CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

ČNB trestá Broker Consulting. Za co?

 

Česká národní banka v rámci dohledové činnosti udílí též sankce za porušení povinností zprostředkovatelů. Poslední „velký případ“ je pokuta 800 tis. Kč pro Broker Consulting. Za co ČNB trestá?

Loading 

Jedním z hlavních úkolů České národní banky je dohled nad finančním trhem. A v rámci této činnosti ČNB trestá porušení zákona i finančními zprostředkovateli. A uděluje sankce. V letošním roce potrestala již osm finančně poradenských a zprostředkovatelských společností za porušení povinností investičních zprostředkovatelů a dvacet za porušení povinností pojišťovacích zprostředkovatelů.

Poslední pokutu pro investičního zprostředkovatele udělila Česká národní banka 20. 7. 2017 společnosti Broker Consulting. Za co ČNB trestá finančně poradenskou společnost? A jak závažná jsou její provinění?

Pokuta pro Broker Consulting

Poslední velkou zprávou z dohledu ČNB je pokuta 800 tis. Kč pro finančně poradenskou společnost Broker Consulting. Její pochybení na poli investičního zprostředkování a poradenství dle ČNB byla:

 • Nezavedla pravidla kontroly svých vázaných zástupců,
 • neinformovala před poskytnutím investiční služby zákazníky o svých provizích a
 • nevedla řádně evidenci pokynů, zákazníků a smluv.

Nejvíce se dohledový orgán rozepisuje o posledním bodu provinění. V zásadě jde ale především o nesoulad evidenčního formuláře s vyhláškou ČNB. Je to další důkaz toho, že bez dobrého právníka a oddělení compliance se dnes finančně poradenská společnost neobejde. Malá společnost tak bez navázání na velkou finančně poradenskou firmu či broker pool nemá nejmenší šanci uspět se sebelepším nápadem.

Náš obor je pod velmi silnou regulací a nám se podařilo bezchybně realizovat většinu požadavků. Bohužel u několika z nich se nám to nepodařilo zcela přesně po formální stránce. U těchto věcí jsme již dříve zrealizovali nápravu. Považujeme za prioritu mít celé naše podnikání v souladu se zákonem i etikou, a budeme v této oblasti činit nadále maximum,“ komentoval sankci Jan Lener, ředitel PR a komunikace Broker Consulting.

REKLAMA

ČNB trestá: Jen opatření k nápravě

Trochu stranou leží druhá část závěru kontroly ČNB. Ta vyčítá chyby společnosti jako pojišťovacího zprostředkovatele. A ty nejsou již jen formálního charakteru. Jenže… za ně ČNB trestá jen uložením nápravných opatření.

„Zákon umožňuje uložit pouze opatření k nápravě s tím, že využití jiných (silnějších) sankčních nástrojů je vázáno až na nesplnění uloženého opatření k nápravě,“ uvedl již v roce 2015 v rozhovoru pro Investujeme.cz Jan Sušický, ředitel Samostatného odboru dohledu nad drobnými distributory finančních produktů.

Bohužel poslanci místo přidání efektivnějších pravomocí dohledovému orgánu raději řešili populistickou cenovou regulaci provizí vyplácených za zprostředkování životního pojištění… která ve svém důsledku obratem zdražila životní pojistky.

Zprostředkovatelé bez registrace

První opatření k nápravě udělila ČNB společnosti Broker Consulting za to, že od 30. 8. 2012 do 6. 2. 2015 vykonávala zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví i s osobami bez registrace v registru ČNB. Jak k tomu došlo?

Každá velká finančně poradenská společnost nabírá nové spolupracovníky i ze zájemců mimo obor finančního poradenství. Tito nováčci následně procházejí zaškolením, učí se práci s klienty a následně skládají zkoušky pro registraci u ČNB jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Až do zápisu do registru nesmí nováček sám klientovi nabízet pojištění. Jako tipař smí pouze zjistit obecný zájem o pojištění a kontakt předat registrovanému pojišťovacímu zprostředkovateli či pojišťovně.

„Po zapracování však již nový spolupracovník absolvoval schůzky PR1 sám, a to i v případě, kdy ještě nebyl registrovaným PPZ (strategie postupného dospívání a osamostatňování). Nový spolupracovník, který nebyl registrován jako PPZ, mohl také následně sám zpracovat finanční plán, který byl podepsán nadřízeným spolupracovníkem registrovaným jako PPZ, a dále tímto registrovaným spolupracovníkem prezentován na následující schůzce nazvané PR2,“ uvádí ve svém rozhodnutí ČNB.

K porušení zákona se Broker Consulting přiznal i ve svých vnitřních předpisech: „Objednávku finančního plánu je oprávněn s klienty vyplnit kterýkoli spolupracovník BC, tj. i spolupracovník bez platné registrace PPZ,…“ A provinění dokládají i e-maily zasílané neregistrovanými klientům.

REKLAMA

Požadavky a potřeby klienta? Není třeba…

Druhé opatření k nápravě dostal Broker Consulting za to, že řádně a v dostatečném rozsahu nezaznamenávala před podpisem pojistných smluv individualizované požadavky a potřeby a důvody, na základě kterých založila své doporučení pro výběr daného pojistného produktu“.

Spolupracovníci Broker Consulting místo požadavků a potřeb klientů před uzavřením smlouvy do příslušné kolonky záznamu o jednání s klientem uváděli již konkrétní pojistné částky. K tomu došlo v 63 případů ze 71 kontrolovaných smluv investičního životního pojištění.

„Tyto zaznamenané údaje žádným způsobem nereflektují prvotní požadavky a potřeby související s první schůzkou spolupracovníka účastníka řízení s klientem, jejímž cílem je sjednání pojistné smlouvy. Lze totiž důvodně předpokládat, že průměrný klient nepřichází na prvotní jednání s účastníkem řízení s přesnými pojistnými částkami k daným rizikům, tím spíše, že prvotní impuls k jednání často vychází od účastníka řízení, a nikoli od klienta samotného,“ zdůvodnila ČNB.

