Sobota 04. prosince. Svátek má Barbora.

Způsobili jste nehodu vozem ve špatném stavu? Pojišťovna může chtít náhradu pojistného plnění

Volant - řízení - automobil - veterán - veteráni

Způsobit nehodu vozidlem ve špatném technickém stavu se nevyplácí. Pojišťovna může žádat náhradu vyplaceného pojistného plnění z povinného ručení po viníkovi nehody. V jakých případech?

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) představuje ochranu pro pojištěného pro případ způsobení dopravní nehody, kdy se pojištěný spoléhá, že pojistitel vyplatí škody poškozeným. V některých případech je však pojistitel oprávněn vymáhat takto vyplacené pojistné plnění poškozeným na pojištěném.

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně stanovuje, že pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí, nebo jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena, a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.

Případ ze soudních síní

Nejvyšší soud před několika lety řešil případ práva pojistitele na úhradu pojistného plnění při technické nezpůsobilosti vozidla pojištěného. Soudní spor mezi pojistitelem a pojištěným vycházel ze situace, kdy došlo k dopravní nehodě následkem závady levé přední listové pružiny spočívající ve zlomení a ztrátě spodní části listu nákladního vozidla ve vlastnictví pojištěného. Tato technická závada vozidla způsobila vybočení vozidla a následně dopravní nehodu.

Pojistitel následně požadoval vyplacené pojistné plnění poškozeným uhradit na vlastníkovi tohoto vozidla pro technickou nezpůsobilost vozidla. Soud prvního stupně a rovněž odvolací soud zamítl žalobu pojistitele, jelikož bylo prokázáno, že závada na vozidle byla obtížně zjistitelná, vozidlo bylo jinak technicky způsobilé, pravidelně kontrolované a vlastník vozidla se o něj staral s péčí řádného hospodáře. Pojistitel nesouhlasil se závěry těchto soudů a podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Přísná odpovědnost při technické nezpůsobilosti vozidla

Nejvyšší soud vyhověl podanému dovolání pojistitele a zrušil rozsudek soudu prvního stupně a odvolacího soudu s odůvodněním, že skutková podstata práva pojistitele na uhrazení vyplaceného pojistného plnění při technické nezpůsobilosti vozidla vzniká jakýmkoliv provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí.

K tomuto blíže Nejvyšší soud:

„Skutková podstata stanovená v § 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tak může být naplněna nejen takovým provozováním, při němž má provozovatel (resp. osoba, které vozidlo svěří) možnost rozpoznat při zachování obvyklé opatrnosti neodpovídající technický stav, resp. plněním svých povinností při péči o vozidlo tomuto stavu předejít, ale jakýmkoliv provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí.“

Vlastníkům vozidel lze tedy doporučit maximální obezřetnost a péči o technický stav svého vozidla.

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 23 Cdo 3363/2013 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz.

Každý případ je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.