CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Příjmy z kapitálu i ostatní příjmy, neboli investice v daňovém přiznání

 

Pokud jste v roce 2021 realizovali příjem z investic, tak možná budete muset podat daňové přiznání. Především jde o situace, kdy jste pronajímali investiční nemovitost, realizovali jste příjmy z cenných papírů nebo z podílu na zisku obchodní korporace. Často jsou zisky z kapitálu sice daněny srážkovou daní při výplatě, ale v mnoha případech budete muset podat daňové přiznání a také zaplatit daň z příjmu. Pojďme se podívat na jednotlivé příjmy, které můžete danit v rámci osobních investic.

Loading 

Při danění příjmu z investic je nutno rozlišovat mezi investicemi soukromých fyzických osob a investicemi právnických osob, pro které je investování předmětem podnikání. U podnikatelů je předpokladem úspěšného zdanění zaměstnání šikovné účetní. Následující řádky jsou tak určeny pro fyzické osoby, které si daňové přiznání počítají a dělají samy.

Jaké příjmy rozlišuje Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmu rozlišuje následující druhy příjmů.

 • §6 definuje příjmy ze závislé činnost a funkční požitky, což jsou nejčastěji příjmy, které vznikají na základě pracovněprávní smlouvy. Patří sem příjmy ze zaměstnání nebo příjmy společníků a jednatelů s. r. o.
 • §7 uvádí příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jako je podnikání na živnostenský list.
 • Příjmy z kapitálového majetku jsou definované v §8 Zákona o daních z příjmů.
 • §9 pak specifikuje příjmy z pronájmu nemovitých i movitých věcí.
 • A §10 uvádí tzv. ostatní příjmy, kam patří příjmy, co se nevešly nikam jinam, například výhry nebo příjmy z důchodů.

V praxi je nejobsáhlejší položkou v daňovém přiznání většinou příjem ze závislé činnost (ze zaměstnání), případně z podnikání v rámci OSVČ. Oproti tomu kapitálové příjmy jsou často zdaňovány přímo u výplaty a to plátcem příjmů a nemusí se do daňového přiznání vůbec uvádět. Čemuž odpovídá i minimální místo, které je v daňovém formuláři těmto příjmům věnováno.

Kapitálové příjmy jako součást daňového přiznání

Z hlediska daňového přiznání dělíme příjmy z kapitálu do tří skupin. Jedna z nich je zdaňována plátcem příjmu (bankou, penzijní spořitelnou, obchodní korporací) už při vyplácení příjmu. A díky tomu nemusí příjemce příjmu tento příjem uvádět do daňového přiznání. Druhá skupina pak není při výplatě zdaněna a je nutné ji uvést a zdanit v rámci daňového přiznání. Třetí skupinou jsou pak příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nemusíte přiznávat, protože jsou zdaněny při výplatě

Příjmy z kapitálu, které jsou daněny 15% zvláštní sazbou daně dle §38d Zákona o daních z příjmů plátcem tohoto příjmu, jsou:

REKLAMA

 • úroky z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění,
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • podíly na zisku z obchodní korporace.

U těchto příjmů se nemusíte o zdanění starat. Daň je strhávána a odváděna plátcem, není třeba podávat daňové přiznání.

Musíte podat daňové přiznání

Příjmů z kapitálu, u kterých musíte podat daňové přiznání, je výrazně méně, navíc jde i o méně obvyklé příjmy z kapitálu:

 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úrok z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • výnos z jednorázového vkladu.

Kromě příjmů z kapitálového majetku, patří do této skupiny i řada příjmů spojených s investicemi, které se daní dle §10 jako tzv. ostatní příjmy. Do daňového přiznání tak musíte uvést prodej nemovitosti nebo cenných papírů, pokud nejsou tyto příjmy od daně z příjmu osvobozeny.

Tyto příjmy musíte zahrnout do svého daňového přiznání a zaplatit z nich daň z příjmu, pokud vám nějaká vyšla. Tyto příjmy musíte do daňového přiznání zařadit i v případě, kdy daň z příjmu vychází nulová.

Kdy jsou příjmy osvobozeny od daně

Pro daň z příjmu z investic platí ve vybraných případech osvobození od daně z příjmu. Jde o příjmy z prodeje cenných papírů (§10).

REKLAMA

 • Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
 • Časové osvobození: pokud jste prodávané cenné papíry drželi 3 roky a déle, je jejich prodej od daně z příjmu osvobozen.

Od daně z příjmu je poté osvobozen i prodej nemovitosti, pokud jste tuto drželi více než 5 let a byla pořízena před rokem 2021. Pokud jste nemovitost nabyli až po 1. lednu 2021, tak je tento časový test 10 let. Od daně z příjmu jste také osvobozeni, pokud jste v nemovitosti měli 2 roky trvalé bydliště.

Jak se co daní – přehled nejčastějších investičních produktů

Stavební spoření a spoření na penzi

Státní příspěvky na stavební spoření i u spoření na penzi (penzijního připojištění a doplňkového spoření) jsou od daně osvobozeny. U spoření na penzi jsou osvobozeny i příspěvky zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok. 15% dani podléhají pouze výnosy z příspěvků klienta, státu i zaměstnavatele (u spoření na penzi). Daně jsou placeny srážkovou daní průběžně během let spoření, není nutno zadávat tyto příjmy do daňového přiznání.

Spořicí účty a termínované vklady

Spoření na účtech, běžných, spořicích i termínovaných, je zdaněno 15% srážkovou daní. Tato daň se platí pouze z úroků na těchto účtech a strhává je přímo banka, u které účet máte. Tyto příjmy není nutno uvádět v daňovém přiznání.

Výnosy z podílových fondů

Podílové fondy mají ve svém držení mnoho cenných papírů, fyzická osoba jako investor pak drží speciální cenný papír – podílový list. Investor neplatí daně z případných dividend či prodeje cenných papírů vznikajících při správě fondu, tyto zisky jsou většinou reinvestovány a projeví se v růstu ceny podílového listu, příjem z kapitálového majetku nevzniká.

Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

Akcie a dluhopisy

Vlastní portfolio si můžete sestavit při přímém nákupu akcií a dluhopisů. V takovém případě můžou nastat dvě kategorie příjmů. První jsou příjmy z držby cenných papírů, což jsou vyplácené dividendy a úroky z těchto cenných papírů. Tyto příjmy se daní 15% srážkovou daní, kterou strhává plátce příjmu, sražená daň je konečná. Druhou kategorií je pak prodej akcií či dluhopisů. V takovém případě jde o příjem z obchodování s cennými papíry a ten je nutno přiznat za stejných podmínek jako prodej podílových listů.

Pronájem nemovitosti

Pokud máte více nemovitostí a tyto pronajímáte, tak jako fyzická osoba jste povinni tyto příjmy zdanit dle §9 Zákona o daních z příjmu. Na příjmy z pronájmu můžete použít 30% paušál či reálné výdaje, které můžou daň z příjmu klidně snížit až na nulu.

Prodej nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud jste nemovitost vlastnili 5 let a déle. Tento časový text platí pro nemovitost nabytou před rokem 2021. Nemovitosti nabité po 1. lednu 2021 musí pro osvobození od daně splnit 10letý test vlastnictví.

Od daně z příjmu z prodeje nemovitosti můžete být ale také osvobozeni, pokud jste v této nemovitosti měli alespoň 2 roky bydliště. Nebo jste utržené peníze použili pro vlastní bytovou potřebu. Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete (nebo je například nesplnil příbuzný, který vám nemovitost daroval či odkázal), musíte příjem uvést v daňovém přiznání a zdanit. Proti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti.

Bitcoin a jiné kryptoměny

Kryptoměny se daní dle §10, tedy jako ostatní příjmy. Proti prodejní ceně, tedy proti příjmům z prodeje kryptoměn, můžete samozřejmě započíst náklady vynaložené na nákup kryptoměn. U kryptoměn není žádný časový text a veškerý příjem je třeba řádně uvést v daňovém přiznání a zaplatit z něj daň z příjmu. To samé platí pro obchodování a převod kryptoměn mezi sebou. Stejný názor má finanční správa i po loňském roce, kdy byl bitcoin uznán jako zákonné platidlo Salvadoru.

Finanční správa setrvává na svém výkladu, tj. považuje virtuální měny za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou, toto vymezení vychází z ustanovení nového občanského zákoníku. Peněžní příjem z prodeje kryptoměny u poplatníka fyzické osoby, která není podnikatelem, podléhá zdanění jako příjem z převodu jiné věci – podle § 10 odst. 1 písm. b) bod zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen “zákona o daních z příjmů“).

Obdobně podle ust. § 10 zákona o daních z příjmů je zdaňován i příjem plynoucí ze směny kryptoměny za jinou kryptoměnu, zboží nebo službu. Tzn., že pokud fyzická osoba v průběhu zdaňovacího období obchoduje s různými kryptoměnami, je vždy kladný rozdíl mezi nákupy a prodeji předmětem daně, přičemž se postupuje podle § 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů (jedná se o jednotlivý druh příjmu a pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží).

Tiskové oddělení Generálního finančního ředitelství

Daňové  přiznání a příjmy z investic

Pokud tedy máte nějaké příjmy z investic, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a ani nebyly zdaněny srážkovou daní, tak jste povinni tyto příjmy finančnímu úřadu přiznat v rámci daňového přiznání, které máte povinnost podat do 1. dubna 2022. Do tohoto data je také nutné zaplatit vypočtenou daň z příjmu. Při elektronickém podání platí termín 1. května 2022. Zaměstnavatel vám v tomto případě nemůže udělat roční zúčtování daně.

Loading

Vstoupit do diskuze 183 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Daňové přiznání

Jak podat daňové přiznání, když pobíráte starobní důchod?

Většina starobních důchodců nemá povinnost podávat daňové přiznání. Starobní důchod se nedaní až do 36násobku minimální mzdy. Do této částky není nutné uvádět důchod v daňovém přiznání a do tohoto limitu se vejde většina starobních důchodců. Pokud si ale přivydělávají nebo mají i jiné zdanitelné příjmy, tak […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

25. 03. 2024

Příjmy z cenných papírů

Jak se daní příjmy z cenných papírů?

Cenné papíry, především akcie, podílové fondy nebo ETF, jsou velmi oblíbenou formou investice. Podle toho do čeho investujete, můžete mít pravidelné příjmy z držby těchto cenných papírů. Nebo naopak můžete mít příjem z prodeje těchto cenných papírů. Jak se tento příjem daní, jak se z něj platí […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

19. 02. 2024

investice do kryptoměn

Investice do kryptoměn v daňovém přiznání

Zdanění investic do kryptoměn, bitcoinu i jiných altcoinů, je v českém daňovém systému jedno z nejpřísnějších. Neexistuje možnost osvobození od daně, ani při splnění určitých podmínek, jako je tomu například u držby cenných papírů. Kryptoměny jsou víceméně považovány za komodity a daní se vždy a všude. Téměř. […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

17. 01. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anna

  31 ledna, 2020

  jsem nepracující důchodkyně, za rok 2019 byl výnos ze zápůjčky Kč 15.000,- musím podat růžové prohlášení, i když daň bude nakonec nulová ? A od jaké částky se prohlášení z výnosu ze zápůjčky podat musí ? děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  2 února, 2020

  dobrý den, úrok ze zápůjčky je jeden z kapitálových příjmů, u kterých je nutno podat daňové přiznání, i když vychází nulová daň.

