CZK/€ 25.360 -0,26%

CZK/$ 23.264 -0,21%

CZK/£ 30.176 -0,24%

CZK/CHF 25.982 -0,31%

Text: Luboš Svačina

13. 07. 2009

0 komentářů

Soudní výlohy. Na strašáka s pojišťovnou v zádech

 


 

Lidé se obávají nákladů spojených se soudním řízením. A v některých případech raději přistoupí na podmínky druhé strany (zaplatí pokutu, odstoupí od vymáhání svých oprávněných nároků apod.) jen proto, aby na soud raději vůbec nedošlo. Pojištění právní ochrany pomáhá klientům tyto obavy mírnit tím, že pojištěným osobám zajistí kvalitní právní zastoupení, pomůže uhradit náklady související se soudním řízením anebo pomůže alespoň dosáhnout zmírnění důsledků právních sporů. "Klienti zkrátka získají pocit, že v případném sporu nezůstanou sami."

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Pojišťovny zpravidla nabízí následující rozsah pojistného plnění:

uhradí

 • náklady na vyřešení soudních sporů smírčím řízením
 • náklady právního zastoupení 
 • poplatky a náklady na soudní řízení
 • výdaje protistrany a státu, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • výdaje za soudně nařízené znalecké posudky
 • náklady na provedení výkonu rozhodnutí
 • náklady pojištěného na cesty k soudu
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, a to formou bezúročné půjčky

zajistí 

 • okamžitou odbornou radu v situaci hrozící sporem
 • odhadce, znalce, znalecké posudky

Bohužel výše uvedený rozsah pojistného krytí se nevztahuje na všechny životní situace, nebo alespoň není ve standardní nabídce pojišťoven. Pojištění všech možných rizik by bylo pro klienty drahé a neefektivní, proto pojišťovny dávají na výběr z několika variant pojistného krytí. Je tedy na klientovi, aby se rozhodl, ze které oblasti svého konání pociťuje zvýšené riziko vzniku pojistné události.

Podle oblasti pojistného krytí pojišťovny nabízí následující varianty pojištění:

 • pojištění právní ochrany osob, rodiny 
 • pojištění právní ochrany řidiče
 • pojištění právní ochrany motorového vozidla
 • pojištění právní ochrany nemovitosti
 • pojištění právní ochrany zaměstnance


Pojištění právní ochrany osob, rodiny

Pojištění je určeno fyzickým osobám a rodinám v běžném životě. Pojištění se vztahuje na osobu pojistníka, jeho manžela/manželku a případně všechny svobodné, nevýdělečně činné členy domácnosti do dovršení 26. roku jejich věku. Pojistná ochrana se vztahuje na běžné občanské spory a spory vzniklé v souvislosti s užíváním vlastního movitého majetku, který neslouží k výdělečné činnosti (např. reklamace zařízení domácnosti, nedodání objednaného výrobku včas), přičemž výjimku tvoří pojistné události spjaté s motorovým vozidlem (lze pojistit samostatně).

PŘÍKLAD PPO rodiny: Klient utrpí úraz a je proti tomuto riziku pojištěn. Žádá pojišťovnu o odškodnění, ale pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění. V takovém případě se klient obrátí na svou pojišťovnu, kde má sjednáno pojištění právní ochrany, a ta začne škody po druhé pojišťovně vymáhat.

Pojištění právní ochrany řidiče

Pojištění je určeno všem, kteří často řídí vozidla různého druhu, přičemž tento typ pojištění je nejčastěji využíván řidiči dopravních firem a pro řidiče-zaměstnance, kteří při výkonu svého zaměstnání řídí služební vozidla. Pojištěným je vždy pouze řidič uvedený v pojistné smlouvě a pojištění se vztahuje události vzniklé v souvislosti s řízením vozidla.

PŘÍKLAD PPO řidiče: Řidič se stane účastníkem dopravní nehody, při které není zřejmé zavinění jednotlivých účastníků. Z tohoto důvodu se zavinění dopravní nehody bude zjišťovat při dalším přestupkovém řízení. Řidič s pojistkou právní ochrany v takovém případě kontaktuje pojišťovnu a ta mu zajistí a uhradí náklady na právníka, který jej při přestupkovém řízení bude zastupovat.

Pojištění právní ochrany motorového vozidla

Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé ve spojitosti s provozem konkrétního vozidla. Pojištěn je jak vlastník vozidla, tak všechny osoby, které jej oprávněně užívají (řidič i cestující). Největší zájem o tento typ pojištění je podle očekávání mezi dopravními společnostmi. Pojistit lze také právní ochranu na uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé na přepravovaném nákladu, jehož není pojištěná osoba vlastníkem.

