CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

Text: Daniel Takáč

15. 03. 2019

2 komentáře

2. důchodový pilíř: Zkušenosti ze Slovenska

 

Na Slovensku má 2. pilíř důchodového systému delší historii než v České republice. I tam se zmítá pod politickými tlaky. Jak se vyvíjel fondový penzijní systém na Slovensku a jaký je jeho aktuální stav?

Loading 

Důchodový systém u našich východních sousedů je tvořen třemi samostatnými pilíři. První pilíř je tvořen povinným důchodovým pojištěním a principiálně je srovnatelný s českým. Jediným velmi výrazným rozdílem je fakt, že na Slovensku je správa pojištění vedena Sociální pojišťovnou, kde jsou příjmy a výdaje odděleny od státního rozpočtu.

„Starobní důchodové spoření představuje kapitalizační, tzv. druhý pilíř důchodového systému, který je příspěvkově definovaný. To znamená, že velikost důchodové dávky bude záviset na zaplacených příspěvcích do II. pilíře a jejich zhodnocení. Finanční prostředky spořitelů spravují důchodové správcovské společnosti,“ uvádí k 2. pilíři Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na rozdíl od Slovenska byl v roce 2016 byl 2. důchodový pilíř v Česku zrušen na popud levicového spektra naší politické scény.

Doplňkové důchodové spoření, tzv. třetí pilíř, funguje na bázi dobrovolnosti, kdy občané platí příspěvky doplňkovým důchodovým společnostem. Účastníky třetího pilíře se mohou stát veškeré osoby, které dovršily věku 18 let. Do tohoto pilíře pak lze vstoupit kdykoliv a lze z něj také kdykoliv odejít. Výjimku tvoří riziková povolání, kdy pro tyto zaměstnance je vstup do třetího pilíře povinný. Ti si vyberou doplňkovou důchodovou společnosti, s tou pak musí podepsat smlouvu i jejich zaměstnavatel, který pak platí příspěvky za své zaměstnance. To ostatně mohou všichni zaměstnavatelé, kdy příspěvky na doplňkové důchodové spoření mohou nabídnout jako formu benefitu.

Vznik 2. pilíře na Slovensku

Demografický vývoj v celé Evropě naznačuje, že vlivem stárnutí populace je průběžný systém financování do budoucna neudržitelný. „První, kdo přišel s nápadem soukromých důchodů, byla Demokratická strana (DS). V té době jí předsedal Ľudovít Kaník. Filozofii penzijního systému, kde si lidé spoří a investují na vlastních účtech, v té době na Slovensku téměř nikdo neznal. Měla to být odpověď DS na nízké důchody, které lidé dostávali ze Sociální pojišťovny,“ uvedl ke vzniku 2. pilíře na Slovensku Martin Odkladal na Aktuálně.sk.

Právě Ľudovít Kaník se po parlamentních volbách v roce 2002 stal ministrem práce, sociálních věcí a rodiny v druhé vládě Mikuláše Dzurindy. V roce 2004 byl zaveden 2. pilíř, který na počátku roku 2005 vstoupil v účinnost. Za hlavní cíle starobního důchodového spoření lze označit rozložení zdrojů financování důchodů a posílení osobní zásluhovosti na výši důchodu.

Odkázat se čistě na soukromé spoření na důchod však není ani v současnosti ekonomicky možné, a proto zůstaly sazby odvodů rozděleny mezi první i druhý pilíř, do každého z nich putovalo 9 % z hrubého příjmu.

Do 2. pilíře mohl od počátku roku 2005 do 30. 6. 2006 vstoupit kdokoliv. Mladí lidé, kteří vstupovali na trh práce, se účastníky 2. pilíře stali povinně. Hlavní podmínkou pro vstup bylo spoření ve 2. pilíři minimálně po dobu 10 let. Vystoupit z pilíře pak již nemělo být možné.

„Správu úspor vykonávají nově vzniklé důchodové správcovské společnosti (DSS), které vznikly jako soukromé akciové společnosti,“ komentoval vznik 2. pilíře Peter Goliáš z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Každý občan si svou DSS mohl vybrat dle své libosti, umožněn byl i přechod mezi různými DSS. Dále si občané mohli vybrat mezi třemi fondy, která DSS nabízela. Fondy se liší podle rizikovosti, podle podílu investic do akcií.

Dalším zajímavým faktem je možnost za určitých podmínek úspory dědit. Úspory jsou brány jako osobní majetek účastníků 2. pilíře.

Do konce roku 2007 do 2. pilíře vstoupilo přes 1,5 milionu obyvatel Slovenska. Počet obyvatel se v tu dobu pohyboval okolo 5,4 milionu, to znamená, že ve II. pilíři si spořilo téměř 30 % obyvatel, což není nízké číslo.