Navíc se pojistné částky shodovali s částkami uvedenými v kolonce „Doporučení zprostředkovatele“. Přišel tedy klient s přáním konkrétní výše pojištění a pojišťovací zprostředkovatel mohl jen ocenit perfektní sebeanalýzu klienta? Pravděpodobně ano…

„U 62 z těchto 63 pojistných smluv IŽP bylo dále zjištěno, že v části Doporučení zprostředkovatele formuláře Záznam o schůzce byl zaznamenán pouze jeden pojistný produkt, a to ten, který si klient zvolil a který mu byl následně i zprostředkován,“ dodává ČNB.

Přesmlouvávání smluv

Přesmlouvávání smluv o (nejčastěji investičním) životním pojištění je jedním z největších problémů investování přes životní pojištění. „Finanční poradce“ v rámci honu za provizemi každé 2 až 3 roky navštívil klienta s investicemi v životním pojištění a doporučí mu změnit smlouvu za novou, lepší. Klient přišel o nainvestovanou částku a „poradce“ získal novou provizi.

Závěrem loňského roku schválené povinné 5leté storno (vracení provizí v případě zrušení smlouvy o životním pojištění klientem v průběhu 5 let trvání pojištění) problém přepojišťování smluv částečně řeší. Ovšem jen v případě, kdy finanční zprostředkovatel přesmlouvává životní pojištění, která sám uzavřel…

REKLAMA

Finanční poradci Broker Consulting podle České národní banky nedostatečně informovali své klienty o důsledcích ukončení předešlé smlouvy o životním pojištění a uzavření nové smlouvy.

ČNB celkem zkoumala 104 pojistných smluv, z nich u 10 bylo poradcem doporučeno zrušení starší smlouvy a z nich u 8 účastník řízení [Broker Consulting – pozn. red.] nezajistil, aby jeho PPZ řádně odůvodnili svá doporučení a posoudili veškeré možné negativní důsledky navrhovaného kroku pro klienta (zejména podrobným porovnáním stávající pojistné smlouvy a nové pojistné smlouvy, jejíž uzavření bylo doporučováno), a aby o těchto následcích klienta řádně informovali a učinili o tom prokazatelný zápis“.

Nedostatečné informace o důsledcích ukončení smlouvy dokládá ČNB též (dvěma) stížnostmi klientů, které Česká národní banka obdržela.

Broker Consulting ovšem nemůže o stávajících smlouvách klientů uzavřených jiným zprostředkovatelem či pojišťovnou vědět, pokud o nich podřízený pojišťovací zprostředkovatel neprovede řádný záznam. Účastník řízení proto změnou dokumentace od 1. 7. 2015 zavedl částečně preventivní opatření v podobě povinnosti informovat o negativních důsledcích ukončení životního pojištění vždy při sjednání nové smlouvy,“ konstatuje ČNB.

„Nedostatky byly zjištěny pouze u 10 smluv ze vzorku 104 smluv. Navíc správní orgán dle názoru účastníka řízení své závěry založil na 2 stížnostech ze strany klientů účastníka řízení, což nesvědčí o tom, že by se jednalo o rozšířené praktiky či dokonce pravidlo,“ reagoval Broker Consulting na sdělení ČNB a dodal: „Jednalo se tak o exces daných osob, nikoliv o systémové porušování právních předpisů či používání nekalých obchodních praktik ze strany Broker Consulting.“

Opatření k nápravě… pozdě, ale přeci?

Osoby bez registrace měly být příliš zapojeny do pojišťovacího zprostředkování od 30. 8. 2012 do 6. 2. 2015. Nedostatečné záznamy o požadavcích a potřebách klientů nalezla ČNB v období od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2014. A nedostatečné informace v případě rušení smluv o životním pojištění klienti dostávali od 12. 2. 2013 do 31. 12. 2014.

Jedinou sankcí, kterou může ČNB za porušení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích udělit v první instanci, je opatření k nápravě. I případ Broker Consultingu ovšem ukazuje, že opatření k nápravě přicházejí zpravidla až poté, co je náprava sjednána.

Jak se staví k sankci Broker Consulting

Oslovili jsme Broker Consulting s několika otázkami, jak se staví k sankci uložené ze strany České národní banky. Odpovídal Jan Lener, ředitel PR a komunikace Broker Consulting.

Jak se stavíte k sankci od ČNB?

Kontrola ČNB probíhala v letech 2014 a 2015 a detailně zkoumala věci z předchozích let. Náš obor je pod velmi silnou regulací a nám se podařilo bezchybně realizovat většinu požadavků. Bohužel u několika z nich se nám to nepodařilo zcela přesně po formální stránce. U těchto věcí jsme již dříve zrealizovali nápravu. ČNB sankci udělila za formální pochybení a její výši odůvodnila mimo jiné tím, že z jejího pohledu se jedná o pokutu mírnou, protože odpovídá pouze 4 % možné výše pokuty.

Považujeme za prioritu mít celé naše podnikání v souladu se zákonem i etikou, a budeme v této oblasti činit nadále maximum. Za posledních téměř 20 let se staráme o finance či realitní záležitosti více než půl milionu klientů a investujeme prostředky i energii do toho, abychom jim zajistili prvotřídní a bezpečný servis. Přísné, detailní kontroly ČNB jsou pro klienty jen dalším důkazem v jak vyspělém a ochráněném oboru se v ČR pohybují.

Jak probíhala kontrola?

ČNB během velmi intenzivní kontroly kontrolovala zhruba 60 tisíc věcí a případů (ČNB nahlíží například i do mailové komunikace).

Jaká opatření jste na základě kontroly uskutečnili?

Například jako jedni z mála poradenských společností máme registrovanou činnost investičního poradenství. Nedostatky v konkrétních formálních věcech či informacích o pobídkách jsme zkrátka opravili.

