CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Text: Petr Zámečník

22. 10. 2009

1 komentář

Bonusy penzijních fondů… a co na to zákon?

 


 

Penzijní fondy nabízejí různé bonusy pro své účastníky. Již před novelou zákona o penzijním připojištění je nabízely. A to jak bonusy pro nové klienty, tak pro stávající. A nabízejí je stále.

Bonusy penzijních fondů

Stávající klienti nejčastěji mají možnost využívat některou z kreditních karet, při jejímž využívání jim banka (vydavatel karty) připisuje určitý bonus na účet penzijního připojištění. Ten se nejčastěji pohybuje ve výši 1 %.

 • AXA penzijní fond nabízí až 11% bonus při platbě u partnerů a 1% bonus jinde, je-li s kartou spojen úvěrový limit (u debetní karty je bonus 0,3 %),
 • ING penzijní fond připisuje 1 % z uskutečněných plateb kartou,
 • PF ČP ukládá až 11 % z platby u partnerů na prémiové konto, z něhož lze následně přispívat na penzijní připojištění nebo na pojištění, zároveň umožňuje až 60% slevy u vybraných obchodníků,
 • PF ČS připisuje 10 Kč z každých utracených 1000 Kč (tedy 1 %) Chytrou kartou na penzijní připojištění.

Výhody mohou být i bez kreditní karty. Např. ČSOB Penzijní fondy (Progres i Stabilita) nabízejí 7% slevu v cestovní kanceláři ČEDOK, půlroční poplatkové prázdniny u Postkonta a Postžira Poštovní spořitelny a odpuštění poplatku při sjednání spotřebitelského úvěru u téže banky.

V neposlední řadě jsou penzijní fondy, které klienty motivují finančním bonusem k otevření jejich penzijního připojištění či k přechodu od jiného penzijního fondu.

AXA vydala již 19. 12. 2008 veřejný příslib, že připíše bonus klientům, kteří k ní v roce 2009 přijdou. Bonus se týká klientů, kteří uzavřou smlouvu prostřednictvím internetu. Jeho maximální výše je 7 500 Kč.

Tabulka 1: Bonus AXA penzijního fondu

Měsíční příspěvek účastníka

Odměna po 12 měsících řádného placení

Odměna po 24 měsících řádného placení

100 Kč až 499 Kč

1 x PMP

x

500 Kč až 1 499 Kč

1 x PMP

1 x PMP

1 500 Kč a více

1 x PMP

2 x PMP

Poznámka: PMP znamená průměrný měsíční příspěvek, max. 2 500 Kč

Zdroj: Veřejný příslib AXA

Vysloveně k přechodu účastníků motivuje AEGON penzijní fond svou nabídkou připsání prémie ve výši 2 % celkových prostředků na účtu po jednom roce setrvání ve fondu. Fond vznikl jako poslední a nezačal působit po koupi jiného fondu, nýbrž se vypracovává „od píky“. Tuto nabídku má již několik let a s její pomocí se snaží získat nezbytné množství klientů k ekonomické rentabilitě podnikání.

Přejde-li klient do Allianz penzijního fondu prostřednictvím přímého kanálu Allianz Direct, získá nárok na bonus ve výši 4 % objemu převedených prostředků. Ten by zanikl, pokud by klient odešel z fondu před získáním nároku na starobní penzi nebo dříve než 5 let trváním smluvního vztahu. Vždy rozhoduje "vzdálenější varianta". Benefit tak nejde k tíži ostatních klientů, jako je tomu např. v případě uhrazené zprostředkovatelské provize za klienta, který z fondu následně odchází.

Nejmladší akcí penzijního fondu je bonus ve výši 500 Kč pro nově příchozí k Penzijnímu fondu Komerční banky. Bonus vyplácí Komerční banka, je-li zprostředkovatelem penzijního připojištění (klient tedy musí smlouvu uzavřít na pobočce KB nebo prostřednictvím některého z přímých obchodních kanálů banky), příspěvek účastníka musí být minimálně 300 Kč a klient se musí vejít mezi 5000 prvních zájemců. Nabídka je navíc časově limitovaná do konce listopadu.

Penzijní fond České pojišťovny nabízí též bonus 500 Kč pro klienty, kteří uzavřou smlouvu buď prostřednictvím přímého kanálu fondu, nebo na pobočce České pojišťovny. Bonus se ale vztahuje pouze na klienty ve věku do 39 let. Získají ho jak noví klienti, tak klienti, kteří přejdou z jiného penzijního fondu.

Finanční bonus připsaný na účet penzijního připojištění nabízí též Allianz penzijní fond. V přípdě uzavření smlouvy prostřednictvím internetu či telefonu u Allianz Direct je připsán bonus ve výši 100 % jednoho měsíčního příspěvku, maximálně 1 500 Kč. Bonus je připsán po odeslání dvou měsíčních plateb, ale nárok na něj zaniká, pokud bude smlouva s fondem ukončena před dosažením nároku na starobní penzi nebo před uplynutím 5 let trvání smluvního vztahu.

Nezřídka fondy nabízejí též benefity v rámci propojení penzijních fondů s pojišťovnami v podobě levnějších pojištění či dokonce pojištění zdarma.

Novela zákona a bonusy

Novela zákona o penzijním připojištění nezakazuje pouze bonusy vyplácené firmám za exklusivitu – tedy za to, že její zaměstnanci budou dostávat příspěvek na penzijní připojištění pouze v případě, že budou klienty jednoho nebo dvou vybraných fondů. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance nutit ke změně fondu a může se jen rozhodnout, zda příspěvek na penzijní připojištění poskytovat bude či ne.

Novela zakazuje i vyplácení „pobídek“ penzijními fondy či zprostředkovateli, které by mohly ovlivnit zásadním způsobem rozhodování klienta o výběru fondu. Konkrétně v § 12 uvádí:

„(5) Penzijní fond nebo zprostředkovatel

a) nesmí poskytnout zájemci nebo zaměstnavateli podle § 27 odst. 5 úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce“.

Česká národní banka jako dozorový orgán v současnosti připravuje výklad zákona, který je v tomto bodě poměrně nekompromisní. Vůči zaměstnavateli nepřipouští vůbec nic, vůči zájemci je mírnější, ale vesměs se ve výkladu soustředí na povolené tužky či čepice – a velmi pravděpodobně bude postihovat veškeré finanční bonusy. K dotazu směřujícímu k bonusu od PF KB odpověděl Pavel Zúbek z odboru komunikace ČNB:

„V současné době Česká národní banka připravuje Úřední sdělení, jehož text reaguje na novelu zákona o penzijním připojištění právě v oblasti přípustnosti pobídek a pravidel informování potenciálních zákazníků v průběhu akvizičního procesu. Před jeho dokončením však není možné jeho jednotlivá ustanovení aplikovat na konkrétní případy.“

V současnosti tedy nezbývá penzijním fondům a zprostředkovatelům než si sami dovodit, zda poskytovaný bonus splňuje podmínky zákona či nikoli.

I mezi penzijními fondy panují dosud různé názory. Zatímco některé finanční bonusy poskytují, jiné se domnívají, že (alespoň ty, které by kompenzovaly poplatek za předčasný odchod z fondu) jsou protizákonné. "Kompenzace poplatku je v rozporu se zákonem o penzijním připojištění a zákon ji označuje za nepovolenou pobídku," uvedla v reakci na článek "Poplatky penzijních fondů: Nejčastěji 800 Kč" Veronika Maderová z Penzijního fondu České spořitelny a dodala: "Penzijní fond by neměl podobné bonusy, kterými by kompenzoval poplatky za převod, klientům hradit."

"Novela zákona o penzijním připojištění (ZPP) obecně pobídky nezakazuje, protože jsou běžnou součástí marketingu při poskytování finančních služeb. Nepřípustné ve vztahu ke klientům jsou pobídky, které vedou k porušení povinnosti (PF  nebo zprostředkovatele) jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu klienta," uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva PF KB, k našemu dotazu a dodal: "Nabídka PFKB není rozhodně cílena na stávající účastníky jiných fondů, protože je učiněna všem potenciálním účastníkům a nezvýhodňuje určitou skupinu účastníků. Bonus hradí KB a tudíž ani nejde k tíži účastníků PFKB a nezvyšuje náklady PFKB."

Petr Poncar, předseda představenstva Allianz penzijního fondu, který nabízí zřejmě nejvyšší pobídky pro nové i přecházející účastníky penzijního připojištění, k legislativě upravující pobídky uvádí: „MiFID říká: „Nezakazujeme takové pobídky, které jsou účastníkům vyplácené, účastníkem hrazené a směřují ke zvýšení kvality příslušné služby. Podmínkou k tomu, aby taková pobídka mohla být poskytnuta, musí být zprostředkovatelem účastník před uzavřením smlouvy informován o její existenci, povaze a výši, a to jasně, komplexně, přesně a srozumitelně.“ Z této evropské úpravy vychází novela zákona o penzijním připojištění. A toto vše naše pobídky splňují.“

Na názor ohledně bonusů penzijních fondů jsme se též zeptali Marty Gellové, genreálního sekrétáře AFIZ:

„Zákon po novele zakazuje striktně pobídky poskytované zprostředkovateli nebo zaměstnavateli, tedy pobídky, které by mohly ovlivnit výběr fondu. Pobídky poskytované klientům přímo zakázány nejsou. Určitě je však třeba rozlišit případ, kdy fond vyhlásí všeobecnou akci a poskytuje příspěvek všem účastníkům, kteří do fondu vstoupí, od případu, kdy by fond nabídl takový příspěvek třeba jen účastníkům, kteří smlouvu uzavřou přes konkrétního zprostředkovatele nebo zaměstnavatele. Tam už by to mohlo být hodnoceno jako porušení tohoto zákonného ustanovení: "V souvislosti s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy postupuje penzijní fond nebo zprostředkovatel kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy (dále jen "zájemce") nebo účastníka." neboť by byla zvýhodněna jenom určitá skupina účastníků s cílem ovlivnit výběr fondu.

V širším pohledu na věc nelze pominout skutečnost, že i v případě, kdy jde o všeobecnou "náborovou" akci, dává fond příspěvek novým účastníkům k tíži těch stávajících, což by při extenzivním výkladu shora citovaného ustanovení mohlo být též vyloženo jako porušení zákona, protože je to nespravedlivé vůči stávajícím účastníkům, kteří při uzavírání své smlouvy takový příspěvek nedostali. Je to bohužel dáno nešťastným stavem neodděleného majetku akcionáře a účastníků. Protože existuje jeden balík nákladů, který snižuje výnos z aktiv všech účastníků, fond v takové akci vlastně rozdává část výnosů stávajících účastníků těm nově příchozím… Kdyby byl majetek oddělen a fond by náborové příspěvky rozdával ze svého jasně definovaného management fee, byla by situace úplně jiná!“

Penzijní fondy mnohé finanční benefity pro své či nové klienty (jako jsou bonusy pro nové klienty či prémie při platbě kreditní kartou) nehradí, nýbrž jsou hrazeny buď zprostředkovateli, jako v případě PF KB mateřskou Komerční bankou, nebo partnerskými organizacemi (vydavatelem kreditní karty), a nejdou tak k tíži současným klientů fondu či klientů, kteří daný benefit nevyužívají.

Benefity pro získané klienty ovšem nenabízejí jen penzijní fondy. Někteří zprostředkovatelé nabízejí též různé bonusy a zvýhodnění pro zájemce o penzijní připojištění ve své vlastní režii.

Závěrem

Novela zákona o penzijním připojištění je ve směru k bonusům poněkud nejasná. Mnohem konkrétnější je připravované Úřední sdělení ČNB, jenže před jeho vydáním banka bonusy penzijních fondů posuzovat nechce. Penzijní fondy tak mají otevřenou cestu a mohou (zatím) klienty lákat na nejrůznější výhody a zvýhodnění.

Penzijním fondům ale již zvoní poslanci na poslední kolo. 20. října 2009 začalo jednání Poslanecké sněmovny, kde je zařazeno též projednávání tzv. „Velké novely“, po jejímž přijetí by se měly penzijní fondy „transformovat“ na penzijní společnosti s odděleným majetkem penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění – a tím padne důvod posuzování, zda "pobídka" jde k tíži stávajících klientů fondu či nikoli.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • cjbbat

  24 října, 2009

  OOt3g5 msulodcewriz, [url=http://mqtvdnpyvqhl.com/]mqtvdnpyvqhl[/url], [link=http://nkjnpztmutcy.com/]nkjnpztmutcy[/link], http://jhrracwdokqe.com/

  Odpovědět