CZK/€ 25.360 +0,04%

CZK/$ 23.427 -0,06%

CZK/£ 29.607 -0,09%

CZK/CHF 26.602 -0,11%

Jiří Tatýrek: Se společností Maxis nemám nic společného

 


 

Dlouhá léta jste pracoval v AWD, pak jste inicioval vznik společnosti Maxis . Co vás vedlo k tomu, že jste inicioval založení nové společnosti?

Je pravda, že jsem v AWD pracoval od září 2003, oficiálně jsem skončil práci v AWD v červnu letošního roku. Co se týká společnosti Maxis, tak není pravda, že jsem inicioval její založení. Pronajímal jsem jí kanceláře a školil jsem.

Souvisí to s tím, že v srpnu loňského roku jsem vyvolal jednání s generálním ředitelem AWD panem Pyšíkem. Jednalo se o to, jestli dodrží rámcovou dohodu, že budu zastávat post obchodního ředitele AWD na Moravě a nadále skládat účty jemu, nebo struktura bude jiná a já spolupráci s AWD ukončím.

Dohodli jsme se, že spolupráci ukončím předběžně k 31. lednu. Pak ale bohužel nastal jiný vývoj.

Co vedlo k tomu, že jste v AWD skončil až v červnu?

V srpnu loňského roku jsme se sešli, stanovili jsme si dvě možnosti dalšího vývoje. Dohodli jsme se na tom, že AWD připraví nějakou nabídku dohody, v níž zohlední, co jsem pro AWD vybudoval, a budeme jednat o konečné dohodě.

REKLAMA

Nabídka přišla až 19. listopadu loňského roku a byla ve své podstatě o tom, že mi AWD nabízelo tříletou rentu v nejisté výši, ale víceméně za celoživotní vazalství vůči AWD. To znamená, že bych nikdy nesměl zaměstnat ani svou manželku, která měla s AWD také smlouvu. To jsem samozřejmě nemohl podepsat.

Pak došlo k nějaké drobné úpravě, ale stále to bylo o velkých sankcích a proti tomu o nejisté výši renty. Ani to jsem přirozeně nemohl podepsat. Nepodařilo se nám najít společnou dohodu.

Proti tomu jsem tedy nabídl svoje řešení. Byl jsem ochoten jít na roční velmi tvrdou konkurenční doložku, kterou po mně požadovalo AWD, ale za její přijetí jsem žádal přiměřenější finanční kompenzaci, než AWD původně nabízelo, a nebo jsem se chtěl rozejít hned, pouze se zachováním konkurenční doložky, která byla sjednaná v mé platné smlouvě o obchodním zastoupení s AWD. Ani jedna z mých nabídek nebyla ze strany AWD akceptována, takže jsme se nedohodli.

14. ledna mi byla předána výpověď mandátní smlouvy a žádost o úhradu dluhu, který jsem v té době u AWD měl.

To je další spor mez vámi a AWD. AWD po vás chtěla zaplatit dluh v poměrně vysoké výši a rozhodčí soud jej uznal. Jak jste se s touto částí vztahu s AWD vyrovnal?

Situace byla taková, že v lednu mi dalo AWD povinnost uhradit dluh s celkem značnými sankcemi. Je pravda, že půjčka byla po splatnosti, to nepopírám. Ale to byl logický následek předchozích událostí.

Peníze jsem si půjčil na vybudování nového poradenského centra. Peníze jsem měl vrátit v červnu loňského roku. A od června loňského roku jsme s panem generálním ředitelem Michalem Pyšíkem jednali o tom, v jakých splátkách dluh splatím.

Dokonce jsem podepsal splátkový kalendář, který mi AWD nabídlo, ale z AWD jsem ho nedostal podepsaný zpátky. Takže v okamžiku, kdy v lednu nastal obrat, dostal jsem výzvu k úhradě dluhu do sedmi dnů. Ještě jednou jsem se pokusil o smírčí řízení. To odmítli.

Mělo tak dojít k rozhodčímu soudu, který byl naplánován na 11. dubna. Celý dluh ve výši 5 mil. Kč se mi podařilo uhradit do 31. března. Rozhodčí soud se v podstatě zabýval jen příslušenstvím dluhu.

AWD po mě chtělo nějaké sankce, sankční pokuty, sankční úrok, které i se soudními výlohami činily částku přes 2 mil. Kč. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu 1,6 mil. Kč. A protože mi AWD od ledna zadržovalo finanční prostředky, tak po rozhodčím soudu dlužilo AWD mě a ne já jim.

Říkáte, že jste nebyl iniciátorem vzniku společnosti Maxis , nicméně jste potvrdil, že jste s ní spolupracoval. Jaká byla vaše role při vzniku této společnosti ?

REKLAMA

Myslím si, že jsem s touto společností mediálně mnohem více spojován, než je realita. Jednal jsem o budoucí spolupráci po ukončení smlouvy o obchodním zastoupení s AWD se společností Maxis stejně, jak jsem jednal s Brokerem či shodou okolností s Fincentrem a případně dalšími firmami. Rozhlížel jsem se na trhu, protože od srpna mi bylo jasné, že v AWD dál nebudu. A Maxis byl jedna z firem, se kterou jsem případnou spolupráci zvažoval. Nejsem člověk, který čeká, kam ho osud zavane.

Na druhou stranu jste i svým lidem oznamoval, že půjdete do Maxisu , a spousta vašich lidí do této společnosti přešla.

Vím, že nějací lidé, které jsem měl v týmu, v Maxisu jsou. Ale to je nezávislé na mě. S touto firmou jsem spolupracoval v tom smyslu, že jsem pronajímal prostory v Ostravě a dělal jsem činnost, kterou jsem dle smlouvy mohl, tzn. dělal jsem pedagogickou činnost pro společnost Maxis.Dělal jsem některá školení.

Na trhu se poměrně vehementně spekulovalo i díky této spolupráci, že v této společnosti nakonec skončíte. Co bylo důvodem, že jste nepřešel do společnosti Maxis?

Jednal jsem s několika společnostmi o budoucí spolupráci. Nabídka od Broker Consultingu, jednání s Petrem Hrubým , to byly důvody, proč jsem se nakonec rozhodl spolupracovat s Brokerem. Petr Hrubý je dle mého názoru největší osobnost na českém poradenském trhu. Finanční plánování je v Brokeru také zřejmě nejdále. Určitou jistotu mi dal i výsledek nedávného testu finančních poradců. Broker skončil první. A já mám opravdu za to, že také kvalita služby je pro úspěch mých budoucích spolupracovníků nezbytná. Nejsme už naštěstí v 90. letech nebo na začátku milénia.

Jednoduše, z hlediska všech věcí, které nabídka obsahovala, jsem se rozhodl pro spolupráci s Brokerem. Musím říci, že s AWD jsem spolupracoval zejména díky Michalovi Pyšíkovi , kterého si „do prosince“ velice vážím, a za všechno, co jsem se naučil a co jsem dokázal v AWD do značné míry vděčím jemu. Věřím, že jsem byl přece jen na oplátku velmi přínosným článkem. Můj tým přinesl firmě mezi lety 2003 a 2010 obrat 600 milionů korun.

Jedna ze spekulací, která koluje na trhu a možná ji vyvrátíte, je, že se společnosti Maxis rozjezd nepovedl tak, jak očekávala a ani jak jste očekával vy, a proto jste do této společnosti nenastoupil. Nemohla, nebo nechtěla si vás dovolit.

To já nevím. To je spíš otázka na představenstvo společnosti Maxis , jaké měla záměry, jak měla vypadat po nastartování, jak se měl vyvíjet obchod. Já jsem té firmě pronajímal prostory a dělal školitele a ostatní věci jdou mimo mě, jsou mimo mou kompetenci a nikdy v mé kompetenci nebyly.

Další spekulace se týká změny ve vedení české AXA, kdy odešel pan Doliak , se kterým jste měl mít uzavřenou nějakou gentlemanskou dohodu, ale změnou vedení tato pochopitelně padla.

(Smích) To jsem ještě neslyšel…To není pravda.

Přešel jste nakonec do Broker Consultingu. Důvody, proč jste si vybral tuto společnost jste již zmínil. Přešel jste do Brokeru sám, nebo i s nějakou svou strukturou?

V současné době jsem v Broker Consultingu sám se svojí manželkou.

Očekáváte, že za vámi přijdou někteří lidé, kteří buď přešli do Maxisu , nebo stále ještě zůstávají v AWD?