Loading

Vstoupit do diskuze 56 komentářů


Související články

P. Budinský: Bude ČNB bránit dalšímu oslabování koruny?

Pro omezení volatility koruny by bylo žádoucí, aby bankovní rada snižovala úrokové sazby častěji a až na výjimky maximálně o 0,25 procentního bodu. To lze docílit zvýšením počtu  měnově politických jednání z osmi třeba na dvanáct, nebo ještě lépe na omezenou dobu vyhlásit každé zasedání bankovní rady jako měnově […]

Text: Petr Budinský

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • xyz

  8 srpna, 2017

  Tak Broker Consulting posílá ke klientům úplné nováčky.Hmmm.Registrace PPZ trvá měsíc.Co se za měsíc asi může prodejce naučit.

  Odpovědět

 • Datel

  8 srpna, 2017

  Kdo to před 4 lety nedělal?

  Odpovědět

 • Jarda

  8 srpna, 2017

  Broker to dělá dodnes. Zeptejte se minimálně be východních Čechách. Včera pingl, dnes „poratce“ Broker

  Odpovědět

 • insider

  8 srpna, 2017

  Ruku na srdce: ještě jsem neviděl záznam z jednání či analýzu potřeb klienta, ke které by ČNB neměla výhrady. Škoda, že samotný dohledový orgán nad pojistným trhem nemá na svých webových stránkách nějaký vzor či ideální variantu záznamu z jednání (analýzu potřeb), aby měly firmy nějaký „mustr“ či vzor. Bylo by dobré, kdyby ČNB něco takového na svých stránkách měla.

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2017

  To je to samé, jako byste měli v posilovně trenéra (ČNB), který by vás při cvičení huboval (pokutoval) za to, že cvičíte blbě, současně by vám ale odmítl názorně ukázat, jak tedy cvičit správně. Další věc v článku uvedená: záznam z jednání při každé schůzce s klientem…takže pokud se poradce s klientem setká dvakrát a až na třetí schůzce s ním sjedná (uzavře) pojištění domácnosti, tak by měl správně mít tři záznamy z jednání…kdo toto v reálu skutečně dělá ?

  Odpovědět

 • Jaromír Benedikt

  10 srpna, 2017

  troufám si tvrdit, že nikdo z nich by se neuživil …. jako OSVČ

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  8 srpna, 2017

  Petr Zámečník:
  „Nejvíce se dohledový orgán rozepisuje o posledním bodu provinění. V zásadě jde ale především o nesoulad evidenčního formuláře s vyhláškou ČNB. Je to další důkaz toho, že bez dobrého právníka a oddělení complience se dnes finančně poradenská společnost neobejde. Malá společnost tak bez navázání na velkou finančně poradenskou firmu či broker pool nemá nejmenší šanci uspět se sebelepším nápadem.“

  1. Nikoliv complience, ale compliance.
  2. Právní služby a compliance lze outsourcovat. Broker Consulting je navíc (zakládajícím) členem USF. USF jako profesní organizace v rámci služeb svým členům poskytuje služby i v oblasti compliance a spolupracuje s AK KŠB. A ani to BC nepomohlo. Takže zakopaný pes bude někde jinde.
  Btw – právník jako takový vám nikdy nebude schopen říci, jak vyplňovat evidenci investičního zprostředkovatele podle vyhlášky č. 231/2009 Sb. To se spíše dovíte od někoho, kdo investice aktivně pár roků dělal a má v oblasti investic dobré teoretické znalosti.
  Tím netvrdím, že zprostředkovatelská firma nepotřebuje právníka.
  Koneckonců kontroly vykonávající pracovníci ČNB nejsou právníci. A to myslím hovoří za vše.

  Odpovědět

 • insider

  8 srpna, 2017

  Co tím máte na mysli pane Hlisnikovský ? Myslím tím Vaši větu „Koneckonců kontroly vykonávající pracovníci ČNB nejsou právníci. A to myslím hovoří za vše“. Jako že by kontroly ze strany ČNB měly dělat (jejich) právníci ? Ti stávající kontroloři ČNB nejsou dostatečně odborně, profesně či právně erudovaní ? Prosím o případné vysvětlení, děkuji.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  8 srpna, 2017

  P. Zámečník se zmiňuje o potřebě skvělých právníků pro poradenské společnosti v souvislosti s pokutou. A já se ptám proč? Kontroly za ČNB právnici nedělají. Požadavky na compliance (vyhláška) jsou zejména znalosti a zkušenosti z oblasti kapitálových trhů, apod.
  Navíc BC je zakládající člen USF, se kterým spolupracuje AK KŠB. Takže jak OVB, tak BC jsou členy profesního sdružení a kromě vlastních právníků s nimi prostřednictvím USF spolupracuje AK KŠB.
  A nezdá se, že by dostávali členové USF menší pokuty než zbytek, spíše naopak.

  Odpovědět

 • Jaromír Benedikt

  10 srpna, 2017

  účelem je, aby další společnosti nevznikali …. nemám pravdu?

  Odpovědět

 • Jiří Kašpar

  16 srpna, 2017

  Moje zkušenost z outsourcováním compliance není dobrá. Co byste řekl, pane Hlisnikovský, absolventovi právnické fakulty, který nerozumí ani tak jednoduchému ustanovení zákona o DPS (zákon č. 427/2011 Sb.) jako je § 172 odst. 3 „Penzijní společnost prostřednictvím transformovaného fondu provozuje penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu“ a nutí vás, abyste vyplnil formulář pro ČNB, když navyšujete příspěvek účastníka v transformovaném fondu? A ještě máte v hlavičce tohoto formuláře prohlásit, že jste vázaný zástupce, i když jím nejste!

