CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Text: Petr Zámečník

22. 06. 2018

0 komentářů

Finanční gramotnost od základní školy… ale jak?

 

Výuka finanční gramotnosti je od roku 2013 povinnou součástí vzdělávání na základních školách. Má to ale háček. Každá škola může k povinné výuce přistoupit po svém. Jaké projekty pro základní školy pomáhají?

Loading 

Základní školy mohou výuku finanční gramotnosti pojmout dle vlastního uvážení. Jediné, čeho by se měly držet, jsou standardy finanční gramotnosti[1] – tedy souhrn znalostí a dovedností, kterých by žáci měli dosáhnout. Je tedy jeden cíl, ovšem cest k němu je mnoho.

Některé základní školy začleňují výuku finanční gramotnosti do „tradičních“ předmětů, jako je matematika, občanská výchova nebo rodinná výchova. Např. při výuce procentních počtů v matematice se s krátkým komentářem prohlásí, že se vyučují úroky či inflace. Jiné školy zařazují finanční gramotnost jako samostatný předmět či ji vyučují v rámci projektových dnů. A zejména s touto formou pomáhá řada projektů.

Financování projektů finanční gramotnosti do škol

Zvyšování finanční gramotnosti občanů je zájmem nejen českého státu, ale celé Evropské unie. Proto jsou vypisovány nejrůznější granty a dotace pro vytváření a zavádění výukových programů (nejen) do základních škol.

Nejčastější formou financování projektů představují dotace z evropských fondů, které bývají spolufinancovány nadacemi a často též samotnými základními školami. Protože dotace a granty bývají časově omezené, ani životnost řady projektů není dlouhá. Přežívají pouze ty, které mají za sebou silného partnera buď v podobě finanční instituce s dlouhodobým zájmem o zvyšování finanční gramotnosti v rámci firemní společenské odpovědnosti (CSR – coroporate social responsibility), nebo provozované stabilními neziskovými organizacemi s dostatkem zdrojů.

Projekty finanční gramotnosti pro základní školy

Projektů finanční gramotnosti pro základní školy vzniklo díky grantům velké množství. Některé z nich jsou zaměřené přímo na žáky, jiné cílí na vzdělávání učitelů. Druhá forma je efektivnější, neboť učitelé nabyté znalosti a zkušenosti s výukou finanční gramotnosti mohou využívat dlouhodobě, efekt projektu tak nekončí s ukončením jeho financování.

REKLAMA

Finanční gramotnost do škol

Finanční gramotnost do škol[2] je projektem společnosti yourchance o.p.s. a je aktivní již od roku 2012. Projekt má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a spolupracuje s 200 zejména středními školami, ale má program i pro základní školy a pro děti odcházející z dětských domovů.

Yourchance v rámci finančního vzdělávání připravila i interaktivní soutěžní portál Rozpočti si to![3], na kterém se mohou registrovat soutěžní týmy ze základních i středních škol.

Zodpovědně s penězi

Projekt Zodpovědně s penězi[4] navazuje na předchozí projekt Rozumíme penězům, který realizovalo občanské sdružení AISIS od roku 2006 do roku 2017 ve spolupráci s Moneta Money Bank (dříve GE Money Bank).

Program naplňuje záměr Rámcového vzdělávacího programu pro první a druhý stupeň základních škol.

JA Moje první peníze

Projekt JA Moje první peníze[5] vychází z amerického výukového programu JA Ourselves a byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jeho cílem je naučit děti předškolního věku pracovat s penězi. Je složen z pěti třicetiminutových bloků, které vede učitel či dobrovolník z řad rodičů. Součástí jsou pracovní materiály pro děti i metodická příručka pro vedení kurzu.

Realizátorem projektu je JA Czech.

Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

V rámci projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy[6] nabízí banka zpestření výuky finanční gramotnosti přednáškou odborníka. Součástí jsou originální výukové materiály a Hra rodinného rozpočtu, kde žáci a studenti sledují a hodnotí příjmy a výdaje modelových domácností.

Výhodou pro školy je, že přednášku nabízí banka zdarma. Jen v roce 2017 byla výuka uskutečněna na 50 školách a program absolvovalo přes 2 000 žáků.

Moje familie

Projekt Moje Familie je interaktivní hra pro žáky základních a středních škol vytvořená finančně zprostředkovatelskou společností OVB Allfinanz. Hrou mohou provádět žáky též lektoři z OVB.

Již ukončené projekty pro základní školy

Některé projekty jsou financovány pouze omezenou dobu. Po ukončení financování nejčastěji z evropských fondů projekt končí – a úspěchem bývá zachování know-how zejména učitelů, případně v průběhu projektu vytvořené učební pomůcky.

Finanční gramotnost žáků základních škol Jihočeského kraje

Příkladem projektu s „omezenou životností“ je projekt Finanční gramotnost žáků základních škol Jihočeského kraje[7]. V průběhu 16 měsíců bylo do v rámci realizace vyškoleno 92 učitelů z 12 základních škol. Ti v letech 2013/2014 a následně 2014/2015 finanční gramotnost na svých školách vyučovali. Součástí projektu bylo i 2,5denní setkání 600 žáků ze zapojených škol.

REKLAMA

V rámci projektu byla vytvořena metodika zážitkové školy, interaktivní prezentace a krátká výuková videa. Celý projekt stál 3,7 mil. Kč.

Implementace standardů finanční gramotnosti do ŠVP školy

Časově omezeným byl také projekt Implementace standardů finanční gramotnosti do školního vzdělávacího programu (ŠVP) školy, který se uskutečnil od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014 a zaměřil se na Středočeský kraj. V rámci projektu byly vytvořeny e-learningové materiály a metodika, kterou škola po pilotním ozkoušení ve školním roce 2013/2014 od následujícího roku zavedla v rámci výuky finanční gramotnosti.

Příjemcem grantu ve výši téměř 3,9 mil. Kč byla Základní škola a Mateřská škola Kladno[8].

Efektivní metody výuky prostřednictvím finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy

Projekt Efektivní metody výuky prostřednictvím finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy[9] byl realizován od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 pro 40 učitelů z osmi základních škol. Cílem projektu bylo vytvořit výukové materiály pro žáky na základních školách dle programu „Rozumíme penězům“. Z nich 16 učitelů následně mělo zavádět výuku finanční gramotnosti do jejich škol. Zároveň byly uskutečněny projektové dny pro cca 500 žáků zapojených škol.

Příjemcem projektu byla Základní škola a mateřská škola Chanovice a celkové náklady projektu přesáhly 2,3 mil. Kč.

Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji

Projektu Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji[10] se v časovém období od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2014 zúčastnilo celkem 12 základních škol. I tento projekt byl napojen na program „Rozumíme penězům“ a vzdělával především učitele, ovšem i součástí tohoto projektu byly výjezdní akce pro žáky zapojených škol. Výsledkem projektu bylo 5 audiovizuálních děl a metodika zážitkové školy.

O grant ve výši téměř 3,7 mil. Kč Základní škola Josefa Bublíka, Bánov a jako partnera si vzala Občanské Sdružení Plán B.

Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Projekt Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě uspořádalo město od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 pro 9 základních škol a zúčastnilo se ho 15 učitelů. Realizací vzdělávání učitelů se zabývala obecně prospěšná společnost ABC Finančního vzdělávání, která vyhrála ve výběrovém řízení. Výsledkem byla též metodika pro 10 výukových hodin finanční gramotnosti.

Město Česká Lípa získala v rámci grantu příspěvek ve výši přes 0,5 mil. Kč.

Finanční gramotnost – pomalu, ale jistě

Cílem projektu Finanční gramotnost – pomalu, ale jistě bylo vytvořit vzdělávací materiály pro výuku finanční gramotnosti od základů v 1. třídě po druhý stupeň základní školy. Studijní materiály zasahují především do matematiky, ale brousí též do písanek pro nejmladší žáky a do dějepisu pro 2. stupeň.

Příjemcem grantu byla Základní škola a Mateřská škola Kolín[11] a získala podporu ve výši necelých 0,9 mil. Kč.

Budování finanční gramotnosti prostřednictvím matematiky

Projekt Základní školy ve Slaném Na Hájích[12] Budování finanční gramotnosti prostřednictvím matematiky se uskutečnil od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Jeho výsledkem bylo vytvoření tří modulových výukových programů – pro oblast peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Celková výše dotace dosahovala téměř 2,4 mil. Kč.

Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole profesní

Projekt Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole profesní cílil na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí s lehkým až středním mentálním postižením. Byl realizován od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2012. V rámci části finanční gramotnosti byl publikován studijní materiál Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ.

Příjemcem grantu ve výši 1,5 mil. Kč byla Základní škola Kojetín[13].

Inovace školního vzdělávacího programu začleněním předmětu finanční hospodaření

Cílem projektu Inovace školního vzdělávacího programu začleněním předmětu finanční hospodaření bylo od 1. 3. 2009 do 31. 8. 2011 vytvoření osnov, metodiky a učebních materiálů nepovinného předmětu Finanční hospodaření. Jejich otestování následně proběhlo na dvou partnerských školách.

Příjemce grantu ve výši přesahující 2,8 mil. Kč byla Základní škola a mateřská škola Štoky[14].

Projektů nepochybně ještě více

Projektů vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro základní školy proběhlo nepochybně ještě mnohem více. Některé z nich měly trvalé výstupy v podobě metodických či studijních pomůcek. Navzdory finanční podpoře nejen z evropských fondů ale zůstává kvalita výuky finanční gramotnosti nevyrovnaná.

Článek vznikl ve spolupráci s Projektovým centrem s.r.o.


[1] Standard finanční gramotnosti 2017, dostupné z https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/PSFV_2017_Standard-financni-gramotnosti.pdf

[2] Dostupné z http://www.fgdoskol.cz/

[3] Dostupné z http://www.rozpoctisito.cz/

[4] Dostupné z http://www.zodpovednespenezi.cz – web se v současnosti upravuje.

[5] Dostupné z http://www.jacr.cz/programy/mate%C5%99sk%C3%A9-%C5%A1koly/ja-moje-prvn%C3%AD-pen%C3%ADze.aspx

[6] Dostupné z https://www.csob.cz/portal/documents/10710/316999/financni-vzdelavani-csob-pro-skoly.pdf

[7] Dostupné z http://zshorniplana.cz/obsah/financni-gramotnost

[8] Dostupné z https://www.2zskladno.cz/

[9] Dostupné z http://www.skolachanovice.cz/cs/financni-vzdelavani/obsah-projektu/

[10] Dostupné z https://sites.google.com/site/fgbanovcz/home

[11] Dostupné z http://zskolin.cz/

[12] Dostupné z https://www.zshajeslany.cz/index.php?type=Contact&id=5

[13] Dostupné z http://www.zskojetin.cz/

[14] Dostupné z http://zsmsstoky.cz/

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Komentář: Program „Oprav dům po babičce“ znamená jen další rozhazování veřejných peněz

Ministerstvo životního prostředí spustí od září dotační program „Oprav dům po babičce“. Všichni ekonomicky aktivní občané budou v jeho rámci moci získat až milion korun na opravu staršího domu. To, že vláda tento dotační program vyhlašuje právě nyní, je nešťastné. Na jednu stranu vyzývá veřejnost k „utažení opasků“, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 07. 2023

Tech trendy pro rok 2023. Jsou startupy s virtuální realitou vhodnou investicí?

Dopad nových technologií na vznik převratných inovací a zároveň na klíčové oblasti podnikání bude v roce 2023 podle odborníků pokračovat. Zjistěte, jaké trendy hýbou světem podnikání a jak bude vypadat naše blízká, technologická budoucnost. Odpovědi nabízí nedávno zveřejněná výroční zpráva Deloitte na téma technologických trendů.

Text: Filip Kučera

01. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *