CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Mystery shopping finančního poradenství

 


 

Finanční poradci jsou jako doktoři. Trápí-li vás něco, zjistí diagnózu a naordinují léčbu, a pokud se o vaše finance starají dlouhodobě, dohlíží na váš zdravý finanční život. Ale stejně tak, jako se svými schopnostmi liší doktoři, naleznete i lepší či horší finanční poradce. Ovšem zatímco doktor se specializuje na určitý obor či oblast, váš finanční poradce by měl řešit otázku financí komplexně. To klade na finančního poradce nemalé nároky. Ten by měl v sobě soustředit nejen odborné znalosti, které musí potvrdit splněním odborných zkoušek, ale také schopnosti empatie a umění komunikace a argumentace.

Titul finanční poradce by měl být zárukou kvality. Bohužel opak je často pravdou a nízké odborné bariéry vstupu do odvětví a upřednostňování kvantity před kvalitou generují více nekvalitních poradců než těch kvalitních. Připočteme-li k tomuto negativnímu jevu vysoké provizní příjmy a jejich duplikace v multilevelových systémech, je více než jasné, že nalézt toho správného doktora přes finance nemusí být úplně tak snadné. Zde by měli sehrát významnou roli právě poradenské firmy a finanční domy, které budou tlačit na kvalitu a morálku svých poradců a poradenství jako celku.

Jaké byly motivy

Oblast finančního poradenství je jistě jednou z oblastí, která zvláště v našich podmínkách zažívá nemalý rozvoj především s rostoucí kupní silou obyvatelstva a také se zvyšující se konkurencí. Takže i osoby (rodiny) s průměrnými příjmy začínají být nejen pro poradenské společnosti zajímavým segmentem.

Na druhé straně však z výzkumů znalostí značek vyplývá, že pro většinu populace jsou jednotlivé společnosti spíše neznámé a neví, co si pod nimi mají konkrétně představit. Je tu také skupina osob, které finančnímu poradenství apriori nedůvěřují. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli udělat sondu a zjistit, co se skutečně za pojmem „finanční poradenství“ u jednotlivých společností v našich českých podmínkách skrývá. Nezaměřili jsme se však pouze na poradenské společnosti, ale také na přední české banky, a to i s vědomím, že obsluha klienta tu může probíhat úplně jinak. Není proto optimální porovnávat výsledky bank s poradenskými společnostmi, ale spíše schopnost bank obsloužit daného klienta mezi sebou.

S myšlenkou většího průzkumu jsme se zabývali v redakci [redakci Osobních financí – pozn. red. Investujeme.cz ] již delší dobu, a to z mnoha důvodů, které nebudu rozepisovat. Ovšem tím posledním činidlem, tou poslední indicií, která vedla k realizaci průzkumu, byly výsledky březnového testu finančních poradců, který uveřejnil server iDnes.cz a Česká televize v pořadu Černé ovce. Test pouze poukázal na kvalitu, popř. nekvalitu poradenství konkrétního poradce, nikoliv poradenství dané společnosti jako celku. Při opakování testu stejným způsobem u jiných poradců mohl být výsledek zcela opačný. Diskutabilní jsou také některé závěry hodnotitelů, se kterými se nemůžeme jednoznačně ztotožnit. Rozhodli jsme se tedy, že inicializujeme vlastní průzkum, ale pojmeme ho naprosto odlišným způsobem.

Co nás inspirovalo k realizaci průzkumu

 • častá nedůvěra ve finanční poradenství
 • snaha zvýšit povědomí veřejnosti o fungování finančního poradenství
 • nepřehledná situace na trhu finančního poradenství
 • různorodost společností, které poradenství poskytují
 • nejasná záruka kvality (není dostatečně zajištěna odbornost, často jsou poradci školeni více v obchodních dovednostech)
 • existence neseriózních poradců (reálná možnost prosazování svých zájmů před zájmy klientovými, rušení starých pojistek, špatné nastavení produktů apod.)
 • nedostatečný tlak finančních institucí na kvalitu poradenství
 • nejasná představa lidí o poradenském procesu konkrétních společností
 • nejasná či odlišná představa o podobě finančního plánu jak na straně klientů, tak na straně poradců

Metodika průzkumu a průběh průzkumu

1)  
Výběr partnera

Předpokladem k provedení objektivního průzkumu byla naprostá nestrannost a jasná metodika. Obojího jsme mohli docílit pouze za předpokladu, že průzkumem pověříme třetí osobu, která má s podobnými projekty zkušenost.

