CZK/€ 24.740 +0,16%

CZK/$ 23.154 +1,09%

CZK/£ 29.386 +0,51%

CZK/CHF 25.959 +1,59%

Text: Radovan Novotný

04. 05. 2010

1 komentář

Co ohrožuje českou měnu?

 


 

Platební bilance a zapojení tuzemské ekonomiky do mezinárodního obchodu

Česká ekonomika je ekonomikou otevřenou, zboží a služby tak mohou volně procházet přes hranice, stejně tak volně se mohou pohybovat osoby, kapitál i soukromé úspory. Platební bilance vypovídá o zapojení ekonomiky jako celku do mezinárodního obchodu, obchodní výměně, investičních aktivitách. V platební bilanci se promítají změny v úvěrových vztazích, pohledávkách a závazcích vůči zahraničí, uskutečňované mezinárodní kapitálové toky a přeshraniční platby.

Statistika platební bilance říká, jak se daří ekonomice jako celku, jak dopadají ekonomické vztahy tuzemské ekonomiky k vnějšímu světu. Platební bilance země svědčí o stavu a vývoji dané ekonomiky, podává obraz o vnější ekonomické rovnováze a výkonnosti ekonomiky.

Platební bilance mezi dvěma zeměmi

Zajímáme-li se o platební bilanci, zajímáme se o toku plateb tuzemské ekonomiky jako celku vůči zahraničí. Jede-li český občan na dovolenou do Turecka, a tamní pobyt platí v tureckých lirách, ve skutečnosti tam utrácí doma vydělané koruny. Pokud by se vytvořila platební bilance mezi českou a tureckou ekonomikou, tato bilance by zachytila, kolik peněz za sledované období odteklo do Turecka a kolik jich odteklo odtamtud. V Turecku turistou utracené peníze by se objevily na účtu, který sleduje bilanci služeb. Pokud nějaký český importér z Turecka doveze koberce, objeví se tato transakce v bilanci obchodní.

Protože obě sledované ekonomiky nepoužívají stejnou měnu, nebude platební bilance jako celek tvořena pouze běžným a finančním účtem. V takové bilanci bude sledována i změna devizových rezerv. Hlavními částmi platební bilance tak je běžný účet, účet finanční či kapitálový, případně i účet změny devizových rezerv.

Běžný účet platební bilance

Na běžném účtu platební bilance se sledují ekonomické výkony (výkonová bilance), toky výnosů (bilance výnosů) a bilance běžných převodů.

REKLAMA

Výkonová bilance zahrnující viditelné i neviditelné vývozy a dovozy. Běžný účet platební bilance je jednou ze tří hlavních složek platební bilance. Na tomto účtu jsou zúčtovány ekonomické výsledky dovozů a vývozů zboží a služeb (tzv. výkonová bilance), přeshraniční toky dividend a jiných výnosů, popřípadě jiné převody. Výkonová bilance sestává z obchodní bilance a bilance služeb.

Do obchodní bilance se promítnou veškeré mezinárodní platby vzniklé v důsledku mezinárodního obchodu, tedy v souvislosti s dovozem a vývozem zboží. Schodek obchodní bilance svědčí o tom, že se v peněžním vyjádření více zboží dováží než vyváží.

Obchodní bilance ČR, tedy směna zboží se zahraničím, skončila ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 aktivně, byl zde přebytek ve výši 42,2 mld. Kč. Podle statistik ČNB vývozy v tomto období klesaly mnohem pomaleji, než klesaly dovozy – vývozy meziročně poklesly o 2,4 %, zatímco dovozy poklesly o 10,9 %. Přebytku bylo dosaženo oslabením dovozů, v tuzemské ekonomice se méně nakupuje, na což poukazuje zmenšení dovozu zboží. Pokud by existoval deficit obchodní bilance, poukazovalo by to, že se spotřebováváno více, než na kolik se aktuálními výkony vydělá. Nemusí to být nutně špatně, deficit může být třeba kryt výnosy ze zahraničních investic, nebo může být dováženo zboží investiční povahy.

V bilanci služeb se odrážejí mezinárodní příjmy a výdaje z dopravy, cestovního ruchu a ostatních služeb. Právě zde se odrazí českými turisty utracené peníze v zahraničí na dovolené, mohou to být platby a překladatelské služby, licence nebo příjmy z potrubní přepravy ropy a plynu. Bilance služeb České republiky vykazovala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 přebytek 0,2 mld. Kč. Odrazilo se sem mimo jiné snížení výdajů českých občanů na pobyt v zahraničí a zahraniční cesty, pokles vyvážených stavebních prací, růst výkonů silniční přepravy zboží do zahraničí a pokles dovozu služeb v námořní a potrubní dopravě.

Bilance výnosů, toky vyplácených dividend a úroků. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 vykazovala bilance výnosů ČR schodek 43,8 mld. Kč, meziročně se tento schodek zvýšil o 8 mld. Kč. Schodková bilance výnosů ČR je značně ovlivňována placením dividend a úroků odtékajících do zahraničí. V dopadu přímých zahraničních investic se zvyšuje negativní pozice bilance výnosů tím, že zahraniční investoři si zisk ze svých investic připisují ve svůj prospěch a tento pak odtéká z ekonomiky, není-li zde reinvestován.

Bilance běžných převodů. Bilance běžných převodů byla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 pasivní ve výši 6,2 mld. Kč. Na záporné saldo měly vliv především remitence, tedy poukázané peněžní prostředky. Bilance vládních převodů skončila díky výběru daní a sociálních příspěvků od zahraničních pracovníků a díky převodu prostředků z rozpočtu Evropské unie aktivně.

REKLAMA

Obr. 1: Běžný účet platební bilance v procentech HDP (roční klouzavé úhrny)

Zdroj: MFČR

Finanční účet platební bilance

Zatímco výkonová bilance vyjadřuje reálný pohyb zboží či služeb přes hranice, finanční účet odráží změny pohledávek a závazků s tímto vývozem či dovozem spojených. Finanční účet platební bilance zahrnuje vývoz a dovoz kapitálu z domácí ekonomiky do zahraničí a naopak.

Přesun kapitálu může být v podobě přímých nebo portfoliových investic. K přímé investici dochází, když zahraniční investor v tuzemsku koupí nebo založí firmu. Čistý příliv přímých investic činil ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 podle odhadu ČNB 30 mld. Kč.

Portfoliová investice má podobu nákupu tuzemských akcií, dluhopisů nebo uložení prostředků u tuzemské banky. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 existoval podle odhadu ČNB čistý příliv portfoliových investic do České republiky ve výši 16,7 mld. Kč. Odráží se zde poptávka po tuzemských akciích, zájem o držbu korunových dluhopisů zahraničními investory nebo zájem o nákup zahraničních majetkových cenných papírů u domácího publika.

REKLAMA

Ostatní investice. Různé sektory ekonomiky mohou být příjemcem nebo poskytovatelem finančních a obchodních úvěrů. V podnikovém sektoru může třeba tuzemská dceřiná společnost poskytnout úvěr zahraniční přidružené společnosti, případně může provádět splátky dříve čerpaných úvěrů. Tyto peněžní toky se musí odrazit na finančním účtu platební bilance. Rovněž veřejný sektor může čerpat a splácet úvěry, příkladem mohou být v současné době čerpané úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou. Úvěrové pozice tuzemské ekonomiky netvoří pouze poskytnuté či přijaté úvěry po odečtení uskutečněných splátek, ale i zůstatky na zahraničních účtech – bankovní vklady.

Obr. 2: Finanční bilance sektorů rozdíl úspor a investic v jednotlivých sektorech, v % HDP

Zdroj: MFČR

Změna devizových rezerv

Změna devizových rezerv za sledované období zachycuje, o jaké množství cizí měny centrální banky přirostlo nebo se snížilo. Za čtvrté čtvrtletí roku 2009 se devizové rezervy ČNB zvýšily o  19,1 mld. Kč. Znamená to, že česká ekonomika drží v daném období rezervu, kterou může použít k vyrovnání závazků vůči zahraničí.

Úřad centrální banky také může prodejem nebo nákupem domácí měny intervenovat na měnovém trhu a vytvářet tlak na oslabování (prodává-li koruny) nebo posilování směnného kurzu (prodává-li devizy). Platební bilance je v rovnováze, když ve sledovaném období nedojde k poklesu ani k nárůstu devizových rezerv centrální banky. Není-li běžný účet platební bilance v rovnováze s účtem finančním, pak se to odráží v nenulové změně devizových rezerv.

Některá tajemství skrývající se v platební bilanci

Přebytek na finančním a deficit na běžném účtu může mít ekonomika například tak dlouho, jak dlouho je atraktivní pro mezinárodní investory. Ztratí-li se atraktivita pro mezinárodní investory, situace se mění. V platební bilanci se skrývá tajemství směnného kurzu i důvod, proč jsou vysoké vládní dluhy pro malou otevřenou ekonomiku rizikem. Portfoliové investice jsou těkavé a opadne-li důvěra a investoři začnou stahovat z této ekonomiky své peníze, platební bilance země se ocitne v potížích.

Aktuálním rizikem pro českou korunu i českou ekonomiku je nejenom těkavost portfoliových investic, ale i možný budoucí odliv výnosů zahraničních investic. Negativní pozici může rovněž zesílit i případné oslabení přílivu zahraničních investic v době, kdy pominou daňové a jiné úlevy.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Petr Fiala

    18 srpna, 2010

    Co by se stalo s hodnotou peněz, kdyby spadl na našem území nějaký meteorit a zničil by třeba středočeský kraj včetně Prahy a příslušných bank?

    Odpovědět