Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Povinné ručení: Zdravotní pojišťovna poškozeného má přímý nárok vůči pojistiteli

Ambulance - sanitka - záchranná služba

Náhradu nákladů za péči o poškozeného v případě dopravní nehody žádá zdravotní pojišťovna. Může zdravotní pojišťovna poškozeného žádat náhradu přímo od pojistitele odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel?

Při dopravní nehodě poměrně často vznikne újma na zdraví poškozenému, který dopravní nehodu nezavinil. Poškozený následně žádá odškodnění újmy na zdraví, které má být hrazeno z tzv. povinného ručení viníka dopravní nehody.

Tip: Povinné ručení a škoda vzniklá požárem zaparkovaného vozidla

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění má příslušná zdravotní pojišťovna vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Třetí osobou můžeme tak rozumět viníka dopravní nehody. Při vážné újmě na zdraví mohou náklady zdravotní péče dosahovat velmi vysokých částek.

Tip: Pozor na pojistné výluky u povinného ručení

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vymezuje problematiku tzv. povinného ručení. Tento zákon stanovuje právo pojištěného, aby pojistitel uhradil za něj nárok na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozenému z veřejného zdravotního pojištění, jestliže k dopravní nehodě došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení.

Dle tohoto zákona vzniká poškozenému právo uplatňovat nároky přímo vůči příslušnému pojistiteli. Poškozený se tedy nemusí s náhradou věcné škody nebo újmy na zdraví obracet na viníka dopravní nehody, ale přímo na jeho pojišťovnu z tzv. povinného ručení, což je praktické. Může však takto postupovat také zdravotní pojišťovna poškozeného?

Spor u Nejvyššího soudu

V nedávné době Nejvyšší soud projednával případ sporu mezi zdravotní pojišťovnou a pojistitelem vozidla, kterým byla způsobena újma na zdraví třetí osobě. Celkově zdravotní pojišťovna uplatňovala vůči pojistiteli k proplacení cca 500 000 Kč za náklady léčení svého pojištěného poškozeného. Dle pojistitele nevzniklo přímé právo vůči ní na náhradu nákladů, které zdravotní pojišťovna vynaložila na léčení svého pojištěnce v souvislosti s dopravní nehodou.

Nejvyšší soud k přímému nároku vůči pojistiteli

Nejvyšší soud však nesouhlasil s argumentací pojistitele a stanovil, že zdravotní pojišťovna má vůči pojistiteli přímý nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého pojištěnce zraněného dopravní nehodou.

K tomuto Nejvyšší soud: „Jsou-li splněny podmínky vymezené v § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění, má zdravotní pojišťovna regresní nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého zdravotního pojištěnce, a to proti škůdci. Jde-li pak o náklady léčení následků dopravní nehody, je zdravotní pojišťovna oprávněna nárok na pojistné plnění odvozené od tohoto postižního nároku uplatnit přímo proti pojistiteli odpovědnosti škůdce podle § 9 odst. 1 a § 6 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti.“

Uvedené a citované rozhodnutí (Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1896/2016) naleznete v kompletním znění na webových stránkách Nejvyššího soudu: www.nsoud.cz.


Každý případ sporu s pojišťovnou je individuální a záleží na okolnostech konkrétního případu. V případě řešení obdobného případu vyhledejte právní pomoc advokáta před zahájením sporu ke kvalifikovanému posouzení veškerých okolností a rizik vedení sporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.