  Na penzijní připojištění se zákon o DPS a tedy i dohled ČNB nevztahuje, nemusíte žádný záznam vůbec vyplňovat! Nakonec compliance officer uznal, že není možné tento formulář použít a tak si vymyslel jiný a úplně zbytečný formulář. Opět pro ČNB, ačkoliv ČNB na zprostředkování penzijního připojištění nedohlédá, protože je v režimu živnostenského zákona.

  Právníků je mnoho, bohužel, těch dobrých velmi málo. Velmi smutné. Přitom stačí číst zákon a porozumět česky psanému textu.

  Odpovědět

 • insider

  16 srpna, 2017

  Dnes Vám nepomůže žádný právník, neboť co právník, to jiný názor a tři nezávisle oslovení právníci vám vygenerují pět vzájemně si protiřečících výkladů. Cca rok zpět, možná i dva, probíhala v jednom sále v Praze veřejná panelová diskuze, kde na pódiu mezi sebou diskutovali generální ředitelé pěti největších českých pojišťoven. Moderátor jim následně rozdal jedny a ty samé pojistné podmínky (byla to tuším jen jedna strana textu) a světe div se, tato skupina pěti generálních ředitelů nebyla schopna se shodnout na výkladu těchto pojistných podmínek. Přestože to byli lidé z oboru, tak si každý vysvětloval ty samé pojistné podmínky jinak, tedy rozdílně. Ukažte mi jednoho jediného klienta (či poradce), který si dá tu práci a pojistné podmínky si přečte od A do Z. A teď si vezměte, že by se v nich měl vyznat obyčejný člověk s normálním selským rozumem…garantuji Vám, že nepochodíte. Pod obyčejnými pojmy jako povodeň, záplava nebo úraz si každá pojišťovna vysvětluje něco jiného. To samé např. rakovina…musí to být taková rakovina, jak si ji definuje dotyčná pojišťovna ve svých pojistných podmínkách. Že si ji konkurenční pojišťovna definuje či vysvětluje jinak ? Ba ne, obyčejný člověk nemá šanci se v tom vyznat, když to činí problém lidem z oboru, generálním ředitelům pojišťoven i samotným právníkům pojišťoven.

  Odpovědět

 • klient

  8 srpna, 2017

  No pokud BC používá profíky jako Tatýrka tak je tam určitě vše v naprostém pořádku 🙂

  Odpovědět

 • pravnik

  8 srpna, 2017

  Jeste maji i Petra Kopeckeho, tunelare (byvaly GR) Generali pojistovny

  Odpovědět

 • Eva Roudnická

  8 srpna, 2017

  S trochou nadsázky přeju hodně štěstí všem finančně poradenským firmám. Chcete lidovější info zevnitř? Pokutu jsme dostali za tři prohřešky, které se staly v letech 2013 a 2014.

  1. Nedostatečně jsme informovali o pobídkách: co to znamená? Sice jsme klientům dávali informaci o tom, že platba za investici vstupní a manažerský poplatek a také, že část z toho nám investiční společnost dává jako provizi. Ale dle ČNB je to nedostatečné a musíme říci přesně, kolik kdo dostává. Kdybychom to připodobnili, tak by vám při koupi auta musel prodejce říci, kolik z toho má on, kolik autosalon, kolik importér a kolik zůstává automobilce.
  2. Prohřešili jsme se dále tím, že jsme neměli přesně nazvané sloupečky ve výkazu našich obchodů – v deníku IZ (prostě úředník řekl, že druhý sloupec má být nazvaný tak a tak a basta).
  3. Někdy jsme dělali vyšší servis klientům, než jsme podle naší registrace v té době mohli. Když se klient ptal našich konzultantů, kolik do jakého fondu investovat, měli podle výkladu zákona říci „tady máte a vyberte si sám“. Zákon vyžaduje pro registrace IP rok praxi, tu ale většina našich lidí stejně měla, jen chyběla ta formální registrace. Samozřejmě jsme na to měli předpis, ale prý jsme ho nedostatečně vymáhali. Ten třetí „prohřešek“ už jsme hned v průběhu kontroly vyřešili tím, že máme registrovanou činnost investičního poradenství.

  Kdo z vás čtenářů je takto registrovaný? Dle registru ČNB nikdo z Fincentra, z OVB, z Broker Trustu, ze SAB… Dodnes má z velkých firem investiční poradenství pouze Broker Consulting, Partners a Swiss Life). K výši pokuty nám bylo sděleno, že je nízká, protože je to jen 4 % maxima a že odpovídá našim hospodářským výsledkům. Což o to, v letech 2013-2015 jsme třeba na dobročinnost věnovali několikanásobek této sumy, ale logiku sankce mi hlava nebere. Podle této logiky by řidič ve staré Škodovce za špatné parkování zaplatil 20 Kč a majitel Mercedesu 20.000 Kč (logika „máte miliardu tržeb, platíte 800 tisíc pokutu, Tata&Mama s.r.o. utržila milion, tak ten za stejnou věc zaplatí 800 Kč“). Kontroloři strávili v BC několik měsíců, kontrolovali zhruba 60 000 věcí a případů. A našli formální pochybení u několika desítek. Regulace je tvrdá, možná až nesmyslně, ale to je prostě fakt.

  Tak už víte, proč vám přejeme hodně štěstí.

  Odpovědět

 • Boris

  8 srpna, 2017

  Kolegyně s dvacetiletou praxí v oboru ukončila po cca roční kontrole ze strany ČNB činnost svojí zprostředkovatelské firmy a úplně odešla z naší branže. Rozčarovaná z cca dvacetistránkového elaborátu ČNB, co všechno měla špatně a jaké má přijmout nápravná opatření. Přesně jak píšete, kolonka vlevo má být správně vpravo…Když to shrnu, tak neexistoval jeden jediný papír, dokument, věta, záznam z jednání, který by byl dle ČNB v pořádku. Bohužel, profesních kolegů a kolegyň, co si po kontrole ČNB uvědomilo, že to opravdu nemají zapotřebí a úplně odešlo z oboru, je čím dál víc a přibývají. Ti co zůstali, přestali po 1. prosinci 2016 úplně sjednávat životky včetně rizikových (životky jsou tím prvním, co ČNB při kontrole zajímá).

