Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Problematika pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (obecně známé pod pojmem povinné ručení) nedoznala zásadních změn s účinností nového občanského zákoníku. Změnu však doznala úprava odškodnění újmy na zdraví. Proč lze doporučit motoristům, aby zvážili zvýšení svých limitů pojistného plnění u povinného ručení?

Odškodnění újmy na zdraví v milionech

Po dopravní nehodě má pojištěný v rámci povinného ručení právo, aby za něj pojišťovna uhradila poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením, a to dle ustanovení občanského zákoníku.

Občanský zákoník stanovuje poměrně široký okruh náhrad majetkové a nemajetkové újmy, které mohou poškození případně uplatňovat. Poškozenému náleží při odškodnění dopravní nehody v rámci nemajetkové újmy právo na odčinění vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění (vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozenému) a další nemajetkové újmy. Občanský zákoník nestanovuje limity uvedeného odškodnění nemajetkové újmy.

Nejvyšší soud však vypracoval Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která stanovuje, že odškodnění ztížení společenského uplatnění může u nejzávažnějších újem na zdraví dosahovat až cca 20 mil. Kč. Odškodnění vytrpěné bolesti se obvykle pohybuje v řádech statisíců u vážných újem na zdraví. Výše další nemajetkové újmy není prozatím vymezena rozhodovací praxí soudů, ale i zde lze očekávat u vážných případů statisícové odškodnění. Pokud tak viník dopravní nehody způsobí fatální újmu na zdraví u více poškozených, tak pouze odškodnění této nemajetkové újmy bude dosahovat desetimilionových částek.

Jaké náhrady mohou uplatňovat poškození

Pro lepší přehled si uvedeme okruh náhrad, které vymezuje občanský zákoník pro poškozené a pozůstalé při odškodnění újmy na zdraví:

Poškození:

 • Vytrpěná bolest;
 • Ztížení společenského uplatnění;
 • Další nemajetková újma;
 • Náklady spojené s péčí o zdraví;
 • Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu na důchodu; a
 • Náhrada za bezplatně konané práce.

Pozůstalí:

 • Odškodnění duševních útrap;
 • Náklady pohřbu;
 • Náklady na výživu pozůstalým.

Jestliže jste utrpěli dopravní nehodu a zvažujete uplatnění odškodnění, pak vyhledejte odbornou právní pomoc specializovaného advokáta, který určí kvalifikovaně okruh náhrad, které můžete požadovat.

Dopravní nehoda se může prodražit

Pojištěný má dále právo, aby za něj pojišťovna v rámci povinného ručení hradila poškozenému věcnou škodu, ušlý zisk, náklady na právní zastoupení. Pojištěný má rovněž právo, aby pojišťovna za něj uhradila příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči poškozeného hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Minimální limity povinného ručení

Minimální limity pojistného plnění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí:

a) při újmě na zdraví 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění;

b) při škodě na majetku a ušlém zisku 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

„Better safe than sorry“

Pokud si představíme, že vozidlem způsobíme hromadnou dopravní nehodu s množstvím poškozených, lze doporučit při sjednání povinného ručení zvolit vyšší limit pojistného plnění než minimální. Dnes již běžně pojišťovny umožňují zvýšení pojistného plnění na 100 mil. Kč a výše za poměrně nízký příplatek k pojistnému.

Jaké limity povinného ručení využíváte?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.