k posouzení.“

„USF považuje praxi, kdy podřízení zástupci členské společnosti propagují své služby pod vlastním značkou (obchodní firmou) bez alespoň elementární informace o tom, že zastupují danou společnost, za neslučitelnou se zásadami poskytování nezkreslených a úplných informací stanovenými Etickým kodexem USF. Ačkoliv považujeme samoregulační pravidla za vyšší standard, než jaký stanovuje zákon, iniciovali jsme v této věci také výkladové stanovisko ČNB. I toto stanovisko potvrdilo správnost našeho závěru,“ dodává USF ČR ve svém vyjádření.

Výňatek ze stanoviska ČNB:

Z povinnosti odborné péče a povinnosti neuvádět v komunikaci se zákazníkem neúplné či nejasné informace, zakotvené v 21 odst. 1 ZPZ, vyplývá také povinnost PZ nezamlčet ani klíčový údaj o tom, zda jedná jako PPZ či samostatně v některé z jiných rolí podle ZPZ, a také zda v daném případě zprostředkovává pojištění nebo investice. Plyne to též z povinnosti nezamlčet údaje o vlastnostech nebo charakteru poskytovaných služeb, mezi něž nepochybně patří také to, v jakém postavení jedná, a samozřejmě také zda jedná jako PZ, anebo jako vázaný zástupce podle ZPKT.

REKLAMA

Výše uvedené platí zvláště tehdy, pokud jeho užívání vlastní obchodní firmy může vyvolat nebezpečí mylného pochopení poskytovaných služeb či právní odpovědnosti. Jako neúplné pak lze vyhodnotit to, že PPZ šíří své propagační sdělení pod svým jménem bez uvedení skutečnosti, že zastupuje jiného PZ (či investičního zprostředkovatele), čímž zamlčuje podstatnou informaci o jím poskytované službě z hlediska jeho odpovědnosti vůči potenciálnímu zákazníkovi.

Potvrzení stanoviska USF ČR Českou národní bankou napovídá, že neuvedení informace o zastupované osobě nemusí odporovat pouze etickému kodexu, ale též zákonu.

Rozvázání vztahu s poradcem

Spáchání trestného činu pojistného podvodu rozhodně nezvyšuje důvěryhodnost finančního poradce. Pokud ale nedojde k soudu, je záležitost sporná. V případě poradce, který je předmětem nápravného opatření, došel případ po prošetření Policií ČR na státní zastupitelství s obviněním z trestného činu. Státní zástupce ale případ k soudu neposlal a zastavil ho pro zanedbatelnou vzniklou škodu – nikoli z důvodu, že by k trestnému činu nedošlo.

Poradce před nástupem pod Broker Trust pracoval ve finančně poradenské společnosti Broker Consulting, kde k činu došlo – a ta se s ním rozloučila. Po přechodu poradce pod Broker Trust požadovala jeho propuštění s tím, že spolupracovat s člověkem, který spáchal pojistný podvod, odporuje etickým zásadám USF ČR. A Unie s tímto názorem souhlasila. „USF považuje spolupráci s osobami, které se prokazatelně dopustily pokusu o pojistný podvod, za neslučitelné s obezřetnou personální politikou, jak jí požaduje Etický kodex USF,“ uvádí USF ČR ve svém vyjádření.

Nesouhlasil ale Broker Trust. Trestní stíhání poradce bylo podmínečně zastaveno a poradci nebyla po celou dobu dohledovým orgánem odňata možnost zprostředkovávat pojistné produkty, jakož i ze strany žádné pojišťovny omezena zprostředkovatelská činnost. Neevidujeme, že by se tento poradce za čtyři roky svého působení coby smluvní partner Broker Trustu dopustil v profesní rovině neetického, či dokonce protiprávního jednání. Naopak soustavně pracuje na svém vzdělávání, což dokládá například certifikovaný titul EFA, který tento poradce získal,“ hájí poradce Michal Knapp.

„Záležitost mělo smysl řešit před čtyřmi lety v původní společnosti, kde skutek nastal, ne dnes, kdy by byl takový trest neúčelný,“ dodává Michal Knapp.