  Odpovědět

 • Škodolibka domácí

  3 února, 2020

  A já přidám taky svůj evergreen. Stále mi není jasné, proč musím danit přestup mezi fondy … např. když po 2 letech držení přestoupím v rámci jedné investiční společnosti z jednoho akciového fondu do druhého (třeba kvůli potřebě úpravy regionální alokace akciové části portfolia), aniž by transakce prošla přes můj účet a „zhmotnila“ se v peníze.

  V těchto případech bych upravil legislativu tak, aby se tímto neresetoval daňový test a nemuselo se to danit.

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  3 února, 2020

  dobrý den, v tom máte naprosto pravdu. řekla bych, že ten časový test je nastaven spíše pro začínající investory, kteří jen pravidelně přispívají a celkovou výkonnost portfolia až tak neřeší. a nebo to tam je ponecháno z důvodu jednodušší administrativy a lenosti?

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  4 února, 2020

  dobrý den, omlouvám se, ale nevím, na kterou část textu odkazujete. u podílových fondů je to přece takto napsáno: Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

  Odpovědět

 • daně -akcie-dividendy

  24 března, 2020

  Dobrý den,
  mám akcie čezu jednou za rok mám vyplacenou dividendu cca6000kč už jednou zdaněné musím
  podat daňové přiznáni? A za akcié čezu když jsem stím neobchodoval min5let?
  kolik let je možné zpětně zaplatit když člověk zapomene neumyslně(je to trestné?)
  Děkuji hezký den

  Odpovědět

 • Anonym

  25 března, 2020

  Když jsou akcie českých firem, tak se daňové přiznání vůbec nepodává. Na druhou otázku bohužel neznám odpověď. Mohou to být 3, 4 roky nebo i více. Fakt nevím.

  Odpovědět

 • české akcie

  16 dubna, 2020

  Dobrý den,
  tak že jestli tomu rozumím tak akcie čezu,komereční banky nemusím podávat daňové přiznání?
  Děkuji hezký den

  Odpovědět

 • Anonym

  25 srpna, 2020

  Mícháš 2 věci dohromady. U českých akcií nemusíš danit DIVIDENDY, protože ti přijdou na účet už zdaněné. Pokud ale tyto akcie prodáš za více než 100000Kč a zároveň jsi je nedržel alespoň 3 roky, tak musíš danit zisk z prodeje těchto akcií

  Odpovědět

 • DANĚ

  9 dubna, 2020

  Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
  Dobrý den, prosím o zodpovězení otázky:
  ,,Pokud koupím akcie za 200 tis v jednom roce a následující rok je prodám se ztrátou za 130 tis, tj
  nedodržím 3 roky pro osvobození od daně tak musím ještě uhradit daň z příjmu ze 130 tis
  i když mám celkovou ztrátu 70 tis? Jiné prodeje v rámci 1 roku nejsou.
  Děkuji
  Míra

  Odpovědět

 • Karel

  9 dubna, 2020

  To je zásadní chyba. Nikdo neprodává akcie se ztrátou. Akcie se kupují, aby člověk vydělal. Nicméně příjem je 130 tis a časový test nebyl dodržen. Je třeba podat DP, kde jako příjmy podle §10 bude částka 130 tis. Jako výdaj částka 200 tis. Rozdíl je záporný, dílčí základ daně je 0

  Odpovědět

 • Anonym

  10 dubna, 2020

  Dobrý den chtěl bych se zeptat když nakoupím akcie např. za 100 000 prodám za 150 000 a nakoupím jiné za 50 000 v jednom roce k dani se přiznávám ale základ je 0 ? protože náklady mám celkem 150 000 a zisky je 0 ? děkuju

  Odpovědět

 • Anonym

  25 srpna, 2020

  Počítají se jen dokončené obchody, tedy to, co bylo koupeno a prodáno. Náklady jsou tedy 100000 a zisk je 150000. Danit tedy budeš onen rozdíl 50000. To, že jsi potom za 50000 nebo i za celých 150000 koupil něco jiného je nepodstatné, tento obchod ještě nebyl dokončen.

  Odpovědět

 • Lze v daňovém přiznání započíst ztrátu z akcií na zisk z OSVČ nebo z příjmu z pronájmu nemovitostí?

  27 dubna, 2020

  Dobrý den,
  jednorázově jsem nakoupil akcie a ETF. Předpokládám, že se jedná o §10. Lze započíst ztrátu z těchto akcií na zisk ze živnosti (§7) nebo z příjmů z pronájmu nemovitostí (§9)??
  Děkuji

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  28 dubna, 2020

  dobrý den, pokud jste akcie pouze koupil, tak žádnou ztrátu započíst nemůžete.

  Odpovědět

 • Anonym

  5 května, 2020

  Dobrý den pokud jsem zaměstnanec.
  A jen kupuju ČEZ a nemám v úmyslu prodávat před časovým testem. Jsem povinný podávat daňové přiznání s 0 Kč nebo to mohu nechat v takovém případě na mzdové účetní.?

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  5 května, 2020

  dobrý den, pokud akcie pouze nakupujete, do daňového přiznání není nutno uvádět.

  Odpovědět

 • Danění zisku z obchodování na Forexu

  8 května, 2020

  Dobré odpoledne, jak je to prosím z daněním zisku při obchodování na Forexu? Bere se zisk ten co si převedu z obchodního účtu u Brokera na svůj účet, nebo se počítá zisk i ten co mám stále na účtu u brokera a nadále s ním obchoduji ?

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  9 května, 2020

  dobrý den, obchodní účet u brokera je vaším majetkem, měl by se tedy danit zisk, který je zatím pouze na tomto účtu, i když je třeba jen určený na reinvestice.

  Odpovědět

 • Anonym

  9 května, 2020

  Děkuji moc za informaci.

  Odpovědět

 • Anonym

  20 června, 2020

  Dobrý den, a pokud se to rozhodnu držet déle jak 3 roky?

  Odpovědět

 • Anonym

  25 srpna, 2020

  Pokud držíš konkrétní akcii déle jak 3 roky, tak její prodej danit nemusíš.

  Odpovědět

 • Je povinnost uvést v daňovém přiznání k dani z příjmu příjem z prodeje nemovitosti, která je osvobozena od daně splněním časového testu 5+?

  2 června, 2020

  Dobrý den, prodala jsem nemovitost, která je osvobozena od daně z příjmu, jelikož byl splněn časový limit – vlastnila jsem nemovitost více než 5 let (asi 16 let). Daň z příjmu je za prodej této nemovitosti tedy nula, ale nejsem si jistá, zda se tím víc nemusím zabývat nebo mám povinnost i tak podat daňové přiznání s nulovou daní?
  Vlastním více nemovitostí v jenom katastrálním území, tedy vím, že musím nahlásit prodej této nemovitosti, aby se mi o tuto snížila požadovaná daň z nemovitosti. Musím čekat až do ledna příštího roku nebo to mohu udělat již nyní? A víte kde bych mohla nalézt potřebný formulář jen pro odepsání této jedné nemovitosti z daní z nemovitosti? Nemovitostí mám více a vypisovat je všechny pro příští daň z nemovitosti a vynechat pouze tu prodanou by bylo dost zdlouhavé. Děkuji.

  Odpovědět

 • Daně a smlouva o správě majetku

  26 srpna, 2020

  Dobrý den, poradíte prosím, jak je to s daněním u Smlouvy o správě majetku srovnatelné s obhospodařováním?
  Svěřil jsem peníze firmě s.r.o. která s mými pěnezy obchoduje na kapitálovém trhu. Měsíčně mi připíše nějaký maličký výnos, který ale zůstává stále u firmy. Platí tady tříletý daňový test, kdy jsem osvobozen od daně, případně při vyplacení si „výplaty“ nižší než-li 100 000 Kč za rok?
  Díky
  KN

  Odpovědět

 • daně

  1 září, 2020

  mohu ztrátu realizovanou na akciích které prošly časovým testem započíst proti realizovanému zisku z krátkodobě držených akcií? tj. pokud jsem držel čez 4 roky -> nákup 200 000 Kč / prodej 180 000 a následně nakoupil Erste za 180 000 Kč a prodal za 205 000, daním pouze zisk 5000?

  Odpovědět

 • Anonym

  2 září, 2020

  Ne, 25.000

  Odpovědět

 • Karel

  3 září, 2020

  Příjmy, které prošly testem nezdaňuješ, viz § 4 (1-x) Osvobození od daně. Příjmy máš 205 tis., výdaje 180 tis.

  Odpovědět

 • Anonym

  19 října, 2020

  Dobrý den pokud chci obchodovaní akcií jako svuj jediny příjem musím být OSVČ?

  Odpovědět

 • Akcie a trvalé bydliště

  31 října, 2020

  Dobrý den, zakoupil jsem akcie firmy pro kterou jsem pracoval Anglii. Některé z akcií už držím více než 3 roky. Zatím pořád býdlím v Anglii, ale v budoucnu se budu stěhovat zpět do ČR a s velkou pravděpodobností budu prodavát akcie už s travalým bydlištěm v ČR.

  Mohli byste mi prosím poradit: Jak je časový test počítán, když jsem akcie nabyl mimo ČR? Začíná s příjezdem do ČR? Nebo trvalé bydliště při koupi nehraje roli? Nebo na něj nemám nárok vůbec?

  Odpovědět

 • Jiří

  4 listopadu, 2020

  Dobrý den,
  Mám příjem jako OSVČ 400 000Kč, z prodeje akcií mám ztrátu 100 000Kč.
  Z jaké částky mám platit daň z příjmu?
  Předem velmi děkuji za info

  Odpovědět

 • Dividendy a základní sleva na poplatníka

  20 listopadu, 2020

  Dobrý den, jsem důchodce, kromě důchodu mám další jediný příjem z vlastnictví akcií – dividendy. Mohu uplatnit v daňovém přiznání základní slevu na poplatníka žádat vrácení daní?

  Odpovědět

 • Karel

  20 listopadu, 2020

  Důchod do výše 36 násobku minimální mzdy (14600 Kč v roce 2020) je osvobozený od daně. Kvůli příjmům z dividend do 15 tis/rok nemusíte podávat DP. Jestli máte příjmy z dividend vyšší podáte DP a můžete si uplatnit i slevu na poplatníka.

  Dividendy s českým ISIN jsou daněny srážkovou daní a do DP se neuvádějí.

  Odpovědět

 • T

  30 prosince, 2020

  A pokud nemají český ISIN? Pokud nepřesáhnou 6000 ročně, je nutné podávat přiznání?

  Odpovědět

 • Jan

  23 listopadu, 2020

  Dobrý den,
  zajímal by mě tento případ:

  Nakoupím jednorázově ETF, dále pravidelně (měsíčně/čtvrtletně) přikupuji další podíly tohoto ETF fondu . Za 3+ let od prvního nákupu budu chtít svůj podíl jako celek prodat. Jakým způsobem vypočítám daň z příjmu?

