CZK/€ 24.650 -0,04%

CZK/$ 23.135 +0,57%

CZK/£ 28.902 +0,49%

CZK/CHF 24.004 +0,57%

Text: redakce

29. 07. 2020

1 komentář

Jaké podmínky musí splňovat korporátní dluhopisy při emisi?

 

Nedávná krizová opatření zasáhla v různé míře do rozpočtu a ekonomických plánů mnoha firem. Některé musely odložit chystané investice a některým se dokonce aktuálně nedostává prostředků na běžný provoz či údržbu. Získat alespoň část chybějících financí je možné prostřednictvím emisí dluhopisů.  

Jak pomocí dluhopisů překlenout krizi?

S dluhopisy je spojeno právo na splacení dlužné částky, tedy jmenovité hodnoty dluhopisu, a úrokového výnosu. Společnost, která tedy potřebuje získat finanční prostředky (emitent), vydá dluhopisy a nabídne je ke koupi (úpisu) investorům. Investoři, kteří si dluhopisy koupí, a poskytnou tak emitentovi finance potřebné pro jeho podnikatelský záměr, mají vůči emitentovi právo na výplatu pravidelného úrokového výnosu (obvykle mezi 5 až 9 %). Ten se vyplácí zpravidla několikrát ročně. Po stanovené době, kterou při vydání dluhopisů určí emitent dle svých potřeb (například po třech letech), vrátí emitent investorům zpět částku, kterou od nich při úpisu dluhopisů obdržel (jmenovitou hodnotu dluhopisu). Vztah mezi emitentem a investorem se řídí emisními podmínkami sestavenými emitentem před spuštěním emise. 

Dluhopisy můžeme považovat za velmi flexibilní investiční nástroj, kdy lze v rámci jedné emise vydat více druhů dluhopisů s různými parametry. Tyto cenné papíry je také možné zajistit zástavním právem nebo ručitelským prohlášením a tím zvýšit jejich atraktivitu pro potenciální investory.

Korporátní dluhopisy se většinou používají k financování projektů s dlouhodobější návratností investice. Menší (tzv. podlimitní) emise dluhopisů do 1.000.000 EUR (tedy cca 26.000.000 Kč) nepodléhají schvalovacímu procesu České národní banky a nezkoumá se jejich účel. Je tedy možné je využít právě i k překlenutí výpadku příjmů způsobenému např. současnou koronavirovou situací. U podlimitních emisí zákon nijak neomezuje nabízení dluhopisů, je tedy možné je nabídnout neomezenému počtu osob. Potenciálními investory tak mohou být jak obchodní partneři emitenta, tak jeho klienti či zcela náhodní investoři.

Také si přečtěte: Na co si dát pozor jako investor při nákupu spekulativních dluhopisů?

REKLAMA

Na co si při dát pozor při podlimitní emisi dluhopisů?

Prodej dluhopisů online

Dluhopisy může emitent inzerovat a prodávat na svých i jakýchkoliv jiných webových stránkách. Pokud se jedná o podlimitní emisi (do 1.000.000 EUR), zákon takový způsob nabízení a prodeje dluhopisů nijak neomezuje. Je tedy možné je inzerovat na webu a smlouvu o úpisu dluhopisů uzavírat za pomoci prostředků komunikace na dálku.

Emitenti nicméně v těchto případech často zapomínají na to, že menší investoři z řad fyzických osob mohou být při koupi dluhopisů v postavení spotřebitele. Je proto nutné spotřebitele poučit o jeho právech podle § 1810 a následujících občanského zákoníku. K tomuto poučení patří mimo jiné také právo do 14 dnů bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku. Pokud investora-spotřebitele emitent nepoučí, lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlužuje o jeden rok. Jedním z důsledků takové situace je to, že investoři-spotřebitelé, kteří nebyli náležitě poučeni, mohou i po roce od úpisu dluhopisů bez udání důvodu požadovat vrácení částky, kterou emitentovi za dluhopisy zaplatili. Proto je vhodné věnovat spotřebitelskému poučení náležitou pozornost.