Před čtyřmi lety ovšem situaci řešila společnost Broker Consulting, která s poradcem ukončila spolupráci. „Pro nás je naprosto automatické, že když se někdo pokusí o pojistný či úvěrový podvod nebo o krádež dat, tak se s ním okamžitě loučíme. Jsme k tomu vázáni etickým kodexem a samoregulačním opatřením,“ uvedl Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting. Obdobně postupují všechny velké značkové finančně poradenské společnosti a je to naprosto v souladu s Etickým kodexem USF ČR.

REKLAMA

Naopak Broker Trust situaci 4 roky neřešil. Neřešil ji v době, kdy se o pokusu o pojistný podvod dozvěděl, neřešil ji ani v okamžiku podání trestního oznámení Policií ČR na státní zastupitelství.

Pokud se firma k etickému kodexu dobrovolně zavazuje, je povinna se jím řídit. V opačném případě se může jednat nejen o neetické jednání, ale též o klamání spotřebitele. Etický kodex USF ČR navíc dodržování nejen zákonných norem finančními zprostředkovateli uvádí hned v prvním bodu: „Finanční zprostředkovatelé a poradci se při své práci řídí zákonnými i podzákonnými předpisy, pravidly hospodářské soutěže a dodržují obchodní zvyklosti v souladu s dobrými mravy.“ Tomu pokus o pojistný podvod nepochybně odporuje.

Historie se opakuje?

Případ společnosti Broker Trust v mnohém připomíná příběh OVB Allfinanz z roku 2008. Ke dni 16. 10. 2008 rozhodl Etický výbor asociace AFIZ o pozastavení členství OVB za porušení etických norem. „Jedná se zejména o případy vícenásobného uzavírání investičních životních pojistek s minimálními pojistnými ochranami u téhož klienta nebo o IŽP s nedůvodně vysokými platbami běžného pojistného, navíc mnohdy v situaci, kdy platby nakonec překračují reálné možnosti daného klienta,“ uvádí tehdejší zpráva AFIZ.

O pouhý den později oznámilo OVB vystoupení z AFIZu. „Pozastavení našeho členství přišlo jako na zavolanou,“ uvedl Pavel Uzel, někdejší předseda představena a generální ředitel OVB Allfinanz, a dodal: „Přínos asociace pro naše podnikání již delší dobu neodpovídal námi každoročně vkládaným prostředkům v řádu několika milionů korun. Teď je raději investujeme do dalšího zkvalitňování přípravy našich spolupracovníků.“

OVB Allfinanz nezůstala osamocená dlouho. V prvním pololetí roku 2010 vstoupila do druhé asociace – USF ČR. Nelze tak vyloučit, že v budoucnosti bude Broker Trust hledat útočiště pod křídly AFIZu.

Dočasné pozastavení členství… větší problém, než se zdá?

O dočasném pozastavení členství společnosti Broker Trust v unii rozhodla Rada USF ČR. Podle externí právní analýzy, kterou jsme nechali vypracovat, je tento krok hned z několika důvodů v rozporu se stanovami USF, které navíc institut pozastaveného členství vůbec nezakotvují,“ reagoval Michal Knapp na pozastavené členství BT v USF ČR.

Stanovy možná pozastavené členství nezakotvují, nicméně etický kodex ano. Je jedním z šesti možností uložených sankcí za porušení etického kodexu:

 • výzva k přiměřené nápravě,
 • opatření k nápravě,
 • mediální zveřejnění porušení,
 • pozastavení členství v Unii,
 • podmínečné vyloučení z Unie a
 • vyloučení z unie.

Jako zakládající člen USF ČR byl Broker Trust u vzniku i etického kodexu a dalších dohod v rámci Unie.