  – Nebudu danit vůbec, protože jsem splnil časový test 3 roky od prvního nákupu?
  – Budu vyplňovat DP za části, které nesplnily časový test 3 roky (Tzn. prodávám po 5 letech = DP pro výnos za poslední dva roky?)

  Odpovědět

 • Karel

  23 listopadu, 2020

  b) je správně.

  Nejdřív testuješ, jestli je příjem z prodeje za rok větší než 100 tis Kč. Pokud NE, tak je příjem osvobozený od daně. Pokud ANO, vyloučíš to, co splňuje časový test 3 roky a zbytek zdaníš. Zdaňují se příjmy nikoliv zisk. Jako výdaje si můžeš započítat příslušné pořizovací náklady a poplatky.

  Odpovědět

 • Ostatní příjmy

  24 listopadu, 2020

  Dobrý den, nemám jasno v jednom příkladu, který bych řekl, že je asi běžný. Mám akcie, které držím méně než 3 roky a prodám je za 99 000 s výdělkem 40. 000. Nepřesáhl jsme obrat 100 000, ale bokem jsem si vydělal více než 30. 000. Jak to v tomto případě je?

  Popřípadně pokud mám P2P, kde si třeba vydělám 5000 ročně. Sčítá se to se ziskem s akcií čí třeba prodejem nemovitostí? Nebo to žije odděleně a dokud nepřesáhnu 30 000, tak se o to nemusím starat?

  Odpovědět

 • Karel

  24 listopadu, 2020

  Příjem z prodeje cenných papírů je do 100 tis. Kč osvobozený od daně a do DP se neuvádí.

  Do přílohy 2 DP § 10 se píší jednotlivé druhy příjmů odděleně. Jsou to např. příležitostná činnost, prodej nemovitostí, prodej movitých věcí, prodej cenných papírů, jiné ostatní příjmy, atd. Ztrátu z jednoho druhu příjmu nelze započítat proti zisku z jiného druhu příjmu. Ve výsledku se to ale sčítá.

  Limit 30 tis. Kč se týká jen příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí § 10-1a) .

  Povinnost podat DP máte, pokud celkové roční příjmy přesáhly 15 tis. § 38g-1) nebo máte kromě příjmů ze zaměstnání příjmy větší než 6 tis. § 38g-2).

  Nejlépe to pochopíte, když si stáhnete interaktivní daňový formulář a zkusíte si ho vyplnit. A přečtete si ty paragrafy.

  Ještě pozor, některé P2P se zdaňují podle §8, některé podle §10. Byl k tomu trochu zmatený článek na Finlordu.

  Odpovědět

 • Roman

  25 listopadu, 2020

  Rychlá otázka k potvrzení:
  a) Pokud jsem loni vydělal například 100 000 CKR, nemusím je zmiňovat.
  b) Pokud jsem v loňském roce vydělal 100,001 CKR, musím je zmínit a budou zdaněny 15%. Takže mi zbude jen 85,001 CKR.
  Je to správně?
  Pokud ano, je to hloupý systém.

  Odpovědět

 • Roman

  25 listopadu, 2020

  PS: Mluvím o ziscích na burze.

  Odpovědět

 • Karel

  25 listopadu, 2020

  Limit 100 tis není u zisku, ale u příjmu. Když prodáš za rok cenné papíry za víc než 100 tis. musíš to zdanit, i kdybys měl ztrátu. A ano, je to hloupý systém. 🙂

  Odpovědět

 • Roman

  26 listopadu, 2020

  Děkuji za pomoc, Karle. Může to být takto:
  a) Pokud prodám 100,000 CKR v akciích (včetně zisku 20,000 CKR), nemusím to hlásit.
  b) Pokud prodám 100,001 CKR v akciích (včetně zisku 20,000 CKR), musím vykázat zisk 20,000 a stát z toho vezme 3 000?

  Odpovědět

 • Karel

  27 listopadu, 2020

  Příjmy a výdaje se zaokrouhlují na 2 desetinná místa a až v daňovém přiznání se zaokrouhluje na celé koruny. Takže se může stát, že prodej akcií za 100000,00 Kč bude od daně osvobozen a prodej za 100000,01 Kč už musíte zdanit. Můžete ale držet akcie déle než 3 roky a zdanění se vyhnete.

  Co je CKR? Pokud česká koruna, pak Kč nebo CZK.

  Odpovědět

 • jl

  25 listopadu, 2020

  Dobrý den. Pokud mám příjmy ze zahraničních dividend, musím podat daňové přiznání vždy nebo pouze tehdy, pokud jsou tyto dividendy vyšší než 6000 za rok? Děkuji

  Odpovědět

 • Karel

  26 listopadu, 2020

  Povinnost podat DP máte, pokud celkové roční příjmy přesáhly 15 tis. § 38g-1) nebo máte kromě příjmů ze zaměstnání příjmy větší než 6 tis. § 38g-2).

  Odpovědět

 • jl

  1 prosince, 2020

  Takže pokud mám jen příjem ze zaměstnání a pak příjem z dividend ze zahraničních akcií do 6 tis. za rok, tak podávat daňové přiznání nemusím?

  Odpovědět

 • Karel

  2 prosince, 2020

  Ano. Pokud vám zaměstnavatel dělá zúčtování daní (vždy v lednu podepisujete růžový formulář), tak kvůli jiným příjmům do 6 tis nemusíte podávat DP. Přečtěte si ten paragraf.

  Odpovědět

 • jiný výklad?

  29 prosince, 2020

  Posílám (ne ojedinělý) opačný názor s uvedením zdroje – není třeba ho brát vážně?

  zdroj: https://finlord.cz/2017/01/jak-na-zdaneni-vynosu-z-investic/#comment-1304
  admin napsal: 31.3.2017 (21:30)
  … U dividend žádný limit neexistuje, takže i kdyby jste měl dividendu 1 EUR, tak přiznání musíte podat. U ostatních příjmů (kupříkladu deriváty, pohledávky, cenné papíry) je limit 6000 Kč pro hrubý příjem, což je hodně málo.

  Odpovědět

 • Karel

  29 prosince, 2020

  § 38g
  2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně … Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani … a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

  Dividendy firem se sídlem v ČR jsou daněny srážkou a do DP se neuvádějí.

  Dividendy ze zahraničí jsou daněny podle § 8 a pokud vám dělá zúčtování daní zaměstnavatel a nepodáváte DP (viz výše), pak platí limit 6000 Kč.

  Pokud DP z nějakého důvodu podáváte, pak ten limit samozřejmě neplatí a daníte všechny příjmy, kromě příjmů od daně osvobozených.

  Odpovědět

 • Pavel

  6 ledna, 2021

  Dobrý den Karle, chtěl bych se zeptat, pokud se vejdu do limiti 6000 Kč z divident, ale dividendy pochází z Británie, tudí
  ž nezdaněné, stále nemusím podávat daňové přiznání a
  řídím se po
  řád §38g/2. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Karel

  7 ledna, 2021

  Ano

  Odpovědět

 • Martin

  7 února, 2021

  Je úplně jedno, pod jaký „§“ dividendy spadají. Podstatné podle § 38g odst. 1 resp. 2 je to, že jsou daněny srážkovou sazbou daně. Ten limit se na ně tedy nevztahuje.

  Odpovědět

 • Karel

  7 února, 2021

  Je rozdíl ve zdanění dividend vyplácených firmou, která je daňovým subjektem v ČR a dividend ze zahraničí. Dividendy z ČR jsou zdaněné srážkovou daní a v daňovém přiznání se neuvádí. Dividendy ze zahraničí se musí uvést do DP. Jedinou výjimku mají zaměstnanci, za které dělá zúčtování daně zaměstnavatel a kteří nemusí jiné příjmy do 6 tis. Kč řešit.

 • Anonym

  26 listopadu, 2020

  Dobry den,
  jaka je posloupnost casoveho a limitniho testu? Napred od prijmu z prodeje akcii odectu ty co prosly testem a pak kontroluji jestli je zbytek pod 100k, nebo je to naopak a pokud celkove prejdu pres 100k, tak danim to co neproslo casovym testem?
  Priklad: Prijem 150k u dlouho drzenym akcii, 50k u kratce drzenych akcii. Musim danit zisk z tech kratce drzenych akcii?
  Dekuji mnohokrat.

  Odpovědět

 • Karel

  26 listopadu, 2020

  Vysvětlené je to v Pokynu GFŘ D-22 z roku 2015 (K § 4 odst. 1 čl.20, str.6)
  Použije se BUĎ osvobození z důvodu výše příjmu a NEBO z důvodu časového testu. Nelze to kombinovat.

  Odpovědět

 • Akcie aP2P

  2 prosince, 2020

  Dobrý den, rád bych zde uvedl jeden příklad a k němu několik dotazů. Mám akcie které prodám dříve jak za 3roky a můj příjem bude více jak 100.000. Vzniká mi tedy povinnost danit, řekněme 7000 třeba, pod paragraf 10 v daňovém přiznání. Dále mám P2P, které budu danit pod paragraf 8. A zde mě zajímá výjimka těch 6000kč. Našel jsem , že se platí zisk jen z úroků a né z příjmů. Jak to tedy přesně prosím je u půjčování peněz, z čeho přesně se to počítá?

  A další dotaz je, když už daním akcie, kde jsem přesáhl limit a u P2P bych ho nepřesáhl, musím automaticky danit oboje a nebo jen tu část, kde jsem překročil příjem?

  Odpovědět

 • Karel

  2 prosince, 2020

  Co je to za P2P? Každé se daní jinak. Na Finlordu byl na to článek.

  Limit 6 tis. znamená toto: pokud máte příjmy ze zaměstnání a vyúčtování daní za vás dělá zaměstnavatel, nemusíte kvůli jiným příjmům do 6 tis. podávat DP. Takže pokud jako zaměstnanec máte kromě příjmu ze zaměstnáni jiný příjem, např. z prodeje akcií, který není osvobozený a příjem z P2P celkově vyšší než je 6 tis. musíte podat DP. § 38g-2.

  Odpovědět

 • Dane a akcie

  10 prosince, 2020

  Mel bych dotaz ohledne dani a akcii. Jeden rok koupim akcie v hodnote 200 000 CZK, duhy rok akcie klesnou a ja protoze potrebuji hotovost je prodam za 150 000 CZK. Jestli to dobre chapu, znamena to, ze musim danit 150 000 CZK i kdyz jsem defacto v celkove ztrate 50 000 CZK?

  Odpovědět

 • Anonym

  16 prosince, 2020

  Od výnosů z prodeje cenných papírů si můžete odečíst náklady na pořízení (vč. např. poplatků brokerovi). Tj. v tomto případě 150.000-200.000 = -50.000, protože ale nelze uplatňovat ztrátu, bude základ daně 0,- a daň rovněž 0,-. Musíte to ale i tak vykázat v daň. přiznání.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 prosince, 2020

  Odecist naklady na porizeni lze i kdyz akcie byly porizeny v predeslem danovem obdobi?

