Neděle 23. února. Svátek má Svatopluk.

Jak se daní investice, neboli příjmy z kapitálu a ostatní příjmy v daňovém přiznání

Jak se daní investice

Příjmy z kapitálu můžou u aktivního investora představovat značnou část ročních příjmů. Tyto příjmy vznikají například z držby cenných papírů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, z podílů na zisku obchodní korporace nebo z úroků různých účtů. Většinou jsou zisky z kapitálu daněny srážkovou daní, kterou odvádí již plátce příjmu, takže není třeba tyto příjmy uvádět do daňového přiznání.

Při danění příjmu z investic je nutno rozlišovat mezi investicemi soukromých fyzických osob a investicemi právnických osob, pro které je investování předmětem podnikání. U podnikatelů je předpokladem úspěšného zdanění zaměstnání šikovné účetní. Následující řádky jsou tak určeny pro fyzické osoby, které si daňové přiznání počítají a dělají samy.

Jaké příjmy rozlišuje Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmu rozlišuje následující druhy příjmů.

 • §6 definuje příjmy ze závislé činnost a funkční požitky, což jsou nejčastěji příjmy, které vznikají na základě pracovněprávní smlouvy. Patří sem příjmy ze zaměstnání nebo příjmy společníků a jednatelů s. r. o.
 • §7 uvádí příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jako je podnikání na živnostenský list.
 • Příjmy z kapitálového majetku jsou definované v §8 Zákona o daních z příjmů.
 • §9 pak specifikuje příjmy z pronájmu nemovitých i movitých věcí.
 • A §10 uvádí tzv. ostatní příjmy, kam patří příjmy, co se nevešly nikam jinam, například výhry nebo příjmy z důchodů.

V praxi je nejobsáhlejší položkou v daňovém přiznání většinou příjem ze závislé činnost (ze zaměstnání), případně z podnikání v rámci OSVČ. Oproti tomu kapitálové příjmy jsou často zdaňovány přímo u výplaty a to plátcem příjmů a nemusí se do daňového přiznání vůbec uvádět. Čemuž odpovídá i minimální místo, které je v daňovém formuláři těmto příjmům věnováno.

Kapitálové příjmy jako součást daňového přiznání

Z hlediska daňového přiznání je možné příjmy z kapitálu rozdělit do tří skupin. Jedna z nich je zdaňována plátcem příjmu (bankou, penzijní spořitelnou, obchodní korporací) už při vyplácení příjmu. A díky tomu nemusí příjemce příjmu tento příjem uvádět do daňového přiznání. Druhá skupina pak není při výplatě zdaněna a je nutné ji uvést a zdanit v rámci daňového přiznání. Třetí skupinou jsou pak příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nemusíte přiznávat, protože jsou zdaněny při výplatě

Příjmy z kapitálu, které jsou daněny 15% zvláštní sazbou daně dle §38d Zákona o daních z příjmů plátcem tohoto příjmu, jsou:

 • úroky z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění,
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • podíly na zisku z obchodní korporace.

U těchto příjmů se nemusíte o zdanění starat. Daň je strhávána a odváděna plátcem, není třeba podávat daňové přiznání.

Musíte podat daňové přiznání

Příjmů z kapitálu, u kterých musíte podat daňové přiznání, je výrazně méně, navíc jde i o méně obvyklé příjmy z kapitálu:

 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úrok z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • výnos z jednorázového vkladu.

Kromě příjmů z kapitálového majetku, patří do této skupiny i řada příjmů spojených s investicemi, které se daní dle §10 jako tzv. ostatní příjmy. Do daňového přiznání tak musíte uvést prodej nemovitosti nebo cenných papírů, pokud nejsou tyto příjmy od daně z příjmu osvobozeny.

Tyto příjmy musíte zahrnout do svého daňového přiznání a zaplatit z nich daň z příjmu, pokud vám nějaká vyšla. Tyto příjmy musíte do daňového přiznání zařadit i v případě, kdy daň z příjmu vychází nulová.

Kdy jsou příjmy osvobozeny od daně

Pro daň z příjmu z investic platí ve vybraných případech osvobození od daně z příjmu. Jde o příjmy z prodeje cenných papírů (§10).

 • Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
 • Časové osvobození: pokud jste prodávané cenné papíry drželi 3 roky a déle, je jejich prodej od daně z příjmu osvobozen.

Jak se co daní – přehled nejčastějších investičních produktů

Stavební spoření a spoření na penzi

Státní příspěvky na stavební spoření i u spoření na penzi (penzijního připojištění a doplňkového spoření) jsou od daně osvobozeny. U spoření na penzi jsou osvobozeny i příspěvky zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok. 15% dani podléhají pouze výnosy z příspěvků klienta, státu i zaměstnavatele (u spoření na penzi). Daně jsou placeny srážkovou daní průběžně během let spoření, není nutno zadávat tyto příjmy do daňového přiznání.

Spořicí účty a termínované vklady

Spoření na účtech, běžných, spořicích i termínovaných, je zdaněno 15% srážkovou daní. Tato daň se platí pouze z úroků na těchto účtech a strhává je přímo banka, u které účet máte. Tyto příjmy není nutno uvádět v daňovém přiznání.

Výnosy z podílových fondů

Podílové fondy mají ve svém držení mnoho cenných papírů, fyzická osoba jako investor pak drží speciální cenný papír – podílový list. Investor neplatí daně z případných dividend či prodeje cenných papírů vznikajících při správě fondu, tyto zisky jsou většinou reinvestovány a projeví se v růstu ceny podílového listu, příjem z kapitálového majetku nevzniká.

Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

Akcie a dluhopisy

Vlastní portfolio si můžete sestavit při přímém nákupu akcií a dluhopisů. V takovém případě můžou nastat dvě kategorie příjmů. První jsou příjmy z držby cenných papírů, což jsou vyplácené dividendy a úroky z těchto cenných papírů. Tyto příjmy se daní 15% srážkovou daní, kterou strhává plátce příjmu, sražená daň je konečná. Druhou kategorií je pak prodej akcií či dluhopisů. V takovém případě jde o příjem z obchodování s cennými papíry a ten je nutno přiznat za stejných podmínek jako prodej podílových listů.

Pronájem nemovitosti

Pokud máte více nemovitostí a tyto pronajímáte, tak jako fyzická osoba jste povinni tyto příjmy zdanit dle §9 Zákona o daních z příjmu. Na příjmy z pronájmu můžete použít 30% paušál či reálné výdaje, které můžou daň z příjmu klidně snížit až na nulu.

Prodej nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud jste nemovitost vlastnili 5 let a déle. Nebo jste v této nemovitosti měli alespoň 2 roky bydliště. Nebo jste utržené peníze použili pro vlastní bytovou potřebu. Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete (nebo je například nesplnil příbuzný, který vám nemovitost daroval či odkázal), musíte příjem uvést v daňovém přiznání a zdanit. Proti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti.

Daňové  přiznání a příjmy z investic

Pokud tedy máte nějaké příjmy z investic, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a ani nebyly zdaněny srážkovou daní, tak jste povinni tyto příjmy finančnímu úřadu přiznat v rámci daňového přiznání, které máte povinnost podat do 1. dubna 2020. Zaměstnavatel vám v tomto případě nemůže udělat roční zúčtování daně.

Tweet 20

12 komentářů: “Jak se daní investice, neboli příjmy z kapitálu a ostatní příjmy v daňovém přiznání”

 1. Škodolibka domácí napsal:

  A já přidám taky svůj evergreen. Stále mi není jasné, proč musím danit přestup mezi fondy … např. když po 2 letech držení přestoupím v rámci jedné investiční společnosti z jednoho akciového fondu do druhého (třeba kvůli potřebě úpravy regionální alokace akciové části portfolia), aniž by transakce prošla přes můj účet a „zhmotnila“ se v peníze.

  V těchto případech bych upravil legislativu tak, aby se tímto neresetoval daňový test a nemuselo se to danit.

  • dobrý den, v tom máte naprosto pravdu. řekla bych, že ten časový test je nastaven spíše pro začínající investory, kteří jen pravidelně přispívají a celkovou výkonnost portfolia až tak neřeší. a nebo to tam je ponecháno z důvodu jednodušší administrativy a lenosti?

  • pan Pavel napsal:

   Škodolibka domácí: A nechtěl bys toho trochu moc? Buď rád, že nějaký časový test vůbec existuje. On taky možná dlouho existovat nebude, až pro stát v dluzích bude výhodné někde něco zdanit. Podívej se třeba na technické rezervy pojišťoven.

 2. Anna napsal:

  jsem nepracující důchodkyně, za rok 2019 byl výnos ze zápůjčky Kč 15.000,- musím podat růžové prohlášení, i když daň bude nakonec nulová ? A od jaké částky se prohlášení z výnosu ze zápůjčky podat musí ? děkuji za odpověď

 3. Jan Traxler napsal:

  V článku je velmi častá chyba…
  „Množstevní limit: při prodeji, kde je ZISK nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu.“
  Zákon mluví pouze o příjmech. Zisk může být klidně jen jedna koruna, nebo žádný, nebo záporný. Pakliže celkový úhrnný PŘÍJEM z prodeje cenných papírů v daném roce nepřekročí 100 tis. Kč, pak se jedná o příjem osvobozený od daně.
  Takže prodáte v jednom roce akcie za 70 tis. Kč (se ziskem třeba 10 tis. Kč) a dále podílové listy za 50 tis. Kč (se ztrátou třeba 20 tis. Kč)… a jedná se o zdanitelný příjem. Daň bude 0 Kč, ale máte povinnost podat přiznání a příjem přiznat.

  • děkuji moc za upozornění, máte naprostou pravdu, na tuto chybu jsem hodně myslela, až mi pak utekla i do textu. opravila jsem.

   • petr napsal:

    V textu stale není opravena chyba. Spravně ma byt Pokud prodam podilove fondy v hodotě 100 000 Kc musim podat- priznat v danovem priznani. Osvobozene jsou vyber do 100 tis Kc za rok nebo po trech letech investice.

    • dobrý den, omlouvám se, ale nevím, na kterou část textu odkazujete. u podílových fondů je to přece takto napsáno: Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

  • pan Pavel napsal:

   Proč tomu tady nešéfuje někdo zkušenější? Toto jsou úplné základy. Neměli někoho zaměřeného na finance? Evropská studia, mezinárodní vztahy nebo jakási evropská úředničina (pardon, koheze) nejsou žádná kvalifikace pro finanční web. Ta paní evidentně získává zkušenosti až za pochodu. Čtou to tady spousty lidí a někdo by se tím ještě mohl řídit. Tváří se to tu jako odborný web, tak aby pak nemuseli majitelé ještě platit nějakou škodu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.