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2017

  Soudný člověk ve finančním zprostředkování už dávno nemůže dělat (mám na mysli zejména pojištění osob, ale i majetek a hypotéky, investice jsou kapitolou sama pro sebe). Zákony o ochraně spotřebitele z klientů dělají úplné nesvéprávné debily, kteří nejsou schopni cokoliv sami vyhodnotit a zvážit a naopak poradce zodpovídá za úplně všechno (i za to, zda si klient po poslední návštěvě WC vytřel svůj zadek). Papírů, lejster a záznamů neustále přibývá, klienti jsou těmito věcmi totálně zahlcení, nerozumí jim. Nechápou, proč musejí podepisovat jeden záznam z jednání pro pojišťovnu a druhý záznam z jednání od makléře či agenta. Z našeho oboru se úplně vytratil prachobyčejný normální selský rozum, aneb ochraňujme klienta (spotřebitele) až do jeho úplného zničení a znechucení. A jestli máte pocit, že už teď máte toho papírování ke smlouvám nad hlavu, tak si nastudujte připravovanou novelu o distribuci pojištění a bude vás přecházet zrak z toho, co po vás tato novela z dílny EU bude požadovat za záznamy a další papírování. To, co by se v první řadě mělo zásadně regulovat, je samotná regulace. Myslím, že pan Stuchlík a Nejedlý z FC udělali před lety mistrovský tah, když zavčas prodali FC. V kontextu připravovaných novel a dalších regulací bude v tomto oboru čím dál těžší, náročnější a dražší jakkoliv působit a fungovat. Co by za to dnes dal pan Hrubý, kdyby se mu stejně jako pánům z FC podařilo před lety prodat Broker Consulting…to píšu jen proto, že nazpátek rok nebo dva kolovala na trhu fáma, že je BC k prodeji, ale zájemci se né a né najít (co je na tom pravdy netuším, ale nedivil bych se). K tomu si připočtěme plánovanou regulaci hypoték (otázkou už není, zda bude, ale kdy), ještě větší zpřísnění na poli investic, možná časem přijde na řadu i občanský majetek, auta, průmysl. Všemožné zákony, směrnice a regulace přicházejí v naší branži s takovou razancí, že nemáte absolutní jistotu, v jaké situaci bude obor za měsíc, půl rok nebo rok, takže o nějaké perspektivě či budoucnosti nemůže být ani řeč, spíše bych řekl naopak. On ten čas rychle utíká, za chvilku tu budeme mít 1.prosince a mě bude moc zajímat, jak moc klesla produkce a nově sjednávaný běžně placený život rok poté, co vstoupilo v platnost pětileté storno. V mém okolí se na sjednávání jakéhokoliv životního pojištění po 1. prosinci 2016 vykašlaly cca 2/3 kolegů a kolegyň.

  Odpovědět

 • klient

  8 srpna, 2017

  Ve Vašem pojetí, rozumejte 1000 vz atd. Jsem součástí společnosti táta máma, na druhou stranu když děláme investni poradenství, tak splnujeme podmínky ( být si o nich myslíme taky svoje), ale neschovavame se za haldu keců právníků. Servis díky specializací a poradenství u investic plus znalosti se s Vašimi kolegy, kteří kromě pojistek taky umí investice úplně někde jinde. Opravdu si myslíte že mlm systém Vašeho řazení nese kvalitu a je prospěšný klientům. Právě k vůli firmám jako je Bc, es, phoenix apod je trh preregulovany a trpí tím všichni a v konečném důsledku hlavně klienti

  Odpovědět

 • Ferdinand Peroutka

  14 srpna, 2017

  Ale ale,už u vás byla kontrola? Jsou to kecy, že vše splňujete. Až přijdou tak uvidíte tóčo.

  Odpovědět

 • klient

  14 srpna, 2017

  Byla. 3 měsíce v kuse… investiční poradenství poskytujeme stale

  Odpovědět

 • Jaromír Benedikt

  10 srpna, 2017

  Každý žije z provize, spotřebitel to ví …., ale hledá skulinku, jak uhnout, jak vyjebat se zprostředkovatelem čehokoliv ….

  Odpovědět

 • vasek

  8 srpna, 2017

  „3. Někdy jsme dělali vyšší servis klientům, než jsme podle naší registrace v té době mohli. “ – proč by to mělo být klasifikováno jako vyšší servis, když jste dělali něco, na co jste neměli oficiálně znalosti? Nebyla to spíše hrozba pro klienty?

  Odpovědět

 • Sokrratez

  11 srpna, 2017

  A nejsou náhodou na Venuši Marťani? 🙂 A nemáte naruby trenky?

  Odpovědět

 • Jan Veselý

  10 srpna, 2017

  Dodnes jsem si myslel, že dobře uměl vymývat hlavu Zoubek v OVB a někteří ředitelé v Partners. Jak vidím na paní Roudnické, v Brokeru to umí nejlépe. Hrubý se svým ovečkám zase zvládl vylhat: dostali jsme pokutu za špatné poradenství, protože jsme nejlepší! A vlastně to je vše minulost.

  Odpovědět

 • Sokrratez

  11 srpna, 2017

  Honziku, už to nepij.

  Odpovědět

 • xyz

  10 srpna, 2017

  Žádná Eva Roudnická pro Broker consulting nepracuje. Stačí se podívat do databáze ČNB. Tedy se nám zde pod jejím jménem vypisuje pan Lener nebo někdo z marketingu Broker consulting :-)))

  Odpovědět

 • 10 srpna, 2017

  Pro mě osobně je podstatné, zda to, co bylo napsáno, je pravda či nikoliv. Neřeším, jestli to psala Anča, Mařka nebo Pepík z Horní nebo Dolní Lhoty. A pokud dotyčný (či dotyčná) použil falešný nick se jménem, tak pro to asi měl pádný důvod, nemyslíte ?

