CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Marný boj proti podezřelým dluhopisům?

 

Česká národní banka i ministerstvo financí brojí proti vysoce rizikovým i podvodným firemním dluhopisům. Jejich vydavatelé je ovšem dál inzerují ve velkém a prodávají nic netušícím drobným investorům. (Aktualizováno 1. 7. 2019)

Loading 

Vydat dluhopis může kdokoli. To je na jednu stranu velmi dobře, neboť dluhopisy pomáhají financovat firemní rozvoj. Na druhou stranu možnost vydání dluhopisu bez jakékoli regulace otevřela cestu i podvodníkům. Česká národní banka i Ministerstvo financí České republiky proto zahájily tažení proti prodeji vysoce rizikových (pod nimiž se dají pojmout i podvodné) dluhopisů drobným klientům.

Lidé na dluhopisy slyší. Oproti investici do akcií a akciových fondů, ale i dluhopisových fondů rozkládajících riziko mají jednu přitažlivou vlastnost: Fixní výnos. Pokud je navíc prodán s pěknou pohádkou, kterou se vysvětlí, kam peníze poputují a jak to bude výnosná (a často společensky přínosná) aktivita, nezkušený investor podlehne lákavému úroku a … začne se divit až v okamžiku, kdy nedostane své peníze zpět.

Nyní nastalo období, kdy nejen lidé odhalují, že naletěli podvodníkům, ale i u seriózních, nicméně rizikových, projektů dochází k lámání chleba. Např. držitelé dluhopisů společnosti Zoot za cca 239 mil. Kč budou nakonec rádi, když dostanou zpět 10 % vloženého kapitálu. A přitom zrovna tato společnost měla prospekt schválený Českou národní bankou (ČNB). ČNB ovšem nezkoumá rizikovost projektu, ale pouze náležitosti dokumentu.

ČNB – první kroky

Česká národní banka si je problémů s vysoce rizikovými dluhopisy vědoma již delší dobu. Proto nejprve vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů, a následně též v březnu 2019 Dohledový benchmark č. 2/2019 – K nabývání dluhových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo investičních fondů.

Zatímco Desatero dává základní informace pro spotřebitele, aby si vyhodnotil riziko investice a dokázal se tak lépe rozhodnout, zda je investice pro něj vhodná, Dohledový benchmark míří na distributory dluhových nástrojů a posiluje jejich zodpovědnost při výběru klientů pro rizikové investice.

REKLAMA

Cílový trh musí být určen dostatečně strukturovaně, aby se předešlo zahrnutí skupin investorů (zejména neprofesionálních zákazníků), s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli je produkt neslučitelný,“ uvádí mimo jiné Dohledový benchmark.

Dohledový benchmark není zákonem ani vyhláškou, nicméně upřesňuje postupy, kterými se Česká národní banka řídí při svých kontrolách. O tom se již přesvědčila nejedna finančně poradenská společnost, která nazývala rezervotvorná životní pojištění „spořením“.

Tip: ČNB: Dluhopisy bez prospektu nikdo veřejnosti nabízet nebude!

Ministerstvo financí se přidává

Ministerstvo financí České republiky se k aktivitám proti vysoce rizikovým dluhopisům přidává. V současné době připravuje Scorecard korporátních dluhopisů, který má být jednoduchým návodem pro občany, jak se vyhnout nadměrnému riziku. Materiál ministerstva je nyní předložen k veřejné konzultaci.

„Dluhopis jako forma investice není vždy pro drobného investora, který nemá s podobnou formou investování zkušenosti nebo vyšší finanční gramotnost, tou nejlepší a nejbezpečnější investicí. Stále více drobných investorů ve snaze o lepší výnos z investice vybere špatně a nakonec o své peníze přijde,“ uvádí v úvodu Scorecard korporátních dluhopisů.

REKLAMA

Ministerstvo v prvé řadě drobným investorům nedoporučuje investovat do dluhopisů bez ratingu. Ty jsou vhodné pouze pro zkušené investory a pro investory, kteří danou společnost dobře znají.