Už samotné pozastavení členství jako sankce vůči společnosti může pro ni znamenat nemalé komplikace. Jde o důvěryhodnost. Pokud se společnost zavázala dodržovat etický kodex a dle orgánů asociace, jejímž je členem, je porušila do té míry, že si vysloužila pozastavené členství, rozhodně to na důvěryhodnosti nepřidá. A důvěryhodnost je jednou z podmínek pro licenční proces u České národní banky. A v současné době je v plném proudu licenční řízení na zprostředkování úvěrových produktů.

Loading

Vstoupit do diskuze 39 komentářů


Související články

Patří akcie vojenského průmyslu do ESG portfolia?

Akcie vojenského průmyslu ESG investoři do svého portfolia už tradičně nezahrnují. Důvodem jsou etické obavy plynoucí ze spojení výrobců obranných systémů s válčením. Výdaje na obranu celosvětově rostou, ale zahrnutí těchto akcií do ESG portfolia je navzdory impozantním výsledkům obranných firem dál obklopené kontroverzemi. Investiční etika se totiž […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 06. 2024

Zkontrolujte si, zda za dva týdny také nepřijdete o státní příspěvek na penzijko

Jen necelé dva týdny zbývají do chvíle, kdy začnou platit další legislativní změny v penzijním spoření. Nová pravidla v poskytování státních příspěvků se dotknou statisíců českých střadatelů. O příspěvky od státu přijdou ti, kteří si nespoří alespoň 500 korun měsíčně a také všichni penzisté.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • XYZ

  25 září, 2017

  Poslední odstavec myslíte opravdu vážně ? Ukažte mi jednoho jediného poradce, firmu či právnickou osobu, která se rozhoduje ve věci spolupráce s Broker Trustem na základě toho, zda tento subjekt je či není členem USF ČR ? Neznám nikoho, pro koho by zrovna tento argument byl klíčovým a rozhodujícím kritériem ke spolupráci. Dále nerozumím, jak spolu souvisí licenční proces u ČNB se členstvím (či jeho absencí) u USF ČR ? To jako že členové USF ČR mají licenci vyřízenou a schválenou rychleji, neb jsou díky členství důvěryhodnější ? Celé mi to přijde ze strany USF ČR dosti pokrytecké, neboť podobné „poradenské“ dárečky naleznete ve všem firmách, kteří jsou členy USF. Že jste před lety nevyloučili Broker Consulting za prasárny pana Štorka (alias Milkuly) ? A teď, čtyři roky nazpět, vytáhnete na světlo tuto kauzu ? Dotyčný poradce v té době ani nepracoval v Broker Trustu, ale v předchozí společnosti, trestní stíhání poradce bylo podmínečně zastaveno a poradci nebyla po celou dobu dohledovým orgánem ČNB odňata možnost zprostředkovávat pojistné produkty, jakož i ze strany žádné pojišťovny omezena zprostředkovatelská činnost. O čem se tu tedy bavíme ? To pak ale můžeme u kteréhokoliv z členů USF ČR vytáhnout jakoukoliv poradenskou prasárnu (a že jich je !!!) za čtyři, pět, sedm nebo deset let zpět a dožadovat se opatření k nápravě…

  Panu Knappovi fandím, postoji Broker Trustu zcela rozumím a chápu jej, dle mého není stran členství v USF ČR o co stát. Odešlo OVB, nyní Broker Trust, kdo bude další ?

  Odpovědět

 • Radek

  25 září, 2017

  Dobrý den, pane XYZ,
  snažíte se záměrně uvádět mystifikující tvrzení, nebo neumíte číst?
  1/ Důvěryhodnost nezvyšuje či nesnižuje členství v asociaci samo o sobě, ale to, že se zavážete dodržovat určitý etický kodex a následně svůj vlastní závazek porušíte. A je v zásadě jedno, jestli si takovýto závazek na sebe vymyslíte sám, nebo spolu s asociací. V tomto, nikoli v členství či nečlenství v asociaci je zakopané štěně.
  2/ OVB neodešlo z USF ČR, ale z AFIZ, shodou okolností (?) také v reakci na pozastavené členství. Následně (o pár let později) vstoupilo do USF ČR.