PŘÍKLAD PPO vozidla: Řidič pojištěného vozidla se stane účastníkem nepřehledné dopravní nehody, která se bude řešit v přestupkovém řízení, přičemž řidič je podezřelý ze spáchání nedbalostního přestupku. V takovém případě pojišťovna klientovi zajistí a uhradí náklady na právní zastoupení v přestupkovém nebo dokonce trestním řízení. Podmínkou je však to, že se jedná o nehodu způsobenou z nedbalosti.

Pojištění právní ochrany nemovitosti

Pojištění právní ochrany nemovitosti je určené pro vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.). Pojištěný získá ochranu v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí uvedenou v pojistné smlouvě. Tato varianta pojištění je vhodná například pro klienty s konfliktními či nepřizpůsobivými sousedy. Velmi často se kombinuje s pojištěním rodiny.

PŘÍKLAD PPO nemovitosti: V době, kdy v sousedství pojištěné nemovitosti prováděla stavební firma výkopové práce, se na pojištěné nemovitosti začaly objevovat praskliny ve zdech a soudní znalec potvrdil narušenou statiku domu jako důsledek právě prováděných výkopových prací. Majiteli pojištěné nemovitosti vznikla na nemovitosti škoda. Pojišťovna v rámci právní ochrany zajistí za svého pojištěného uplatnění nároku na odškodnění u osoby zodpovědné za tuto škodu. Obdobná situace může nastat, jestliže do pojištěné nemovitosti narazí automobil nebo na ni spadne neodborně kácený sousedův strom.

Pojištění právní ochrany zaměstnance

Pojištění chrání zaměstnance v pracovněprávních sporech, které vznikly výlučně v souvislosti s vykonávaným zaměstnáním. Pojištění je tím důležitější, čím rizikovější či zodpověděnjší profesi pojištěná osoba vykonává (pokrývač, elektrikář, plynař či lékař, makléř, řidič). Pojištění pomáhá také ve sporech se zeměstnavatelem.

PŘÍKLAD PPO zaměstnance: Lékař v nemocnici, ve které je zaměstnán, při operaci odstranil pacientovi zdravou ledvinu. Byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Lékař má nárok na úhradu nákladů za obhájce v trestním řízení, na úhradu nákladů za soudem nařízené znalecké posudky a také na úhradu nákladů za cesty k soudnímu řízení.

KOLIK ZAPLATÍTE NA POJISTNÉM? 

Roční pojistné se pohybuje pro jednotlivá, výše zmíněná, rizika od 500 do cca 3000 korun, přičemž při kombinaci jednotlivých pojistných produktů poskytují pojišťovny výrazné slevy. Z důvodu rozdílně nastavených podmínek pojistného krytí je porovnání jednotlivých produktů pojišťoven bohužel téměř nemožný. Stručné seznámení s produktovou nabídkou včetně orientačních cen pojištění uvádíme v následujících odstavcích.

JAKÁ JE NABÍDKA POJIŠŤOVEN?

Podle informací České asociace pojišťoven v současné době na českém pojistném trhu nabízí pojištění právní ochrany 8 pojišťoven: AXA životní pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali, HDI Versicherung AG, Kooperativa, Slavia, UNIQA a specializovaná pojišťovna právní ochrany D.A.S.

Kromě poboček zmíněných pojišťoven lze pojištění právní ochrany sjednat také u makléřských společností. Jednou z takových firem je brněnská společnost Allrisk, která se specializuje na pojištění motoristů a v oblasti pojištění právní ochrany nabízí pojistky pojišťovny Inter Partner Assistance S.A., která je součástí společnosti AXA Assistance.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. byla první společností, která začala pojištění právní ochrany v České republice nabízet (1995). Pojišťovna D.A.S. je specialistou na právní ochranu, čemuž také odpovídá široká nabídka produktů a doplňkových služeb. Konkurenční výhodou jsou zkušenosti s likvidací pojistných událostí plynoucích z tohoto specifického typu pojištění.  

Tabulka 1: Výběr z nabídky pojišťovny D.A.S.