  Odpovědět

 • Anonym

  17 prosince, 2020

  Ano, max. 3 roky zpátky. Po 3 letech jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozené od daně.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 prosince, 2020

  Diky moc

  Odpovědět

 • Anonym

  18 prosince, 2020

  Jeste jedna technicka, znamena to tedy, ze akcie si davam do nakladu pouze v danem roce kdy je prodam (samozrejme pokud je nedrzim 3 roky)?

  Odpovědět

 • Anonym

  22 února, 2021

  Ano, přesně tak.

  Odpovědět

 • Daně

  12 prosince, 2020

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat.. přítel má investiční účet u Revolutu a posílá si tam pravidelně např. 20000,- Za ty pak koupi akcie nebo kryptomeny. Akcie/krypto časem prodá nebo smění za jiné. Ale vše dělá v rámci účtu u Revolutu. Zpět si žádné peníze zatím neposlal. Musí danit zisk z techto operaci příp. Zůstatek na tom účtu u Revolutu? Dekuji

  Odpovědět

 • Danění

  14 prosince, 2020

  Dobrý den, pokud takový prodej udělá 5x (20 000 x 5 = 100 000 Kč) musí se podávat daňové přiznání. Musí se danit když je OBRAT nad 100 000 Kč (NÉ ZISK)

  Odpovědět

 • Dodo

  15 prosince, 2020

  Chápu to správně na tomto příkladu?

  Vše v roce 2020:

  Akcie č.1
  Nákup: 50 000
  Prodej: 60 000

  Akcie č.2
  Nákup: 70 000
  Prodej: 80 000

  Celkové příjmy: 140 000
  Celkové výdaje: 120 000

  (Přesaženo 100 000) -> 140k – 120k = 20 000*15%= 3 000 (=zaplatím 3 000 daň)

  Odpovědět

 • Miloslav

  30 prosince, 2020

  Dobrý den, jak zařídím, aby moje investice byly pod § 7? . Živnostenského list mám OSVČ a rad bych využil paušál na soc. Zdrav do 1milionu a zivil se investicemi

  Odpovědět

 • Daně

  19 prosince, 2020

  Dobrý den, zajímá mě, jestli je možný vzít výpis z investičního účtu a z celkových příjmů odečíst celkové náklady a z rozdílu odvést daň a nebo se musí přepočítávat každá operace samostatně? Dále mě zajímá jak se daní P2P půjčky. Každý měsíc přijde splátka tak jak spočítám zisk? Děkuji

  Odpovědět

 • Kombinace investice X vyhra

  24 prosince, 2020

  Když na akciích prodam akcie se ztrátou 20tis a v sazkove kancelari budu v zisku 30tis ( u obou obrat vyšší než 100tis). Budu platit daň A) z 30tis B) z 10tis. Dekuji

  Odpovědět

 • Zisk vs ztráta z různých titulů

  30 prosince, 2020

  Dobrý den,
  měl bych dotaz. Když jsem koupil a pak prodal akcie se ztrátou, mohl bych prodat jiné akcie se ziskem abych vyrovnal „daně“ po novém roce bych tyto akcie se ziskem opět nakoupil aby např. příští rok nemusel odvádět tak vysokou daň ze zisku? př. akcie čez zisk 100 tis, prodej erste ztráta 300 tis, takže bych odváděl daň 0 kč ze ztráty -200 tis? Nebo nelze slučovat zisk a ztrátu z různých titulů?

  Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Karel

  30 prosince, 2020

  Je možné vzájemně započíst zisk a ztrátu u cenných papírů, ale spíš se to dělá naopak, že si zisk z jedné akcie snížíte o ztrátu z jiné. Smysl je, že si snížíte daňový základ. Jestli budete mít ztrátu 300 tis nebo 200 tis je jedno. Daň bude v obou případech nulová.

  Odpovědět

 • Lukáš Gavroň

  3 ledna, 2021

  Pěkný den. Jelikož mám základní znalosti z této problematiky chtěl bych se na Vás touto cestou obrátit a poprosit o radu v oblasti podání respektive nepodání daňového přiznání z obchodování z akcí v zahraničí. Za rok 2020 jsem uskutečnil odkupy / prodej akcií po přepočtu na české koruny v hodnotě cca 96 000 Kč. Zároveň jsem od společností, které sídlí v USA inkasoval dividendu ve výši cca 10 USD. Mám podepsaný dokument W-8 BEN. Broker mi při vyplacení dividendy strhl 15% daň. Víte mi prosím nastieniť další postup pokud zohledním skutečnost, že do výše prodeje / zpětných odkupů akcií za rok 2020 nepřesáhl částku 100 000 Kč. Děkuji

  Odpovědět

 • Ich

  7 ledna, 2021

  Dobrý den, prošel jsem všechny otázky/odpovědi a chci se jen ujistit.

  Podává se daňové přiznání, když příjem ( ne zisk ) je více jak 100 000Kč. Tedy PŘÍJEM je to za co např. akcie prodám ->

  Př: nakoupím celkem za 80 000Kč prodám ten rok za 98 000Kč —— nedaním
  nakoupím celkem za 80 000Kč prodám ten rok za 105 000Kč —– daním a to 25 000Kč *15% = 3750Kč Daň

  a chci se zeptat jak to je když

  nakoupím za 80tis. + 20tis. + 10tis. prodám ten rok za pouze to co jsem nakoupil za 80tis. prodej za 102tis. a ostatní držím do dalšího roku, tak daním jen 22 000Kč * 15% tedy 3300Kč a zbytek co prodám v dalším roce tak pokud přesáhne 100tis. tak daním zase rozdíl ten další rok.

  Děkuji předem za odpověď hezký den

  Odpovědět

 • Karel

  7 ledna, 2021

  Je to tak. Nejdřív řešíte Příjem (za kolik akcie prodáte). Do 100 tis Kč je to osvobozené, nad 100 tis daníte. Pak řešíte daňový test. Co držíte déle než 3 roky je osvobozené.

  Odpovědět

 • Ich

  7 ledna, 2021

  Děkuji moc za odpověď, ještě jsem se chtěl zeptat. Pokud člověk má práci na HPP a nákup/prodej akcií jen jako vedlejší příležitostnou činnost, platí tedy již zmíněný způsob danění přijmu nad 100tis. ano?

  – Četl jsem někde něco o danění při zisku nad 6000Kč při HPP, ale moc jsem tomu nepochopil. Děkuji

  Odpovědět

 • Karel

  7 ledna, 2021

  To je zjednodušení pro zaměstnance. Ti nemusí podávat daňové přiznání, ale zúčtování daní za ně dělá hromadně zaměstnavatel. Pokud je to váš případ a máte kromě příjmů ze zaměstnání jiné příjmy do 6 tis., tak DP nemusíte podávat. § 38g/2

  Odpovědět

 • Martin Dohnal

  8 ledna, 2021

  Zdravím, Je to tak, že pokud příjem z dividend nepřesáhne 6000 Kč/rok, nemusím DP podávat? Jedná se o americké ETF, W8-BEN podepsaný mám (daň stržena v USA). Taky jsem uskutečnil prodej za 70 tis Kč, tzn (drženo méně než 1 rok) , taktéž uvádět v DP nemusím (kdybych ho nakonec musel dělat), je tomu tak? Jen dodám , že pracuji v UK, v Čr žádné příjmy nemám.

  Odpovědět

 • Petr

  13 ledna, 2021

  Dobrý den,

  pracuji normálně na HPP jako zaměstnanec a chtěl bych obchodovat u online brokera xtb.
  Nenakupuji akcie napřímo, ale nejdříve převádím peníze na účet u brokera a pak už pořizuji akcie.
  Měl bych otázku jestli příjem mi vzniká v okamžiku prodeje akcii na té virtální burze nebo po převodu peněz na BÚ? A jak je to s časovým testem a co těch 100 tis.?
  Třeba když investuji do Apple 100 tis. a pak za rok akcie prodám a reinvestuji do něceho jiného – je to také přijem? Nebo příjmem bude pak převod peněz na BÚ v bance?

  Předem děkuji.

  Odpovědět

 • Michal

  14 ledna, 2021

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat když nakupuji pravidelně akcie, jsou brány 3 roky od prvního nákupu této akcie jako stav kdy jsou od daní osvobozeny všechny a nebo jen ta část kterou jsem koupil jako první nebo jestli se to každým nákup celé neprodlužuje na zmiňované 3 roky?

  Odpovědět

 • Štěpán

  19 ledna, 2021

  Dobrý den,
  Je to počítané systémem FIFO. tzn. že to co první nakoupím první prodávám. Například pokud jste nakoupil před 3,5 rokem akcie GOOGLE za 10 000,-Kč a před 1 rokem jste se rozhodl přikoupit stejnou akcii za 5 000,-. Tak nyní můžete prodat celou první pozici aniž byste z toho platil daň. Pokud se rozhodne prodat první pozici a přikoupenou pozici najednou nyní, tak budete platit daň ze zisku akcii. Ale jen ze zisku, který vygenerovala druhá pozice.
  Dívejte se na to tak, že to je pokaždé jiný obchod. Ikdyž kupujete stejnou akcii, tak je to jiný obchod s jiným datem. Rozhodující je datum obchodu a od toho se to počítá.

  Odpovědět

 • Štěpán

  19 ledna, 2021

  Doplnění: V tomhle případě, který uvádím byste taky neplatil daň, protože to pravděpodobně bude méně než 100 000,-Kč. Pokud by místo tisíců byly miliony, tak už by to sedělo.

  Odpovědět

 • Petr

  15 ledna, 2021

  Dobrý den, investuji na platformě DEGIRO, kde se vklady v CZK na účet DEGIRO převádí do Eur do fondů peněžního trhu, ve kterém tam jsou poté peníze uchovávány, dokud se neinvestují nebo nevyberou zpět. Zajímá mě, jestli se výběr peněz z tohoto fondu také považuje za příjem, který musím zdanit. Např. když zadám pokyn k nákupu akcií, daná částka v EUR se automaticky z tohoto fondu strhne a nakoupí se za ně akcie. Jednalo by se již zde o zdanitelný příjem? A pokud akcie prodám, zisk se mi převede zpět do EUR a na fond peněžního trhu, poté, co si je převedu na CZK a pošlu na svůj účet, jedná se o příjem pouze z prodeje akcií nebo i z té následné výměny EUR na CZK? Děkuji za radu.

  Odpovědět

 • Jan Tuhy jr.

