CZK/€ 25.340 -0,08%

CZK/$ 23.267 -0,42%

CZK/£ 30.156 +0,23%

CZK/CHF 26.005 -0,04%

Důsledky postižení dítěte pro rodinu

 

Je zcela přirozené, že všichni rodiče chtějí mít zdravé dítě. Někteří rodiče mají již před narozením dítěte dopředu představu o tom, jak by mělo jejich dítě vypadat, či čím by se mohlo v budoucnosti stát. Je tedy zřejmé, že pokud se jejich dítě nenarodí zdravé či získá nějaké postižení v brzkém věku, jsou rodiče velmi zklamáni a nešťastni. Tato skutečnost může mít řadu důsledků pro jejich život.

Loading 

Postižení dítěte je pro rodiče těžká zpráva, představuje změnu v dosavadním způsobu života. Pro jednoho z rodičů to může znamenat odchod ze zaměstnání, z čehož může vyplynout pro rodinu zhoršení finanční situace. S finanční situací souvisí i to, že tyto děti navštěvují častěji různá zdravotnická zařízení, s čímž se zvýší i náklady na provoz osobního vozidla. Pokud rodina nevlastní motorové vozidlo, může být situace ještě složitější. Další finanční výdaje představují pořízení různých rehabilitačních, zdravotních pomůcek pro dítě dle jeho typu postižení, je jistou finanční zátěží, přestože stát některé pomůcky zcela nebo zčásti hradí.

Péče o dítě s postižením je pro rodinu jistou zátěží. Rodina potřebuje pomoc, podporu, aby tak nelehkou životní situaci zvládla

Legislativní podpora

Legislativní forma podpory představuje pro rodiče určitou jistot. Do legislativní podpory spadají veškeré právní úpravy, tedy zákony, prováděcí vyhlášky či různá nařízení, která se týkají například vzdělávání dětí s postižením, práva na jejich pracovní uplatnění, nároků na určité peněžité dávky od státu a mnohé další.

Do legislativní podpory rodinám pečujícím o dítě s postižením lze zahrnout například následující zákony či vyhlášky:

 • Ústava
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Zákon. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Finanční podpora

Finanční podpora je pro rodinu jednou z nejdůležitějších. Většina rodin se potýká právě s nedostatkem financí při péči o postižené dítě. Záleží samozřejmě na typu postižení, čím více je dítě postiženo, tím je péče o něj finančně náročnější.

REKLAMA

Finanční podpora může být poskytována ze státního sektoru, tak i z nestátního. Ze státního sektoru, jsou rodinám poskytovány sociální příspěvky, dávky z nestátního sektoru se může jednat o peněžní i nepeněžní dary.  Finanční pomoc od státu pro rodiny pečující o dítě s postižením lze rozdělit na dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na péči.

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory se poskytují dle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. „Dávky státní sociální podpory jsou:

 1. dávky poskytované v závislosti na příjmu
 1. rodičovský příspěvek,

Rodiny pečující o dítě s postižením můžou využít především přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek.

Přídavek na dítě je základní dávkou státní sociální podpory. Na přídavek na dítě mají nárok rodiny, jejichž příjem je nižší než 2,4 násobek životního minima. Přídavek se také poskytuje ve třech různých výších a to dle věku dítěte.

Sociální příplatek pomáhá rodinám s nízkými příjmy pokrýt životní náklady. Podmínkou je péče o nezaopatřené dítě a hranice příjmů v rodině. Pro rodiny, které mají zdravotně postižené dítě, se sociální příplatek zvyšuje. U těchto rodin se sociální příplatek zvyšuje v případě, kdy jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, dále jsou zohledněny také zdravotní postižení a osamělost.

REKLAMA

Rodičovský příspěvek si může vyřídit rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodičovský příspěvek se poskytuje ve čtyřech výměrách a vyplácí se měsíčně v pevných částkách. Rodič si musí zvolit, jak dlouho bude čerpat rodičovskou dovolenou a dle toho pak bude vyplácen v jedné ze čtyř výměr. Pokud si rodič zvolí rychlejší čerpání, je mu rodičovský příspěvek vyplácen ve výši 11 400 Kč po dobu 24 měsíců věku dítěte. Při klasickém čerpání pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč do 36 měsíců věku dítěte a při pomalejším čerpání jde o částku 7 600 Kč v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a ve snížené výměře ve výši 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte.

Pokud je dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, má rodič nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte. Ovšem pokud dítěti náleží příspěvek na péči, vyplácí se rodiči rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výměře nižší ve výši 3 000 Kč od 7 do 10 let věku dítěte. Dávky státní sociální podpory vyřizují úřady práce dle místní příslušnosti žadatele.

Dávky sociální péče

Dávky sociální péče obsahuje vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Tato vyhláška obsahuje také mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.

Dávky sociální péče se dělí na jednorázové peněžité dávky a opakující se peněžité dávky. Mezi jednorázové peněžité dávky patří:

 • jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla
 • příspěvek na individuální dopravu.

Mezi opakující se peněžité dávky patří:

REKLAMA

Další forma pomoci představují mimořádné výhody pro těžce postižené. Dle přiznaného stupně mimořádných výhod se vystavují průkazy s označením TP, jako mimořádné výhody I. stupně, ZTP pro mimořádné výhody II. stupně a ZTP/P jež značí mimořádné výhody III. stupně.

Pro dítě s I. stupněm náleží přednostní právo na místa vyhrazené v hromadné dopravě. Na II. a III. stupeň mimořádných výhod se již vztahuje více úlev a také příspěvků. A to sleva na vlak a autobus ve výši 75 % z celkové částky jízdného, dále je také možné vyřídit si příspěvek na provoz motorového vozidla, který činí při druhém stupni mimořádných výhod 6 000 Kč ročně a při třetím stupni 9 900 Kč ročně. Průkazy mimořádných výhod umožňují také slevy na různé kulturní, sportovní a jiné akce.

Příspěvky na péči

Příspěvek na péči je zakotven v zákoně o sociálních službách. Příspěvek na péči představuje pro rodinu pečující o dítě s postižením v domácím prostředí jednu z největších podpor a to obzvlášť pro rodiče pečující o dítě s vážnějším postižením.

Příspěvek na péči si mohou rodiče vyřídit u dítěte staršího jednoho roku a to pokud dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc od jiné fyzické osoby.

„Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 1. a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 2. b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 3. c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 4. d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“[2]

Operativní podpora

Operativní podpora je zastřešující pojem pro materiální podporu osoby v průběhu života. Lze zde zahrnout některé služby, které jsou zakotveny v zákoně o sociálních službách či opatření zvláštních pomůcek, jejichž úpravu řeší vyhláška č. 182/1991 Sb.:

 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služby
 • Pečovatelská služba

Poradenská podpora

Poradenská podpora představuje pro rodiče podpůrný systém. Snaží se rodičům usnadnit péči o dítě s postižením tím, že jim ukazuje, jak můžou v určitých situacích postupovat a kam se obrátit.

 • Výchovný poradce
 • Speciálně pedagogická centra
 • Pedagogicko-psychologické poradny
 • Středisko výchovné péče

Vzdělávací podpora

 • Individuální integrace ve škole běžného typu
 • Skupinová integrace
 • Škola samostatně zřízená pro děti s postižením

Informační podpora

Rodičem, kterým se narodí dítě s postižením, mohou mít problém i s tím, že o tomto druhu postižení nic nevědí, nevědí nic ani o požadované péči. Proto je důležité, aby se rodiče měli na koho obrátit. Informace jim mohou poskytnout lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, speciální pedagog, dětský psycholog či různé organizace, které se zaměřují na tuto problematiku.

Svépomocná podpora

Patří sem svépomocné skupiny, které představují lidé, které spojuje stejný problém. Jedná se tedy o skupiny, jejímž společným prvkem je, péče o dítě s postižením.


[1] § 2, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 11, odst. 1., zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře


Související články

Češi neradi riskují

Češi neradi riskují v kartách a bojí se investovat do akcií i start-upů

Pro Čechy je nejdůležitější morálka. Co si o nich, kdo myslí, je dokonce pro mnohé důležitější než jejich zdraví. Za riskantní považují například lhát v daňovém přiznání, ale i investovat do akcií a start-upů. Ještě větší hazard však vidí v sázení. Vsadit v kartách denní výdělek považuje za velký risk […]

Text: František Veselý

20. 12. 2019

technická analýza finančních trhů

Technická analýza finančních trhů: Jak začít

Technická analýza je často využívaným a velmi důležitým nástrojem pro obchodování různými finančními instrumenty, jako jsou cenné papíry, futures kontrakty, opce, měnové páry (FOREX), kryptoměny atd. Jak začít s technickou analýzou?

Text: Vladyslav Kirichenko

04. 10. 2019

Dítě - kojenec - miminko - holčička

Kolik stojí dítě?

Existuje jeden životní krok, který řada lidí moc nepropočítává. Vlastní potomek. Řešit peníze se zdá malicherné, vždyť mít děťátko je přece požehnáním. Má to drobné „ale“…

Text: David Krůta

26. 09. 2017


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Leontýnka

  10 října, 2020

  Je pravda,..že nás velmi zasáhlo postižení naší dcery Leontýnky,která se nám narodila v roce 2019 v pardubické nemocnici..vše máme teď o 180° otičené.Ale opravdu vše..

  Odpovědět

 • Anonym

  10 října, 2020

  Pak je na místě,využít státní podpory..

  Odpovědět