  Odpovědět

 • Tomáš

  25 září, 2017

  Ok Radku, dokážu pochopit, když se BT smluvně zaváže dodržovat určitý etický kodex – mimochodem, v naší branži nesmírně zprofanované slovo. Obsahuje onen kodex i to, že se USF ČR bude šťárat i v několik let starých případech, ke kterým došlo v době, kdy poradce či firma ještě vůbec nebyli pod pláštíkem BT ? Pokud ano, pak pana Knappa a celý Broker Trust naprosto chápu a nevidím jeden jediný důvod, proč v tomto profesním sdružení (USF ČR) setrvávat. Toto je to, co náš obor skutečně pálí ? Kauzy staré čtyři roky, kdy se pravděpodobně přebouchávalo ? Ukažte mi prstem na kteréhokoliv z členů USF ČR, v jehož firmě by se toto nedělo ? Děje se to bez rozdílu v každé firmě (někde více, někde méně). Nezlobte se na mě, ale je to pokrytecké a přízemní, naši branži trápí zcela jiné problémy, a daleko závažnější, jako např. IDD, přebujelá regulace, šílená administrativa, nesmyslné a zbytečné papírování a zahlcování klienta dalšími a dalšími souhlasy, nesouhlasy, sděleními atd. Jaká je vůbec přidaná hodnota členství v USF ČR, vyjma toho, že tam jsem ? Jako vyloženě úsměvné beru předchozí komentáře o vyšší důvěryhodnosti či serióznosti firmy jen proto, že je členem v nějaké asociaci. Asi jako čím víc pruhů, tím víc Adidas ?

  Odpovědět

 • Bavic

  25 září, 2017

  Trust to neřídí dobrým směrem teda. V Broker Trustu bych teď být teda nechtěl. Mají tam obrovské problémy.

  Odpovědět

 • TakyBavič

  25 září, 2017

  Consulting to neřídí dobrým směrem teda. V Broker Consultingu bych teď být teda nechtěl. Mají tam obrovské problémy.

  Odpovědět

 • Bavic

  26 září, 2017

  Opicka?

  Odpovědět

 • Anonym

  26 září, 2017

  Picka, icka, ka, a… 🙂

  Odpovědět

 • 25 září, 2017

  To je to samé jako s nedávno probíraným certifikátem EFA. Někdo si myslí, že díky němu bude lepším poradcem. No a někteří si myslí, že členstvím v USF budou taky něčím víc. Obojí je pochopitelně nesmysl, jde jen buď o vlastnictví EFA titulu na základě absolvování školení a složení zkoušky nebo o členství v USF na základě přihlášky – samo o sobě to nic neznamená a nemá to podle mě žádnou váhu.

  Odpovědět

 • Milan Černý

  25 září, 2017

  Uniká vám podstata věci, ČNB nechce vidět, že firmy vystupují pod „svou“ značkou a ne pod hlavičkou BT. Toto je začátek konce snů o „vlastní firmě pod Trustem“. „Vlastní firma v OVB“ už je v propadlišti dějin, za jak dlouho bude ta pod Trustem?

  Odpovědět

 • insider

  25 září, 2017

  Vtipné, že je u toho zase pan Knapp :-DDD

  Odpovědět

 • Insider

  26 září, 2017

  Jak Knapp někam přijde, p….e to tam. Sorry za tenhle analytický příspěvek.

  Odpovědět

 • Bavic

  25 září, 2017

  To jo ty malá sro konci a konečně vidí ze jsou u Trustu proste zase jen Emacka. 🙂

  Odpovědět

 • Ruprecht

  25 září, 2017

  Víte, proč Broker Trust musel pryč?
  Protože trhal partu. Broker Consulting pokuta od ČNB 800 000 Kč, OVB 5 000 000 Kč. No a Broker Trust jen 300 000 Kč.
  Pěkná sebranka, ta Unie.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  25 září, 2017

  Na řešení a vyšetřování v článku uvedených skutečností jsem se v letech 2014 a 2015 osobně v Broker Trust podílel.

  K informování zákazníka
  Poradci Broker Trust vždy písemně informovali zákazníka před zprostředkováním pojištění nebo poskytnutí investiční služby o tom, že jsou PPZ nebo VZ Broker Trust přesně v soulasu se zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Bez prokázání informování formou podepsaného záznamu od klienta prostě poradce nedostal provizi. Btw – pokud by se zde děly nekalosti, ČNB na kontrole by určitě nedostatky v informování klienta odhalila a uvedla v rozhodnutí.

  K pojistnému podvodu – přesněji pokusu o pojistný podvod
  Při šetření jsem pročetl dokumenty od Policie ČR. Prostudoval jsem vyjádření okresní státní zástupkyně k této kauze včetně postoje dotčené pojišťovny. Poté jsem vedl poměrně dlouhý rozhovor s poradcem. A ačkoliv jako compliance v Broker Trust jsem incioval ukončení spolupráce s mnoha poradci, zde jsem dospěl k přesvědčení, že tento poradce ještě by měl dostat šanci. Vždy je totiž nutné zvažovat odpovědně všechny skutečnosti, protože mé rozhodnutí by mohlo znamenat i profesní likvidaci člověka jako poradce. Poradce obdržel informaci, že sebemenší porušení vnitřních předpisů BT, právních předpisů nebo nerespektování pokynu ze strany BT bude znamenat okamžité ukončení spolupráce s BT. Produkce tohoto poradce byla podrobně monitorována. Během mého působení v BT se pak tento poradce ničeho nedopustil. Naopak – klienti v telefonních rozhovorech vyjadřovali vysokou míru spokojenosti s tímto poradcem.

  Odpovědět

 • Mira

  25 září, 2017

  Celá tato kauza je dle mě jen obyčejný boj mezi klasickými multilevely a broker pooly. V tomto konkrétním případě se jedná o boj mezi Broker consulting a Broker trust. A je velice evidentní jak USF šlape po Trustu zejména z iniciativy Consultingu, což je fakt nehorázná drzost, když zmiňovaný poradce před tím pracoval zrovna v Consultingu a pár měsíců po jeho vyhazovu si pořídíli (jak píše i pak XYZ) novou posilu do týmu pana ŠTORKA, který první měsíce dělal produkci jako 5 nejlepších poradců v Consultingu dohromady. Jistě to byla kvalitní práce a vůbec se určitě nejednalo o přepisování stávajících pojistek. A to všichni věděli, co je zač a i přes to ho pak zvali na podium jako vzor pro ostatní. A myslím, že Trust udělal dobře, že se za poradce postavil a nenechal se vydírat USF (alias BC).

  Odpovědět

 • Helena

  25 září, 2017

  Aha, a nebude to náhodou tak, že panu Hrubému z Broker Consultingu (třeba) utíkají či odcházejí poradci (možná i manažeři, možná i celé skupiny obchodníků) do broker poolu Broker Trust ?

  Odpovědět

 • Ruprecht

  25 září, 2017

  Pokud by USF byla nástrojem Broker Consultingu, ještě hůře pro ni. Pak by její důvěryhodnost byla zásadně ohrozena. Tedy ne byla, už je.

  Odpovědět

 • Mira

  25 září, 2017

  Tak určitě odcházejí celé skupiny, ale určitě to není jednostranné, dost jich i přichází, nicméně v zájemné bilanci je na tom Consulting jistě hůře než Trust (to platí asi všeobecně mlm vs. pool). Takže chápu tu nevoli MLM vůči poolům, zároveň ale taky chápu, že poradci, nebo celé skupiny přechází.

  Odpovědět

 • Bavic

  25 září, 2017

  Ani ne. Mají tam extrémně vysoké příjmy.

  Odpovědět

 • Alois Rozehnal

  26 září, 2017

  Extrémně vysoké příjmy má v Broker consultingu jen Petr Hrubý

  Odpovědět

 • Jan Hudler

  26 září, 2017

  Určitě má, ale fakt není sám.

  Odpovědět

 • 25 září, 2017

  Nejlíp to opět celý vystihnul a pojmenoval Ondra Záruba na Poradcích_Sobě:

  Poskytovatelem služby je vázaný zástupce a jeho IZ. Nevím, proč by s.r.o., které z jeho produkce bere v podstatě tipařskou odměnu, mělo něco takového zveřejňovat. Odchodem BT z USF tato asociace přestala mít důvod pro existenci. Zvlášť, když existuje tato datobáze: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

  Proč by vlastně USF měla ztratit důvod k existenci? Protože přišla o svého nejvýznamnějšího člena. Nechci se dotknout ostatních členů, ale z velkých hráčů nám tam zbývá OVB a Broker Consulting. OVB považuji za firmu těžce na sestupu, což potvrzují data z výročních zpráv i databáze ČNB. Navíc je to firma, která asi těžko může ostatní poučovat o tom, jak se to má dělat, když má historii, jakou má. Už samotné členství OVB v takové asociaci považuji za pádný důvod, proč v této asociaci nebýt. Tím pádem nám zbývá Broker Consulting, jehož vliv na organizaci tak zůstane zcela nevyvážen, protože bude obratově větší než všichni ostatní seriozní členové dohromady (sorry, ale OVB mezi ně nepočítám). USF si může samozřejmě dělat co chce. Nicméně přišla o jedinou velkou firmu, která je silně rostoucí. Neobhajuji pokutu pro BT od ČNB, ale přijde mi komické, že zrovna spolek v čele s OVB bude školit BT o tom, jak má chránit zájmy klientů. No je to jejich věc. Třeba mají nachystaného nějaké nové členy. Asi nejvíc mě zaráží ta obezřetná personální politika. Nebyl to náhodou člen A, kdo od člena B přijal do svých řad jistého rekordmana v pokutách udělených jednotlivci, který si pak musel chudák kvůli klientům i měnit jméno?

  Odkaz: http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/rada-usf-pozastavila-clenstvi-spolecnosti-broker-trust/#comments

  Odpovědět

 • Ruprecht

  26 září, 2017

  Pan Záruba občas trpí neobjektivitou.
  Vstoupíme-li do budovy Broker Trustu, člověk si občas myslí, že je v OVB. Knapp, Maurová, Wlasáková… (CEO, CFO, compliance). Proč pan Sluka angažoval tuto sestavu?
  Broker Trust rostl přijímaním poradců, žádné nevychoval. Nejvíce poradců je v OVB. Proto potřeboval někoho, kdo ofaubákům rozumí a kdo je zná. Nejlepším důkazem https://www.investujeme.cz/clanky/michal-knapp-za-meho-pusobeni-v-ovb-nebylo-zemske-reditelstvi-martina-zoubka-jen-cerne/
  A za Knappa nezůstalo jen při nasávání ofaubáků – přešly také větve ze ZFP. Myslíte si, že se ti lidé vzdají samospotřebitelského modelu? V Broker Trust dnes najdeme MLM, samospotřebitele, tedy známé chuťovky.
  Podívejme se na USF. Pod jednou střechou se setkávají zastupitelé firem, kdy jedna odsává poradce ostatním. A také OVB a Broker Trust, přičemž Broker Trust zastupují lidé, kteří odešli ke konkurenci.
  A nakonec – myslíte si, že z OVB a ZFP odešli lidé do Broker Trustu proč? Aby mohli dělat lepší poradenství? Tomu asi nikdo nevěří. Samozřejmě za penězmi.

  Odpovědět

 • Tonda

  26 září, 2017

  Krásne jste to napsal.

  Odpovědět

 • Freeman

  30 září, 2017

  Tyhle pohádky se Štorkem…Realita je jen jedna. Štork byl dlouhá léta trnem v oku nás všech slušných poradců. Petr Hrubý ho sice vzal, ale pak dokázal to, co nikdo jiný před ním – vyhodil ho, jako by vyhodil kohokoliv jiného, když dělal další neplechu. Tím Štork skončil. Vracet se k tomu, ze ho vzal je účelové.

  Odpovědět

 • Marek

  30 září, 2017

  Ano, je pravda, že pan Hrubý Štorka vyhodil, bohužel neuvádíte, co bylo příčinou – dle mne velmi silný mediální tlak, který pan Hrubý jednoduše neustál. Vzpomeňte si, že svého času se to probíralo snad všude, kam se člověk podíval. Byl toho plný internet včetně Investujeme.cz, probíralo se to o přestávkách na nejrůznějších produktových školeních a seminářích, žhavé téma to bylo na konferencích, setkáních a panelových diskuzích. Velmi dobře si vzpomínám, kolik lidí tehdy říkalo, jak je akcent na kvalitu naší práce zprofanovaný a falešný, když následně Broker Consulting přijal do svých řad pana Štorka (alias Mikulu). Vzpomeňte si na tehdejší příspěvky zde na Investujeme.cz, které vyznívaly ve smyslu: je jedno, že jsi poradenský dobytek, produkce je král. Štork dokázal měsíčně nosit produkci, kterou neudělalo ani pět standardně výkonných poradců (pomiňme kvalitu, každého zajímala produkce, tedy objem sjednaných investičních životních pojistek). Jinak vidím, že se mezi poradci rozmáhá slovník pana Hanzla („slušný poradce“) – taktéž nesmírně zprofanované slovo :0)

  Odpovědět

 • Radek

  30 září, 2017

  Přesně. Navíc si p. Hrubý nyní stěžoval, že toho poradce BT vůbec vzal, bez ohledu na to, co dělal dál – včetně vzdělávání a prý dobré produkce.

  Odpovědět

 • Freeman

  30 září, 2017

  Rozhodnutí o vyhazovu padlo mnohem dřív než mediální tlak. O několik měsíců.

  Odpovědět

 • 30 září, 2017

  Opravdu ? Tak proč pana Štorka vyhodil až po dlouho trvající medializaci na všech frontách ? Sorry, ale tomu nevěřím, nedává to smysl.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  30 září, 2017

  Milý Marku!
  To je od vás divné postesknutí. Mezi finančními poradci je mnohem více, než nepatrné množství slušných lidí. Slušní lidé mezi námi opravdu jsou a úmyslně vypouštím slovo „prý“. Je velmi pravděpodobně možné, že vy sám se považujete za slušného člověka a nevěříte v jiné slušné lidi. Já věřím, že slušní poradci mají budoucnost, ale budou to mít setsakra těžké. Když se tu zeptáte kohokoliv ve stylu: „Pane, jste poradenské prase?“, všichni vám rozhořčeně napíší, že prase jste vy, aniž by vás či vaši práci vůbec někdy osobně viděli. na vaši otázku nejen neodpoví že nejsou, ale odpoví vám urážkou. Když se zeptáte třeba nějaké známé osoby s negativní pověstí, asi vám napíše, že jste nějaký debil, ale spíše vám nenapíše vůbec, to je ztráta času a výdělku. Když si uvědomíte, kolik poradců na trhu je a nikdy neměli škraloupek, nabízí se jen dvě možnosti: buď nepracují dost efektivně, nebo jsou slušní. Řada z nich jsou jen méně schopní obchodníci, ale i kdyby to uměli, prasárny by prostě dělat nechtěli. A to přesto, že každý člověk neustále, tj. 24 hodin denně vykazuje dva základní stavy duše: strach a ziskuchtivost. Vracím se k začátku mého příspěvku. Slušných lidí z těch aktivních je hodně. Nějaký zlomek menší než 100% Kolik vy osobně si myslíte, že to je procent? Spojení slušný poradce mi nepřipadá zprofanované. Není to nula procent. Být slušný mi připadá zdravé a normální.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  26 září, 2017

  Prošel jsem si weby Best Partner a Broker Trust. Vypadá to, že Broker Trust buduje takový poolový MLM.
  V podstatě jsem našel jediný zásadní rozdíl mezi weby – Broker Trust slibuje vlastnictví kmene, Best Partner ne.
  Za mne – jasná volba.

  Odpovědět

 • Ivan Gregor

  26 září, 2017

  Broker Trust sdružuje odpad ze všech kulturních koutu. Měli jste rádi ZFP? Je v BT. Fincentrum? Je tam. OVB je tam. Vyhození lidé, podvodníci, nemakacenka. Kromě nutnosti investovat do sro, základního marketingu atd, se to neliší, pořad jsou tam jen spolupracovníci. Nikdo v Trustu pořádně neroste, roste jen Trust sám naplavovanim. Až si kluci co přišli ze ZFP vybudujou vlastní systémy a odejdou, bude Trust zase o 40 % menší. Bylo by dobre, aby Trust alespoň dodržoval zákony.

  Odpovědět

 • 26 září, 2017

  Když podle Vás Broker Trust sdružuje odpad (dle Vás ZFP, Fincentrum, OVB), pak by mě zajímalo, kdo tedy v těchto firmách po odchodu tohoto „odpadu“ pracuje. Jako ten „neodpad“ ? A to je prosím kdo nebo co ? A jak poznám poradenský odpad od toho zbytku ? Jako že předtím pracoval v MLM a nyní je v broker poolu ? Nebo předtím pracoval v poolu a nyní je v MLM ? Jste dosti naivní, jestli si myslíte, že poolu nebo MLM pracují jen ti korektní a slušní poradci. V obou dvou systémech naleznete jak slušné a seriózní poradce, tak darebáky, bouchače a podvodníky.

  Odpovědět

 • Tonda

  26 září, 2017

  Ivan má pravdu. Vy jste to dost překroutit a ještě dodal osobní útok. Tož tak.

  Odpovědět

 • Tonda

  26 září, 2017

  Je vidět, ze Broker Trust má silné PR – a píšou tady ty prekroucené příspěvky. Chcete skutečně interní informace? Zde jsou: http://www.opojisteni.cz/pojistovaci-zprostredkovatele/jiri-sindelar-komentar-usf-k-pozastaveni-clenstvi-spolecnosti-broker-trust/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=info@brokerexpert.cz&utm_campaign=795-2017-09-26

  Odpovědět

 • Radek

  26 září, 2017

  Pro to nemusíte chodit ani na opojisteni.cz – je to i tady 😉
  https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/vyjadreni-usf-k-pozastaveni-clenstvi-spolecnosti-broker-trust/

  Odpovědět

 • Paranoik

  27 září, 2017

  Je náhoda, že největší český broker pool a největší slovenský broker pool mají problém ve stejnou dobu? A vždy je u toho Broker consulting?

  https://www.investujeme.cz/clanky/finportal-slovensku-ma-problemy-odchazi-velka-cast-produkce/

  Odpovědět

 • Nemesis

  3 října, 2017

  Následující text výýstižně popisuje OVB, Broker Consulting, tedy hlavní síly v USF.

  „„Někteří lidi jsou fakt až tak v prdeli, jo?“ zvedá zaujatě oči od novin investor-miliardář. „Nedalo by se z toho něco vytěžit?“ obrací se na svého francouzského buldočka s rodokmenem dohledatelným do 14. století. A tak přišly Tesca, Homecredity, Cetelemy, a poté, co se zdálo, že už není co vyzobávat, i pyramidový systémy na cokoli.

  Střední a východní Evropu pokrývají zakopaný prdele, o jejichž existenci se bohatí lidi nikdy nedozví a ani nemusí. Díky pyramidám totiž chuďasové vyzobají po tisícovečkách a stovečkách peníze od sebe navzájem a s úsměvem je přeposílají vejš. Soused prodá sousedce hliníkovej hrnec a její syn ho zase na oplátku upíše k nevypověditelnýmu životnímu pojištění. Mezi tím dcera zařídí kreditky babičkám z obou stran, aby zvládla další splátku za kosmetickou sadu od švagrový.“

  Odpovědět

 • Nemesis

  3 října, 2017

  Více

  http://prigl.cz/pruvodce/pyramidovy-system-aneb-mrskani-malych-rybicek-na-dne-kapitalismu/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3Bgt7bbj%2FZTU6DBJ%2FfA1sFWQ%3D%3D

  Odpovědět