  Odpovědět

 • Drozd

  10 srpna, 2017

  Normálně tam pracuje. Ale není to poradce.

  Odpovědět

 • CNB

  11 srpna, 2017

  Takže je to „tipařka“. Ha ha :-))))

  Odpovědět

 • Sokrratez

  11 srpna, 2017

  Není tipařka.

  Odpovědět

 • insider

  11 srpna, 2017

  Když tedy víte co dělá, proč nám to nenapíšete?

  Odpovědět

 • Bavic

  12 srpna, 2017

  Bavím se tím.

  Odpovědět

 • OVBák

  13 srpna, 2017

  Tím posledním, kdo se tu bude opravdu bavit, bude samotná ČNB, které svými „duchaplnými“ komentáři jen dáváte důvody k opětovné kontrole (popř. k pravidelným, opakovaným kontrolám). Já chápu a rozumím tomu, že v kontextu obratu a výdělku MLM Broker Consulting je pokuta 800.000 Kč asi to samé, jako dávat milionáři blokovou pokutu 300,-Kč za špatné parkování, ale máte to zapotřebí ? A pokud se domníváte, že zjištěná pochybení, na základě kterých vám ČNB udělila tuto pokutu, jsou jen skutečně „formální“, proč se neobrátíte na nezávislý a nestranný soud ? Broker Consulting je přece dosti bohatá firma na to, aby si mohla finančně dovolit právní zastupování té nejvyšší kvality, nebo snad ne ?

  Odpovědět

 • Bavič

  14 srpna, 2017

  Jste dobře mimo. ČNB nekontroluje na základě diskuzí na serveru Fincentra. A aby šel BC do soudního sporu s ČNB opravdu smysl nedává. 😀

  Odpovědět

 • Jan Šimek

  21 srpna, 2017

  Není pravda,že SAB servis nedělá investiční poradenství, naopak SAB má většinu VZ (více než 75%) zaregistrovaných na investiční poradentvstí, ke kterému se hlásí a poskytují je. Naší výhodou je, že k nám v drtivé většině přichází hotoví poradci, kteří splňují podmínky kombinace praxe a dosaženého vzdělání.

  Odpovědět

 • Milan Černý

  21 srpna, 2017

  Milý pane, plete si pojmy s dojmy. Sice v SAB klientům s financemi „radíte“, ale máte všichni jen licenci zprostředkovatele.

  Odpovědět

 • Pavel

  9 srpna, 2017

  Ve Východním Česku, kde u Husku?

  Odpovědět

 • LD Zajíc z OVB

  9 srpna, 2017

  Klasická bananova republika… trestá se za kraviny a prasárny se neřeší … zemský ředitel Zajíc, současná „nová“ hvězda OVB systémově dál přes interní excelovský srovnávač (který objektivně vyhazuje výsledek podle toho, kdo zrovna Láďovi sype do kapsy) prodává „investičko“ na spoření jak na běžícím pásu a to je v pohodě … ještě finančně – poradenský business čeká hodně práce , když vidím jak funguje jeho dohled…

  Odpovědět

 • insider

  9 srpna, 2017

  Vidíte, takže historicky nejvyšší pokuta, kterou OVB dostala od ČNB, se dle předpokladu (a tak nějak tradičně) opět minula svým účinkem. Stále se dělají ty samé prasárny, protože se to jednoduše i přes ty pokuty vyplatí dělat. Ta matematika je velmi jednoduchá: když na provizích z ŽP vydělám ročně 100 milionů a pokuta od ČNB bude 6 milionů, tak jsem pořád v plusu 94 milionů (ta čísla jsem si pochopitelně vycucal z prstu, to jen pro ilustraci). I kdybych tu pokutu dostával každý rok, tak se to pořád vyplatí, pokuta nepokuta. Třeba se někdy u nás dočkáme pokut, které padly v Holandsku, kde pojišťovny zaplatily desítky milionů eur (tuším NN a Aegon). Zatím u nás dostávají pokuty firmy typu OVB nebo Broker Consulting, stále čekám na přelomové rozhodnutí ČNB, kdy bude citelně pokutována pojišťovna, která ty „spořící“ IŽP prasárny bere a přijímá do svojí správy. Nebuďme naivní, že neví, o co jde, oni to vědí moc dobře, ale hlad a nenažranost dělají svoje…

  Odpovědět

 • Míra

  9 srpna, 2017

  Typické české řešení. Potrestat poradce resp. jeho firmu, ale pojišťovny, které tu prasárnu vzaly, jsou jaksi z obliga??? To je trochu divný dohled ČNB. Dokud bude ČNB postupovat tak, jako doposud, tak prasárny nezmizí. Kdyby pojišťovny opradu postupovaly čistě, tak by takové smlouvy nikdy nemohly přijmout do kmene. Ale to asi dohled ČNB nad pojistným trhem vůbec nezajímá. A tak se budou vymýšlet hory dalších nesmyslných formulářů, potvrzení, čestných prohlášení a já nevím čeho ještě a stejně to bude k ničemu. Akorát hromada zbytečné buzerace.

  Odpovědět

 • Spojena nádoba

  11 srpna, 2017

  Spojené nádoby. ČNB je zhovadilost . Dohled vymyšlený u stolu a ne v praxi. Stejně jako spousta zákonu mimo obor, které vymýšlejí lidé, kteří praxi neznají, takže vlastně netuší co hlídat. Nenážrané pojišťovny , kteří ještě zemským ředitelům viz zmíněný Zajíc z OVB přisypávaji bokem nemalé částky za systémové okrádání klientů prostřednictvím zmanipulované sítě, která věří svému vůdci a zapomíná ověřovat fakta… a jak je hezky napsáno od Insidera… centrála nemá důvod to brzdit, když je přece dobré Netto (to je přeci u modrých podvodníků ta kvalita) a pokuta v řádech statisíců nebo jednotek milonů je pro holding prkotina v porovnání s možným ziskem. No těším se, až procitnou klienti a začnou řešit proč na tom skvělém spoření od Zajíců stále nejsou peníze…

  Odpovědět

 • Zajíc z ovb je podvodnik

  15 srpna, 2017

  Souhlas, tenhle srovnávac na IZP ze struktury Zajíce z OvB jsem měl možnost vidět v akci.. super prasárna na klienty… tohle by měly dozorčí orgány trestat. Nejen na ovb ale hlavně na jednotlivých manazerech, kteří zmanipulované prodejce k této spine vedou. Hnus a neděje se nic

  Odpovědět

 • insider

  16 srpna, 2017

  Jasně, a v momentě, kdy tenhle „srovnávač na IŽP“ ze struktury Zajíce z OVB zveřejníte, tak se na Vás sesypou žaloby od právníků z OVB, že poškozujete „dobré jméno a pověst“ společnosti (pan Charvát by mohl vyprávět, že…). Tady zcela názorně vidíte, že se tyto prasárny i přes veškeré doposud udělené pokuty ze strany ČNB stále (ekonomicky) vyplácí sjednávat. Někdo to tu už psal v předchozích příspěvcích: když za rok na provizích za sjednávání těchto zvěrstev vyděláte 100 milionů a pokuta od ČNB bude např. zmíněných 6 milionů, tak jste pořád v plusu 94 milionů, a to se vyplatí. A ČNB ? Zbytečné komentovat…

  Odpovědět

 • Ruprecht

  10 srpna, 2017

  Tak firma pod lidmi typu Petr Hrubý (šéf BC) a V. Herout – ředitel compliance v BC – nemůže být žádný vzor cností. Vzpomeňme na Štorka, jak ho Hrubý vítal v BC. A compliance nic. Nebo Tatýrek, jehož praktiky se od Štorkových neliší. Pak vidíme, že pokuta je vlastně malá. Zdůvodnění nelze brát vážně, protože víme, jak zákon nedává ČNB trestat za prasárny. A v BC na to zřejmě spoléhali.
  Ovšem pokuta vrhá špatné světlo na USF. Druhá největší pokuta (nepočítame-li E&S, který je tak trochu jiný případ). Na prvním místě neochvějně stojí OVB, která ji schytala za vlády Knappa. A v současné době Knapp a tehdejší compliance OVB Wlasáková dnes působí u dalšího člena USF – Broker Trust. Takže uvidíme, zda se nedočkáme dalšího rozhodnutí pro dalšího člena USF, tentokráte BT.
  Lidé, kteří byli ve vedení v době, za kterou byly uděleny pokuty, nemají co dělat v poradenské branži. Až odejdou, je šance na změnu včetně změny reputace poradenské branže.

  Odpovědět

 • insider

  11 srpna, 2017

  Vážený pane Ruprechte, píšete, že „Lidé, kteří byli ve vedení v době, za kterou byly uděleny pokuty, nemají co dělat v poradenské branži. Až odejdou, je šance na změnu včetně změny reputace poradenské branže.“ Dovolím si zásadně nesouhlasit s tímto Vaším názorem. Alfou a omegou celého problému jsou stále extrémně vysoké provize za sjednání jakéhokoliv životního pojištění a možnost jejich výplaty formou zálohové provize (tj. jednorázově s ručením 5 let). Tento mix je důvodem, proč je sjednávání těchto prasáren stále tak lákavé, obzvláště pro MLM sítě. Zaveďme zasloužené vyplácení provizí za životní pojištění a garantuji Vám, že máme do jednoho roku tento problém vyřešen, neboť poradenští dobytci se sjednáváním těchto „spořících“ prasáren jednoduše neuživí (o živení x-stupňů nad sebou v MLM hierarchii ani nemluvě). Řešení je tak křišťálově jednoduché, až je smutné, že jednoduše není vůle jej zavést do praxe. Opakuji znovu, že alfou a omegou jsou vysoké provize, což by ani tak nevadilo, ovšem vyplácené zálohově, a to už problém je. To je tím lákadlem, onou vidinou, proč se tak na trhu děje. Ať je životní pojištění provizně propláceno stejně jako např. povinné ručení, havarijní pojištění, domácnosti, prostě jako občanský majetek či průmysl. Tam taky nedostáváte provize za pojištění majetku dopředu za 30 let, ale hezky zaslouženě, tj. co platba klienta, to provize poradci. Nějaký Knapp, Tatýrek či Wlasáková s tím nemají vůbec nic společného, ti se pouze (spolu)podílejí na tom, co bohužel umožňuje zákon. Pokud by nebyli oni, dělal by to kdokoliv jiný, jedná se o systémovou chybu.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  11 srpna, 2017

  Nyní zase nesouhlasím já.
  Já nevidím pouze životní pojištění, ale finanční plánování jako celek, kde ŽP tvoří jednu ze základních komponent. Provádět dobře finanční plánování vyžaduje opravdu hodně odborných znalostí, cit pro obchod, také hodně času a trpělivost s klienty. Nesmí se zapomínat na odpovědnost. Čemuž by měl odpovídat vysoký příjem poradce.
  Ryba smrdí od hlavy. Proč poradci pracují, jak pracují? Protože lidé typu Hrubého (Knappa) je takto nechali pracovat a dokonce je v tom podporují. A compliance (Herout, Wlasáková a další) nejsou skutečnými compliance. Zde je problém. Ano, díl problému padá na pojišťovny, o tom není sporu.
  Rozložit provize? Banky rády udělají byznys a z rozložené provize udělají opět zálohovou. Takže to není také takové řešení jak si představujete.
  Takže ano – vysoké příjmy, ale po prokázání odborných znalostí a dovedností. Nejen z jedné oblasti. Atd.
  Pro úplnost – jsem si vědom, že za špatnou pověst nemohou jen výše vyjmenování pánové, je jich více. Ale je zde zásadní problém v tom, že jak OVB tak Broker Consulting jsou členové profesní asociace USF, která se tváří jako ochránce klientů a partner MF ČR a ČNB. Pokuty pro OVB a BC ukazují, že je jen a pouze asociací prosazující zájmy nenažraných, to nejhorší v poradenství prosazujících lidí. Trapnost celé situace dokazuje ČNB, která nemůže udělit pokutu za skutečné prohřešky, ale hledá náhradní. To jen ukazuje na tristní stav české legislativy. Nakolik je výsledkem lobbingu, můžeme se jen a pouze dohadovat.