Aby se daly výsledky vztáhnout na poradenství společnosti jako celek, bylo potřeba zajistit, aby se realizoval větší počet schůzek než jedna. Respektive čím více provedeme schůzek, tím jasnější dostaneme obraz o celkovém fungování poradenství konkrétní společnosti.

Jako partnera jsme si vybrali a o realizaci požádali renomovanou výzkumnou agenturu, se kterou jsme na přípravě výzkumu spolupracovali. Společnost Ipsos Tambor, která se výzkumy trhu dlouhodobě zabývá a není v oblasti žádným nováčkem, navrhla a s námi konzultovala metodiku šetření.

Základem pro naše závěry a postřehy je tedy reálný průzkum mezi vybranými společnostmi. Potenciální klient, vyškolený Mystery shopper s nadefinovaným profilem a potřebami, byl vyslán do konkrétní společnosti, kde požádal o radu či pomoc s řešením svých finančních potřeb. Po absolvování celého poradenského procesu vyplnili Mystery shoppeři připravené dotazníky společností a vyjádřili se k jednotlivým parametrům Indexu kvality.

O společnosti Ipsos Tambor

Ipsos Tambor se soustřeďuje na výzkum trhu a navazující poradenství. Je součástí mezinárodní společností Ipsos působící ve více než 50 zemích po celém světě. V řešeních uplatňuje mezinárodní zkušenosti s lokálním zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. Ve svém portfoliu služeb nabízí komplexní program produktů pokrývající prakticky veškeré potřeby pro získání informací o trhu:

 • Výzkumy reklamy
 • Výzkumy pokrývající životní cyklus výrobku od definice oblastí pro inovace po maximalizaci přínosů (prodeje)
 • Tržní prognózy a modelace
 • Samostatnou oblastí jsou pak výzkumy pro veřejný sektor a instituce.

Přehled provedených schůzek

 

počet obdržených nabídek

kontaktů celkem

AWD

8

19

Broker Consulting

5

17

Fincentrum

10

16

OVB Allfinanz

9

16

Partners

10

14

Citibank

5

7

Česká spořitelna

15

16

ČSOB

15

16

Komerční banka

18

18

UniCredit Bank

13

16

Velikost vzorku ovlivňovala velkou měrou sama banka/společnost svou schopností kontaktovat včas klienta a domluvit se sním na termínu schůzky. Optimálně jsme chtěli dosáhnout 10 učiněných nabídek (vyjma Citibank, která má méně poboček), jako naprosté minimum pak 5 nabídek. Některé společnosti tak musely být kontaktovány vícekrát, aby se tento počet vůbec naplnil.

2)  
Společnosti vybrané do testu

Základním kriteriem pro výběr společnosti byla jejich velikosti z hlediska podílu na trhu, ale také délka působení nebo promoční aktivita v oblasti poradenství (a u bank navíc bilanční suma).

Z bank tedy do testu byly vybrané: Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank. Z poradenských firem jsme zařadili do projektu: AWD, Broker Consulting, Fincentrum, OVB a Partners. Pokud vám mezi společnostmi chybí ZFP Akademie, tu jsme do průzkumu nezařadili z toho důvodu, že nenabízí komplexní finanční plánování, ale pouze prodává jednotlivé finanční produkty bez analýzy klientových potřeb. To by ji samozřejmě automaticky diskvalifikovalo a posunulo na poslední místa pomyslného žebříčku.

3)  
Stanovení vzorového klienta

Ke každé schůzce přistupuje Mystery shopper z pohledu imaginárního námi zvoleného klienta, který již disponuje nějakými finančními produkty a má přehled o svých příjmech a výdajích.

Zvolený klient je 35lety klient, ženatý s 32letou ženou. Spolu mají dvě děti (1 a 4 roky). Čistý příjem muže je 35 tis. Kč, manželka je na rodičovské dovolené a pobírá příspěvek 7 500 Kč. Jejich produktové portfolio se skládá ze čtyř stavebních spoření na každého člena rodiny, na které spoří 500 Kč měsíčně pro obě děti a 1 000 Kč měsíčně na obě stavební spoření rodičů. Na účtu mají stálou rezervu 100 tis. Kč. Po odečtení průměrných měsíčních výdajů od průměrných měsíčních příjmů disponují volnou částkou 5 000 korun, nicméně nad rámec všech odvodů na finanční produkty jsou ochotni věnovat maximálně tisíc korun. Zbylé čtyři tisíce si chtějí ponechat pro své další útraty.