REKLAMA

Očekávám, že v následujících třech letech vybuduji na Moravě zemské ředitelství . Ve své podstatě podmínky pro zemské ředitelství z hlediska objemu produkce v Brokeru odpovídají pozici ředitele v AWD. V AWD jsem tohle dokázal za necelé 4 roky. Předpokládám, že v Brokeru bych to měl dokázat do tří let díky zkušenostem a znalostem.

Počítám, že toto ředitelství vybuduji především na nových lidech , na lidech, kteří ve své podstatě nemají s finančním poradenstvím nic společného. Několikrát jsem již dokázal zapracovat lidi, kteří dělali na vysokých manažerských postech v různých oblastech, které s financemi neměli nic společného. A počítám, že se mi to podobně podaří i v Brokeru.

Začnu zemské ředitelství budovat z Ostravy, a pak budu pokračovat dalšími pobočkami. Počítám s 5 – 6 pobočkami na Moravě do tří let.

Z AWD jste odešel po poměrně vleklých jednáních a i soudních sporech. Jaké jsou vaše vztahy s AWD v současnosti?

Jsem rád, že jsem v té firmě byl a fungoval. Byla to báječná léta. Do AWD jsem vstoupil v září 2003 proto, že mě rekrutoval přímo generální ředitel Michal Pyšík , se kterým se znám přes 20 let. A myslím si, že pro obě strany to byla plodná spolupráce. Já se hodně naučil a AWD narostla i díky spolupráci se mnou do zajímavých čísel.

Je jasné, že některé vztahy po uplynulých událostech ochladly nebo jsou v hluboké hibernaci. Ale nepovažuji za fér vzkazovat si podrobnosti přes média.

Dnes již s AWD nemám nic společného, jsem volný, proto jsem mohl 10. 7. podepsat smlouvu se společností Broker Consulting. Probíhají nějaká jednání ve smyslu ukončení smluv. Ale to je teď předmětem právníků.

To znamená, že ještě nějaké smluvní vztahy s AWD máte?

Žádné smluvní vztahy nemám. Soustředím se na budoucnost v Brokeru. Jsme opět po několika měsících plný energie. Od smlouvy s AWD jsem odstoupil a na základě odstoupení z toho vyplývají nějaké povinnosti AWD a je to teď otázka právních jednání mezi právníky AWD a právníkem mým.

Rozumím tomu správně, že AWD vám ještě něco podle vašeho názoru dluží?

Podle mého názoru ano.

A podle názoru vašeho právníka předpokládám také.

Přesně tak.

Jak se k tomu v současnosti staví AWD?

Samozřejmě odmítavě. Je to věc právních jednání mezi dvěma stranami. Já jsem rád, že jsem mohl od 10. 7. začít fungovat jakoby znovu pro novou společnost s novou vizí.. Líbí se mi jednání na úrovni win-win. Moje vize u téhle firmy je minimálně desetiletá. Chci tu dokázat alespoň to, co jsem dokázal v AWD. A jsem přesvědčen o tom, že se mi to podaří A na to, co bylo, nehledím.

Vy nějaké nároky vůči AWD vznášíte. Vznáší AWD nějaké nároky vůči vám?

Nejsem si vědom, že by AWD vůči mě vznášela nějaké nároky.

Jaký je váš současný vztah se společností Maxis ? Stále pro ně školíte, nebo nástupem do Broker Consultingu jste tuto činnost ukončil?

Činnost školitele pro Maxis jsem ukončil v květnu letošního roku.

Zmiňoval jste pronájem kanceláří . Ten stále trvá, nebo byl ukončen?

Kanceláře byly vypovězeny ve výpovědní lhůtě, abych je mohl využívat pro vznik ředitelství Brokeru.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 15 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Výměna dresů aneb Velké přechody poradců

Schyluje se k významnému přechodu. Zemské ředitelství putuje z OVB do Partners. Jeho zemský ředitel se již nedostavil v minulém týdnu ani na FKT. Jedná se o největší, ale zdaleka ne o jediný přechod. Odkud kam kdo přelétá?

Text: Petr Zámečník

12. 04. 2013

Privátní penzijní připojištění pod palbou kritiky

Lidé v Německu by si měli, dokonce musí privátně spořit na důchod. Je ovšem sporné, zda se jim vyplatí uzavírat Riester-smlouvu. Vláda slibuje větší transparentnost v množství nabídek. Odborníci se dohadují o smyslu soukromého připojištění. Sama transparentnost to ovšem nezachrání.

