Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Finanční produkt sjednáváte přes internet? Máte svá práva!

Spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku jsou silným tématem, kde na dodržování povinných náležitostí dohlíží odbor ochrany spotřebitele ČNB. Uzavírání na dálku je rozvíjející se způsob uzavírání smluv. A zvláště pravidla uzavírání smluv o finančních službách by měl znát každý finanční poradce.

Veškeré náležitosti spotřebitelských smluv a smluv o finančních službách uzavíraných na dálku vymezuje občanský zákoník v § 53 a 54. Tento článek má za cíl ukázat, jaké základní požadavky jsou na tyto smlouvy kladeny a jak musí být naplněna základní práva spotřebitele, tj. zejména právo na informace a právo na odstoupení od smlouvy.

Text je v případech citací jednotlivých paragrafů výrazně zkrácen a proto může být v některých limitních situacích v detailech zavádějící. Rozhodující je pak samozřejmě platný text zákona.

Spotřebitelské smlouvy obecně

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Spotřebitelskou smlouvu lze uzavřít na dálku, tj. zejména s využitím neadresovaného i adresovaného tisku, typového dopisu, reklamy v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalogů, telefonu, rozhlasu, elektronické pošty, televize (televizní nákup, teleshopping) nebo internetu. Tedy způsobů,  které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele, ale jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl.

Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty, za předpokladu, že použitím těchto prostředků komunikace nevzniknou spotřebiteli žádné náklady.

Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu smlouvy zejména tyto informace:

a) obchodní firma

b) údaje o příslušném kontrolním orgánu,

c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d) cena zboží nebo služeb, 

e) náklady na dodání,

f) způsob platby, dodání nebo plnění,

g) poučení o právu na odstoupení,

h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Poznámka: co musí být obsahem běžné spotřebitelské smlouvy není v těchto paragrafech uvedeno. Řeší se zde  pouze problematika spotřebitelských smluv uzavíraných na dálku.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Spotřebitel naopak nemůže odstoupit  od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů po jejich rozbalení,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Ustanovení o spotřebitelských smlouvách se nevztahují na smlouvy:

a) o finančních službách (jsou vymezeny zvlášť),

b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních provozoven,

c) uzavírané prostřednictvím veřejných telefonů,

d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti s výjimkou nájmu,

e) uzavírané na základě dražeb,

f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,

g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času.

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

Tento druh smluv je vymezen v § 54 občanského zákoníku. Rozumí se tím smlouvy týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji.

Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity prostředky komunikace na dálku, je dodavatel povinen splnit informační povinnosti o dodavateli (podrobná identifikace), o poskytované finanční službě (např. rizika, cena, placení), o vlastní smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku (např. možnost odstoupení od smlouvy, minimální doba trvání) a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů.

Veškeré smluvní podmínky a informace musí být dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před přijetím závazku danému smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její uzavření.

V případě telefonní komunikace musí být spotřebiteli na začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele.

Neposkytnutí všech informací je důvodem k odstoupení od smlouvy. A to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností dodavatele dozví.

Právo na odstoupení

Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Od smlouvy o penzijním připojištění uzavírané na dálku má spotřebitel právo na odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům.

Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za poskytnutou službu, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení bez souhlasu spotřebitele nebo pokud neprokáže, že spotřebitele informoval o částce, kterou musí spotřebitel zaplatit za do té doby dodané služby.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky od něj přijaté na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby. Spotřebitel je povinen vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy.

Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti. Mlčení spotřebitele nelze považovat za souhlas s poskytováním finančních služeb.

Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která

a) vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,

b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady nebo za škodu,

c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele,

d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí,

e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli,

f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,

g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,

h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky,

i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit,

j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel svoje závazky nesplnil,

k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele.

Smlouvy uzavřené mimo provozovnu

Smlouvy uzavřené mimo provozovnu jsou všechny smlouvy, které se nyní běžně nabízejí na nádražích, v obchodech atp. A měly by to být i ty známé výjezdní obchodní akce.

Od podobné smlouvy může spotřebitel písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy. Písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla této osoby.

To se nevztahuje na smlouvy

a) na výstavbu, prodej nebo nájem nemovitosti,

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,

c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele,

d) pojistné a o cenných papírech.

Stručné zhodnocení

Podmínky pro uzavírání smluv o finančních produktech na dálku jsou dost přísné a jsou stanoveny velmi podrobně. Podle svých zkušeností se domnívám, že jejich plnění není příliš dodržováno. Jako vždy chybí osvěta, a navíc priority zákazníka jsou zaměřeny spíše na faktické plnění smlouvy, než na její formální náležitosti.

Pokud je oboustranná vůle uzavřít poctivou smlouvu, je vše v pořádku. V případech, kdy má jedna strana poněkud jiné zájmy, je znalost předpisů vždy výhodou a silným nástrojem k obhajobě  poškozených zájmů.

Mají se zpřísnit pravidla pro finanční poradenství?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

7 komentářů: “Finanční produkt sjednáváte přes internet? Máte svá práva!”

 1. Lamka napsal:

  A jéje… Další podvod na světě… Doufám, že se nenachytá moc lidí… Bože, na tohle skočí opravdu jen blbec…

 2. Jana Šiklová napsal:

  Děkuji firmě Company Management za příjemně prožité vánoce.

  Dostala jsem se do obtížné situace, uvalili mi exekuci na dům a veškerý majetek. Naštěstí díky milým lidem z Company Management http://company-management.eu/nabidka/ jsem si krátkodobě půjčila 20 000 EUR, dluhy jsem splatila. Jen díky Company MAnagement jsem stihla napéct pečivo, koupit dárky pro moje děti a oslavit vánoční svátky v pohodě a bez dluhů.

  Je to velmi jednoduché, půjčíte si a zároveň investujete trochu peněz na vysoký úrok, investované peníze vám splátí splátky půjčky a vy nic splácet nemusíte.

  Je to naprostá novinka, v Irsku je to už běžné a brzo to bude běžné všude ve světě. Půjčíte si a splácet nemusíte. Buďte mezi prvními, kdo vyzkouší tuhle novinku na trhu. čím více si půjčíte, tím víc vyděláte, tak to prostě je. Z pohodlí domova vyplníte formulář na internetu a Silvestra už můžete slavit bez obav a dluhů s plnou kapsou peněz !! Krásné prožití vánočních svátků přeje

  Jana Šiklová

  • autor napsal:

   pěkná reklama vážená firmo, ale poněkud nepřesná.

  • matesdbs napsal:

   Můžete prosím upřesnit co to znamená „trochu peněz na vysoký úrok“ ?? a co je podle Vás vysoký úrok?? Každý průměrně inteligentní člověk ví, že každá investice se nepodaří podle představ..takže pak tu exekuci na mě uvalíte vy??

   Řekl bych, že je to zas nějaká hovadina…

  • Mystery napsal:

   Kdybyste byla chlap, tak bych Vás pověsil za koule do průvanu. Nezbývá mi než Vás upřímně litovat a přát Vám, ať napácháte co nejméně škod.

  • Lamka napsal:

   A jéje… Další podvod na světě… Doufám, že se nenachytá moc lidí… Bože, na tohle skočí opravdu jen blbec…

  • Štěpán Račanský napsal:

   A tu o tom, jak vyrábět diamanty pomocí uhlí a tlakového hrnce, tu znáte?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.