Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

MONETA dosáhla čistého zisku 3,4 miliardy Kč a zvyšuje výhled čistého zisku za celý rok 2018 na 4,1 miliardy Kč

MONETA za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhla konsolidovaného čistého zisku 3,4 miliardy Kč a návratnosti hmotného kapitálu 19,8 %. Banka disponuje dostatečnou kapitálovou kapacitou pro podporu dalšího růstu úvěrů a investic a zároveň si udržuje nadstandardní likvidní pozici s ukazatelem krytí likvidity 131,7 %, což významně převyšuje regulatorní limit.

„MONETA i nadále roste a vykazuje silnou ziskovost v oblasti retailových i komerčních úvěrů.  Zaznamenali jsme výjimečný růst u hypotečních úvěrů i úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Výhled na čistý zisk za celý rok 2018 jsme zvýšili na 4,1 miliardy Kč,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA.

SEGMENT ŽIVNOSTNÍKŮ, PODNIKATELŮ A MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

MONETA dosáhla významného růstu v oblasti úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo meziročně o 7,3 %. Stejně jako v prvním pololetí tohoto roku za tímto růstem stojí působivé výsledky v oblasti úvěrování drobných podnikatelů a malých firem, kde došlo meziročně k nárůstu o 65,3 %. Produkce vlajkové lodi komerčních úvěrů MONETA, úvěru Expres Business, dosáhla celkem 1,9 miliardy. Zároveň meziročně vzrostly investiční úvěry                          o 8,6 %.

RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ

Ve třetím čtvrtletí MONETA pokračovala ve zrychleném růstu retailových úvěrů, které meziročně vzrostly o 20,8 %, a to především díky nárůstu hypoték o 50,7 %, financování automobilů o 10,6 % a spotřebitelských úvěrů o 9,1 %. Vzhledem ke skvělým výsledkům v oblasti hypotečních úvěrů MONETA zvýšila svůj tržní podíl hypotečních bilancí na 2,4 % a potvrdila svou pozici jednoho z pěti největších poskytovatelů hypoték v České republice. Růst pokračoval také ve spotřebitelských úvěrech, které stouply meziročně o 9,1 %, a MONETA si udržela svůj tržní podíl ve výši 18,8 %. Významný nárůst v retailových vkladech o 14,7 % během tohoto období byl doplněn nízkými náklady na financování.

DIGITÁLNÍ PRODUKTY

Digitální transformace společnosti MONETA vedla k dalšímu úspěšnému čtvrtletí v online prodeji úvěrů, díky kterým MONETA dosáhla skvělých obchodních výsledků. Nové webové stránky www.moneta.cz spuštěné v červenci 2018 zaznamenaly za září 2018 meziroční nárůst přirozené návštěvnosti o 61 %.

Spotřebitelské úvěry sjednané online za tři čtvrtletí dosáhly celkem 4,5 miliardy Kč a představovaly 30% podíl na nové produkci spotřebitelských úvěrů ve srovnání se 17 % za stejné období loňského roku. Z celkové produkce spotřebitelských úvěrů sjednaných online byla 1,1 miliardy Kč sjednána plně online prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka a internetového bankovnictví MONETA, což představuje 8 % celkové produkce spotřebitelských úvěrů. Celkem 144 tisíc stávajících retailových klientů má k dispozici online předschválené limity nezajištěných úvěrů v souhrnné výši 26 miliard Kč.

Úvěry pro podnikatele a malé firmy sjednané online meziročně významně vzrostly o 170,3 % na 444 miliónů Kč a dosáhly podílu 23 % na celkové nové produkci úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Plně online byly uzavřeny úvěry pro tento segment ve výši 101 milionů Kč, což představuje 5 % celkové nové produkce úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Celkem 22 800 stávajících komerčních klientů má nyní k dispozici online předschválené úvěrové limity v souhrnné výši 6 miliard Kč.

Počet registrovaných uživatelů mobilního bankovnictví Smart Banka vzrostl meziročně o 53,1 % a dosáhl souhrnně 247 tisíc na konci třetího čtvrtletí, přičemž podíl tohoto digitálního kanálu na platebních transakcích činil v tomto období 17,6 %. Během třetího čtvrtletí MONETA pokračovala ve vývoji služeb otevřeného bankovnictví, které umožňují klientům MONETA sledovat ve Smart Bance své běžné účty u čtyř jiných bank. Nové iniciativy plánované na čtvrté čtvrtletí 2018 zahrnují spuštění online úvěrového procesu s použitím tabletu pro finanční zprostředkovatele a zaměstnance České pojišťovny / Generali.

Provozní výnosy

MONETA vykázala od začátku letošního roku provozní výnosy ve výši 7,5 miliardy Kč, z čehož čisté výnosy z úroků tvoří 5,4 miliardy Kč. Ve třetím kvartálu dosáhla MONETA čistých výnosů z úroků ve výši 1 859 milionů Kč, což je o 55 milionů více než za stejné období loňského roku, a MONETA tak obrátila klesající trend v úrokových výnosech ve srovnání s loňským třetím kvartálem.

Řízení nákladů

V průběhu roku MONETA přísně kontrolovala své náklady. Celkové provozní náklady tak zůstaly v meziročním srovnání na stabilní úrovni (+0,3 %) a dosáhly celkové výše 3,5 miliardy Kč, navzdory nárůstu nákladů na amortizaci a odpisy majetku o 51,8 % na 428 miliónů Kč. Náklady na zaměstnance meziročně klesly o 2,3 % i přes silné inflační tlaky na pracovním trhu. Poměr nákladů k výnosům ve výši 46,0 % je lepší, než bylo očekávání managementu.

Řízení rizika

MONETA i nadále těží z velmi příznivého ekonomického prostředí z hlediska úvěrového rizika. Prodejem historických nevýkonných úvěrů (NPL) dosáhla MONETA mimořádného zisku před zdaněním ve výši Kč 1 072 milionů Kč, z kterých 663 miliónů Kč mělo pozitivní dopad do nákladů na riziko. Celkové náklady na riziko očištěné o pozitivní dopad z prodeje historického portfolia nevýkonných pohledávek tvoří ke konci třetího kvartálu 0,68 %. Objem nevýkonných úvěrů se meziročně snížil o 23,2 % na 4,2 miliardy Kč.

VÝHLED

Makroekonomické prostředí zůstává příznivé pro podnikání MONETA a výhled HDP v České republice je pozitivní. Banka očekává, že v jejím podnikatelském sektoru dojde ke zlepšení vlivem rostoucích úrokových sazeb. V současné době lze vidět stabilizaci cen u nových spotřebitelských úvěrů Banky.

Vedení Banky pokračuje v pozitivním výhledu pro zbytek roku, a proto opět upravilo očekáváné výsledky u několika klíčových ukazatelů za celý rok:

  • Růst hrubých výkonných úvěrů navyšuje z ≥11 % na ≥13 %
  • Celkové provozní výnosy zvyšuje z 9,9 miliardy Kč na 10,0 miliard Kč
  • Celkové provozní náklady se sníží z 4,9 miliardy Kč na 4,8 miliardy Kč
  • Náklady na riziko klesnou z původních 20-30 bazických bodů na 15-25 bazických bodů
  • Konsolidovaný čistý zisk vzroste ze 4 miliard Kč na 4,1 miliardy Kč

 

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období končící 30. září 2018

Kč mil. 3Q 2018 3Q 2017 % změna
Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 700 5 671 0,5 %
Náklady na úroky a podobné náklady (263) (151) 74,2 %
Čistý výnos z úroků 5 437 5 520 (1,5 %)
Výnosy z poplatků a provizí 1 600 1 634 (2,1 %)
Náklady na poplatky a provize (248) (242) 2,5 %
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 352 1 392 (2,9 %)
Výnos z dividend 2 0 n/a
Čistý zisk z finančních operací 298 619 (51,9 %)
Ostatní provozní výnosy 436 224 94,6 %
Provozní výnosy celkem 7 525 7 755 (3,0 %)
Náklady na zaměstnance (1 743) (1 784) (2,3 %)
Správní náklady (1 193) (1 315) (9,3 %)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (428) (282) 51,8 %
Ostatní provozní náklady (101) (74) 36,5 %
Provozní náklady celkem (3 465) (3 455) 0,3 %
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv 4 060 4 300 (5,6 %)
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek 0 (401) (100,0 %)
Zisk za účetní období před zdaněním 4 060 3 899 4,1 %
Daň z příjmů (697) (780) (10,6 %)
Zisk za účetní období po zdanění 3 363 3 119 7,8 %

 

 

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Kč mil. 30.9.2018 30.9.2017 % změna
Nezajištěné spotřebitelské úvěry 36 661 33 612 9,1 %
Hypotéky 27 972 18 564 50,7 %
Kreditní karty a kontokorenty 3 472 3 994 (13,1 %)
Úvěry na nákup vozidel 2 821 2 549 10,6 %
Ostatní 18 17 7,0 %
Retailové portfolio celkem   70 944 58 737 20,8 %
Investiční úvěry 36 364 33 479 8,6 %
Provozní úvěry 9 686 9 507 1,9 %
Úvěry na financování vozidel a zařízení 13 454 13 733 (2,0 %)
Nezajištěné splátkové úvěry pro živnostníky a malé podniky, kreditní karty a kontokorenty 3 356 2 424 38,4 %
Financování zásob a ostatní 1 027 988 4,0 %
Komerční portfolio celkem   64 540 60 130 7,3 %

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.