  25 ledna, 2021

  Dobry den, vlastnim ADR v USA a broker mi pripsal vynosy z prodeju prav. Castka je rozhodne pod 100 000 ale jestli se nepletu, tak podle zakona bych to mel uvest v danovem priznani i kdyz z toho dan platit nebudu. Moje otazka zni, hrozi mi nejaka sankce(pokuta) od statu, kdyz to do priznani neuvedu? Dekuji

  Odpovědět

 • Pavel Šarp

  28 ledna, 2021

  Dobrý den,
  jsem zaměstnaný na HPP. Držím dlouhodobě několik amerických akcií, které generují malou dividendu. Jestli dobře rozumím radám a dotazům v diskuzi – pokud souhrn výše ročních dividend nepřesáhne 6000 Kč (jiný příjem než ze zaměstnání nemám) danit příjem nemusím a nemusím ho ani uvádět v daňovém přiznání. Pokud by souhrný příjem přesáhl 6000 Kč za rok musí být příjem uveden v daňovém přiznání i řádně zdaněn. Je to tak?
  Děkuji moc za odpověď (nikde to takhle jasně formulovaný nemůžu najít)

  Odpovědět

 • Karel

  28 ledna, 2021

  Jde o to, jestli musíte podávat daňové přiznání. Zaměstnanci v určitých případech nemusí podávat DAP (§ 38g-2), ale zaměstnavatel za ně dělá hromadně zúčtování daní. Jestli je to váš případ, tak jiné příjmy do 6000 Kč nemusíte řešit. Je to zjednodušení pro zaměstnance. Když limit 6000 Kč překročíte, musíte podat DAP.

  Jestli z nějakého důvodu podáváte DAP, pak musíte zdanit i tu malou dividendu.

  Odpovědět

 • Dividendy z UAS bez vypisu napsal:

  8 února, 2021

  Man k daneni male dividendy z UAS (80USD) do Danovem priznani a nevyplati se mi casove davat dohromady potrebne dokumenty a chci holt zaplatit 15% dani a neresit to dal.
  V tom pripade je nutne nejaky dokument prilozit do DP nebo vyplni se jen hrubou castku dividend bez vypisu atd??
  Predem Vam dekuji za rady!!

  Odpovědět

 • Chmelař

  29 ledna, 2021

  Rozumím způsobu danění akcií, ale jako začátečník mám jeden jiný dotaz – jak se ty vypočtené částky u obchodování s akciemi dokládají? Mohu si to sám spočítat v excelu a do DP je uvést celkové příjmy a výdaje, nebo mám přikládat např. výpis od brokera? V tom případě ale potřebuju výpisy za několika posledních let, aby bylo jasné, zda jsem splnil časový test. A to si bude finančák procházet moje výpisy a přepočítávat to po mě? To je práce pro jednoho člověka na celý den 😀 Ja to tedy funguje?

  Odpovědět

 • Karel

  29 ledna, 2021

  Do DP vyplníte do přílohy č.2 jen celkové příjmy a výdaje. Žádné výpisy nepřikládáte. Ty si schovávejte pro případ kontroly.

  Odpovědět

 • Martin P

  30 ledna, 2021

  dobrý den, pravidelně jsem 10 let investoval měsíční částku do investičních fondů a jakmile jsem dosáhl finální investice, peníze jsem vybral. Měl jsem zisk nižší než 100 tis. Jak postupovat – co přiznat/danit v daňovém přiznání? mám požádat fond o nějakou kalkulaci? Netuším jak bych zjistil zisk za za poslední 3 roky. děkuji

  Odpovědět

 • Karel

  30 ledna, 2021

  Podstatná je částka, za kterou jste to na konci prodal (Příjmy). Je-li nižší než 100 tis. Kč, je to osvobozené od daně a nic neřešíte. Je-li vyšší, pak všechny podíly, které držíte déle než 3 roky, vyloučíte (jsou osvobozené) a zbytek zdaníte. V excelu si udělejte tabulku s jednotlivými měsíčními nákupy za poslední 3 roky (datum, počet podílů, kurz, nákupní cena, prodejní cena, poplatky). Suma prodejních cen = Příjmy. Suma nákupních cen + Poplatky = Výdaje. Takto spočítané Příjmy a Výdaje vyplníte do přílohy č. 2 DP.

  Potřebné údaje máte ve výpisech, které jste měl od fondu dostávat nebo je máte v IB.

  Jestli je fond v cizí měně, musíte Příjmy a Výdaje přepočítat na Kč jednotným kurzem. Použijete vždy kurz pro rok, ve kterém Příjmy nebo Výdaje vznikly. Např. Příjmy v roce 2020 přepočítáte kurzem pro 2020. Výdaje v roce 2019 přepočítáte kurzem pro 2019, atd. Je to trochu komplikované.

  Jestli jste to prodal v 2020, pak podáte DP do 1.4.2021. Jestli jste prodal v 2021, podáte DP příští rok.

  Odpovědět

 • UK

  1 února, 2021

  Dobrý den, mám dotaz, který už tady byl zodpovězený, ale stejně mi to nedá. Držím akcie na londýnské burze a roční dividendy po přepočtu jednotným kurzem mám do 6tis. Kč a samozřejmě, že mi chodí nezdaněné. Jsem zaměstnanec a tak si mohu vybrat, zda podávat daňové přiznání nebo nechat daně na zaměstnavateli v ročním zúčtování. Do teď jsem žil v domnění, že daňové přiznání musím podávat jen kvůli těm nezdaněným dividendám.

  Odpovědět

 • ledvít

  2 února, 2021

  Dobrý den, daní se stejným způsobem i ostatní produkty jako jsou opce nebo warranty? Děkuji

  Odpovědět

 • UV

  2 února, 2021

  Dobrý den,

  co když jsem v r. 2020 nakoupil akcie za 500 000 a měl ztrátu těchto 500 000 a v roce 2021 jsem na těchto akciích vydělal 1 000 000,- tak je to tak, že v roce 2021 musím zdanit celý 1 000 000,- Kč? Nemohu odečíst 500 000,- z r. 2020? Děkuji

  Odpovědět

 • Lucie

  4 února, 2021

  Dobry den, jsem student, zacala jsem na zacatku roku 2021 investovat prostrednictvim Revolutu (neplanuji prijmy vyssi nez 100 tisic za rok), zaroven pracuji na DPC a v lete nastupuji na HPP… muzete mi prosim poradit, co vsechno budu do DP za rok 2021 uvadet a za jakych podminek? Dekuji mockrat

  (Co jsem si zde vycetla, chapu, ze u investic (treba ten Revolut) je osvobozeni – prijem do 100tisic nebo drzeni 3 a vice let… ale nechapu, pokud bude muj prijem z Revolutu treba 20tisic, prijem ze zamestnani 30tisic…tak pri HPP danim příjmy z Revolutu bez ohledu na vyse zminene dve podminky osvobozujici prijem od dane nebo ne? – hraje roli pracovnepravni vztah nejak?)

  Dekuji za upresneni, hezky den

  Odpovědět

 • Karel

  5 února, 2021

  Příjmy (ne zisk, ale to, co prodáte) z prodeje cenných papírů (akcií) je do 100 tis. Kč osvobozený od daně a v daňovém přiznání se neuvádí. Když překročíte limit pro osvobození, pak vyloučíte to, co držíte déle než 3 roky a zbytek zdaníte. V Revolutu můžete obchodovat kromě akcií i s komoditami a kryptoměnami. Na ty se osvobození nevztahuje.

  Vyřešte si, jestli kvůli DPC budete podávat daňové přiznání. Při souběžném zaměstnání ho podat musíte a někdy to může být výhodnější. Záleží, jestli jste u DPC podepsala Prohlášení poplatníka k dani a uplatňuje vám slevu na poplatníka a slevu na studenta. U DPC si vyžádejte Potvrzení o zdanitelných příjmech a na začátku příštího roku ho odevzdáte u HPP a požádáte ho o zúčtování daní. Nebo ho použijete v daňovém přiznání.

  Odpovědět

 • Kato

  6 února, 2021

  Nekdo pslal na FB, ze „Do daňového přiznání dáváte vždy pri prodeji at uz daňová povinnost vzniká, či ne. Akorát při splnění daňového testu nic neplatíte, ale uvádět by se to mělo do Dp vždy.“
  Nevite, jestli je to pravda??

  Odpovědět

 • Karel

  7 února, 2021

  Doporučuji zrušit facebook.

  Odpovědět

 • Anna Meyer

  4 února, 2021

  Dobrý den, měla bych technickou otázku. Obchoduji na eToro, kde mám přes 300 transakcí (nákup – prodej). Z výpisu znám pouze svůj výdělek > zisk 1000 USD. Musím do Přiznání §10 příloha č.2 uvést kolonky „Příjmy“ a „výdaje“, jelikož tyto bych musela ručně spočítat a to by mi zabralo leta. Nebo mohu jen zdanit svůj zisk 1000 USD (bez uvedení příjmů a výdajů) Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Karel

  5 února, 2021

  V příloze č. 2 je kolonka Příjmy a Výdaje. Tím je to dané. Ve výpisu z eToro nemáte Celkové příjmy a výdaje spočítané metodou FIFO? Jestli ne, tak začněte počítat. Máte čas do 1.4. 🙂

  Odpovědět

 • Bolek

  21 února, 2021

  FIFO fyzická osoba používat nemusí.
  Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

  http://kacka.baldsoft.com/ilustrace/vyklad_zakona.pdf

  Notabene podobný názor jsem našel i na jiném webu:
  https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-182-PR-1395941/

  Nebo zde:
  https://www.patria.cz/pravo/3484155/jak-spravne-zdanit-prijmy-z-cennych-papiru—druha-cast.html

  Odpovědět

 • Bolek

  21 února, 2021

  Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

  Odpovědět

 • Bolek

  21 února, 2021

  Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

  http://kacka.baldsoft.com/ilustrace/vyklad_zakona.pdf

  Notabene podobný názor jsem našel i na jiném webu:
  https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-182-PR-1395941/

  Nebo zde:
  https://www.patria.cz/pravo/3484155/jak-spravne-zdanit-prijmy-z-cennych-papiru—druha-cast.html

  Odpovědět

 • Bolek

  21 února, 2021

  Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

  Odpovědět

 • Miroslav

  6 února, 2021

  Dobry den,

  trochu se stracim, co se povazuje za zisk na konci roku. Kdyz na zacatku roku zacnu investovat do akcii s objemem 200 000 a na konci roku (nektery akcie prodany se ziskem a jine se stratou) mam stav 210 000. Staci jednoduse zdanit 15% z 10 000 nebo akcie prodane se stratou nemaji vplyv na zisk na musim danit vsechny prijmy kde byl zisk.

  Priklad:
  1 Den (zisk 500)
  Nákup Akcii: 1000
  Prodej Akcii: 1500

  2 Den (strata 200)
  Nákup Akcii: 1500
  Prodej Akcii: 1300

  3 Den (zisk 300)
  Nákup Akcii: 1300
  Prodej Akcii: 1600

  Po 3 dnech cisty zisk 600 a to se dani 15% nebo jde jenom ciste o kumulativny hodnotu zisku a bude treba danit 15% z 800 (zisk za 1 a 3 den)

  Odpovědět

 • Nikola

  7 února, 2021

  Dobrý den, investuji na platformě Portu a po přečtení článku i komentářů to chápu tak, že pokud jsem HPP a nemám obrat z Portu nad 100tis, nemusím podávat daňové přiznání. Ovšem mám k HPP také vedlejší výdělky na živnost, takže DP budu podávat. Musím tedy do DP uvést i výnos z Portu v případě, že jsem si výnos (asi 4000 Kč) nevybrala a stále ho mám na Portu? Jde o konkrétně o příjmy z připsaných dividend…ale nedává přeci smysl platit daň z peněz, které reálně nemám, chápu to dobře?

