Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

SKUPINA MONETA KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2017

Banky 10.08.2017 | 08:51 0 Komentářů

 Konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,2 miliardy Kč. Významný nárůst v segmentu nezajištěných spotřebitelských úvěrů, malých firem a hypotečních úvěrů přispěl k solidnímu výsledku MONETA Money Bank.

  • Konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,2 miliardy Kč; vykázaná návratnost kapitálu (RoTE) vzrostla na 19,1 % ve srovnání s 15,3 % vykázanými na konci roku 2016; silná kapitálová pozice s CET1 kapitálovým poměrem ve výši 18,4 % a přebytečným kapitálem ve výši 3,2 miliardy Kč.
  • Meziroční nárůst bilance úvěrů o 8,9 %.
  • Růst čistých úvěrů pro malé firmy o 31,5 % a čistých investičních úvěrů o 20,4 % stojí za solidním výsledkem v komerčních úvěrech.
  • Vysoký meziroční nárůst nových objemů na hypotečních úvěrech o 236,7 % vedl k dosažení 4% podílu na trhu za prvních šest měsíců roku 2017.
  • Investice do digitálních nabídek MONETY přináší výsledky; Smart Banka zvolena nejlepší mobilní aplikací roku 2017 v České republice a Slovenské republice a MONETA jako první banka na českém trhu spustila digitální běžný účet, který lze sjednat plně on-line.
  • MONETA se po prvním roce stala nejrychleji rostoucí bankovní značkou v České republice z hlediska spontánního rozeznání značky.
  • Vedení společnosti potvrzuje svoji schopnost i záměr splnit závazek plynoucí ze současné dividendové politiky.

MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, zvýšila za první pololetí roku 2017 návratnost kapitálu (RoTE) na úroveň 19,1 % a vykázala konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,2 miliardy Kč. S kapitálovým poměrem CET1 na úrovni 18,4 % zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných finančních institucí v českém bankovním sektoru. Po výplatě dividendy ve výši 5 miliard v červnu 2017 si MONETA i nadále udržuje velmi silnou likvidní pozici s poměrem krytí likvidity ve výši 160 %. Růst pokračuje i díky úspěchům z roku 2016 a je jasně viditelný napříč retailovým i komerčním segmentem. Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank, uvedl: „MONETA v prvním pololetí roku 2017 zrychlila svůj růst, překonala závazky dané akcionářům a zároveň podpořila českou ekonomiku. Navzdory konkurenčním tlakům jsme dosáhli výrazného výsledku v poskytnutých úvěrech v retailovém a komerčním segmentu a udrželi si kontrolu nad našimi náklady. To vedlo k významnému posílení naší výkonnosti a dalšímu nárůstu návratnosti kapitálu za toto období.

Segment malých firem

MONETA pokračuje ve svém strategickém zaměření podporovat českou ekonomiku poskytováním úvěrů malým firmám. „Nadále se soustředíme na splnění našeho slibu stát se šampiónem českých živnostníků, svobodných povolání a malých firem, kterým pomáháme růst. V segmentu malých firem jsme investovali do rozšíření naší obchodní sítě, klientského servisu a vývoje produktů a dosáhli jsme výrazného meziročního růstu v nových objemech splátkových úvěrů o 152,1 % na 898,3 miliónů Kč,“ uvedl Tomáš Spurný. Celková balance úvěrů v segmentu malých firem vzrostla meziročně v čisté hodnotě o 31,5 % na 2,2 miliardy Kč. Zároveň s významným úspěchem v segmentu malých firem vzrostla také balance investičních úvěrů meziročně o 20,4 % v čisté výši.

Retailový segment

V retailovém segmentu dosáhla MONETA silného růstu napříč všemi splátkovými produkty. Výkonné retailové úvěry vzrostly meziročně v čisté hodnotě o 8,1 % na 56,4 miliardy Kč. „Banka podporuje české domácnosti ve financování jejich potřeb. S radostí mohu oznámit, že jsme za prvních šest měsíců roku 2017 dosáhli významného meziročního nárůstu v nových objemech hypoték o 236,7 %. Díky tomu vrostla čistá hodnota hypotečního portfolia o 17,5 % na 17,7 miliardy Kč a MONETA tak dosáhla v nových objemech podílu na trhu ve výši 4.0 % za první pololetí roku 2017,“ sdělil Tomáš Spurný.

Naše spotřebitelské úvěry v tomto období rovněž průběžně rostly, meziročně o 5,5 %, na čistou hodnotu 33,7 miliardy Kč. Tento růst byl dán zejména novými objemy v prvních šesti měsících roku 2017 ve výši 14,4 miliardy Kč, což představuje tržní podíl 22,7 % za sledované období, a to navzdory cenovým tlakům na trhu. Objem půjček na koupi vozidel výrazně vzrostl díky akvizici nových klientů, balance meziročně stouply o 18,9 % na 2,4 miliardy Kč v čisté hodnotě,“ dodal Tomáš Spurný k pozitivním výsledkům retailového segmentu.

Digitální nabídka a transformace

„Pokračujeme v našem úsilí stát se digitálním lídrem v České republice a za sledované období jsme dosáhli významného pokroku. Nadále investujeme do našich digitálních technologií a zaměřujeme se na zlepšení zákaznické zkušenosti. Tato strategie už přináší skvělé výsledky,“ řekl Tomáš Spurný. „Jsem velmi hrdý na to, že naše mobilní aplikace Smart Banka byla zvolena nejlepší mobilní aplikací roku 2017, když zvítězila v konkurenci dalších 750 nominovaných produktů z České republiky a ze Slovenské republiky,“ dodal. Smart Banka má skvělá hodnocení a k dnešnímu datu je zaregistrováno téměř 140 tisíc uživatelů.

 

„MONETA je také úplně první bankou, která testuje plně digitální běžný účet, který je možné zřídit zcela on-line během několika minut. Úspěšně postupuje i vývoj dalších digitálních produktů a vylepšení.  Během příštích měsíců plánujeme představit plně digitální nezajištěný úvěrový produkt pro stávající retailové klienty a malé firmy a také zavést on-line směnárenské služby,“ sdělil Tomáš Spurný.

Banka už investovala 120 miliónů Kč z plánovaných 600 miliónů Kč do vývoje špičkových digitálních bankovních produktů pro klienty a do digitalizace podpůrných procesů. Pokračuje i modernizace pobočkové a bankomatové sítě, dosud bylo investováno 146 miliónů Kč z plánovaných 800 miliónů Kč a modernizováno či přestěhováno 9 poboček a více než 200 bankomatů.

Během pouhého roku od IPO dosáhla spontánní znalost značky MONETA Money Bank na českém trhu 34 %, čímž se MONETA stává nejrychleji rostoucí značkou mezi bankami z hlediska spontánního rozeznání značky.

Obchodní výsledky

Tomáš Spurný řekl: „Pokračovali jsme v obezřetné kontrole našich nákladů. Podařilo se nám meziročně snížit provozní náklady o 2 % oproti prvnímu pololetí roku 2016, a to navzdory růstu počtu zaměstnanců v obchodní síti, tlakům na mzdy a investicím do digitalizace banky. Poměr nákladů k výnosům byl za dané období 43,3 %, což představuje pokles oproti druhé polovině roku 2016 a zároveň lepší výsledek ve srovnání s cílem managementu pro rok 2017.

Profil rozvahy zůstává silný s vykázaným poměrem kapitálové přiměřenosti 18,4 %.  Přebytečný kapitál na konci daného období činil 3,2 miliardy Kč. „Jak bylo již dříve uvedeno, tento přebytečný kapitál bude použit na pokrytí jednorázového dopadu zavedení mezinárodního účetního standardu IFRS9, na investice do růstových aktivit, další růst rizikově vážených aktiv a výplatu dividend. Skupina znovu potvrzuje svou dividendovou politiku a svůj cíl rozdělit zbývající přebytečný kapitál akcionářům. Likvidita zůstává velice silná s ukazatelem krytí likvidity ve výši 160 %, což je vysoko nad regulatorními požadavky,“ okomentoval Tomáš Spurný finanční výsledky.

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření za období končící 30. červnem 20171

CZK m leden – červen 2017 leden – červen 2016 upraveno2 % změna
Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 813 4 376 (12,9%)
Náklady na úroky a podobné náklady (97) (95) 2,1%
Čistý výnos z úroků 3 716 4 281 (13,2%)
Výnosy z poplatků a provizí 1 073 1 137 (5,6%)
Náklady na poplatky a provize (155) (149) 4,0%
Čistý výnos z poplatků a provizí 918 988 (7,1%)
Výnosy z dividend 0 12 (100,0%)
Čistý zisk z finančních operací 516 311 65,9%
Ostatní provozní výnosy 153 81 88,9%
Provozní výnosy celkem 5 303 5 673 (6,5%)
Náklady na zaměstnance (1,174) (1 051) 11,7%
Správní náklady (920) (936) (1,7%)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (170) (157) 8,3%
Ostatní provozní náklady (34) (194) (82,5%)
Provozní náklady celkem (2 298) (2 338) (1,7%)
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv 3 005 3 335 (9,9%)
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv (261) (476) (45,2%)
Zisk za účetní období před zdaněním 2 744 2 859 (4,0%)
Daň z příjmů (549) (581) (5,5%)
Zisk za účetní období po zdanění 2 195 2 278 (3,6%)
Položky, které jsou nebo mohou být v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty
 – změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv (230) (24) 858,3%
 – změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty (343) (158) 117,1%
 – odložená daň 110 34 223,5%
Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění (463) (148) 212,8%
Úplný výsledek hospodaření 1 732 2 130 (18,7%)

Poznámky:  (1) Provedena prověrka nezávislým auditorem v souladu se standardem  ISRE 2410 (2) V souladu s Výroční zprávou za rok 2016 provedla Skupina několik překlasifikování: a) pojistné placené pojišťovnám převedeno z řádku „Ostatní provozní náklady“ do řádku „Výnosy z poplatků a provizí“; b) náklady na vymáhání převedeny z řádků „Správní náklady“ a „Ostatní provozní náklady“ do řádku „Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv“; c) Smlouvy o operativním leasingu byly vykázány odděleně od finančního leasingu v souladu s požadavky IAS 17  Leasingy a překlasifikovány z řádku „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ do řádků „Ostatní provozní výnosy“ a „Odpisy hmotného a nehmotného majetku.“

Tisková zpráva MONETA Money Bank, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.