Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

USF ČR vydává třetí samoregulační standard, tentokrát zaměřený na nekvalitní poradce

Vedení Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) v minulém týdnu schválilo další samoregulační standard, který se zaměřuje na přechody delikventních spolupracovníků mezi členskými firmami. Jde o další významný samoregulační počin, jehož cílem je systémově z trhu vytlačovat ty, kteří oboru finančního zprostředkování a poradenství škodí, primárně ve vztahu ke klientům a obchodním partnerům. USF zároveň zahájí kroky směřující k širší aplikaci schválených pravidel a jejich propojení s dalšími samoregulačními aktivitami na úrovni trhu.

V obchodní praxi finančního zprostředkování a poradenství dochází k přechodům spolupracovníků mezi jednotlivými společnostmi. Tyto přechody jsou nedílnou součástí konkurenčního mechanismu, mohou však představovat riziko z hlediska kredibility trhu, zájmů klientů a stability jak původní („původní společnost“), tak nově nadřízené společnosti („přijímající společnost“) v případě, kdy přecházející spolupracovníci vykazují ve své obchodní historii závažné deliktní jednání. Za podmínek uvedených níže by taková skutečnost, v souladu s regulatorními a etickými principy, měla být důvodem k odmítnutí/ukončení spolupráce ze strany přijímající společnosti nebo neuzavření smluvního vztahu.

Způsob řešení přechodu spolupracovníků s potenciálně deliktní minulostí

– Dozví-li se členská společnost USF o možném deliktním chování svého bývalého spolupracovníka a o jeho přechodu k jiné členské společnosti USF, je povinna o deliktních skutečnostech přijímající společnost prokazatelně informovat, spolu s písemným popisem deliktního chování a event. důkazními materiály. Původní společnost je rovněž povinna adekvátně reagovat na následné dotazy přijímající společnosti v tomto směru.

– Přijímající společnost je povinna zahájit ve věci interní šetření, jehož délka nepřesáhne 30 dnů (tato lhůta může být překročena pouze ve zvlášť složitých případech) a v jehož průběhu jsou si obě zúčastněné členské společnosti povinny poskytovat přiměřenou součinnost. Přijímající společnost rovněž zváží zavedení zvláštních preventivních mechanismů vůči danému spolupracovníkovi po dobu šetření.

– Výsledek interního šetření přijímající společnost sdělí původní společnosti bezodkladně po jeho ukončení. Není-li původní společnost s výsledkem spokojena, může ve věci podat oficiální podání USF, ovšem podmínkou pro jeho přijetí je předchozí realizace interního šetření popsaná výše.
 
Hrubě deliktní chování

Kromě podezření na deliktní chování, které je předmětem interního šetření, existují také skutečnosti, jejichž závažnost by s ohledem na obezřetnost a předběžnou opatrnost měla vést k okamžitému ukončení spolupráce s daným spolupracovníkem (spolupracovníky). Jedná se zejména o následující situace ve vztahu k dotčenému spolupracovníkovi (spolupracovníkům):

– podání obžaloby orgány činnými v trestním řízení s podezřením na majetkový trestný čin – uložení pravomocné sankce státními orgány (ČNB, FÚ, ÚOOÚ apod.) ve významné finanční výši (ve vztahu k příjmům dotyčného/dotyčných) či opakovaně, případně vedoucí k odejmutí licence či obdobného povolení – prokazatelné systematické nehrazení závazků z vratek získatelských provizí (tzv. storna)1 – prokazatelné přesjednávání smluv u jednotlivých klientů, které vede k jejich poškozování.

V případě, kdy se přijímající společnost dozví o některé z výše popsaných skutečností anebo o deliktním chování jiné zvláště závažné povahy, je povinna spolupráci s daným spolupracovníkem (spolupracovníky) bezodkladně ukončit. Tuto skutečnost také zanese do příslušných informačních registrů.

Jeden komentář: “USF ČR vydává třetí samoregulační standard, tentokrát zaměřený na nekvalitní poradce”

  1. kwinna napsal:

    Takže se celá USF vlastně rozpustí, když má ve svých řadách takové „experty“, jako OVB a bývalou AWD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.