Sobota 05. prosince. Svátek má Jitka.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. zahájily veřejnou nabídku akcií v České republice a v Rakousku – Oznámení o zveřejnění prospektu

Investice 12.05.2014 | 13:59 0 Komentářů

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále také „PLG“ nebo „Skupina“), která patří mezi pět největších českých pivovarnických skupin a výrobců piva (podle celkové produkce) a skládá se ze sedmi regionálních pivovarů nacházejících se na území České republiky, oznamuje zahájení veřejné nabídky svých stávajících a nových akcií investorům v České republice a v Rakousku (dále „Nabídka“). (Tisková zpráva: Pivovary Lobkowicz Group, a.s.)

Hlavní parametry Nabídky

 • Nabídková cena je v českých korunách (Kč). Maximální cena za akcii pro drobné investory je stanovena ve výši 175 Kč.
 • Nabídku tvoří celkem až 5 700 000 akcií PLG, se jmenovitou hodnotou 160 Kč. Z toho počet nově vydávaných akcií činí až 2 300 000 kusů a počet akcií prodávaných stávajícími akcionáři činí až 3 400 000 kusů.
 • Celkový počet nabízených akcií se může ještě zvýšit, a to až o 855 000 akcií, ve vztahu ke kterým udělili prodávající akcionáři opci hlavnímu manažerovi IPO ke krytí případných nadlimitních požadavků investorů.
 • Nabízené akcie (bez nadlimitní opce) reprezentují 48,77 % všech vydaných akcií PLG.
 • Dne 12. května 2014 byl zveřejněn Prospekt emitenta, který byl schválen Českou národní bankou („ČNB“´) dne 9. května 2014.
 • Nabídka je tvořena veřejnou nabídkou v České republice a v Rakousku a dále neveřejnou nabídkou způsobilým investorům mimo Českou republiku a Rakousko. Období pro podávání pokynů k nákupu pro drobné investory v České republice začíná běžet 12. května 2014 a potrvá do 22. května 2014 včetně; v Rakousku začíná běžet 13. května 2014 a potrvá do 22. května 2014 včetně.
 • Předpokládá se, že Nabídková cena i alokace budou zveřejněny 23. května 2014.
 • Zahájení obchodování akciemi Společnosti na Burze cenných papírů Praha, a.s. („BCPP“) se očekává 28. května 2014.

Komentář Zdeňka Radila, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., k oznámení: „Vstup na pražskou burzu představuje nový milník v historii naší skupiny a završuje naše mnohaleté úsilí vybudovat silnou profitabilní společnost na vysoce konkurenčním trhu výrobců piva v České republice. Vydáním akcií získáme další prostředky pro další rozvoj na trhu prostřednictvím akvizic nových restaurací a hospod, nových investic do marketingu a rozšiřováním exportu do nových teritorií.

Nabídka akcií Pivovarů Lobkowicz Group, a.s. představuje první IPO pivovarnické společnosti na BCPP a teprve druhou veřejnou nabídku akcií pivovaru z regionu střední a východní Evropy.

Erste Group Bank AG jedná v rámci Nabídky jako Hlavní manažer emise (Sole Lead Manager); Česká spořitelna, a.s. působí jako Domácí manažer pro Českou republiku.

Prospekt emitenta

Veškeré informace a finanční údaje, které mohou být podkladem pro rozhodování investorů, jsou obsaženy v Prospektu PLG, zpracovaném v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.

Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 9. května 2014, č.j. 2014/4828/570, sp. zn. Sp/2014/15/572, které nabylo právní moci dne 9. května 2014.

Prospekt je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách u České spořitelny, a.s., na adrese Evropská 17, 160 00 Praha 6. Prospekt je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.pivovary-lobkowicz-group.com.

Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP musí být schváleno BCPP.

Pivovary Lobkowicz Group:

PLG je čtvrtou největší českou pivovarnickou skupinou podle lokálních prodejů a pátou podle celkové produkce. Skládá se ze sedmi regionálních pivovarů (Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Rychtář, Klášter, Vysoký Chlumec a Černá Hora), které se nacházejí na území Čech a Moravy, a jsou centrálně řízeny. Zahájení jejich činnosti sahá až do středověku a nejstarší pivovar byl založen již v roce 1298. Pivovary Protivín a Vysoký Chlumec byly v minulosti vlastněny nejvýznamnějšími šlechtickými rody v zemi.

Skupina produkuje rozsáhlé portfolio různých druhů piva, které se od sebe liší širokým spektrem chutí. Kromě toho jsou vyráběny i nealkoholické nápoje a stolní vody. Skupina v současnosti nabízí 70 značek piva. Kromě tradičního piva, jako je světlý ležák, nabízí Skupina širokou škálu pivních specialit – od polotmavých piv a piv s vyšším obsahem alkoholu, až k tmavým ležákům a nealkoholickým pivům.

Nejvýznamnější obchodní události

 • Skupina byla založena v roce 2007 a podle celkové produkce piva patří mezi pět největších výrobců piva v České republice;
 • Odhadovaný podíl na trhu v České republice je přibližně 4–5 %. V oblasti gastronomie se podíl na trhu pohybuje okolo 6 %;
 • Sedm lokálních, plně zainvestovaných pivovarů, které byly modernizovány co do technologie i kapacity;
 • Unikátní portfolio 70 pivních značek;
 • Jednoduchá a efektivní organizační struktura; mateřská společnost přímo řídí jednotlivé dceřiné společnosti;
 • Vertikální integrace s klíčovým dodavatelem – z 50 % je vlastněna sladovnická společnost Moravamalt, s.r.o.;
 • V roce 2013 vyrobeno 854 tisíc hl piva a 32 tisíc hl nealkoholických nápojů;
 • V roce 2013 dosáhly celkové tržby 1,159 mil. Kč, z čehož 20 % tvořil export.
 • Tržby z prodeje piva rostly v prvním kvartále 2014 meziročně o 3 %, výstav pak o 4 %. V období ledna až dubna 2014 dosáhl výstav 273 tis. hl, což představuje meziroční růst o 9,5 %.

Obchodní strategie a konkurenční výhody

Obchodní strategie Skupiny je založena na:

 • expanzi distribuční sítě prostřednictvím akvizicí nových zákazníků (hospod a restaurací);
 • již předjednané akvizici dalšího pivovaru v roce 2014. Bude zvažována a případ od případu posuzována též akvizice dalších pivovarů;
 • zacílení na prémiová a speciální piva s vyšší marží. Adaptace na tržní trendy a uvádění nových typů piva a inovativních produktů při zachování úspor z rozsahu;
 • využití silného vnímání českého piva v zahraničí a větší zaměření na rozvoj exportu.

Skupina věří, že její konkurenční výhody jsou při srovnání s jinými vůdci trhu tyto:

 • PLG představuje unikátní kombinaci producenta velkého rozsahu produktů, který si udržel lokální charakter, a má loajální základnu zákazníků;
 • PLG provozuje nedávno modernizovaná výrobní zařízení s nízkými kapitálovými náklady (CAPEX);
 • unikátní portfolio značek;
 • vysoký podíl speciálních piv v produktovém mixu;
 • zkušený top management.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (Akcie). Veřejná nabídka Akcií se v České republice a Rakousku provádí výlučně na základě prospektu, který je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách u České spořitelny, a.s., na adrese Evropská 17, 160 00, Praha 6. Prospekt je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.pivovary-lobkowicz-group.com.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech amerických nebo pro, ve prospěch nebo na účet jakékoliv americké osoby (U.S. person) (jak je tento pojem definován v Regulaci S (Regulation S) podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), pokud není registrována podle Zákona o cenných papírech nebo na ni nedopadá výjimka z takové registrace. Akcie nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech a nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických. Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií v jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé tohoto oznámení se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.