Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

UP! 2019: Udržitelné podnikaní a odpovědný leadership

Investice 27.02.2019 | 11:28 0 Komentářů

K pozitivním krokům před lety vyzývali převážně politici, neziskové organizace, akademici. Dnes jsou na předních fórech slyšet stále silněji hlasy firem a jejich představitelů. Firmy, i v rámci sektorů, přijímají společné závazky na odstranění dopadů na klima, na zavedení cirkulární ekonomiky, na prosazení principů antidiskriminace, lidských práv a diverzity. Veřejnost se více angažuje, klade otázky a čeká jasné odpovědi. Lidé začínají využívat svého zákaznického potenciálu k pojmenování a prosazení důležitých témat a udržitelnosti. I tato téma otevřela letošní konference UP! BPS Fórum udržitelného podnikání, jejímž hlavním tématem byl „Odpovědný leadership ve střední Evropě“. Fórum organizovala aliance Byznys pro společnost 27. února v pražském centru CAMP. Konference přinesla debaty expertů z akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní, politické i mediální sféry.

UP! BpS Fórum udržitelného podnikání výroční konferencí o trendech, které bychom měli reflektovat dnes pro své udržitelné zítra. Letos podtrhuje klíčovou roli lídrů – těch formálních stojících vysoko v hierarchiích firem, organizací nebo institucí veřejné správy, ale i neformálních, kteří mají odvahu vystoupit z davu, být slyšet, inspirovat svým příkladem a dosahovat drobnými kroky viditelných změn.

Lídři Evropské komise volají po spolupráci a synergiích, aby „naše ekonomika a společnost byla udržitelná a zároveň prosperující“, a po úsilí všech předat planetu budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém se v současnosti nachází. Pojmenovávají přitom nezbytnost reflektovat diverzitu, životní prostředí a prosperující ekonomiku, tedy pilíře, které definují principy udržitelného a odpovědného chování, jak je znají a aplikují lídři evropských i lokálních trhů.

Realistický pohled na situaci v České republice nabízí Edita Šilhánová, Legal & Corporate Affairs Director, Pivovary Staropramen: „Jsem pevně přesvědčená, že udržitelnost by skutečně měla být prioritou každého lídra. Ze zkušenosti a se znalostí prostředí, ve kterém žijeme, musím bohužel říct, že pro většinu lídrů, kteří ovlivňují byznys nebo veřejný život v naší zemi, bohužel udržitelnost prioritou není. Stále je hlavním motivátorem úspěch a zisk. Proč by měla být udržitelnost prioritou? Jednoduše proto, že bez udržitelnosti není budoucnost – tedy alespoň ne taková, kterou bych si já pro svoje děti a jejich děti přála.

Hlavními ambicemi pro udržitelnou Evropu jsou podle slov Evropské komise:

 • přechod od lineárního hospodářství k oběhovému,
 • odstranění nerovnováhy v potravinovém systému,
 • zajištění energetických zdrojů, bydlení a mobility i do budoucnosti
 • spravedlivý a inkluzivní rozvoj. Důraz klade i na podporu závazků a opatření ve prospěch udržitelnosti napříč všemi zeměmi světa tak, aby se kroky zemí, firem i komunit navzájem nevylučovaly.

 

„Firmy, které jsou členy aliance BpS, tyto ambice nejen konkretizují, ale i naplňují. Je zřejmé, že si uvědomují svou roli trend-setterů a zdrojů inspirace pro instituce i jednotlivce. Uvědomují si totiž, že pokud dokáží usnadňovat životy lidem, zefektivňovat fungování měst a řešit svůj dopad na životní prostředí, předjímají požadavky zákazníků i zaměstnanců po transparentnosti a připravenosti firem na budoucnost. Zároveň potvrzují, že udržitelná budoucnost je odpovědností všech bez ohledu na věk, původ nebo pravomoci a není třeba být globálním lídrem na všech úrovních na to, aby přinášely skutečný pozitivní dopad,“ říká Alena Líškay Králíková z BpS – Byznysu pro společnost.

Příkladem konkrétního přístupu je společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která věří, že jakékoli investice do strategických rozhodnutí, které přispívají k udržitelnější budoucnosti podnikání, jsou těmi nejlépe vynaloženými prostředky. A jak doplňuje Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti: „Naše snahy soustřeďujeme na ochranu vody, správné nakládání s odpady a podporu znevýhodněných mladých lidí. Jsme rádi, že se nám stále daří snižovat spotřebu vody na jeden litr vyrobeného nápoje a že můžeme rozvíjet další inovace, které nám pomohou v tomto trendu pokračovat. Další velkou inciativou, kterou chceme jako součást systému Coca-Cola rozvíjet celosvětově je World Without Waste, v které se zavazujeme do roku 2030 recyklovat stejné množství plastu, které uvedeme na trh.“

Čím dál více představitelů a představitelek společností, které usilují o to, aby jejich podnikání bylo udržitelné nejen z pohledu ekonomického, ale i environmentálního a sociální, právě spolu s leadershipem jedním dechem dodává i termíny jako přesah a partnerství. Uvědomují si, že dokáží-li vytvářet spojenectví napříč trhem, mohou přinášet společnosti obecně a komunitám, v nichž podnikají, konkrétní a dlouhodobý přesah. Vzhledem k tomu, že národní vlády nedokáží dostatečně rychle reagovat na situaci, na níž mají větší či menší podíl, ať už jde o přetrvávající nerovnosti nebo klimatickou změnu, přejímají roli lídrů právě firmy. A jak klesá důvěra lidí v akceschopnost politiků směrem ke skutečným krokům směrem k udržitelnosti, roli iniciátorů změn přebírají firmy a komunity.

Klíčová témata udržitelnosti pro rok 2019, jak je identifikovali členské společnosti aliance BpS:

 • důraz na transparentnost a etické standardy
 • spolupráce mezi firmami napříč sektory
 • zapojování dodavatelů do CSR iniciativ
 • role firem v otvírání a/nebo posouvání celospolečenských témat
 • reflexe proměny struktury ekonomiky, inovace umožňující strukturální změny a digitalizace
 • reflexe demografického vývoje a zavádění efektivních nástrojů na podporu flexibility
 • péče o zaměstnance, diverzita a inkluze
 • vzdělávání a celoživotní učení
 • rozvoj mediální gramotnosti
 • důvěryhodný reporting a otevřená komunikace
 • důraz na internacionalizaci a otevřenost státu a české veřejnosti vůči cizincům
 • reflexe klimatických změn
 • důraz na životní prostředí obecně
 • cirkulární ekonomika, úsporné chování a neplýtvání s dostupnými zdroji
 • kultivace nejbližších komunit

Šíře aktivit firem v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti vyžaduje dostatečnou, otevřenou a srozumitelnou komunikaci se všemi stakeholdery – od akcionářů k  investorům, od odborné veřejnosti přes laickou, od profesních sdružení a asociací po zástupce měst a obcí, od médií přes školy, univerzity až po neziskový sektor.  „Odpovědné podnikání a téma udržitelnosti mají pevné místo ve firemní vizi Skupiny ČEZ a jako ucelená strategie nesou od roku 2016 název „Energie pro budoucnost“. Ke společenskému dialogu se zainteresovanými stranami patří i různé formy otevřeného informování,“ řekla Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ. Za významný způsob poskytování informací považuje Skupina ČEZ zveřejnění srozumitelné korporátní publikace – Zprávy o udržitelném rozvoji. Stakeholderům  v této podobě předkládá strukturované informace o naplňování pilířů strategie společně s nefinančním reportem v podobě GRI CONTEXT INDEXU dle globální metodiky GRI Standards. Využitím dobrovolně přijaté mezinárodní metodiky obohacuje stávající řadu vydaných zpráv a klade si tak vyšší laťku pro externí informovanost i interní sebereflexi než očekává zákonná povinnost.

Tisková zpráva UP! BpS

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.