Základní pojistné produkty Roční pojistné  Stručný popis  Pojistná částka pro každý pojistný případ
VOZIDLO osobní automobil do 1350 cm3 – 2300 Kč předmětem pojištění je prosazování právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem 500 000 Kč
osobní automobil nad 1350 cm3 – 2600 Kč
nákladní automobil od 3700 Kč do 4700 Kč    500 000 Kč
ŘIDIČ pro 1 osobu – 1 300 korun určeno pro osoby, které často řídí různá vozidla, a to i  vozy svého zaměstnavatele, obchodního partnera, z půjčovny apod. 500 000 Kč
ÚRAZ 500 korun pro celou rodinu je určeno pro pojistníka i celou jeho rodinu
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH pro 1 osobu – 1 500 korun pojištěný zaměstnanec má právo na právní ochranu výhradně při událostech, které mu vzniknou v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů 500 000 Kč
RODINA 2 000 korun pro celou rodinu zajišťuje právní ochranu osobám a rodinám v běžném soukromém životě
NEMOVITOST podle výměry v m2 od 1 000 do 4 000 korun určeno pro vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu 500 000 Kč
PODNIKATEL výše pojistného se stanoví např. podle druhu vykonávané podnikatelské činnosti, podle počtu zaměstnanců pro menší podnikatelské subjekty 500 000 Kč
právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností

Pojišťovna Kooperativa

Kooperativa je druhou pojišťovnou na českém trhu, která nabízí komplexní portfolio produktů pojištění právní ochrany. Kromě pojištění motoristů nabízí také pojištění rodiny. Stručná cenová nabídka je uvedena v tabulce č. 2., přičemž zajímavé je cenové zvýhodnění kombinovaných produktů viz. sloupec "Zvýhodněné pojistné". 

Tabulka 2: Nabídka pojišťovny Kooperativa

Varianta pojištění Roční pojistné Zvýhodněné pojistné Stručný popis Max. výše pojistného plnění
Řidič 1 000 Kč za řidiče  (pokud máte uzavřenou variantu Auto nebo Rodina, zaplatíte za variantu Řidič 700 Kč) Varianta vhodná pro řidiče (nikoliv řidiči z povolání), kteří používají cizí vozidlo (zaměstnavatele, vypůjčené) 500 000 Kč na jednu pojistnou údálost
Auto  1700 Kč za každé auto  (pokud máte uzavřenou variantu Auto nebo Rodina, zaplatíte za variantu Řidič 700 Kč) Varianta vhodná pro vlastníka vozidla, ochrana se vztahuje na všechny uživatele vozidla 500 000 Kč na jednu pojistnou údálost
Rodina 1700 Kč za jednu adresu  (500 Kč za rozšíření na další adresu) Varianta chránící celou rodinu žijící v jedné domácnosti na jedné adrese. Pojistné krytí na standardní životní situace, kromě situací souvisejících v vlastnictvím vozidla či řízením cizího vozu.  500 000 Kč na jednu pojistnou údálost

UNIQA

V oblasti pojištění právní ochrany navázala Pojišťovna UNIQA pojišťovna partnerství s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany a od července 2009 nabízí společný produkt složený z povinného ručení a havarijního pojištění UNIQA a balíčkem pojištění právní ochrany vozidel z dílny D.A.S. Pojistné za pojištění právní ochrany činí podle druhu vozidla 700 až 6 000 korun ročně.

Generali

Pojištění právní ochrany z dílny pojišťovna Generali je určeno pouze pro řidiče. 

Tabulka 3: Nabídka pojišťovny Generali

Základní pojistné produkty Druh vozidla Roční pojistné  Stručný popis  Pojistná částka pro každý pojistný případ
VOZIDLO motocykl 500 Kč pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě. Toto pojištění je určeno především pro řidiče z povolání. Pojistná ochrana je omezena pouze na osobu řidiče a na škodu přímo jemu vzniklou               200 000 Kč
osobní a užitkové vozidlo do 3,5t  960 Kč
nákladní vozidlo na 3,5t  1 700 Kč
autobus  2 500 Kč
přívěs, návěs  500 Kč
ŘIDIČ 700 Kč pojištěným je vlastník, držitel/provozovatel a řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, včetně spolucestujících 200 000 Kč

Česká pojišťovna

Pojištění právní ochrany jako takové v nabídce České pojišťovny nenaleznete. Klienti ČP tuto službu získávají jako doplňkovou službu k asistenčním službám u cestovního pojištění, pojištění nemovitostí a motorových vozidel.