Souběh podlimitních emisí

Důležitým aspektem, který si emitenti korporátních dluhopisů často neuvědomují, je skutečnost, že limit 1.000.000 EUR rozhodující pro vznik povinnosti vyhotovit prospekt a nechat jej schválit Českou národní bankou, neplatí pouze pro konkrétní emisi dluhopisů, ale pro daného emitenta a jím nabízené dluhopisy v období posledních 12 měsíců. Jednotlivé emise téhož emitenta se tak sčítají.

Podmínky neveřejné nabídky

Ještě před spuštěním emise dluhopisů o objemu přesahujícím 1.000.000 EUR má emitent povinnost vyhotovit prospekt a nechat jej schválit Českou národní bankou. Podle evropského nařízení o prospektu se povinnost vyhotovit prospekt nevztahuje na nabídky určené méně než 150 osobám v jednom členském státě EU. Emitenti se však často nesprávně domnívají, že předepsaný limit splňují, jestliže jimi nabízené dluhopisy upíše nejvýše 149 investorů. Ve skutečnosti Česká národní banka opakovaně upozorňuje, že do tohoto limitu je nutné zahrnout veškeré nabídkou oslovené osoby. Za takové oslovení se považuje i uvedení parametrů emise dluhopisů například na webu emitenta.

REKLAMA

Nelze tedy zveřejnit a nabízet emisi dluhopisů o objemu přesahujícím 1.000.000 EUR na webových stránkách emitenta ani jiném veřejnosti přístupném místě bez schváleného prospektu ze strany ČNB.

Označení dluhopisů

I když právní regulace podlimitních emisí dluhopisů neklade na emitenty nikterak vysoké nároky, od 1. 5. 2020 zákon vyžaduje, aby měl každý druh dluhopisů v rámci emise identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). V České republice toto označení přiděluje Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Jedná-li se o první emisi daného emitenta, je třeba u CDCP před žádostí o přidělení ISIN vyřídit ještě identifikátor LEI (Legal Entity Identifier).

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Zajímavou možností financování mohou být vyměnitelné a prioritní dluhopisy, které umožňují jejich vlastníkovi nabýt akcie emitenta – a to buď vedle splacení jmenovité hodnoty (prioritní dluhopisy), nebo namísto ní (vyměnitelné dluhopisy). Zákon o dluhopisech výslovně zmiňuje pouze možnost výměny dluhopisů za akcie. Možnost vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů tak mají pouze akciové společnosti. Ty zároveň musí již předem podmíněně zvýšit základní kapitál tak, aby vytvořili akcie, které mohou vlastníci dluhopisů později nabýt.

Ačkoliv se mezi odbornou veřejností objevují názory, že tento typ dluhopisů mohou (přinejmenším v teoretické rovině) vydávat i společnosti s ručením omezeným, spíše tomu tak s ohledem na současnou právní úpravu není a v praxi by takové řešení narazilo na spoustu překážek, dle našeho mínění jen stěží překonatelných.


Autoři: Michal Hloušek, Petr Kocmánek, Frank Bold Advokáti

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Komentář: Kapitálové trhy na válečné houpačce

Ruská invaze na Ukrajinu zůstává i nadále světovým geopolitickým tématem číslo jedna. I přesto, že konflikt se v posledních dnech zásadním způsobem neposunul a konec je bohužel stále v nedohlednu, ovlivňuje válka i nadále dění na světových akciových, dluhopisových, měnových i komoditních […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

25. 03. 2022

Jak poznat kvalitního emitenta dluhopisů?

Jedním z nejdůležitějších kritérií při nákupu dluhopisů je volba spolehlivého emitenta, který zajistí avizované nakládání s investovanými prostředky a jejich zhodnocení. Na co je dobré při výběru schopného emitenta nezapomenout, se podíváme v následujícím článku.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

23. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
  • Díky za osvětu

    17 srpna, 2020

    … a k tématu dluhopisů také vřele doporučuji poradenský server http://www.rizikovedluhopisy.cz, čtenář zde může najít důležité informace a navíc aktuální kauzy rizikových emitentů.

    Odpovědět