  Odpovědět

 • insider

  11 srpna, 2017

  Lobbying u životek. AFIZ prakticky žádnej vliv, USF s panem Šindelářem mnohem mnohem víc, zásadní podíl na výsledku pánové Špirakus a Stuchlík. Oba mimo tyto asociace. Asi tak.

  Odpovědět

 • 11 srpna, 2017

  Lobbying u životek v jakém smyslu ? Můžete prosím rozvést či upřesnit onen zásadní podíl na výsledku, který přisuzujete výše uvedeným pánům, tj. Špirakus a Stuchlík ?

  Odpovědět

 • insider

  11 srpna, 2017

  Nemůžu, to asi chápete. Pokud nevíte, stejně nejste mezi těmi co něco ovlivní.

  Odpovědět

 • Patrik

  11 srpna, 2017

  Komplexnost při poradenství je jistě záslužná a potřebná věc, leč moje zkušenost je taková, že poradce z Partners zajímalo jen moje životní pojištění, investice a hypotéka. S pojištění odpovědnosti u penzionu, kde s manželkou ubytováváme hosty včetně pohostinství, si poradit nedokázal (spíše jsem vycítil něco ve smyslu „moc práce za málo peněz“). Za to mi neustále vnucoval nějakou jejich analýzu s barevnými obrázky jak pro děti v mateřské školce. Nakonec mi kamarád provozující menší hotel kousek od nás doporučil makléře z fy Respect a zde musím konstatovat propastný rozdíl v odbornosti, znalosti a přístupu, ten člověk opravdu detailně věděl a znal. O životním pojištění, investicích či hypotéce nepadlo ani slovo, což velmi oceňuji.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  11 srpna, 2017

  Finanční plánování a ošetření rizik pojištěním podnikatelské činnosti jsou naprosto různé věci. Požadovat po poradci, aby se orientoval v osobních pojištění a zároveň pojištění souvisejících s podnikáním, to by nezvládl ani génius. Nicméně poradce Vám měl nasměrovat na člověka specializujícího se na tento typ pojištění.

  Odpovědět

 • Patrik

  11 srpna, 2017

  Ale přesně to jsem po poradci po telefonu chtěl před domluvou schůzky a nebyl problém (děláme a umíme všechno). Po jeho příjezdu jsem mu ukázal náš penzion, kuchyni, kde se vaří pro hosty, místo, kam si návštěvníci odkládají věci, skladové zásoby vlastní i převzaté…načež začal jeho monolog na téma životního pojištění, investic, zajištění na stáří, hypotéky. Já mu to nemám za zlé, proč tedy v telefonu neřekl hned, že tomu rozumí jak koza petrželi ? Ušetřil by tak sobě čas a propálenou naftu a zklamání z toho, že mu životní pojistku, investici ani hypotéku fakt nepodepíšu. Kdyby řekl, že se specializuje na to a ono, tak mu přece hlavu neutrhnu. To pojišťovací makléř z Respectu byl profesionál, ten mi na můj dotaz sdělil, že se specializuje výhradně a pouze na podnikatelské a průmyslové pojištění a už způsob, jakým kladl otázky a na co všechno se mě stran penzionu ptal, svědčil o tom, že ví, umí a orientuje se. Pro mě je důležité, že to mám vyřešené, současně jsem o další zkušenost bohatší.

  Odpovědět

 • Insider

  11 srpna, 2017

  Pojišťovací makléři (pro firmy) a finanční poradci (pro občany) jsou prostě dvě zcela odlišné profese a jeden druhému by se neměli motat do řemesla ……. ..
  Bohužel klienti si stále tyhle 2 kategorie zprostředkovatelů pletou dohromady … ve stylu doktor jako doktor… tak ať mi klidně srdce operuje zubař …. přitom stačí 10 minut na webu a je dost zřejmé, co která firma dělá + pár otázek po telefonu taky napoví, zda má smysl s dotyčným vůbec ztrácet čas.
  Pan Patrik už teď ví co a jak , ale mnoho dalších bohužel stále tápe …
  pro zájemce více třeba zde ….. http://www.acpm.cz/files/ACPM_priloha_HN-09fdb51228d4450737a8291c1cf7aba6.pdf

  Odpovědět

 • Patrik

  11 srpna, 2017

  Nezlobte se na mě, ale já už opravdu nevím, jak to polopatičtěji napsat: jak už jsem zmínil ve svém předchozím příspěvku, v telefonu jsem sdělil, že potřebuji pojistit penzion včetně odpovědnosti. Odpověď: není problém (děláme a umíme všechno), zbytek mojí zkušenosti znáte.

  Odpovědět

 • Ferdinand Peroutka

  14 srpna, 2017

  Hrubý Štorka nevítal, ale toleroval a kontroloval a pak ho vyrazil. Toť výčet činů.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  15 srpna, 2017

  Pokud opomenu neznalost trhu ze strany Hrubého (co dělá Štork bylo všeobecně známé), tak jak dlouho ho musel Hrubý kontrolovat, aby ho vyrazil? 🙂

  Odpovědět