Prioritou číslo jedna je naspoření 3 mil. korun na nový byt do 5 let, přičemž v současné době bydlí v nájemním bytě 2+1, kde platí měsíční nájem ve výši 10 000 Kč. Druhou prioritou je vzdělání jejich dětí a jejich lehčí vstup do ekonomického života. Proto jim chtějí do jejich 20 let věku naspořit 500 tis. Kč. Poslední, zatím z jejich pohledu nejméně důležitou prioritou, je zajištění důstojného stáří, které si představují s příjmem 20 tis. Kč pro každého z nich od 65 let věku.

4)  
Hodnoticí parametry

Aby se daly jednotlivé společnosti jednoduše porovnávat, vytvořili jsme Index, který můžeme pracovně nazývat Index kvality. Jednotné stanovení a výpočet indexu pro všechny realizované schůzky zaručuje objektivní srovnatelnost výsledků. Maximální hodnota indexu může být 100 %, minimální pak 0 %. Čím vyšší hodnota, tím lepší výsledek.

Index kvality se skládá z pěti kapitol: Domluvení schůzky a první dojem, Analýza současného stavu potřeb, Nabídka řešení, Kvalita poradce, Celkový dojem. Každá z těchto kapitol sdružuje několik parametrů, které popisují určitý rys poradce a poradenského procesu.

Všechny použité parametry můžete vidět v přiloženém schématu. Pochopitelně, že jednotlivé kapitoly mají v Indexu kvality jinou váhu. Nelze přeci předpokládat, že analýza současného stavu a klientových potřeb bude mít stejnou důležitost v indexu jako první dojem. Váhy jsou opět naznačeny v schématu, přičemž nejvyšší důležitost byla přiřazena části Odbornost, tedy nabídce řešení.

Kapitola

Parametr

domluvení schůzky a první dojem (váha kapitoly 15 %)

Domluva a vstřícnost při telefonátu

Ochota a schopnost poradce / banky provést návštěvu doma

Ochota a schopnost poradce / banky domluvit schůzku na konkrétní čas

Doba čekání / Dochvilnost poradce

Představení společnosti – historie, přednosti (nehodnoceno u bank)

Analýza současného stavu a potřeb (váha kapitoly 20 %)

Nenásilné a plynulé zjištění potřeb

Přehlednost a orientace při analýze potřeb

Komplexnost zjištění potřeb klienta – plány a představy

Hloubka zjištění současné situace klienta

Schopnost naslouchat

Kvalita a vhodnost nabídnutého řešení (váha kapitoly 30 %)

Ochrana příjmů

Ochrana majetku

Zajištění penze

Úspory pro děti

Rezerva a další dočasně volné finanční prostředky

Přehlednost a srozumitelnost nabídky

Klient zná další kroky a postup

Osobní dojem z kvality poradce (váha kapitoly 20 %)

Důvěryhodnost jednání a nabídky

Nezávislost poradce (dojem, že je nestranný) (nehodnoceno u bank)

Zájem o klienta

Subjektivní hodnocení odbornosti

Dojem nemanipulace klienta

Věcnost a jasnost jednání

Celkový dojem (váha kapitoly 15 %)

Zvolení společnosti jako rodinného finančního partnera

Doporučení poradce svým známým.

Spolehlivost poradce

Jak to vlastně dopadlo

Představu o tom, o jak rozsáhlý projekt šlo, si můžete udělat z tabulky, kde je přesně popsán počet realizovaných schůzek. Dokumentace k průzkumu je velice rozsáhlá, že by se o tom dalo napsat celé jedno vydání časopisu. V tomto čísle vám dáme nahlédnout do celkových výsledků v jednotlivých kapitolách a podíváme se, zda vyšel z průzkumu nějaký jednoznačný vítěz, jak mezi bankami, tak mezi poradenskými společnostmi.

O konkrétních aspektech jednotlivých schůzek a o jednotlivých společnostech bude vycházet seriál na finančním serveru FinExpert.cz. Na některé detaily výzkumu se budete moci také těšit do příštího vydání.