Text: Redakce

02. 10. 2012


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Podřízený.

  27 července, 2011

  Jo, jo.
  Tyhle manažerské špičky se chovají v poradenství jako mimozemské kobylky – přelétají z planety na planetu, vytěží její zdroje, vymačkyjí z podřízených a klientů maximum osobního profitu a poté, co cizí zdroje úplně „vyžerou“, tak přecházejí opět do jiné společnosti za novými bonusy a cíly.
  Ať děláte co děláte, opět na ně narazíte někde jinde, kde jsou opět „kingové“.
  A proto taky hledají nové neopotřebované podřízené nejlépe z nefinančních manažerských pozic (tj. lidi bez skurpulí), kteří o finančním poradenství neví téměř nic. Zkušený člověk by jim totiž neskočil na špek a těžko by se na něj provádělo vymývání mozků.
  Takže hodně štěstí v BC (či kdekoliv jinde příště).

  Odpovědět

 • drb

  27 července, 2011

  Myslím, že pana Tatýrka neznáte. A v AWD byl 7 let. To je dlouhodobá doba, nemyslíte?

  Odpovědět

 • Radek

  27 července, 2011

  Souhlas. To je dost dlouhá doba na zvažování změny.

  Odpovědět

 • Pavel

  27 července, 2011

  nemám rád tyhle změny. Několik let říká svým klientům a kolegům jak spolupracují s tou „nej“ společností. Za pár let už to neplatí a ta „nej“ je teď BC. Za dalších pár let už ani tohle nebude pravda… Kecy

  Odpovědět

 • j.s.

  27 července, 2011

  Je to ještě horší!Nejprv vychvaluje AWD,pak nám posílá mejly že nejlepší je MAXIS a za půl roku další mejl že Broker.Mě zklamal.

  Odpovědět

 • Radek

  27 července, 2011

  Jj, tohle beru. Proto bych nikdy svým lidem neříkal, že jsou v nejlepší společnosti (nemám rád tyhle superlativy, které jsou navíc vždycky relativní).

  Odpovědět

 • drbna

  27 července, 2011

  Ale to je přece normální, že nejlepší společnost se mění…stejně jako někdy je lepší mercedes jindy audi, někdy ferreri jindy porsche atd…Tady slyším nějaké zhrzení bývalých kolegů, kteří se s ním neuměli domluvit.

  Odpovědět

 • Nikdo

  27 července, 2011

  Je to člověk, kterému evidentně nezáleží na jeho lidech. Každá změna představuje velké riziko. Vezme je do Maxisu a pak když má osobní problémy (uhradit dluh AWD) je hodí přes palubu a zdrhne jinam. Jestli si myslí, že s ním udělají další změnu, tak se dost plete.

  Odpovědět

 • omnia samsung noki

  27 července, 2011

  Ale záleží, vám záleží na jeho špatné pověsti.

  Odpovědět

 • Pepa z depa

  27 července, 2011

  Nemusíte číst celý článek,stačí závěr.Věříte mu to?Věříte mu,že se na vás nevykašle zase za půl roku?
  Jaký je váš současný vztah se společností Maxis ? Stále pro ně školíte, nebo nástupem do Broker Consultingu jste tuto činnost ukončil?
  Činnost školitele pro Maxis jsem ukončil v květnu letošního roku.
  Zmiňoval jste pronájem kanceláří . Ten stále trvá, nebo byl ukončen?
  Kanceláře byly vypovězeny ve výpovědní lhůtě, abych je mohl využívat pro vznik ředitelství Brokeru.
  Děkuji za rozhovor.

  Odpovědět

 • frndík pindík

  27 července, 2011

  Věříme pepo, víc než to depo.

  Odpovědět

 • bývalá AWD

  29 července, 2011

  konečně…… Jiříku,držíme palce.Kdo Tě zná,musí vědět,že přesně víš,co děláš.Dobrá volba.Já vím,že Ty a Kačka to dáte.

  Odpovědět

 • mp

  29 července, 2011

  Jiřiku, vážně si musíš sám dodávat kuráž?

  Odpovědět

 • Kikina

  29 července, 2011

  kdo jiný než vy dva!!! dva lidé na správném místě s obrovskou kuráží, ctižádostí a odvahou!!! Držíme PALCE!!!

  Odpovědět

 • DonT.

  29 července, 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=EyuWEZzioz4&feature=related

  Odpovědět