V rámci cestovního pojištění se pohybují limity pojistného plnění v rozmezí od 20 do 200 tisíc korun. V rámci pojištění asistence pro dům a byt poskytuje ČP administrativní a právní pomoc související s bydlením (týkající se např. spotřebitelských sporů souvisejících s vybavením domácnosti, sporů ze smluv o úvěru, sporů o náhradu škody, nájemních a podnájemních sporů, správního řízení, sporů s dodavateli služeb, dědictví, sousedských sporů a sporů souvisejících s koupí bytu nebo domu). Maximální limit pojistného krytí je v tomto případě 30 000 Kč.

V případě motorových vozidel pojištěných u České pojišťovny (povinné ručení a havarijní pojištění) získávají klienti zároveň pojištění asistence pro případ soudních sporů souvisejících s provozem vozidla. Zde je stanoven celkový roční limit hodnoty poskytnutých asistenčních služeb na úrovni 2000 euro.

Allrisk (AXA Assistance)

Pojištění právní ochrany nabízí také makléřská společnost Allrisk. Tato společnost nabízí produkt pojištění právní ochrany společnosti Inter Partner Assistance S.A. Obchodní strategie této společnosti je svým způsobem originální. Společnost Allrisk v uzavíraných smlouvách figuruje jako pojistník a samotný klient je pouze pojištěným. Výhodou takového modelu je, že makléřská společnost takto získá výhodnější pojistné podmínky od pojišťovny a nižší ceny pojistného, které potom může poskytnout rovněž klientům. 

V závislosti na rozsahu pojistného krytí nabízí Allrisk několik variant pojištění (START, BASIC, STANDARD A COMPLEX) a technické asistence, čemuž také odpovídá výše pojistného. Přívěs k jednotlivým vozidlům je již v ceně pojištění, což je v porovnání s konkurencí výhodou. Pojistné události se v některých případech mohou několikrát do roka opakovat,  z tohoto důvodu Allrisk stanovuje pojistnou částku na jednu událost a celkový limit pojistného plnění pro celý rok (viz tabulka č. 4). 

Tabulka 4: Nabídka společnosti Allrisk

Předmět pojištění Pojistná částka (1 událost) Celková pojistná částka (rok) Pojistné
SOUKROMÉ VOZIDLO do 3,5 t + přívěs   
Start – Complex EU 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 364 – 2880 Kč
Start – Complex ČR 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 675 – 2625 Kč
MOTOCYKL      
Start – Complex EU 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 364 – 2325 Kč
Start – Complex ČR 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 675 – 2100 Kč
NÁKLADNÍ VOZIDLO do 3,5 t + přívěs  
Start – Complex EU 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 787,5 – 4260 Kč
Start – Complex ČR 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 1770 – 3009 Kč
NÁKLADNÍ VOZIDLO nad 3,5 t + přívěs  
Start – Complex EU 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 910 – 4410 Kč
Start – Complex ČR 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 1980 – 3045 Kč
AUTOBUS do 5 t  
Start – Complex EU 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 1015 – 4812 Kč
Start – Complex ČR 5000 – 500 000 Kč 10000 – 500 000 Kč 2160 – 3246 Kč
ŘIDIČ PROFI  
Complex  500 000 Kč 500 000 Kč 2 100 Kč
Complex EU 500 000 Kč 500 000 Kč 2 720 Kč
HOME + technická asistence (TA) Pojistná částka (1 událost) Pojistná částka (rok) Pojistné
HOME START + T1 (ČR) 5000 Kč 5000 Kč 784 Kč
HOME START PLUS + T1 (ČR/EU) 5000 Kč 5000 Kč 1200 Kč
HOME CLASSIC + T1 (ČR) 10000 Kč 25000 Kč 1645 Kč
HOME CLASSIC PLUS+T2 (ČR/EU) 25000 Kč 100000 Kč 3364 Kč
HOME COMFORT + T2 (ČR/EU) 200000 Kč 200000 Kč 5524 Kč
HOME COMPACT + T2 (ČR/EU) 200000 Kč 200000 Kč 5344 Kč

POZOR NA POJISTNÉ PODMÍNKY

Klient zvažující uzavření pojištění právní ochrany by se neměl ohlížet pouze na výši pojistného. Daleko důležitéjší je faktický rozsah pojistného krytí, doplňkových služeb a schopnosti pojišťovny pomoci klientovi a schopnosti pojistnou událost rychle a úspěně řešit. Co je a co není v rámci pojištění právní ochrany pojištěno, je uvedeno ve všeobecných pojistných podmínkách a specifickách podmínkách ke konkrétnímu pojistnému produktu.   

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *