CZK/€ 24.885 +0,48%

CZK/$ 23.151 +0,16%

CZK/£ 29.465 +0,56%

CZK/CHF 26.179 +0,52%

Text: Petr Zámečník

31. 05. 2018

1 komentář

Finanční gramotnost: Jak se měří?

 

Měření finanční gramotnosti není jednoduché. Nejde pouze o znalosti. V rámci finanční gramotnosti je nezbytné především zodpovědné chování. Jak lze měřit finanční gramotnost?

Loading 

Finanční gramotnost nelze definovat jednoduše. Nejedná se pouze o soubor znalostí o fungování finančního trhu a řízení rodinných financí, ale především o schopnost tyto znalosti aplikovat a využívat v praxi. Dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách[1] definuje finanční gramotnost následujícím způsobem:

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

  • Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.).
  • Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci.
  • Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.

Dále je součástí finanční gramotnosti též nezbytné makroekonomické aspekty a daňová oblast. Souvisí s ní též gramotnost numerická, informační a právní.

Protože tato definice je poměrně nepraktická, schválila Pracovní skupina pro finanční vzdělávání[2] novou definici: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.“

REKLAMA

Standard finanční gramotnosti

Základy finanční gramotnosti jsou povinnou součástí výuky žáků a studentů na základních a středních školách. Protože každá škola má svůj vlastní přístup ke vzdělávání a neexistují jednotné vzdělávací osnovy, vytvořilo již v roce 2007 Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Standard finanční gramotnosti[3].  O deset let později, k 20. 7. 2017, vydalo ministerstvo financí aktualizaci Standardu finanční gramotnosti[4].

V rámci Standardu finanční gramotnosti jsou stanoveny základní znalosti a osvojené chování, jaké je cílovým stavem pro žáky jednotlivých stupňů vzdělávacího systému. Očekávané osvojené kompetence se dělí do oblastí „nakupování a placení“, „hospodaření domácnosti“, „přebytek rozpočtu domácnosti“ a „schodek rozpočtu domácnosti“. Jsou nastavené tak, že pokud je žák a následně student zvládne, neměl by mít problém s řízením osobního a rodinného rozpočtu ani se základní orientací na finančním trhu. Stejně tak by měl být schopen najít řešení např. v případě potíží se splácením úvěrů a půjček.

Český Standard finanční gramotnosti pro žáky základních a studenty středních škol se opírá mimo jiné o dokument OECD Rámec základních kompetencí finanční gramotnosti pro mladé (ve věku 15 – 18 let)[5] z 16. listopadu 2015. V mezinárodním doporučení jsou oblasti základních kompetencí dělené na „peníze a transakce“, „plánování a řízení financí“, „riziko a výnos“ a „finanční prostředí“. Obdobný dokument publikovalo OECD i pro dospělou populaci 29. srpna 2016[6].

Měření finanční gramotnosti

První velký výzkum finanční gramotnosti v České republice uskutečnilo Ministerstvo financí České republiky a Česká národní banka ve spolupráci s agenturou výzkumu veřejného mínění STEM/MARK v roce 2010[7]. Opakovaný výzkum v roce 2015 uspořádalo Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s agenturou PPM Factum[8]. Oba výzkumy vychází především ze základních otázek mezinárodního výzkumu OECD, ovšem ministerstvo financí doplňuje další otázky zaměřené na specifické oblasti českého finančního trhu.

Finanční gramotnost v rámci svého výzkumu měří od roku 2006 i Česká bankovní asociace ve spolupráci s agenturou SC&C a sestavuje Index finanční gramotnosti ČBA. Index naměřil pomalé zvyšování finanční gramotnosti v Česku. Zatímco v roce 2006 dosahoval hodnoty 66 bodů, v roce 2015 se dostal na úroveň 72 bodů[9].

V roce 2016 přistoupila Česká bankovní asociace ke změně otázek, tudíž výsledky nejsou zcela srovnatelné. První rok nového testu dosáhl na úroveň 54 bodů[10], o rok později posílil na 55 bodů[11].

Výsledky šetření finanční gramotnosti MF ČR

Výzkum finanční gramotnosti Ministerstva financí České republiky ve spolupráci s agenturou PPM Factum z roku 2015 byl uskutečněn na vzorku 1000 respondentů ve struktuře populace dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu k datu sběru dat.

Průzkum je rozdělen na dvě oblasti – finanční znalost a ekonomickou zodpovědnost. V první části (finanční znalost) jsou dotazovány znalosti respondentů z oblasti terminologie, finančních produktů, matematiky a makroekonomie. Druhá část (ekonomická zodpovědnost) je zaměřena na rozhodování v určitých modelových situacích z pohledu ekonomické zodpovědnosti, vybírání finančních produktů či využívání finančních prostředků.

Graf 1: Finanční znalost
Finanční gramotnost - finanční znalost

REKLAMA

Zdroj: Výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky 2015

Celkem 48 % dotázaných v průzkumu dosahovalo spíše velké či vysoké finanční znalosti. Naopak 52 % dotázaných mělo finanční znalost spíše malou nebo velmi malou. Nižší průměrnou znalost dosahují především lidé s nižšími příjmy, mladí do 29 let a starší 60 let, lidé ekonomicky neaktivní a studenti. Nejvyšší závislost je ale mezi finanční znalostí a nejvyšším dosaženým vzděláním.

Graf 2: Finanční znalost dle dosaženého nejvyššího vzdělání
Finanční gramotnost - finanční znalost dle dosaženého vzdělání

Zdroj: Výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky 2015

Výsledky ekonomické zodpovědnosti jsou ještě slabší. Téměř čtvrtina respondentů (22 %) se nechová vůbec zodpovědně a dalších 42 % se chová spíše nezodpovědně. Spíše zodpovědně jedná necelá třetina dotázaných (31 %) a velmi zodpovědně se chová jen 6 % respondentů.

Graf 3: Ekonomická zodpovědnost
Finanční gramotnost - ekonomická zodpovědnost

Zdroj: Výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky 2015

Ekonomická zodpovědnost roste s příjmem domácnosti, přičemž nejméně zodpovědní jsou studenti a učni (59 % má velmi nízkou a dalších 30 % nízkou ekonomickou zodpovědnost) a obecně mladí do 29 let (40 %, resp. 37 %). I u ekonomické zodpovědnosti je patrný vztah se vzděláním.

Graf 4: Ekonomická zodpovědnost vybraných sociodemografických skupin
Finanční gramotnost - ekonomická zodpovědnost

Zdroj: Výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky 2015

Zřejmě není překvapujícím zjištěním, že ekonomická zodpovědnost je závislá na finanční znalosti. Nemá-li spotřebitel dostatek informací o finančních produktech a způsobech nakládání s financemi obecně, nemůže efektivně o financích rozhodovat. Naopak dostatek informací ale neznamená samozřejmě vyšší ekonomickou zodpovědnost.

REKLAMA

Graf 5: Ekonomická zodpovědnost a finanční znalost
Finanční gramotnost - ekonomická zodpovědnost a finanční znalost

Zdroj: Výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky 2015


[1] Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, dostupné z https://www.psfv.cz/assets/cs/media/System-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.pdf

[2] Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, dostupné z https://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/pracovni-skupina-pro-financni-vzdelavani

[3] Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, Příloha I. Standardy finanční gramotnosti, dostupné z https://www.psfv.cz/assets/cs/media/PSFV_Standard_Financni-gramotnosti.pdf

[4] Standard finanční gramotnosti 2017, dostupné z https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/PSFV_2017_Standard-financni-gramotnosti.pdf

[5] OECD/INFE Core Competencies Framework on financial literacy for Youth (aged 15 to 18), dostupné z http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf

[6] G20/OECD INFE Core Competencies Framework on financial literacy for Adults (aged 18+), dostupné z http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf

[7] Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku, dostupné z https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Odborne-vyzkumy_2010-12_Zaverecna-zprava-z-vyzkumu-plne-zneni-STEMMARK.pdf

[8] Výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky 2015, dostupné z https://www.psfv.cz/assets/cs/media/PSFV_2015_Vysledky-mereni-financni-gramotnosti.pdf

[9] Česká populace není finančně gramotnější než před 9 lety, 6. 3. 2015, dostupné z https://www.czech-ba.cz/cs/ceska-populace-neni-financne-gramotnejsi-nez-pred-9-lety

[10] Nový test finanční gramotnosti ČBA: Češi toho mnoho nevědí, 17. 3. 2016, dostupné z https://www.czech-ba.cz/cs/novy-test-financni-gramotnosti-cba-cesi-toho-mnoho-nevedi

[11] Finanční gramotnost Čechů se nelepší, jsme na tom stejně jako loni, 29. 3. 2017, dostupné z https://www.czech-ba.cz/cs/financni-gramotnost-cechu-se-nelepsi-jsme-na-tom-stejne-jako-loni

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář


Související články

Investiční gramotnost Čechů. Jak jsme na tom?

Rekordní inflace, zdražování ve všech sférách každodenního života Čechů, výkyvy na trzích nebo pokračující konflikt na Ukrajině. To jsou aktuální okolnosti, které výrazně ovlivňují stav českých peněženek. Řada Čechů tak řeší dilema, zda utrácet nebo úspory držet a případně v jakých finančních nástrojích. Jak jsou na tom […]

Text: Filip Kučera

01. 11. 2022

Češi ve finanční gramotnosti zaostávají. Peníze drží zbytečně na účtech

Foto: Pixabay.cz   Pro zvládání krizových situací, včetně pandemie, je klíčová i finanční gramotnost. Jak jsou na tom podle vás Češi? Podle lednového měření se ČR pohybuje v mezinárodním srovnání v průměru. Ministerstvo financí (MF) provedlo v lednu 2020 měření finanční gramotnosti dospělé populace v ČR. To navazuje na […]

Text: Daniel Mareš

30. 03. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *