Čtvrtek 09. července. Svátek má Drahoslava.

Někdo OTC rád „hrubě tržně“

Pro měření derivátů neexistuje žádná veličina, která by nám uspokojivě vykreslila univerzální obraz o dění na derivátových trzích. Existují různé veličiny, poskytující velmi odlišné skizzy o situaci na trzích. Následně je nutné z těchto úsečných informací poskládat pestrou mozaiku.

Z hlediska objemu můžeme na OTC deriváty hledět pohledem nominální hodnoty či hrubé tržní hodnoty. Nominální hodnota (notional value) vyjadřuje derivát ve velikosti bazického instrumentu. Nominální hodnota dává naprosto přesný obraz o velikosti derivátů, u kterých dojde při vypořádání na dodávku bazických instrumentů, což třeba u futures je obvykle mezi 1 – 5 % z celkového obratu.

Nutno podotknout, že tento derivát neztělesňuje žádnou mimořádnou výjimku z hlediska vypořádání oproti ostatním druhům derivátů. Nominální hodnota je i přes to velmi podstatná veličina. Významně totiž ovlivňuje výpočet finančního plnění při čistém vypořádání (např. velikosti úrokových plateb). Naopak ji nelze specifikovat u derivátů s fixním plněním a ani spolehlivě neukáže velikost rizika spojeného s daným kontraktem. Tedy stejná plnění mohou plynout z kontraktů s velmi rozdílnou nominální hodnotou.

Hrubá tržní hodnota (gross market value) naopak vyjadřuje výši zisku či ztráty, vycházející z aktuální tržní ceny, při vyrovnání kontraktu k určitému dni před provedením nettingu [1]. Velkým handicapem této veličiny je, že burzovní deriváty mají hrubou tržní hodnotu na konci každého dne nulovou. To je dáno systémem deponovaných marží a jejich průběžným denním vyrovnáváním. Hrubá tržní hodnota je tudíž měřitelná veličina jen u OTC derivátů.

Zamrznutí důvěry na mezibankovním trhu po čas finanční krize vedlo i k ohromnému úsilí minimalizovat hrubé tržní hodnoty otevřených pozic derivátových nástrojů.

Graf 1: Vývoj otevřených pozic OTC derivátů v hrubých tržních hodnotách

 

Vývoj hrubých tržních hodnot OTC derivátů v tříletém horizontu vykazuje velmi silný růst (120 %) od konce roku 2006. Celkový růst v předchozích 3 letech byl 74 %. Zrychlení růstu objemu hrubých tržních hodnot v období 2007 až 2010 je o to víc překvapivé, že toto období bylo silně postiženo finanční krizí.

Graf 2: Vývoj hrubých tržních hodnot úrokových OTC derivátů

Hrubé tržní hodnoty úrokových OTC derivátů se v druhé polovině roku 2008 téměř zdvojnásobily. Zamrzla důvěra i cash flow mezibankovního trhu a závazky se neplnily tak standardně jako doposud. To ještě podpořilo již tak silný růst hrubých tržních hodnot, který byl dozvukem rozbujelých derivátových činností z předchozího období.

Graf 3: Vývoj hrubých tržních hodnot úrokových OTC derivátů v zobrazení logaritmické osy

Od roku 2009 se hrubé tržní hodnoty obrací v pád a to s podobnou intenzitou, jakou se vyznačoval růst v předchozím období. Hrubé tržní hodnoty neměly a nemají živnou půdu pro růst. V krizi se kontrakty likvidovaly, čímž se anulovala jejich hrubá tržní hodnota. Dále se již začíná rýsovat, které pohledávky z derivátů jsou nedobytné a ztrátové, k čemuž se provádí odpovídající oprava jejich hrubých tržních hodnot.
Nově sjednané deriváty jsou již obezřetněji sestavené – tj. s častějším vypořádáním a se snahou minimalizace hrubé tržní hodnoty.

Graf 4: Vývoj hrubých tržních hodnot měnových OTC derivátů

O budoucím vývoji objemu hrubých tržních hodnot OTC derivátů můžeme říci pouze, že bude klesat tak dlouho a tak hluboko, dokud v mezibankovním prostoru bude panovat nedůvěra a dokud kompetentní osoby v jednotlivých společnostech neuznají přítomnou míru úvěrového rizika plynoucí z derivátů za přijatelnou.


[1] Netting je kompenzace kontraktů s kladnou a zápornou hodnotou. Při tom existuje více postupů, jak netting provádět, a proto je nutné brát v potaz stejnost či podobnost rizikových kategorií kontraktů
a podle toho využít funkčně nejlépe odpovídající postup.

Máte zkušenosti s obchodováním s deriváty?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.