  Odpovědět

 • Karel

  7 února, 2021

  Portu investuje do ETF a některé z nich můžou vyplácet dividendy. Kromě toho občas rebalancuje vaše portfolio. Takže i když jenom pravidelně investujete, bude vám to generovat jak příjmy z prodeje cenných papírů, tak příjmy z dividend. Ve vašem účtu byste měla mít podklady pro daňové přiznání. Na stránkách Portu je podrobný postup, jak postupovat.
  https://www.portu.cz/blog/portu-vse-co-potrebujete-vedet-o-danich/

  Odpovědět

 • Elis

  8 února, 2021

  Dobrý den, pokud prodávám akcie za přesně 100 tis. Kč, musím zahrnout do daně?

  Díky

  Odpovědět

 • Dividendy z UAS bez vypisu

  8 února, 2021

  Dobry den,
  musim zdanit male dividendy z UAS v Danovem priznani a nevyplati se mi casove davat dohromady potrebne dokumenty a chci holt zaplatit 15% dani a neresit to dal.
  V tom pripade je nutne nejaky dokument prilozit do DP nebo vyplni se jen hrubou castku dividend bez vypisu atd??
  Predem Vam dekuji za rady!!

  Odpovědět

 • Ladislav

  9 února, 2021

  Dobrý den,
  jak je to s výměnou fondů v rámci jedné skupiny, např. Erste? Převedu-li např. TopStocks, který mám déle než 3 roky na Small Caps, začíná lhůta 3 roky pro osvobození od daně běžet znovu nebo se počítá od nákupu prvního fondu? Děkuji.

  Odpovědět

 • Karel

  10 února, 2021

  Přestup do jiného fondu se bere jako prodej a nákup. Časový test 3 roky začíná běžet znovu.

  Odpovědět

 • Štěpán

  9 února, 2021

  Dobrý den,
  jsem student vysoké školy, nemám žádné příjmy pokud mám akcie, které vyplácejí dividendy do celkem 6tis. ročně přes revolut (mám podepsaný W8-BEN). Musím něco danit? Za odpověď předem děkuji.

  Odpovědět

 • Karel

  10 února, 2021

  § 38g 1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Dokud tvoje příjmy nepřekročí 15 tis. Kč, nemusíš podávat daňové přiznání.

  Odpovědět

 • Štěpán

  11 února, 2021

  Děkuji Vám za odpověď

  Odpovědět

 • TB

  11 února, 2021

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak správně aplikovat časový test. Investoval jsem pravidelně po dobu 10 let. Dne 1. července 2020 jsem prodal podílové listy v hodnotě 350 000 Kč. Chápu, že podílové listy, které byly nabyty před 3 lety a více, jsou osvobozeny od daně. Tyto tři roky jsou uvažovány od přesného data prodeje (1.7.2020),tzn. všechny podílové listy nabyté do 30.6.2017 nebo se uvažují celé kalendářní roky? Tzn. osvobozeny nejsou podílové listy nabyté v celých letech 2020, 2019 a 2018?

  Odpovědět

 • Karel

  11 února, 2021

  § 4 Osvobození od daně
  (1) Od daně se osvobozuje
  x) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let…

  Odpovědět

 • Hongnan

  17 února, 2021

  Dobrý večer,je možné zaslat nějaký vzorový formulář?Nevím jak se to vyplňuje.Jsem cizinec žijící v Česku a jaký je termín podání? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Honza

  18 února, 2021

  Vlastním investiční stříbrné mince pořízené v roce 2015. Rád bych je prodal za cenu cca 120 000,- Kč.
  Chová se prodej investičního stříbra stejně jako prodej cenných papírů? To jest 3letá podmínka pro osvobození od daně z příjmů?

  Odpovědět

 • Karel

  20 února, 2021

  Domnívám se, že stříbrné mince jsou „hmotná movitá věc“ a podle § 4 odst. 1c je příjem z jejich prodeje osvobozený od daně z příjmu.

  Odpovědět

 • Michala

  19 února, 2021

  Dobrý den, prosím, odprodala jsem smíšený fond po jednom roce. Nákup byl za 300 tis, odkud 303 700kč. Výnos tedy 3 700. Musím uvádět do daňového přiznání? a pokud ano, platím daň 15proc z 3700kč? Děkuji mnohokrát.

  Odpovědět

 • Karel

  20 února, 2021

  Příjem máte větší než 100 tis Kč a nesplnila jste časový test. Do přílohy 2 DP uvedete jako Příjem=303700 Kč a jako Výdaj= nákupní cena 300000 Kč + nákupní poplatek

  Odpovědět

 • Pavel

  21 února, 2021

  Dobrý den ,jsem občan české republiky ale pracuji v jiné zemi EU kde také platím daně z příjmu a sociální i zdravotní pojištění.
  Otázka zní kde budu přiznávat dan z výnosu z prodeje akcií které nesplňují tříletý test ? Budu to přiznávat v ČR nebo v zemi kde pracuji? Akcie jsem koupil i prodal v ČR u investiční společnosti Amundi.

  Odpovědět

 • Lucie

  21 února, 2021

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli jsem povinná platit daň ze zisku při prodeji cenných papírů (doba držení méně než 3 roky) pokud mám daňový domicil na území jiného státu, konkrétně ve Spojených arabských emirátech. Jedná se o americké cenné papíry, které obchoduji na investičním účtu u českého brokera.
  Také bych se ráda zeptala zda musím podávat daňové příznání? Za odpověď děkuji.

  Odpovědět

 • Gabriela

  23 února, 2021

  Dobrý den,mohu se zeptat? Kdyz v jednom roce prodam akcie drzene dele nez 3 roky se ztrátou (napr.nakup 300tis.kc-prodej 250tis.kc) a dale uskutecnim prodej jinych akcií drzenych kratsi dobu než 3roky se ziskem (nakup 100tis.kc-prodej 150tis.kc).Mohu tuto ztrátu z dlouhodobych akcii započíst se ziskem s krátkodobých?Nebo musim tech 50tis.kc zdanit?Predem moc děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Karel

  24 února, 2021

  Prodej akcií, které držíte déle než 3 roky jsou osvobozené od daně a do daňového přiznání neuvádíte. Příjem z prodeje akcií, které držíte méně než 3 roky musíte zdanit.

  Odpovědět

 • Vojtěch

  24 února, 2021

  Dobrý den, pročítal jsem diskuzi, ale nepodařilo se mi najít.
  Jsem zaměstnance, mám k tomu vedlejší činnost na OSVČ – tzn. daňové přiznání si podávám za rok 2020 sám.
  Ve vedlejší činnosti jsem NEMĚL ŽÁDNÉ příjmy ze samostatné činnosti podle paragrafu 7 zákona.
  V roce 2020 jsem ale nakoupil a prodal akcie za 80.000 Kč.
  V roce 2020 jsem měl příjem z dividend 10.000 Kč
  Celkem tedy příjem z cenných papírů byl 90.000 Kč
  Musím toto uvést v daňovém přiznání, nebo platí podmínka do 100.000 Kč a v DP tyto příjmy vůbec neuvádím?

  Díky.

  Odpovědět

 • Karel

  24 února, 2021

  Budu vycházet z toho, že si daňové přiznání podáváte sám. Příjem z prodeje cenných papírů (akcií) se daní podle § 10. Tento příjem je do 100 tis. Kč osvobozený od daně a do DP se neuvádí § 4 (1)w. Příjem znamená, za kolik jste v roce akcie prodal.

  Příjem z dividend se daní podle § 8. Tam je to potřeba rozdělit na dvě skupiny. Dividendy pocházející z ČR (od firem s daňovým domicilem v ČR) se daní srážkovou daní a do DP se už neuvádí. Vše ostatní jsou dividendy ze zahraničí, i když jste akcie koupil na pražské burze. Všechny zahraniční dividendy v hrubé výši uvedete do DP, příloha 3, pro každý stát jedna příloha. Není tam žádný limit. Když z nějakého důvodu podáváte DP, musíte uvést vše. Od hrubé dividendy si můžete odečíst daň strženou v zahraničí. To je trochu složitější. K tomu je potřeba přečíst příslušnou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a vygooglit postup. Tuto strženou daň musíte doložit nějakým potvrzením, od zahraničního správce daně nebo by měl stačit výpis od brokera, kde jsou potřebné informace (daňový domicil, hrubá dividenda, sražená daň). Nakonec ještě vyplníte Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona.

  Odpovědět

 • Jakub

  2 května, 2021

  Dobrý den,
  Musím podat DP. V tom případě daním dividendy v jakékoliv výši (pokud jsem to správně pochopil).

  Dividendy mi přišly pouze od společností v US a ty se ihned automaticky daní 15%. Tzn. měl bych vyplnit přílohu 3, do ní uvézt příjmy z dividend (tedy ne § 8, ale § 38) a k tomu připojit i „seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění“?? Pokud ano, nevíte prosím jaká je adresa správce daně v USA?

  Trochu navíc zkomplikuji situaci. Přestože všechny dividendy byly z US akcií, podle výpisu brokera mi přišly u dvou společností dividendy ze zemí PA a BM (Panama a Bermudy). Tam daň nebyla sražena žádná. Musím tedy tyto dividendy zdanit v Česku? V přiznání pak musím pro každou zemi zvlášť založit list v příloze 3? (dvojí zdanění řešit asi nemusím, když v zahraničí k žádnému nedošlo, tam bych přidával pouze další země které by splňovali podmínky zamezení dvojího zdanění)

  Díky

  Odpovědět

 • Petr

  24 února, 2021

  Dobrý den, obchoduji akcie u dvou brokeru. Musím v DAP vypsat Příjmy a Výdaje od jednotlivých brokerů nebo budu sčítat Příjmy a Výdaje dohromady ? Zajímá mě to i u dividend.

  Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Karel

  25 února, 2021

  Příjmy z prodeje: vedu si evidenci v Excelu, pro každý ISIN jeden list, včetně informace o použitém brokerovi, aby bylo jasné, jak budeš párovat jednotlivé prodeje s nákupy. Asi nebudeš párovat např. prodej v Degiro s nákupem ve FIO. Nakonec sečteš všechny příjmy, tj. to, co jsi prodal. Stejně tak odpovídající výdaje. Dostaneš dvě čísla, která napíšeš do jednoho řádku v příloze č.2.

  Příjmy z dividend: vyplníš přílohu č.3, pro každý stát jednu. Do přílohy píšeš součet hrubých dividend za stát a součet stržených daní, max. do výše, kterou si můžeš započíst podle příslušné Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

  Odpovědět

 • Karel

  25 února, 2021

  Tady je to docela dobře popsané.
  https://www.investicnigramotnost.cz/investor-a-dane-5-kompletni-danove-priznani-priklad/

  Odpovědět

 • Petr

  25 února, 2021

  Děkuji za odpověď. Mám ještě dotaz. Pokud mám akcie i deriváty musím je vypsat patrně zvlášť. U Interactive Brokers mám v Case Reportu ještě položky (Broker Interest Paid and Received) což představuje rozdíl přijatých a zaplacených úroků a ( Other Fees ) což jsou další nějaké poplatky. Do, kterých výdajů je mohu zahrnout ? Do výdajů v akcíích nebo do derivátů ? Děkuji.

  Odpovědět

 • Jiří

  25 února, 2021

  Dobrý den, u brokera A s účtem vedeným v Kč jsem v roce 2021 koupil CFD na akcie Apple za v přepočtu 600000,- Kč s pákovým efektem 2, takže mám otevřenou pozici za v přepočtu 1200000,- Kč. Vzhledem k vysokým swapům, chci tuto otevřenou pozici zavřít se ztrátou cca 150000Kč a stejnou pozici otevřít u brokera B s účtem vedeným v Eur, kde je swap 5xnižší, abych ušetřil na swapu. Pokud se dostanu u brokera B na uzavření pozice se ziskem v přepočtu 150000Kč, které jsem u brokera A prodělal, co budu danit a jak?

  Odpovědět

 • Jiří

  25 února, 2021

  Dodáván, že předem mockrát děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Ivana

  5 března, 2021

  Dobrý den, jak je to prosím pokud u CFD obchodů? Fakticky nenakupuji a neprodávám aktiva, ale v podstatě „vsázím“ na jejich růst či pokles (např ceny konmodit, měny, různé indexy, ale i cenné papíry atd.). V této souvislosti realizuji zisky a ztráty. Předem moc děkuji.

  Odpovědět

 • alc

  4 června, 2021

  CFD – Contract for difference – deriviat – paragraf 10
  Nelze zapocist vuci ztrata/ziskum z cennych papiru.. ale to neni tvuj pripad

  Odpovědět

 • Jarka

  11 března, 2021

  Jsem zaměstnaná a dostávám nezdaněné úroky z CP do 6 tis., podávám DP, což asi nemusím, jestli jsem to dobře pochopila?
  Jak to bude, až budu v důchodu? Budu podávat daňové přiznání?
  Děkuji za odpovědi na mé otázky.

  Odpovědět

 • Karel

  11 března, 2021

  Platí pro Vás § 38g 1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Předpokládám, že v důchodu nebudete pracovat a budete pobírat jenom důchod. Důchod je osvobozený od daně (do 36násobku minimální mzdy) a DP kvůli důchodu podávat nebudete.

  Když budete mít příjmy, které nejsou osvobozené (např. příjmy z dividend) a hranici 15 tis. nepřesáhnete, DP podávat nemusíte.

  Odpovědět

 • Lukáš

  13 března, 2021

  Dobrý den,mam dotaz…Pracuji jako zaměstnanec a na aplikaci Revolut jsem si koupil akcie za 20 000,-,následně jsem je prodal za 25 000,-.Zaměstnavatel za mne standartně udělá DP a já nemusím nic z Akcií danit,když jsem v obchodu nepřesahl 100 000,-?Někde se píše 30 000,-,jinde 15 000,jinde 6 000 ,-….stále to nechápu,u kryptoměn mi to je jasné,ty zapíšu ikdybych vybral jen 20,-.Dále to zaměstnavatel za mne podá daňové přiznání a já ho podávam podruhé s akciemi a kryptoměnami?Moc děkuji za info

  Odpovědět

 • Karel

  14 března, 2021

  Zaměstnanci to mají zjednodušené, že v určitých případech nemusejí podávat DP, ale zaměstnavatel za ně dělá hromadně zúčtování daně.

  § 38g (2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně .… Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani …. a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou …. nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

  Příjmy (to co prodáte) z prodeje cenných papírů jsou do 100 tis. osvobozené od daně a nikam se neuvádí
  § 4 (1)-w. Kvůli jiným příjmům, které nejsou osvobozené do 6 tis. nemusíte podávat DP, viz výše. To se týká např. těch kryptoměn. Když překročíte limit 6 tis, zaměstnavatel vám nesmí udělat zúčtování daně, ale musíte podat sám DP.

  Odpovědět

 • Marek

  17 března, 2021

  Dobrý den. Musím uvést v DP i to že jsem pouze nakoupil akcie v daném roce za více jak 100 000 Kč , ale příjem z investování nad 100 000 Kč nemám ? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Karel

  17 března, 2021

  Když jste nic neprodal, tak nemáte příjem. Budete to řešit, až akcie prodáte.

  Odpovědět

 • Michal

  17 března, 2021

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli musim do DP psát zisky s prodeje akcii? Příklad nakoupim akcie za 2000Euro ,za 60 dní je prodám za 2100Euro. Takle to udělám 3x za rok.Za rok jsem proinvestoval 3x stejne 2000E. Na učtu bubu mít na konci roku 2300E. zisk je 300E. Je to příjem nižší než 100 000 Kč za rok.
  Moc děkuji

  Odpovědět

 • Karel

  18 března, 2021

  Příjem je to, co prodáte: 3 x 2100 EUR x 26,5 = 166950 Kč > 100000 Kč … daníte
  Výdaje 3 x 2000 EUR x 26,5 = 159000 Kč + poplatky za prodej a nákup

  Odpovědět

 • Andrew

  20 března, 2021

  Hello,
  I am self employed, and let’s say during 2020 I had an income of 3 mil CZK.
  I did also day trading of stocks (multiple trades every day buy/sell). At the end of the year I send to my broker 2 mil CZK and withdrew nothing (after all trades no gains but 2 mil CZK loss). How do I declare these, and do I pay the income tax on all the income from my trade license (3 mil CZK) or do I deduct the loses from stocks day trading?

  Odpovědět

 • Martin

  20 března, 2021

  Ahoj,
  Mám příjem ze samostatné výdělečné činnosti (živnostenský list), ale mám také příjem z obchodování s cennými papíry. Přidává se můj příjem z cenných papírů také k výpočtu mé daně ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, nebo pouze k výpočtu daně z příjmu? Děkuji

  Odpovědět

 • Tereza

  23 března, 2021

  Dobry den, jsem na materske a mam investicni portfolio.
  Nejaky mensi zisk z prodeje akcii tam je, musim ho na materske danit? Nedodrzene 3 roky drzeni. Vse ostatni mam od dani osvobozeno po dobu materske.
  Diky
  T.

  Odpovědět

 • Anonym

  26 března, 2021

  Dobrý den,
  pokud bude příjem z prodeje bude nižší než 100.000,- tak nic nedaníte. Zda jde o částku se ziskem/ztrátou nehraje roli. Pokud bude částka vyšší, tak Vám vzniká daňová povinnost.

  Odpovědět

 • Petra

  30 března, 2021

  Dobry den,
  pocas prace v korporaci som ziskala akcie tejto spolocnosti ako bonus. Pri nabyti tychto akci som za ne odvadzala dan v danovom priznani, pretoze suma presahovala 100tis Kc. Teraz som ich predavala, chcela by som sa spytat, ci mam platit dan za celu sumu tychto akcii, aj ked som pri nabyti dan uz platila, alebo staci zdanit rozdiel pri nabyti a predaji?
  Dakujem vopred

  Odpovědět

 • Ondra

  31 března, 2021

  Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak je to se zdaněním dividend? Konkrétně se jedná o dividendu od společnosti Intel(USA) a Vienna Insurance Group (Rakousko), jejíž akcie jsou koupil přes BCPP? Co budu uvádět v daňovém přiznání, případně které přílohy budu vyplňovat? Dividenda od Intelu mi přišla v hodnotě 110 Kč a Vienna Insurance 486 Kč? U brokera je napsáno „čistá dividenda 15% srážka“ Bude to mít vliv na daňové přiznání?

  Odpovědět

 • SURI

  4 dubna, 2021

  Přiloha 3,postupujete metodou započtu.

  Odpovědět

 • Evgen

  12 dubna, 2021

  Dobrý den, jak jsem správně pochopil, když pracuji jako zaměstnanec, zaměstnavatel odvadi za mně všechny daně… ale já chtěl by něco přivydělat z prodeje akcií které mám a k tomu se nemusel podávat DP a platit daně, tak mohu prodat za rok maksimálně do 100 000 kč (bez časového testů) s podmínkou, zisk nesmí přesáhnout 6 000 Kč? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • petr

  12 dubna, 2021

  Dobrý den, prosím o radu, jak zdanit, když prodám před časovým testem (zděděno před rokem). Jde mi hlavně o to, zda tam lze zahrnout poplatky za správu akcií u banky (custody fee ), poplatky u BCPP (bcpp fee) , poplatky za nákup a poplatky za prodej. Účetní tvrdí, že fee ano. Poplatky za prodej ne. Ale jistotou moc neoplývá. Navíc měsíční poplatky jsou za všechny akcie (příklad 10 mil) a když prodám například za 1 mil Kč, mohu je tam dát celé nebo jen nějak poměrově třeba 10%? Děkuji za radu a přeji hezký den

  Odpovědět

 • Matúš

  14 dubna, 2021

  Dobry den,

  chtel bych se zeptat na situaci ohledne zdaneni ETF, ktery ma domicil v zahranici (napr. Irsko). Pokud napr. prodam ETF po casovem testu, vic nez 3 roky tak v CR dan platit nemusim. Nejsem ale porad povinny platit dan v Irsku pokud jsou tam danove podminky prisnejsi?

  Dekuji

  Odpovědět

 • Martin

  22 dubna, 2021

  Dobrý den,
  když nakoupím akcie za 100 000kč a získám na nich 50 000kč (dohromady mám 150 000kč) ale ten rok pouze prodám akcie za 100 000kč tudíž to co jsem investoval.
  A ten zisk 50% (50 000kč) si nechám v akciích na příští rok.
  Tak nemusím danit?

  Odpovědět

 • Jakub

  22 dubna, 2021

  Ano a ne.

  Když prodáte akcie za 100.000,- tak neprodáváte to co jste zainvestoval.
  Vy prodáváte akcie co jste nakoupil za 66.666,- kč které mají nyní hodnotu 100.000,- Kč.
  Ale protože je to do 100k, tak nemusíte zisk danit.
  Kdybyste danit musel tak zdaňujete 15% ze 33.333,- Kč

  to co píšete „zisk 50.000“ je ve skutečnosti 33.333,- vašeho vkladu a 16.666 zisku

  Odpovědět

 • iva

  21 května, 2021

  Můžete vysvětlit proč 66.666 Kč?

  Odpovědět

 • E

  16 ledna, 2022

  Diskontovana hodnota: 100.000/(1+0,5) na n-tu. co je 1.

  Odpovědět

 • Anna

  22 dubna, 2021

  Dobry den, od zamestnavatele jsem ziskala zdarma opce na prodej akcii, prodala jsem za 150 000. Lze je v danovem priznani zdanit podle ‚§ 6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky‘ a v tom pripade prijem z nich pricist k prijmu ze zavisle cinnosti v radku 31 DAP a k DAP prilozit prilohu, kde je vse rozepsano? Loni to tak delala ucetni (to byl zisk 80 000), letos to zkousim sama, ale nejak jsem se do toho zamotala. Predem moc diky.

  Odpovědět

 • Martin

  14 května, 2021

  Dobrý den. Pokud prodám za 100 000 Kč podílový fond, který držím 4 roky a za 90 000 Kč podílový fond, který držím 1 rok, sčítají se příjmy dohromady a musím danit?

  Odpovědět

 • Petr

  17 srpna, 2021

  Pokud budete mít obrat větší než 100 000 v daném roce, daňové přiznání podat musíte. Jen nebudete platit žádnou daň, protože u jednoho jej držíte déle než 3 roky (časový test) a u druhého se vejdete do 100 000,- limitu/rok ….

  Odpovědět

 • Tony

  3 února, 2022

  Blbost (dle mého názoru).

  Odpovědět

 • Josef

  1 července, 2021

  Dobrý den, chtěl bych pravidelně investovat do nákupu akcií (nákup třeba za 5000 kč měsičně), pokud vždy prodám poslední den v roce akcie za méně než 100 tisíc kč tak nemusím nic dále danit neboli podávat Daňové přiznání? Funguje to i stejně pokud bydlím v Čr, jsem občanem Čr ale pracuji a tutíž i dělám daně z přijmu v Německu ? Popřipadě tento přijem se bere jako příjem v ČR pokud peníze přijdou na cz účet ? Děkuji

  Odpovědět

 • Pepsi

  1 července, 2021

  Dobrý den, chtěl bych pravidelně investovat do nákupu akcií (nákup třeba za 5000 kč měsičně), pokud vždy prodám poslední den v roce akcie za méně než 100 tisíc kč tak nemusím nic dále danit neboli podávat Daňové přiznání? Funguje to i stejně pokud bydlím v Čr, jsem občanem Čr ale pracuji a tutíž i dělám daně z přijmu v Německu ? Popřipadě tento přijem se bere jako příjem v ČR pokud peníze přijdou na cz účet?

  Odpovědět

 • Sandra Bornová

  25 září, 2021

  Dobrý den,
  chci se zeptat. Začala jsem investovat s britskou investiční společností, která obchoduje s akciemi, kryptovalutami a dalším za mě. Tedy vidím pouze profit, který dostávám každý den. Předpokládám, že v roce 2022 celkový příjem učiní více než 100000 Kč. Musím platit zálohy na daň ať už půlroční či čtvrtletní jako ostatní lidé, kteří jsou OSVČ? Nebo si v lednu 2023 podám daňové přiznání, z kterého bude vyplývat, že musím odvést 15% z investic, a po zpracování mě finanční úřad vyzve, abych na příslušný účet odeslala částku?
  Předem děkuji za odpověď, to je jediné co potřebuji vědět, aby vše v budoucnu bylo v pořádku.

  Odpovědět

 • Tomáš

  25 září, 2021

  Zdravím,
  dozvěděl jsem se spoustu informací o danění z Forexu, často protichůdných, ale již znám většinou správné odpovědi, problémem je, že neznám vše a jelikož jsem začátečník, tak se mě to zatím dost týká.
  Na Forexu jsem zatím několik měsíců a mé pozice spíš byly zatím ztrátové, přesněji řečeno, mezi několika ziskovými a ztrátovými obchody jsem celkově cca 10 dolarů ve ztrátě. Poslední dobou čtu, že pokud můj roční příjem nepřekročí 30 tisíc Kč, tak danit nemusím., ale příjmem se nemyslí zisk, ale tržba, která i v případně jednoho lotu bývá přes 1 milion Kč. Takže moje otázky zní:
  Kde zjistím tržbu každého obchodu?
  Musím podat daňové přiznání i když jsem ve ztrátě?
  Pokud by moje tržby byly menší než 30 tisíc Kč, můžu daňové přiznání ignorovat nebo musím podat nějakou žádost o osvobození od daně?
  Děkuji.

  Odpovědět

 • Ivet

  16 prosince, 2021

  Dobrý den, koupila jsem si akcie v hodnotě 50tis, za měsíc jsem je prodala za 55tis. Za tuto částku jsem je opět koupila a opět prodala za 70tis. Tady to se stalo během jednoho roku. Musím podávat daňového přiznání? Děkuji

  Odpovědět

 • Lukas

  21 prosince, 2021

  Dobrý den, ano neboť celkový prodej přesáhl hranici 100 000.

  Odpovědět

 • Igor

  22 prosince, 2021

  Dobry den,
  rad bych se zeptal, do jake danove kategorie patri zisk z uroku a lze-li ponizit o ztratu spadajici do kategorie §10 (ostatni prijmy).
  Mam-li byt konkretni, ziskem z uroku mam na mysli urokove odmeny vyplaceny ze stakingu/lendingu krypto men (obecne DeFi odvetvi, spadajici do kategorie ostatni prijmy). Ucet je veden u subjektu mimo CR, tedy danova povinnost ze zisku z techto prijmu pripada na me) a ztratou mam na mysli a) ztratovy obchod na spotove krypto burze, b) ztratovy obchod na CFD derivatu. (oboje kategorie ostatni prijmy)

  Dekuji.

  Odpovědět

 • Karel

  22 prosince, 2021

  Řeším podobný problém. Mám kartu Crypto.com a nejsem si jistý, jak zdanit připsané bonusy za nákupy a za Spotify (CRO). Domnívám se, že to jsou G-Bezúplatné příjmy. Když to pak prodám, tak to bude C-Prodej movitých věcí, kde Příjem bude prodejní cena a Výdaj bude cena v době nabytí (§ 10 odst. 5). Myslím, že úrokové odměny ze stakingu/lendingu kryptoměn se budou danit stejně. Potřeboval bych to potvrdit od někoho znalého.

  Příjmy z prodeje kryptoměn jsou C-Prodej movitých věcí, CFD jsou deriváty, takže F-jiné ostatní příjmy. Pokud je pravda, co jsem psal výše, patří každý příjem do jiné řádky a nedá se to vzájemně započítat.

  Odpovědět

 • Marek

  31 prosince, 2021

  Dobrý den, jsem student a nemám žádný příjem kromě příjmu z dividend. Musím vyplňovat daňové přiznání? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Karel

  31 prosince, 2021

  § 38g ZDP
  (1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Do toho limitu nepočítáš dividendy firem s českým ISIN. Ty jsou zdaněny srážkou a do DP se neuvádí.

  Odpovědět

 • Josef K.

  16 ledna, 2022

  Dobrý den, mám založené portfolio na Portu, které automaticky rebalancuje investice. Přestože jsem investoval pouze cca 30 000 Kč, neustálým automatickým prodejem a nákupem jsem pravděpodobně limit 100 000 Kč přesáhl. Jsem fyzická osoba a žádné další příjmy z akcií nemám. Musím v tomto případě daňové přiznání podávat? Případně hrozí nějaká sankce za nepodání, když jde vyloženě „o pár korun“?

  Odpovědět

 • Pepa

  30 ledna, 2022

  Ano, pokus jste přesáhl 100 000Kč (pokud byste přesáhl časový test 3 roky, tak je to osvobozeno). Tyto příjmy uvedete do § 10 a můžete tento příjem snížit o výdaje na dosažení (tj. nákupní cena plus poplatky)

  Odpovědět

 • Pavel

  29 ledna, 2022

  Dobrý den, chápu to tedy správně, že když má FO úrokové příjmy z dluhopisů, od společnosti sídlící v ČR, daněných 15% srážkovou daní a souhrnná roční výše přesáhne 6000 Kč, pak si musí podat sama daňové přiznání (není už možné podat u zaměstnavatele Žádost o roční zúčtování). Ale v Daňovém přiznání příjmy z dluhopisů stejně neuvede, protože jsou daněny srážkovou daní? Děkuji.

  Odpovědět

 • Pepa

  30 ledna, 2022

  Ano, úroky z dluhopisu jste měl sraženy srážkovou daní, tyto příjmy se do daňového přiznání nezahrnují. Tu hranici 6000, kterou uvádíte jsou příjmy z § 7 až § 10, ne „zisk“ (např. budete pronajímat pole družstvu, ten vám vyplatí za pronájem 6000, a od těchto 6000 si můžete uplatnit buď skutečné výdaje nebo paušál, ale pro limit se bude brát těch 6000 a tento příjem ve výsledku vůbec není zdaněn). Takže pokud nemáte jiné uvedené příjmy, tak Vám zaměstnavatel může provést roční zúčtování záloh….snad jsem to napsal srozumitelně

  Odpovědět

 • Alaneček

  1 února, 2022

  Zdravím nakupuje tady někdo akcie přes trading 212 a má zkušenosti s dividendy ? děkuji

  Odpovědět

 • Václav

  3 února, 2022

  Prodal jsem v roce 2021 3 fondy které splnily 3 roční limit a jeden z fondů byl ve ztrátě , v tomto roce jsem prodal i akcie o2 a ty musím zdanit-nesplnily časový limit- tyto akcie byly se ziskem a otázka je ta jestli si mohu odečíst od základu daně tu ztrátu 1 fondu který splnil 3 letý limit ?

  Odpovědět

 • Lenna

  20 března, 2022

  Dobrý den, jsem osoba pečující o dítě do 7 let věku, jsem bez vlastních příjmů. V roce 2021 mám zřízenu platformu Zonky – Rentier. Nedochází k výplatě žádných dividend, mám nastaveno reinvestování. Výnos dle výpisu za rok 2021 je okolo 1000 Kč. Musím za sebe podávat daňové přiznání? Myslím si, že ne, ale mate mě informace o zápůjčce, ze které se výnos danit musí. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • And

  30 května, 2022

  Dobrý den, jaké jsou následky nepodání daňového přiznání, když jsem v např. v kryptu prodělal za dané zdaňovací období?

  Odpovědět

 • Jan

  17 června, 2022

  Dobry den, mel bych otazku ke zdaneni podilovych fondu. Pripadne vynosy z podilu fondu jsou u mne automaticky jednou rocne reinvestovany, nakupuji se za ne v ramci fondu dalsi podily – coz je patrne z vyuctovani. Nedochazi tedy k navyseni hodnoty podilu, ale k automatickemu nakupu dalsich. Vznika tedy v tomto pripade prijem z kapitaloveho majetku, ktery je nutny uvadet v danovem priznani nebo ne?
  Predem dekuji za odpoved

  Odpovědět

 • rene

  16 října, 2022

  Dobrý den,
  Pokud vlastním u jednoho zprostředkovatele akcií akcie Apple a založím další účet na investování u jiného zprostředkovatele a opět koupím akcie Apple. Jakým způsobem se zaúčtují?
  Berou se jako samostatný obchod, nebo se spojují s akciema u prvního zprostředkovatele hlavně u prodeje?
  Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • rene

  16 října, 2022

  Dobrý den,
  Pokud vlastním u jednoho zprostředkovatele akcií akcie Apple a založím další účet na investování u jiného zprostředkovatele a opět koupím akcie Apple. Jakým způsobem se zaúčtují?
  Berou se jako samostatný obchod, nebo se spojují s akciema u prvního zprostředkovatele tedy u prodeje?
  A jak to funguje pokud bych u stejného zprostředkovatele akcií otevřel další účet a opět koupil Apple?
  Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Jezof Rokos

  23 května, 2023

  Good job

  Odpovědět