1)   
Banky vs. poradenské společnosti

Přestože se některé banky chlubí komplexností finančního poradenství, stává se jím právě to osudné. Přestože bankovní skupiny zastřešují zpravidla kromě banky i pojišťovnu, stavební spořitelnu, investiční společnost a často i leasingovou společnost, nedokážou banky nabídnout komplexní finanční plán. Mají k tomu ale veškeré předpoklady. Ostatně většinu i nebankovních produktů můžete u bankovní přepážky uzavřít. Problém je tak spíše v specializaci pracovníka na přepážce, který má pojetí jen o několika málo produktech, které banka nabízí. O produktech společností spadajících do stejné finanční skupiny již mají zpravidla jen mlhavé pojetí, a projevuje-li klient o ně zájem, je odkázán na jiného kolegu nebo k jiné přepážce.

Limitující je pro banku také „přepážkový“ prodej, které vede k tomu, že se nemůže přizpůsobit klientovi, ale naopak klient jí. Z těchto důvodů nelze srovnávat banky s poradenskými společnostmi, protože ty dokážou v tomto kontextu být výrazně přístupnější.

Banka je tedy vhodná pro klienty, kteří jdou cíleně koupit konkrétní produkt, kdežto poradenská společnost je vhodná jako partner k dlouhodobé spolupráci a realizaci finančního plánu.

2)   
Domluva schůzky, první dojem

Do výpočtu dané kapitoly vstupuje snadnost a vstřícnost domluvení schůzky ze strany poradce či banky, jejich ochota provést návštěvu u klienta, ochota a schopnost poradce domluvit schůzku na konkrétní čas. Hodnotíme zde také dobu čekání a dochvilnost poradce.

Důležitým parametrem, který ovlivňuje první dojem, je schopnost představit společnost. Jelikož se u bank předpokládá, že je většina klientů zná, není tento parametr u bank zohledňován. Tato kapitola nemá víceméně jednoznačného vítěze mezi poradci, přesto mírně vyniká společnost Fincentrum. Mezi bankami je jednoznačným vítězem ČSOB.

3)   
Analýza současného stavu a potřeb

Bez důkladné analýzy klientových finančních toků, finančních rezerv a úspor a již uzavřených produktů nelze nabídnout klientovi kvalitní finanční plán. Součástí analýzy ale není pouze rozklíčování klientovy ekonomické pozice, ale také jeho očekávání a potřeb včetně i vzdálenějších cílů.

Zde narážíme u poradenských firem na první zádrhel celého procesu. Bez předložení smluv k finančním produktům odmítají někteří z poradců realizovat druhé schůzky a návrh finančního plánu. Na jednu stranu se dá tento postup chápat, přeci si klient nemusí vše pamatovat. Na druhou stranu, kdo očekává, že klient přinese na druhou schůzku šanon plný smluv? Přitom k zjištění klientových poměrů stačí jednoduchý formulář či si nechat vše nadiktovat. Tedy data založení smluv, platby za určitou periodu, roky ukončení smlouvy, pojistné částky. To vše se dá doplnit do tabulky za pár minut. Konkrétní názvy společností nemusí poradce znát, i když určitě bude argumentovat, že ano. Výjimkou jsou snad jedině investiční produkty.

Mezi poradci se nakonec ukázala v analýze klientových potřeb nejsilnější AWD, která ostatní společnosti jednoznačně nechala za sebou.

U bankovních domů je evidentní, že analýza poměrů klienta není jejich cílem a opět sázejí na jasnou představu klienta, který jde do banky již s jasnou představou nákupu. Výjimkou je problematika bydlení, ve které banky překonaly i poradenské společnosti. Je to dáno samozřejmě skutečností, že v nabídce bankovních domů jsou hypotéky standardně zařazeny a pracovníci bank mají s analýzou potřeb bydlení zkušenosti. Mezi bankami opět kralovala ČSOB.

4)   
Kvalita a vhodnost nabídnutého řešení

V této kapitole leží hlavní klíč celého poradenského procesu. Bez ohledu na představy klienta je základem každého řešení zajištění rizik. To znamená pojištění pro případ smrti, invalidity, trvalých následků úrazu, majetková pojištění. Pokud toto poradce opominul, naprosto ho to připraví o titul „kvalitní“ finanční poradce. Při neřešení pojistných rizik se může stát, že se při vzniku pojistné událostí veškeré plány a budoucí cíle rozplynou a finanční plán je zralý do koše. Teprve při zajištění příjmů a majetku lze pokračovat v řešení ostatních cílů.

Základními kameny řešení musí být jednoznačně pojistky a programy pravidelného investování do podílových fondů, popř. investiční životní pojištění. Můžeme zde diskutovat, zda je investiční životní pojištění vhodným produktem k zajištění dlouhodobých cílů, ale řekněme, že je rozhodně lepším produktem k zajištění stáří než spořící produkty a termínované vklady. Nikdo nedokáže přesně odhadnout vývoj trhů a kvalitní investiční pojištění může nakonec vykázat vyšší výkonnost než špatně nastavené portfolio, proto jsme investiční životní pojistky úplně nezavrhovali.

Pokud poradce navrhl samotný program pravidelného investování, popř. v kombinaci s investičním životním pojištěním či penzijním připojištěním jako produkty k zajištění stáří, byl hodnocen lépe, než když penzi zajistil pouze životním pojištěním či penzijním připojištěním. Stejně tak jsme postupovali u partnera.

Co se týče úspor pro děti, opět jsou pozitivně hodnoceny programy pravidelného investování, o něco hůře pak samotné spoření vzhledem k dlouhému investičnímu horizontu. Naprosto nepřijatelné je pro děti investiční životní pojištění.

Protože někteří poradci odmítli vytvořit návrh řešení a finančního plánu z důvodu nepředložení smluv, rozhodli jsme se, že zařadíme kvůli objektivitě do výpočtu jen ta sezení, která vedla ke konečnému předložení nabídky.

Mezi poradenskými společnostmi jsou velmi těsnými vítězi poradci z Broker Consulting před Partners a AWD. Je nutno však podotknout, že rozdíly jsou opravdu minimální a vzhledem k hodnotě indexu pohybující se někde na polovině maxima, mají všechny poradenské společnosti stále co zlepšovat, Broker Consulting nevyjímaje. Banky jednoznačně při návrhu řešení vyhořely, přičemž důvody jsme si řekli již dříve.

5)   
Dojem z kvalit poradce a celkový dojem

Po absolvování schůzek se Mystery shoppeři ještě vyjadřovali k dvěma kapitolám Indexu kvality. V kapitole Dojem z kvality poradce nás zajímal klientův osobní dojem z poradcovy důveryhodnosti, jeho nezávislosti, zda dával poradce najevo zájem o klienta, či zda se ho nesnažil manipulovat.

A pro poradce rozhodující Celkový dojem vyjadřuje rozhodnutí Mystery shoppera, zda by šel se společností do dlouhodobého vztahu a doporučil poradce svým známým. Pokud zde poradce propadl, je evidentí, že má co zlepšovat, protože doporučení a dlouhodobá spolupráce jsou jeho denním chlebem. Ostatně grafy vám napoví více.

Sláva vítězům čest poraženým

Banky měly situaci v našem projektu opravdu složitou a od začátku byly odsouzeny k neúspěchu. Do průzkumu jsme je zařadili především proto, že jsme chtěli ukázat, že přes rozsáhlou produktovou nabídku nejsou vhodným partnerem ke komplexnímu řešení finančního plánu. Přesto můžeme vyzdvihnout Českou spořitelnu a ČSOB, které velice často dýchaly poradenským společnostem na záda.

Má průzkum vítěze? Nezpochybnitelným vítězem mezi poradenskými firmami a tedy i celého průzkumu je společnost AWD, které na záda dýchá společnost Partners. A přestože je evidentní, že se poradci a celé poradenství posouvá směrem k vyšší kvalitě, naznačuje hodnota indexu stále dosti daleko vzdálená maximální hodnotě, že i nejlepší hráč na trhu má stále prostor pro své zlepšování.

Vyšlo v časopise Osobní finance 12/2008.

Loading

Vstoupit do diskuze 23 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Adraj

  15 prosince, 2008

  Netvrdím, že plán klientovi beze smluv neudělám, ale uvedu konkrétní, skutečný příklad, proč je lepší když mi je svěří:
  Pan X, měl KŽP s dalšími připojištěními na TNÚ, SÚ atp. s garancí na více než milion. Při TNÚ z dopravní nehody by se plnění vyšplhalo dokonce přes 2,5 mil.
  Klient je vášnivý motorkář a jedním z hlavních motivů bylo právě zajištění rodiny v případě nehody.
  Vůbec netušil, že zvolená pojišťovna má nehody na motorce ve výlukách …

  Odpovědět

 • like.n0.other

  15 prosince, 2008

  celkem zajimava se v tomto zda metoda pana Hanzla – a to metoda 2 analyz; jedne seznamovaci a druhe odborne, informacni. Na prvni schuzku se nikomu moc nechce nosit svoje smlouvy a detaily sveho portfolia si pamatuje mozna tak 5% obyvatelstva.

  Jinak co se tyce pruzkumu; opet z nej vubec nic nevyplyva. Kdyby alespon zverejnili, z jakych struktur byli dotycni poradci. Vsichni vime, ze v MLM firmach je kazdy kazdemu konkurenci a napr v OVB jsou mezi jednotlivymi reditelstvimi takove rozdily, ze nezasveceny clovek by bez loga ani nepoznal, ze jde o stejnou firmu.
  Kuprikladu, v Liberci funguji dve struktury OVB. Jedny klienti vitaji s babovkou v ruce, druhe vyprovazeji s brokovnici ven…

  Odpovědět

 • Miloš Götz

  15 prosince, 2008

  Dobrý den.
  Zde popisovaný stav v Liberci je obecně problém MLM.
  – většinou nulová zodpovědnost vedoucích vůči svým podřízeným
  – získatel vydáván za boha a nemožnost změny vedoucího při nefungování vztahu
  – víc distribuce než poradenství
  – brainwashing (poslední dobou obecně prezentován jako ‚PR dovnitř‘)
  – lidé na nejnižších pozicích živí celou strukturu, která hlídá výkon, NE kvalitu
  – příprava předražených portfolii
  – atd atd

  Vždyť víte jak to je.
  Snaha změnit by měla být zvýšením finanční gramotností obyvatelstva a hlavně upravit legislativně pojem Finanční poradce, plus trestní odpovědnost.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  16 prosince, 2008

  nevim z jake firmy jste, ale prijde mi, ze do toho vidite hodne dobre, souhlasim snad s kazdym bodem..
  co se tyka tech vedoucich, ti jsou vetsinou odpovedni hlavne ve chvili, kdy se jeho podrizeni objevuji vykonem v topu..pokud nastane problem, „mel to poradce vedet“

  Odpovědět

 • Miloš

  15 prosince, 2008

  Klienti mají celkem zajímavé cíle, ale podle toho, že chtějí odkládat 1 tis. Kč to vypadá na zadníka a bývalou servírku.

  Odpovědět

 • Sporic obrazovky

  15 prosince, 2008

  A proc se porad hovori o poradenstvi? Vzdyt se srovnavaji provizne prodejni firmy s prodejcemi bank.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  15 prosince, 2008

  Amatéřina s velkým „A“ je tento „výzkum“!

  Co takhle předložit relevantní fakta,jaká konkrétní doporučení vzešla od poradců.Zdejší plénum u si udělá obrázek samo.

  Ty váhy v hodnocení jsou plytké a tvárné.A co takhle spočítat provizní obrat poradce na navrhované řešení.Nebo cenu jeho honoráře.Pak porovnat metodou cena/výkon.Jenže to je moc práce a nemuselo by to dopadnout dobře.

  To je jednodušší dát nesmyslně velké váhy úsměvům,dochvilnosti,uzlům na kravatě a třesu pravicí.Všichni dobře víme,že nejlepší obchodníci jsou v MLM.Tento test byl šitý na míru MLM.Poskládaný tak,aby eliminoval jejich nedostatky v očích laické veřejnosti.To,že vyhrála AWD,je třešinka na dortu.Zvláštní je,že ani podle mysteryshopperů nepředvedla nejlepší firma nejlepší řešení.Řešení je přece důležitější než analýza.Kvalitní analýza může pomoct koncipovat lepší návrh řešení situace,než když analýzu neudělám.Nebo se pletu?Neřekl bych.

  Zadat test finančních poradců firmě,která dělá marketingový výzkum…?Co dodat.Podle toho vypadá test.

  Odpovědět

 • Radek

  15 prosince, 2008

  Nebyl bych tak odmítavý. Jistě, výzkum má svoje mouchy, ale je zatím nejlepší, co se na českém trhu kdy udělalo.

  Proč volit největší finančně poradenské společnosti a ne malé, které možná nabízejí vyšší kvalitu? To je přeci jasné. S kým má běžný člověk větší šanci se setkat? Osobně bych tipnul na poradce OVB nebo Partners než třeba Sophie.

  Kvalita řešení v testu je také patrná – sice jako dílčí kritérium a jsou zveřejněny jen jeho výsledky, to je ale nutnost vzhledem k desítkám až stovkám obdržených řešení.

  Takže: Díky za test. Není sice dokonalý, ale aktuálně je nejlepší, jaký je. Když ho srovnám s Černými ovcemi, tak je o několik tříd výše.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  15 prosince, 2008

  Pane Radku,
  objemem zprostředkovaných úvěrů na bydlení patří Sophia k významným hráčům na českém trhu.Rozhodně se nejedná o žádného trpaslíka.Navíc s 10 letou historií.V Sophii nejsou stovky poradců.To ale pramení z toho,že to není MLM.Znamenáto,že si proto nezaslouží býti předmětem testování?

  Černé ovce byly na velmi podobné úrovni.Nevím proč tvrdíte,že zrovna toto je o tolik lepší.Tam jsem aspoň věděl,kdo konkrétně hodnotí kvalitu sestavení portfolia.

  Souhlasím s Ottou,který tvrdí,že to je pouze PR hra.

  Stovky obdržených řešení?Ale jděte.I v článku je přece napsáno,že takový BC jich dělal pouze 5.Největší počet byl myslím také do 20.Takže řekněme,že dohromady to bylo maximálně několik desítek řešení.A tato řešení pravděpodobně měla 5 rukopisů(v případě poradenských firem,u bank to bude ještě jednodušší).Takže opravdu je to takový problém???Odpovím za Vás že není,pokud nejste lempl.

  Takže:Nedíky za test,opět jsme dostali facku,která přispěla k deformaci českého finančně-poradenského trhu.

  Odpovědět

 • Radek

  15 prosince, 2008

  Pane Zárubo, nechtěl jsem se dotknout Vás ani Sophie. Vím, že nepatříte mezi poradenské trpaslíky, ale přiznejte si, pokud klienta osloví poradce (nebo „poradce“), bude s mnohem větší pravděpodobností z OVB než od vás.

  Ohledně počtu – píši desítky až stovky. Nevím, kolik jich bylo přesně (tuším v článku se nějaké číslo uvádí). Na tom se ale, zdá se, shodneme.

  Co se týče jednotlivých řešení – přečtěte si znovu článek, píše se v něm, že v časopise Osobní finance, odkud je přebrán, budou vycházet další podrobnější informace z testu.

  Opravdu je pro Vás takovým problémem, když někdo otestuje pět největších finančně poradenských společností?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  15 prosince, 2008

  Souhlas.
  Ale pokud klient osloví poradce,tak s mnohem větší pravděpodobností osloví Sophii a ne OVB.

  Jsem zvědavý,jestli se to dozvíme.Už jsem po tom volal minule a kde nic tu nic.Uvidíme.Myslím si,že nám to neukážou.Mohla by se totiž spustit lavina vzteku.

  Problémem to není.Ale váhy v hodnocení jsou nastaveny spíše z pozice manažera toho poradce a tudíž mají pro klienta zkreslující charakter.To je to,co mi vadí.

  Odpovědět

 • Radek

  15 prosince, 2008

  Souhlasím. Pokud bych oslovoval poradce, tak asi nebudu hledat OVB. Problém je, že nelze řízeně otestovat poradce, který klienta oslovuje. Tak lze udělat maximálně náhodný test konkrétního poradce, který tu někde je o BC. Ale to má také minimální vypovídací schopnost o celé společnosti, i když i to je třeba.

  Také jsem zvědavý, co zveřejní. Asi si budu muset ohlídat časopis…

  S tím s Vámi souhlasím, právě proto se mi líbí, že je zde i dílčí hodnocení – a z něj je vidět i ohodnocení kvality poradenství.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  16 prosince, 2008

  Nakonec jsme našli společnou řeč.Dobrou noc

  Odpovědět

 • OTTO

  15 prosince, 2008

  Myslím, že tento výzkum je jen PR produkt a jako takový byl i navržen, aby výsledky výzkumu byli pro PR záměr použitelné.

  Lidé si jistě všimli jaké „výzkumy“ se objevují v souvislosti s nejrůznějšími firmami.

  PR produkty jsou účinější, než reklama.
  Počet lidí nesnášející reklamu se zvyšuje a PR tito zákazníci zatím jako reklamu nevnímají.
  Vnímají PR jako důležitou informaci, která jim poskytuje referenci a doporučení jak „moudře“ jednat.

  Firmy pracující na bázi referencí jsou dnes velice úspěšné a zbytek firem si toto začíná uvědomovat a některé přemýší jak zákazníka vtáhnout do PR hry s cílem udělat z něj člověka, který lidem okolo sebe poskytuje dobré reference o firmě a produktu aniž by byl zaměstnancem této firmy, nebo jejím spolupracovníkem, sprostředkovatelem, distributorem atd.

  Jednoho dne budou reference na stejné úrovni jako práce.
  Každá reference bude mít svou cenu vyjádřenou v penězích, nebo výhodách přepočitatelných na peníze.

  Odpovědět

 • Anonym

  15 prosince, 2008

  Já jsme na to upozorňoval už v tiskovce. Hlavně se mi nelíbí ta metodika hodnocení!
  Jak tak na to koukám, tak zvažuju, že napíšu článek o jednom portfoliu, které jsem viděl… Vytvořili ho naší nezávislí finanční poradci 😉

  Odpovědět

 • RB

  15 prosince, 2008

  Každý kdo pracuje v oblasti financí ví o čem to je. Poradit klientům a mít co největší provize. Takto pracují všechny posuzované firmy. Poradců kteří mají čest a jsou schopni se na sebe podívat s čistým svědomím do zrcadla je jen hrstka. Já jsem jeden z nich, a proto jezdím „jen v Oktávce“. Ten kdo v tom roky nedělá není schopný posoudit co je a co není vhodné a správné řešení. Prasárny od posuzovaných společností jsou někdy do nebe volající.

  Odpovědět

 • Ivan

  15 prosince, 2008

  Dá se na to někde podívat pane Zárubo?

  Odpovědět

 • Anonym

  15 prosince, 2008

  Je to ke shlédnutí i zde na Investujeme.cz, viz
  http://www.investujeme.cz/videozpravy/ceska-televize-test-financnich-poradcu/

  Odpovědět

 • Jirka Křovák

  15 prosince, 2008

  http://www.fincentrum.com/test/

  Odpovědět

 • petrph

  16 prosince, 2008

  „Prioritou číslo jedna je naspoření 3 mil. korun na nový byt do 5 let“. Když odečtu ta stavebka (úložky 2×5,2*1000)+ těch 100K, vychází mi to na spoření kolem 40 000měsíčně. Na nějaké velké pravidelné výnosy bych moc nespolehal – průměrný roční výnos z investičních trhů v poslední 10leté periodě je kolem 4%(nepočítáme současný propad).Takže, poctivá odpověď by asi měla být že to je nereálné. Přesto poradci dokázali ještě nabídnout pojistky, životka,důchodové fondy – a byli za to kladně hodnoceni. Vskutku Mystery. Lze sice namítnout že by si na část ceny bytu mohli půjčit – třeba přes to stavebko. Sice je to v rozporu s podmínkou (naspořit do 5let), ale dejme tomu. Obávám se, že by následné spátky dluhu dost narušily plnění dalších priorit. Tak nevím – udělal jsem někde chybu? Má někdo reálný nápad jak to udělat aby byl klient spokojen???

  Odpovědět

 • Zeman

  27 prosince, 2008

  co říkáte na práci Kapitolu ?
  Hrůza, že?
  V poslední době se tady u nás na severu setkávám s neskutečnými podvody na klienty (PERSPEKTIVA je dobrý produkt, ale bez poplatků určitě není a už vůbec negarantuje 8%p.a., a pro 50-níka to SUPER spoření také není). Pravda, alespoň je co rušit, protože takto podvedený klient si nechá rád poradit jinde.
  Jde takové jednání potrestat ?
  Jaké máte zkušenosti s Kapitolem ?

  Odpovědět

 • gsnksxp

  8 listopadu, 2009

  CbX8gV wvvsyxhfttfy, [url=http://gmapcynhhufw.com/]gmapcynhhufw[/url], [link=http://hgftcsgeejes.com/]hgftcsgeejes[/link], http://xnyfdsbzytka.com/

  Odpovědět

 • David

  2 února, 2012

  O testu jsem si početl rád, jen pořád nějak nechápu situaci s tisícovkou a požadavky klientů. Pokud je opravdu základem poradenství zajištění rizik – pojištění pro případ smrti, invalidity, trvalých následků úrazu, majetková pojištění, jak se tvrdí v komentáři a mají být v odpovídající výši příjmu, tak si osobně myslím, že 1000 Kč je tak akorát na tenhle cíl. A kdyby jim to někdo řekl, tak mu daj 0 bodů, označí ho za zloděje, že si chce jen nahrabat na pojištění a úplně se vykašlal na cíle modelové rodiny. Docela rád bych se podíval na předkládané návrhy, to musela být hitparáda, osobně si myslím, že mnohem víc by o kvalitě vypověděl návrh pro rodinu, která má více volných prostředků, pak by se vidělo jak to kdo střílí a jak to je s provizema.

  Odpovědět