První změny 2. pilíře na Slovensku pod taktovkou Roberta Fica

Změny ve 2. pilíři na sebe nenechaly dlouho čekat. K moci se dostala levicová vláda Roberta Fica, která proti 2. pilíři brojila. Vládě vadila ztráta příjmů z odvodů do 1. pilíře. Dále argumentovala vysokými poplatky DSS a účastí starších občanů, pro který 2. pilíř nemusel být výhodný.

Od 1. 1. 2008 vláda Roberta Fica rozhodla zrušit povinnost nově pracujících lidí vstoupit do 2. pilíře. Zároveň byla prodloužena podmínka minimální doby spoření z 10 na 15 let. Současně s těmito rozhodnutími byl do 30. 6. 2008 druhý pilíř otevřen. Kdokoliv do něj mohl vstoupit, ale také z něj mohl kdokoliv vystoupit, což využilo přes 100 000 účastníků. Jednalo se především o starší občany. Naopak 22 000 lidí v té době do pilíře vstoupilo.

Záhy byl 2. pilíř otevřen znovu, a to od 15. 11. 2008 do 30. 6. 2009. Vláda tento krok vysvětlovala ztrátami některých fondů vlivem globální finanční krize. Z pilíře tak vystoupilo dalších 66 000 pojištěnců, přičemž do něj vstoupilo necelých 15 000 lidí. Počet účastníků fondového pilíře klesl pod 1,5 milionu.

2. důchodový pilíř byl dále silně ovlivněn novelou zákona z počátku roku 2009. Vláda Roberta Fica zavádí garance, které ve výsledku nutí DSS omezovat investice do rizikovějších finančních produktů. Toto rozhodnutí silně negativně ovlivnilo zhodnocení prostředků účastníků, jelikož po globální krizi začaly ceny akcií opět stoupat. Parlamentní opozice tento krok silně kritizovala.

Další změna byla prosazena v polovině roku 2009, kdy byly sníženy poplatky za správu aktiv.

Pravice koriguje levicové kroky

V roce 2010 se opět mění politická situace a k moci se dostává pravice, která slibovala opětovnou podporu pro 2. pilíř. Přichází tak s výraznými změnami. 1. 11. 2011 vchází v účinnost zkrácení minimální doby spoření ve 2. pilíři z 15 zpět na 10 let. Tato doba se tak vrací na původní úroveň.

Od 1. 4. 2012 vchází v účinnost další změny. Mění se názvy fondů, například růstový se mění na akciový, názvy jsou tak více vypovídající. Zároveň je zaveden 4. fond, které musí DSS nabízet – indexový fond. V něm má být možné investovat 100 % majetku do akcií, přičemž fondy jsou navázané na jeden či více akciových indexů. S tím souvisí také snížení či garanční povinnosti pro DSS. U akciových fondů byla garance zrušena, u indexových fondů nebyla pak vůbec zavedena.

Pravicová vláda se také částečně vrací k povinnému vstupu do 2. pilíře pro mladé lidi. Ti však mají možnost do 2 let z pilíře vystoupit. Dále pak došlo k úpravě některých poplatků. Opoziční SMER v čele s Robertem Ficem však varoval, že pokud se opětovně dostane ke vládě, bude II. pilíř opětovně překopán.

Rober Fico vrací úder

Po pádu vlády Ivety Radičové se k moci dostává Robert Fico, který ihned avizuje změny. Od 1. 1. 2013 je znovu zrušena povinnost vstupu do 2. pilíře pro mladé. Pilíř se stává čistě dobrovolným, pro vstup se může rozhodnout každý do věku 35 let.

Zároveň jsou opět zavedeny či zpřísněny garance a 4 druhy fondů jsou sloučeny do dvou, z čehož jeden má být garantovaný a druhý negarantovaný.

Za mimořádný zásah opozice pak označila změnu skladby odvodů. Od 1. 9. 2012 se 9% odvod do druhého pilíře snížil pouze na 4 %, přičemž se zvýšil příspěvek do 1. pilíře na 14 %. Vláda tak chtěla zlepšit výsledky důchodového účtu 1. pilíře, který byl pravidelně ve schodku. Byl však prosazen opoziční návrh, aby se od roku 2017 zvyšovaly odvody do 2. pilíře každý rok 0,25 procentního bodu a o stejné procento se snižovaly odvody do 2. pilíře. Vrcholu se má dosáhnout v roce 2024, kdy odvod do druhého pilíře by se měl ustálit na 6 %. Opět se také hýbalo s výší poplatků.

Kvůli těmto výrazným změnám se vláda rozhodla opětovně otevřít 2. důchodový pilíř, a to od 1. 9. 2012 do 31. 1. 2013. Z pilíře vystoupilo přibližně 80 000 lidí, vstoupilo do něj necelých 15 000 lidí.

Výplaty důchodů z 2. pilíře

Přelomový je rok 2015, začínají se vyplácet první důchody z prvního pilíře. 1. 1. 2015 tak vchází v platnost další změna, tzv. anuitní novela. Ta upravuje způsob vyplácení důchodů. Ten lze buď vyplácet doživotně, programovým výběrem, případně dočasně.

„Doživotní důchod se příjemci vyplácí až do jeho smrti na základě smlouvy o pojištění důchodu, kterou spořitel uzavře se životní pojišťovnou. Dočasný důchod se vyplácí příjemci, dokud je naživu, ale pouze v období dohodnutém ve smlouvě o pojištění důchodu, kterou uzavře se životní pojišťovnou na 5, 7 anebo 10 let,“ uvádí k výplatě důchodů Asociácia dôchodkových správcovských společnosti (ADSS). V možnosti programového výběru DSS vyplácí předem sjednanou částku. Teoreticky je tak i možné si částku vybrat i jednorázově. Částka je také předmětem dědictví.

V roce 2015 je také zrušena podmínka spoření ve 2. pilíři po dobu alespoň 10 let, nyní stačí pouze dosažení důchodového věku. Opozice vládu opět kritizovala, anuitní novelu označila za nevýhodnou.

Problémem pro 2. pilíř se stávají také data, která ukazují, že důchodci, kteří si spořili ve 2. pilíři, mají reálně nižší důchody. Vláda tímto argumentovala, že 2. pilíř nefunguje, a od 15. 3. 2015 byl na 3 měsíce již počtvrté otevřen. Vystoupilo cca 50 000 lidí, což je nejméně ze všech možností vystoupení z pilíře. Tito lidé pak dostali klasický státní důchod. Možnost vstupu naopak využilo přes 19 000 osob.

Opozice neúspěch 2. pilíře vysvětlila destruktivními zásahy vládního SMERu. Pak také poukázala na fakt, že důchod zatím dostali jen lidé, kteří si spořili velmi krátkou dobu. Zároveň je třeba upozornit, že většina lidí odvádí své peníze do garantovaných fondů s nižším zhodnocením.

Od 1. 1. 2017 se začaly zvyšovat odvody do 2. pilíře o 0,25 procentního bodu každý rok.

Od 1. 2. 2018 došlo k rozšíření možností investování dobrovolných příspěvků, což účastníkům umožnilo investovat do rizikovějších fondů i v pokročilém věku, což do té doby nebylo možné.

Současný stav 2. pilíře na Slovensku

I v současnosti jsou důchody z 2. pilíře reálně o něco nižší než ty z 1. pilíře. Důvody tohoto stavu již byly popsány výše a bohužel se vůbec nezměnily. Za rok 2018 navíc většina fondů skončila ve ztrátě, což na klidu rozhodně nepřidalo. Někteří ekonomové pak také DSS vyčítají vysoké marže. Aktuální situací je navíc přesun některých účastníků k jiné DSS, DSS Aegon se totiž rozhodla ukončit svou činnost.

I přesto zájem o 2. pilíř postupně stoupá. Prospělo by, kdyby vlády na Slovensku přestaly neustále měnit podmínky a pravidla důchodového systému. Oproti České republice má Slovensko alespoň možnost spoření ve 2. pilíři, což pravicově smýšlející obyvatelé v ČR mohou jen tiše závidět.

Tabulka 1: Počet spořitelů podle věku (stav k 31. 12. 2018)

Věkové rozpětí Počet spořitelů Podíl v %
Do 25 let 69 238 4,7 %
26 – 35 let 388 016 26,1 %
36 – 45 let 571 264 38,4 %
46 – 55 let 361 139 24,3 %
56+ let 97 682 6,6
Celkem 1 487 519 100 %

Zdroj: employment.gov.sk

Podle nejnovějších údajů Statistického úřadu SR má Slovensko 5 449 291 obyvatel. Z těchto dat vyplývá, že přibližně 27,3 % obyvatel jsou účastníky 2. důchodového pilíře.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Změny v důchodech

Nakročily změny v důchodech k reformě systému?

Reforma důchodového systému je taková nenápadná stálice českého politického dění. Víceméně tak nějak všichni víme, nebo alespoň tušíme, že s důchody by se mělo něco udělat. Demografický vývoj se neptá a peníze jednou dojdou. Po razantní změně ale není až taková poptávka, aby se za to získávaly […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

20. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Franky Boy

  15 března, 2019

  Demografický vývoj? Čo má demografický vývoj spoločné s otázkou, či je lepší fondový alebo priebežný systém? To si rád prečítam.

  Odpovědět

 • Richard Fuld

  16 března, 2019

  Vůbec nic. To je právě ten fór. Lidi ale o tom nepřmýšlí. Jednoduše adoptují každou pitomost, která je dostatečněkrát zopakována.

  Odpovědět