Investice s ratingem hodnotí Scorecard klasicky podle stupně ratingu. V tomto směru se nejedná o žádnou novinku. Ostatně, v tomto již nelze nic převratného vymyslet.

U investic bez ratingu dává Scorecard body za jednotlivé dílčí informace poskytované společností. Např. pokud je prospekt schválený Českou národní bankou, získává 1 bod. Za uveřejňování dokladů v Obchodním rejstříku alespoň 3 roky může společnost získat až 1,5 bodu. Hodnotí se i historie společnosti, kdy 10 let a starší získávají 1,5 bodu, zatímco mladší než 1 rok jsou bez bodu. Pokud je vlastníkem emitenta stát, je bonifikován 2 body. A jsou-li dluhopisy distribuovány renomovanou finanční institucí s dohledem ČNB, získává dluhopis další bod. Dále hodnotí velikost společnosti, marži, zadluženost a úrokové krytí.

Společnost bez ratingu může získat až 17 bodů, přičemž pokud získá alespoň 13, je považován její dluhopis za bezpečnou investici. Nezíská-li ani 7 bodů, jde o spekulativní investici, která může vyústit v krach společnosti.

Podezřelé dluhopisy stále v prodeji…

Na podezřelé až podvodné dluhopisy ovšem může drobný střadatel stále narazit. Jednou z cest je inzerce v nejrůznějších inzertních systémech na internetu. Aktuálním příkladem z tohoto zdroje je nabídka dluhopisů společnosti Nano Chemi Group s.r.o. Podívejme se na ni z pohledu Scorecardu korporátních dluhopisů bez ratingu:

REKLAMA

 • Existence prospektu: 0 bodů (společnost nemá schválený prospekt ČNB)
 • Finanční výkazy: 0 bodů (společnost sice má rozvahu a výkaz zizků a ztrát od roku 2011, což by odpovídalo 0,5 bodu, ovšem v březnu 2019 změnila vlastníka i veškeré zakladatelské dokumenty)
 • Historie společnosti: 0 bodů (společnost byla sice založena 13. 10. 2009, tudíž má historii přes 9 let, což by odpovídalo 1 bodu, ovšem v březnu 2019 změnila vlastníka i veškeré zakladatelské dokumenty)
 • Vlastník společnosti: 0 bodů (vlastníkem není stát)
 • Upisovací agent: 0 bodů (společnost nevyužívá žádnou finanční instituci k distribuci dluhopisů, ale upisuje je sama)
 • Velikost společnosti: 0 bodů (tržby společnosti za rok 2017 činí 6,647 mil. Kč, což je méně než 400 mil. Kč; navíc opět ještě s výhradou změny vlastníka a zakladatelských dokumentů)
 • Zisková marže: 0 bodů (společnost dosáhla zisku před zdaněním 38 tis. Kč, což odpovídá ziskové marži 0,57 %; navíc se stále stejnou výhradou viz výše)
 • Dluh/EBIDTA: 0 bodů (společnost vykazuje za rok 2017 ukazatel ve výši 2,6, což by odpovídalo 0,5 bodu, ovšem od té doby společnost změnila vlastníka i zakladatelské dokumenty)
 • EBIDTA/úroky: 0 bodů (ve výkazech nelze dohledat výši hrazených úroků; pokud byly nulové, odpovídalo by to 2 bodům, ovšem opět s výše uvedenou výhradou)

Dluhopisy Nano Chemi Group s.r.o. získaly celkem 0 bodů. I v případě, kdy by jim byla přiznána historie před změnou vlastníka a zakladatelských dokumentů, by získala 4 body. I tak je hodnocení ze Scorecard: „Velmi spekulativní investice. Očekává se zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky. Jen pro velmi dynamické investory.“

A to je pouze základ. V Obchodním rejstříku má společnost uveden předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a volné živnosti. V Živnostenském rejstříku je patrný výběr z volných živností již z roku 2011.

V předposledním notářském zápisu z 13. 3. 2019, kterým se mimo jiné mění název společnosti z AVGUST Invest s.r.o. na Team-Trade Invest s.r.o. je jako předmět podnikání uvedeno ještě hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a již v obchodním rejstříku uvedený pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

V posledním notářském zápisu z 5. 4. 2019 se pouze mění název z Team-Trade Invest s.r.o. na Nano Chemi Group s.r.o. Ke změně předmětu podnikání nedochází. Už samotná dvojitá změna názvu společnosti během jediného měsíce je přinejmenším netradiční. Společnost přitom podle svých informací na internetových stránkách má mít dlouhodobé zkušenosti s vývojem a prodejem nano materiálů…

Po zveřejnění tohoto článku jsme se sešli s vedením uvedené společnosti a zde je jejich reakce:

(1. 7. 2019)

Ačkoliv v článku nejsou zjevné nepravdy, nevystihuje skutečnou situaci Emitenta a nezohledňuje další skutečnosti. Projekt Nanotechnologie byl v rámci skupiny AG CHEMI GROUP, která v letošním roce slaví 25 let úspěšné existence, započat již před několika lety a jen do smluvního výzkumu využití nano produktů ve spolupráci s několika prestižními ústavy a vysokými školami jak v České republice, (např. AV ČR, UTB Zlín, či VŠCHT), tak Německu (Hamburská universita, ap.), byly investovány velké prostředky.

V současné době je připravována jejich průmyslová výroba a z tohoto důvodu jsme i koupili další společnost – NANO CHEMI GROUP s.r.o. – které jsme předali všechny projekty a know-how s nano produkty. Smyslem bylo oddělit tento vysoko ziskový business od klasického obchodu s chemickými surovinami, což je dlouhodobě businessem celé skupiny.

Nová společnost má několikaletou historii, kterou jsme znali a u které jsme věděli, že nebude skrývat žádné „kostlivce ve skříni“. Po zakoupení jsme navýšili základní kapitál, změnili statutárního zástupce a sídlo společnosti a změnili i předmět podnikání a název společnosti, a to dokonce dvakrát, neboť původně zvolená změna se nám nakonec nelíbila z marketingového hlediska. Tyto kroky jsou podle portálu Investujeme.cz údajně nestandardní a v celkovém kontextu článku vyznívají i podezřele. Je však nutné si přiznat, že management naší společnosti takto neuvažoval. My jsme vedeni cílem zajistit prostřednictvím zajímavého a perspektivního projektu zisk a s tímto cílem provádíme kroky, které považujeme za potřebné a smysluplné.

Také bylo rozhodnuto, že projekt bude financován formou Emise dluhopisů. V době její přípravy jsme o scoringu ČNB (který je ostatně teprve připravován) nevěděli a popravdě řečeno jsme se posuzováním Emise takto ani nezabývali. Ostatně například bod 1, který hovoří o existence či neexistenci tzv. Prospektu podle našeho názoru nemá zásadní význam, neboť známe některé velké, tak zvaně nadlimitní emise, které, ač měli Prospekt schválený Českou národní bankou, stejně skončili pro investory katastrofálně a nejedná se jen o v článku zmíněnou společnost Zoot. I ostatní body scoringu, podle kterých je naše Emise „…velmi spekulativní investice. Očekává se zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky…“ odrážejí pouze skutečnosti před jejím zakoupením.

Finanční výsledky společnosti před jejím zakoupením nás ale příliš nezajímaly, neboť jsme přesvědčeni o správnosti našeho finančního výhledu a rozpočtu. Navíc za Emisí stojí i celá skupina AG CHEMI GROUP, jejíž roční obrat dosahuje v součtu téměř půl miliardy korun a pro kterou je 25 milionů, což je výše Emise, obrat několika málo měsíců. Ale i přesto jsme Emisi zajistili Ručitelským prohlášením, které zvyšuje jistotu investorů.

Ze všech těchto, ale i dalších důvodů, jsme přesvědčeni, že naše Emise nepatří mezi vysoce rizikové a už vůbec ne podvodné dluhopisy.

Loading

Vstoupit do diskuze 12 komentářů


Související články

Akciovému trhu v USA se za poslední dekádu dařilo

Dlouhodobá investice do akcií může přinášet zajímavý výnos a v rámci DIP posloužit i jako zajištění na stáří. Nejběžnější akciová portfolia a fondy zhodnotily v posledním desetiletí investice dvojnásobně i víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services, která porovnala často využívané fondy a portfolia.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Hronovský

  6 května, 2019

  A jak byste pane redaktor hodnotil emisí akcií Clever Monitor? Dluhopisy za 100 mega vydané čerstvě založenou firmou, to je teprve jízda. 🙂

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  6 května, 2019

  Dobrý den, neměl jsem moc času se podívat na detaily společnosti, ale podle prvního to vypadá jako riziková investice. Oproti v článku citované emisi má několik výhod:
  – prospekt schválený ČNB (tedy má více informací)
  – manažerem jejich emise je Starteepo, což je společnost, která přivádí i společnosti na akciový trh na Pražskou burzu (např. Prabos Plus)

  Odpovědět

 • Jáchym

  6 května, 2019

  Tady https://www.dluhopisovyradce.cz/vyhodna-investice-do-softwarove-firmy-se-nepovedla-z-tri-milionu-se-podnikateli-vratil-jeden/

  Odpovědět

 • ondra

  6 května, 2019

  nemate nekdo zkusenost? garantovany vynos 24%
  http://www.lbcc.cz/ diky moc

  Odpovědět

 • Fero

  6 května, 2019

  Šírením linku tým zločincom len pomáhaš (zvyšuje im to umiestnenie vo vyhľadávačoch). Koľko by tam musel byť „garantovaný výnos“, aby si pochopil, že je to podvod? 300%? Alebo 500%? Firma sídli v Londýne v bytovke plnej asociálov. V Prahe má tiež len virtuálne sídlo. Neodovzdáva účtovné závierky (porušuje zákon), nikdy nevyvíjala žiadnu činnosť, má minimálne základné imanie. Zatiaľ na nich nie sú sťažnosti na webe, lebo sa zrejme zatiaľ nenašiel nikto, kto by bol taký blbý, aby im dal peniaze.

  Odpovědět

 • Josef

  11 ledna, 2020

  Dobrý den,
  mám umysl také investovat. Jak jste na tom Vy?

  Odpovědět

 • si kkt

  13 prosince, 2021

  tak tu sa uz jeden nasiel xDDDDDDDD

  Odpovědět

 • Tom

  7 května, 2019

  Skvěle je to popsáno na http://www.rizikovedluhopisy.cz, kde jsou i nejnovější kauzy konkrétních podvodných firem.

  Odpovědět

 • arkanek

  8 května, 2019

  Kdo ma dluhopisy firem Sponge Factory Czech a Triload Invest, ozvete se na arkanek@email.cz.

  Odpovědět

 • Martin Dočekal

  8 května, 2019

  Vždy bude nějaký poměr emitentů, kteří jsou zcela podvodní, či prostě jen dostali peníze na projekt, který nevyšel. Nelíbí se mi však trend médií poslední doby – je špatně dělat z korporátních bondů zlo, poškozuje to (zcela zbytečně) celý trh dluhopisového financování. Navíc těch podvodných je v celkovém objemu malé procento. A ty největší zvěrstva by se neděla bez (tichého) souhlasu poradců, kteří za provize blížící se 10 % z objemu nabízí klientům cokoliv.

  Odpovědět

 • Tomáš

  6 února, 2023

  Jaké mate zkušenosti s dluhopisy Ervoeco? Děkuji Tom
  https://www.ervoeco.com/cs/faq

  Odpovědět

 • Chytrak

  12 dubna, 2024

  Vzhledem k tomu, že v té své reakci se ani neobtěžovali opravit pravopisné chyby, jen potvrdili v článku napsané. Podvod, nic jim nedávejte!

  Odpovědět