Neděle 24. října. Svátek má Nina.

Může se poškozený vzdát práva na odškodnění újmy na zdraví?

Krvavá růže

Odškodnění újmy na zdraví je populárním tématem řady odborných i laických článků. Odškodnění vážné újmy na zdraví může dosahovat velmi vysokých částek. Může se však člověk platně vzdát svého práva na odškodnění újmy na zdraví?

Odškodnění újmy na zdraví doznalo s účinností nového občanského zákoníku poměrně zajímavých změn ve prospěch poškozených. Nový občanský zákoník zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb. Paušální odškodnění u pozůstalých a vychází z principu, že odškodnění má být poskytnuto dle zásad slušnosti. V praxi je však nutné určit výši odškodnění újmy na zdraví, na což reagoval Nejvyšší soud vydáním Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Přirozená práva člověka, kterých se nelze vzdát

Každý člověk má přirozená práva, která jsou spojená s osobností člověka. Přirozené práva nelze zcizit a nelze se jich vzdát. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

Mezi přirozená práva člověka řadíme právo na život a důstojnost člověka, jeho zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, právo na jeho vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.

Lze se vzdát práva na odškodnění újmy na zdraví?

Práva na odškodnění újmy na zdraví se nelze platně vzdát, jelikož občanský zákoník výslovně stanovuje, že se nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech (prohlášením poškozeného nebo škůdce, či ujednáním s potenciálním škůdcem). Právo na život a zdraví patří mezi přirozená práva člověka.

Tip: Zvažte zvýšení svých limitů na povinném ručení z důvodu zvýšení odškodnění újmy na zdraví

V jakých dalších situacích se nelze vzdát odškodnění

Občanský zákoník rovněž stanovuje, že se nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Jedná se tak o ochranu před kvalifikovanou formou zavinění, která cílí na lehkomyslnost nebo bezohlednost škůdce vůči poškozenému.

Taktéž občanský zákoník vymezuje, že se nepřihlíží ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. Za slabší smluvní stranu se považuje například spotřebitel nebo nájemce. Otázka postavení slabší smluvní strany bude řešena pro každý konkrétní případ.

Tip: Újma způsobená dopravní nehodou s nepojištěným nebo nezjištěným vozidlem? Lze získat odškodnění a kde jej případně uplatnit? Odpovědi v předchozích článcích autora:

Ochrana práv člověka

Přestože nový občanský zákoník posílil podstatně smluvní volnost, nastavil zákonodárce určité mantinely k ochraně přirozených práv člověka, újmy způsobené kvalifikovaným zaviněním a slabší strany. Tuto ochranu lze považovat za správnou zejména v kontextu práva na odškodnění újmy na zdraví.

Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.