Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Pojišťovny dokážou odhalovat pojistné podvody ve vyšších finančních objemech. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu se navýšila o 18 % a dosahuje 232 000 Kč

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2018 celkem 10 325 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,299 mld. Kč.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve vybraných oborech pojištění – 2018  
Obor pojištění Počet případů Rozdělení Výše prokázané hodnoty Meziroční
(ks) (tis. Kč) změna
Pojištění vozidel 4 127 40 % 260 262 78 %
Pojištění majetku 1 632 16 % 514 941 131 %
Pojištění odpovědnosti 1 155 11 % 337 004 126 %
Pojištění osob 3 411 33 % 186 628 93 %
Celkem 10 325 100 % 1 298 835 107 %

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu narostla ze 196 000 Kč na 232 000 Kč, což představuje zásadní nárůst, o 18 %, který navazuje na nárůst průměrné odhalené výše pojistného podvodu i vůči předchozím ročníkům:

Objem odhalené výše pojistných podvodů se za posledních 8 let více než zdvojnásobil; namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody nyní již za téměř 1,3 mld. Kč:

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci

„Rozhodující objem (66 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 850 mil. Kč (v roce 2017 se jednalo o 660 mil. Kč). Dále 20 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 260 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2018, přičemž v roce 2017 se jednalo o 335 mil. Kč). Zbylých 14 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 187 mil. Kč; pro srovnání: v roce 2017 se jednalo o 201 mil. Kč,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Objem odhalených pojistných podvodů tak stále narůstá v odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde vychází navíc i nejvyšší průměrná výše odhaleného pojistného podvodu (v roce 2018 se jedná cca o 591 000 Kč, zatímco u pojištění vozidel průměrný odhalený pojistný podvod dosahuje cca 168 000 Kč a u pojištění osob cca 72 000 Kč,“ dodává dále Petr Jedlička.

Důvod, proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění vozidel i u pojištění osob klesají, souvisí s rozšiřujícími se možnostmi odhalení jednání rizikového pro pojistný podvod nikoliv pouze reaktivně, až ve fázi pojistné události, ale již při vstupu do pojištění. Díky tomuto posilujícímu preventivnímu působení (k jehož možnostem pozitivně přispívá výměna informací v pojištění osob a pojištění vozidel) klesá počet pojistných podvodů, neboť podvodná pojistná událost v případě fungující prevence při vstupu do pojištění ani nevznikne a nejedená se tak o reaktivní situaci, kdy pojistná událost vznikne a musí být následně odhalena jako pojistný podvod.

ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu

ČAP a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí, včetně vývoje a zdokonalování systémů na odhalování pojistných podvodů, z důvodu prevence a odhalování tohoto protiprávního jednání. „Asociace za tímto účelem vyvinula a provozuje systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO a SVIPO II), do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ uvádí Soňa Anderlová, gestor oblasti prevence pojistného podvodu.

Systém SVIPO II je informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO. Ten slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojistný podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem je však i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody. „Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 2–10 let, zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varovala,“ dodává Soňa Anderlová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.