Úterý 21. ledna. Svátek má Běla.

Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik

Celkové výnosy vzrostly o 5,0 % na 16,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 8,0 %, díky nárůstu objemu aktiv o 6,6 %. Čisté poplatky a provize klesly o 0,7 %, když nižší poplatky za transakce a úvěry nedokázaly plně nahradit vyšším příjmy za služby podnikům, správu aktiv a rostoucího počtu zákazníků, kteří volí účty se širším rozsahem předplacených služeb. Čistý výsledek z finančních operací poklesl o 4,9 %, což bylo ovlivněno relativně stabilním kurzem koruny i úrokových sazeb na počátku roku, který důsledku omezoval poptávku klientů po zajištění finančních rizik.

Provozní náklady bez jednorázových vlivů z loňského roku (jimiž byla tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby) stouply o 2,9 % na 7,7 miliardy Kč.  Personální náklady bez vlivu jednorázových položek vzrostly o 1,8 %, když rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 4,0 % na 8 144. Očištěné ostatní provozní náklady stouply o 4,0%, taženy zejména rozvojem informačních technologií.

Nízká míra selhání úvěrů a dobrá výkonnost vymáhání nesplácených úvěrů opět bance umožnily zaúčtovat čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,4 mld. Kč.

Čistý zisk náležející akcionářům KB dosáhl 7,2 mld. Kč, což je o 6,0 % více než čistý zisk náležející akcionářům bez jednorázových položek ve stejném období loňského roku.

Úvěry klientům se zvýšily o 3,2 % na 644,8 miliardy Kč[1]. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 3,6 %. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a korporacím byl větší o 3,1 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 4,0 % na 838,6 miliardy Kč.[2] Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,6 % na 176,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala vysokých 19,0 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,4 %.

„V první polovině roku a hlavně ve druhém čtvrtletí jsme představili řadu nových služeb, zejména v digitálním prostoru. Rovněž naši klienti stále rostoucí měrou využívají bankovní služby prostřednictvím digitálních kanálů. Investujeme značné prostředky na to, aby naše elektronické bankovnictví zůstalo pro klienty nejen atraktivní, ale i bezpečné. Přitom stále rozvíjíme nabídku pro zákazníky i prostřednictvím pobočkové sítě.,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Dále se nám podařilo udržet stabilní čistou úrokovou marži i přes trvající konkurenční tlak na úvěrová rozpětí a pokles dlouhodobých úrokových sazeb. Příjmy z poplatků a finančních operací se ve druhém čtvrtletí mírně zvýšily, čímž se dostaly do souladu s naším očekáváním pro celý rok. Provozní výdaje jasně odrážely naši probíhající strategickou transformaci, včetně organizační optimalizace a investic do digitalizace. Velmi dobrý výsledek nákladů na riziko byl nadále ovlivněn příznivými ekonomickými podmínkami.“ dodal Jan Juchelka.

K 30. červnu 2019 měla KB 48 834 akcionářů (meziročně o 629 více), z toho 43 451 byly fyzické osoby z České republiky (růst o 572 vůči situaci před rokem). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

SPOLEČENSKÁ OPDOVĚDNOST

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 KB opět rozvíjela řadu aktivit, které odrážejí její odpovědnost přední české banky. Navíc se řada zaměstnanců zúčastnila různých prospěšných akcí, k čemuž jich mnoho využilo svůj den na dobrovolnickou činnost, který KB od letošního roku každému zaměstnanci poskytuje. Nejvíce kolegů se zapojilo do kampaně Ukliďme Česko, jíž byla KB hlavním partnerem. Mnoho dalších pomohlo s opravami v charitativních organizacích a útulcích, dětských centrech nebo hospicích či věnovalo svůj čas na jiné dobročinné účely.

KB se opět věnovala sponzorství v oblasti kultury. Fanoušci festivalu Rock for People v Hradci Králové ocenili provedení předtím nedokončené části symfonie Antonína Dvořáka nazvané From the Future World, která byla dotvořena s pomocí umělé inteligence a již přednesla Pražská komorní filharmonie. Úspěšně pokračovala i spolupráce s Národní galerií a pražskou ZOO.

Nadace KB Jistota podpořila ve své otevřené výzvě šest sociálních projektů zaměřených na prevenci vztahových problémů a problémů s chováním u dětí ze znevýhodněného prostředí. Nadace KB Jistota také přispěla třem dlouhodobým projektům na zlepšení kvality života pacientů s nevyléčitelnými nemocemi, podporu pečovatelům a pozůstalým.

KB dále zvýšila na 207 počet poboček, kde mohou klienti se sluchovým postižením jednat s bankou pomocí online služby eScribe, tedy s rychlým přepisem jednání, které zaznamenávají nevidomí rychlopísaři z obecně prospěšné společnosti Transkript.

V červenci 2019 bylo potvrzeno členství Komerční banky v řadě indexů FTSE4Good. Indexy FTSE4Good zahrnují společnosti na celém světě, které při své činnosti uplatňují silná pravidla pro ochranu životního prostředí, řízení sociálních dopadů a správu společnosti v souladu s globálně uznávanými standardy.

 Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí[3]

Růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí roku 2019 byl stále pravděpodobně tažen domácí spotřebou a investicemi. Růst ekonomiky se pohyboval kolem úrovně 2,7 %, přičemž domácí ekonomika je omezována především utaženým trhem práce. Nezaměstnanost zůstává nejnižší v celé EU (2,2 % v květnu, podle metodiky Eurostatu po sezónním očištění)[4] a v prvním čtvrtletí mzdová inflace opět o něco zrychlila na 7,4 %. Nedostatek kapacit pak motivuje soukromý sektor k investicím zvyšujícím produktivitu. V druhé polovině roku 2018 začalo tempo růstu investic zrychlovat i díky veřejnému sektoru, ale na začátku letošního roku veřejné investice opět zvolnily.

Inflace spotřebitelských cen v červnu dosáhla 2,7 % a zůstává v horní části tolerančního pásma okolo dvouprocentního inflačního cíle České národní banky. Růst cenové hladiny byl způsoben především cenami potravin a regulovanými cenami. Tempo růstu jádrových cen pokračovalo na předchozích úrovních0. Kurz koruny se ve druhém čtvrtletí poněkud rozkolísal a v jeho závěru spíše zpevňoval. Druhé čtvrtletí tak koruna uzavřela na hodnotě 25,4 CZK/EUR, o 1,2 % silnější než na začátku roku.

Úrokové sazby na mezibankovním trhu v minulém čtvrtletí reflektovaly zvýšení dvoutýdenní repo sazby centrální banky na počátku května. Tříměsíční PRIBOR se ve zbytku čtvrtletí pohyboval na úrovni 2,23 %. Oproti tomu sazba desetiletého úrokového swapu pokračovala v poklesu až na 1,55 % na konci čtvrtletí. Podobně i výnosy českých státních dluhopisů klesly na konci čtvrtletí na 1,47 % oproti 1,92 % na jeho začátku.

Tempo růstu cen rezidenčních nemovitostí v prvním čtvrtletí 2019 zpomalilo, patrně v důsledku omezení poptávky novými obezřetnostními limity stanovenými ČNB od 1. října 2018, a zhoršení dostupnosti bydlení vlivem růstu cen. Realizované ceny u dříve vlastněných bytů v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 10,8 %, ale ceny za nové byty (pouze v Praze) byly o 14,4 % vyšší než před rokem.[5]

Úvěry poskytnuté bankami (bez repo operací) meziročně vzrostly o 5,4 %.[6] Růst úvěrů byl rychlejší v oblasti retailového bankovnictví, růst hypotečních úvěrů měřený celkovým objemem nesplacených hypotečních úvěrů zpomalil kvůli meziročnímu poklesu objemu nově poskytnutých hypoteční úvěrů. Růst spotřebitelských úvěrů si udržel své tempo, podporované stále vysokou mírou spotřebitelskou důvěrou a silnou dynamikou růstu mezd a také silným růstem mezd. Dynamika růstu úvěrů nefinančním podnikům zpomalila na 2,4%.

Objem vkladů v českých bankách se ke konci června meziročně zvýšil o 11,4 %.6 Vklady občanů a depozita nefinančních podniků rostly okolo 6%, ale trh zaznamenal příliv vkladů od institucí veřejného sektoru (včetně zahraničních).

 Zvyšování hodnoty nabídky pro klienty

KB ve druhém čtvrtletí zlepšovala hodnotu své nabídky pro klienty a posilovala své postavení na špičce v oblasti digitální transformace bankovnictví.

KB zaujímá přední pozici i v otevřeném bankovnictví, když internetové a mobilní bankovnictví KB poskytuje klientům přístup k jejich účtům v 8 dalších bankách, včetně jedné zahraniční (slovenské). Ve druhém čtvrtletí KB rovněž představila tři nové webové portály: (1) cincink.cz, jenž poskytuje online pomoc s prodejem, nákupem a pronájmem rezidenčních nemovitostí, včetně zprostředkování, právních služeb, oceňování a financování; (2) KB M&A Point s nabídkou poradenských služeb včetně on-line nástroje pro oceňování společností a (3) portál KB API, který poskytuje stabilní prostředí pro externí vývojáře aplikací s využitím programovacího rozhraní KB. První komerčně spuštěnou API bude poskytování ověřovacích služeb pro třetí strany.

KB se aktivně podílí na projektu v rámci České bankovní asociace, který umožní bezpečnou komunikaci jednotlivců s vládními a soukromými institucemi pomocí digitální identifikace bankovních klientů. Úplné spuštění služby se očekává v roce 2021.

S velkým úspěchem u zákazníků se setkala limitovaná edice platebních karet s motivy z populárního televizního seriálu Teorie velkého třesku, kterou Komerční banka vydala s licencí od společnosti Warner Brothers.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

KB byla mezi prvními českými bankami, které představily na trhu službu Apple Pay, a to s velkým úspěchem u zákazníků. Do konce června si klienti do svých digitálních peněženek Apple Wallet nahráli 73 000 platebních karet. Celkem už klienti Komerční banky používají 112 000 karet v platebních aplikacích od Apple, Google, Garmin a Fitbit. Banka rovněž zaznamenal rychlé rozšíření své nové aplikace pro ověření přístupu KB Klíč, kterou zavedla v prosinci 2018. Ke konci června už aplikaci používalo více než 260 000 klientů KB.

 Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 3,2 % na 644,8 miliardy Kč[7].

V rámci úvěrování občanů se meziročně celkový objem úvěrů na bydlení[I] zvýšil o 3,6 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 1,5 % na 225,1 miliardy Kč a portfolio Modré pyramidy se zvětšilo o významných 13,7 % na 53,5 miliard Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých Skupinou KB (Bankou a společnostmi skupiny ESSOX v České republice a na Slovensku) se zvýšil o 0.8 % na 38,7 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a ostatních úvěrů vzrostl meziročně o 3,1 % na 327,5 miliardy Kč. Úvěry malým podnikům stouply o 2,2 % na 36,1 miliardy Kč. Celkové úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku[8] a ostatní úvěry se meziročně zvýšily o 2,9 % na 263,0 miliard Kč. Úvěrové a leasingové financování od společnosti SGEF dosáhlo 28,4 miliardy Kč, meziročně více o 6,4 %.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 4,0 % a dosáhl tak 838,6 miliardy Kč[9].

Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 6,0 % na 281,5 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě vzrostla o mírných 0,5 % na úroveň 61,6 miliardy Kč. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 4,4 % na 486,0 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,2 % na 60,0 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně meziročně vzrostly o 0,8 % na 47,7 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 9,4 % na 69,1 miliardy Kč.

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů[10] a depozit (bez repo operací s klienty ale včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB) dosáhla 75,7 %.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

S účinností od 1. ledna 2019 Komerční banka aplikuje nový účetní standard IFRS 16 Pronájmy, který nahradil předchozí standard IAS 17. Banka jako nájemce v rámci operativního leasingu zvláště kancelářských budov a poboček musí tyto leasingové smlouvy vykázat v své bilanci. To ve svém důsledku znamená nárůst aktiv (aktiva z užívacího práva) a závazků (závazky z leasingu). Kromě toho se změnila povaha nákladů souvisejících s těmito pronájmy, neboť IFRS 16 nahradil lineární náklady na operativní leasing odpisy užívacích práv, a úrokovými náklady z leasingových závazků. KB uplatnila upravený retrospektivní přístup bez úpravy údajů za srovnávací období.

Výkaz zisku a ztráty

Čisté provozní výnosy Komerční banky se v prvním pololetí 2019 meziročně zlepšily o 5,0 % na 16 127 milionů Kč. K nárůstu přispěly vyšší čisté úrokové výnosy, zatímco čisté poplatky a provize zůstaly téměř stejné a čistý zisk z finančních operací se snížil.

 Čisté úrokové a podobné výnosy[11] se zvýšily o 8,0 % na 11 759 milionů Kč. Nárůst by důsledkem jak nárůstu objemu aktiv, tak také zvýšení korunových úrokových sazeb, které podpořilo výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Na druhou stranu však intenzivní konkurence na bankovním trhu snižovala úrokové marže na úvěrech. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,2 % podobně jako v předchozím roce.

Čistý výnos z poplatků a provizí[12] poklesl o mírných 0,7 % na 2 961 milionů Kč. KB zaznamenala vyšší výnosy ze speciálních finančních služeb, jako jsou vydávání platebních nástrojů v zahraničním obchodu, bankovních záruk a poradenství. Výnosy z vedení účtů se zvýšily s tím, jak se klienti postupně přiklánějí k účtům, které mají v ceně zahrnuty větší rozsah služeb a transakcí. Na druhou stranu příjmy z transakčních poplatků ze stejného důvodu poklesly, a to i přes rostoucí počet realizovaných transakcí, obzvláště platebními kartami. Výnosy z úvěrových služeb klesly pod vlivem menšího objemu nově poskytnutých úvěrů občanům.

Čistý zisk z finančních operací se snížil o 4,9 % na 1 338 milionů Kč. Poptávka klientů po zajištění finančního rizika byla v prvních měsících letošního roku limitovaná kvůli chybějícímu trendu jak pro kurz koruny, tak i u korunových úrokových sazeb. V druhém čtvrtletí pak změnu přinesla zvýšená volatilita kurzu koruny vůči euru a také změněné vnímání dalšího vývoje úrokových sazeb. Čistý příjem z cizoměnových transakcí je meziročně vyšší, což je odrazem mírného nárůstu objemu transakcí a vyšších rozpětí.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy poklesly o 4,2 % na 114 milionů Kč. Tato položka obsahuje především výnosy za zprostředkování a z pronájmu majetku.

Provozní náklady vzrostly o 1,6 % na 7 712 milionů Kč. Po očištění o loňské jednorázové položky tvorby restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby růst provozních nákladů by dosáhl 2,9 %.[13] Upravené personální náklady byly vyšší o 1,8 % a dosáhly 3 884 milionů Kč, což bylo důsledkem nárůstu mezd a odměn, když průměrný počet zaměstnanců poklesl o 4,0 % na 8 144.[14] Reportované osobní náklady včetně restrukturalizační rezervy byly nižší o 3,9 %. Všeobecné provozní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) byly nižší o 2,4 % ve výši 1 835 milionů Kč. Nicméně i tato položka byla loni ovlivněna tvorbou restrukturalizační rezervy14 a v letošním roce implementací nových účetních standardů IFRS 16, které nahradily náklady na nájemné výdaji za odpisy z užívacího práva.  Očištěno o tyto jednorázové změny by všeobecné provozní náklady vzrostly o 2,7 %, hlavně vlivem vyšších nákladů na IT podporu. Celoroční náklady na odvody do regulatorních fondů (fond pojištění vkladů a fond řešení krize) dosáhly výše 847 milionů Kč. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku se zvýšily o 34,3 % na 1 186 milionů Kč včetně vlivu zavedení IFRS 16. Očištěné odpisy, amortizace a znehodnocení majetku o tyto změny vzrostly o 9,2 % zejména vlivem zavedení nového a modernizovaného softwaru a IT vybavení.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika, ziskem z majetkových účastí a zdaněním (hrubý provozní výnos) se zvýšil o 8,4 % na 8 460 milionů Kč. Po odečtení jednorázových položek z loňského roku14, hrubý provozní výnos vzrostl o 7,0 %.

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika (náklady rizika) dosáhly negativních 354 milionů Kč (čisté rozpuštění opravných položek), což je o 11,7 % méně než v první polovině roku 2018. Tento mimořádný výsledek byl způsoben nadále růstovou fází hospodářského růstu, nízkými mírami selhání klientů a dobrému výsledku vymáhání. Náklady na riziko v relativním vyjádření měřené na průměrném objemu úvěrového portfolia během prvního pololetí dosáhly -11 bazických bodů.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech (tj. v Komerční pojišťovně) vzrostly na úroveň 142 milionů Kč. Byl zaúčtován zisk z vyřazení z konsolidace ve výši 55 mil. Kč, což byl výsledek vypořádání ceny za prodej podílu KB v Komerční pojišťovně dohodnutého v roce 2006. V první polovině roku 2018 tato položka obsahovala 82 milionů v souvislosti s finalizací kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps. Čistý zisk z ostatních aktiv ve výši 14 mil. Kč pocházel z prodeje budov v portfoliu aktiv držených k prodeji, a v loňském prvním pololetí činil 17 milionů Kč.

Daň z příjmů se zvýšila o 8,8 % na 1 648 milionů Kč.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první polovinu 2019 ve výši 7 378 milionů Kč byl vyšší o 6,9 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z této částky činil 166 milionů Kč zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně vyšší o 11,4 %).

Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 7 213 milionů Kč, což je o 6,8 % více než před rokem. Čistý zisk připadající akcionářům očištěný o jednorázové položky (tj. v roce 2018 o tvorbu restrukturalizační rezervy, rozpuštění rezervy na korporátní služby, dokončení prodeje společnosti Cataps a v roce 2019 vyrovnání za prodej podílu v Komerční pojišťovně) vzrostl o 6,0 % na 7 158 mil. Kč.

Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl 274 milionů Kč. Úplný výsledek za účetní období za první pololetí roku 2019 tak dosáhl 7 653 milionů Kč, z toho 164 milionů Kč připadalo vlastníkům nekontrolních podílů.

 Výkaz o finanční situaci (rozvaha)

Pokud není uvedeno jinak, následující text poskytuje srovnání položek rozvahy k 30. červnu 2019 s hodnotami rozvahy k 31. prosinci 2018 a zohledňuje nově zavedenou účetní metodiku podle IFRS 16.

 Aktiva

K 30. červnu 2019 vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 11,9 % na 1 186,0 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrální banky poklesly o 9,8 % na 22,4 miliardy Kč. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty (cenné papíry k obchodování a deriváty a finanční aktiva, jejichž peněžní toky neobsahují výlučně platby jistiny a úroku) se zvýšily o 25,0 % na 28,3 miliardy Kč. Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se snížila o 2,0 % a dosáhla 12,3 miliardy Kč.

Hodnota finančních aktiv v reálné hodnotě přes ostatní úplný výsledek se k 30. červnu 2019 zvýšila o 27,7 % na 32,3 miliardy Kč. Tato položka se skládá hlavně z dluhových cenných papírů veřejných institucí.

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě se zvýšila o 11,9 % na 1 063,9 miliardy Kč. Největší část této položky – (čisté) úvěry a pohledávky za klienty – vzrostly o 2,6 % na 641,5 miliardy Kč. Z celkové hrubé hodnoty klientských úvěrů bylo 97,7 % klasifikováno jako Stupeň 1 nebo Stupeň 2, zatímco 2,3 % úvěrů bylo klasifikováno jako Stupeň 3 (úvěry se selháním). Objem opravných položek vytvořených k pohledávkám vůči klientům dosáhl 10,8 miliardy Kč. Úvěry a pohledávky za bankami vzrostly o 36,3 % a dosáhly 349,2 miliard Kč. Většinu této částky tvoří reverzní repo operace s centrální bankou. Dluhové cenné papíry vzrostly o 4,7 % na 73,1 miliardy Kč ke konci prvního pololetí.

Přecenění rozdílů na portfoliu zajišťovacích položek dosáhlo -0,2 miliardy Kč. Daňové pohledávky a odložené daňové pohledávky dosahovaly 0,1 miliardy Kč. Ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období, které zahrnují pohledávky z obchodování s cennými papíry a zůstatky vypořádacích účtů, celkově vzrostly o 3,2 % a dosáhly 5,9 miliardy Kč. Aktiva držená k prodeji se snížila o 40,0 % na 0,1 miliardy Kč.

Majetkové účasti v přidružených společnostech se snížily o 4,8 % na 1,1 miliardu Kč.

Čistá účetní hodnota hmotného majetku vzrostla o 37,0 % na 10,5 miliardy Kč, práva užívání – nově zavedená položka podle IFRS 16 – k této částce přidaly 3,0 miliardy Kč. Nehmotný majetek se zvýšil o 6,2 % na 5,6 miliard Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Pasiva

Celkové závazky byly o 13,4 % vyšší ve srovnání se koncem roku 2018 a dosáhly 1 085,2 miliardy Kč.

Finanční závazky v naběhlé hodnotě se zvýšily o 13,1 % na 1 026,0 miliardy Kč, z toho podle IFRS 16 závazky z nájmů dosáhly 3,0 miliardy Kč. Největší část – závazky vůči klientům – vzrostly o 9,9 % a dosáhly tak 893,0 miliardy Kč. Tato částka zahrnovala 54,4 miliardy závazků z repo operací s klienty a 5,6 miliardy ostatních závazků ke klientům. Závazky vůči bankám se v roce 2019 zvýšily o 35,3 % na 124,8 miliardy Kč.

Objem emitovaných cenných papírů vzrostl o 104,0 % na 5,2 miliardy Kč.

Přecenění rozdílů na portfoliu zajišťovacích položek se z negativních -0,7 miliardy Kč na konci roku 2018 přetočilo do 0,1 miliardy Kč na konci první poloviny 2019. Daň z příjmů a odložený daňový závazek vzrostly o 10,4 % na 1,0 miliardu Kč. Ostatní závazky a výdaje a výnosy příštích období, které zahrnují závazky z obchodování s cennými papíry a zůstatky vypořádacích účtů, vzrostly o 44,9 % na 19,5 miliardy Kč.

Rezervy se snížily o 7,7 % na 1,7 miliard Kč. Účelem rezervy na ostatní uvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými uvěrovými přísliby. Rezervy ze smluvních závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, samopojištění a rezervy na plán odměn při odchodu do důchodu.

Podřízený dluh ve výši 2,6 miliardy Kč byl nižší o 1,1 % vzhledem k tomu, že tento dluh je denominován v eurech, a česká koruna za sledované období vůči euru posílila.

Vlastní kapitál

Celkový vlastní kapitál se ve srovnání se začátkem roku snížil o 2,5 % na 100,8 miliardy Kč, neboť byla vyplacena dividenda za celý rok 2018. Hodnota nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB dosáhla 3,0 miliard Kč. Ke dni 30. června 2019 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Regulatorní kapitál a kapitálové požadavky

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci června 2019 dosahoval 85,7 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 2,8 %. Kapitálová přiměřenost činila 19,0 %. Jádrový Tier 1 kapitál činil 83,1 miliard Kč (+2,9 % meziročně). Poměr jádrového Tier 1 kapitálu dosáhl 18,4 %, Tier 2 kapitál dosáhl 2,6 miliardy Kč neboli 0,6 % rizikově vážených aktiv.

Požadovaná minimální úroveň celkového kapitálu KB k 30. červnu 2019 činila přibližně 16,35 % v porovnání s konsolidovaným objemem rizikově vážených aktiv. Požadovaná minimální úroveň jádrového kapitálu Tier 1 činila 12,45 % a požadavek na kapitál Tier 1 byl 14,35 %. Uvedené hodnoty byly ovlivněny zvýšením požadované proticyklické rezervy na české expozice o 25 bazických bodů na 1,25 % s účinnosti od 1. ledna 2019 a zvýšením dodatečného požadavku v Pilíři II dle nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční společnosti o 10 bazických bodů na 1,6 %.

S účinností od 1. července 2019 se proticyklická rezerva zvýšila o dalších 25 bazických bodů na 1,5 %. Česká národní banka oznámila další navýšení proticyklické rezervy o 25 bazických bodů (na 1,5 %) s účinností od 1. července 2019, o dalších 25 bazických bodů (na 1,75 %) od 1. ledna 2020 a od 1. července 2020 o dalších 25 bazických bodů (na 2,00 %).

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu celého prvního čtvrtletí 2019 bezpečně plnila požadavky stanovené platnou regulací.

Očekávaný vývoj a hlavní rizika tohoto vývoje ve druhé polovině roku 2019

V svém základním makroekonomickém scénáři Komerční banka očekává, že česká ekonomika zvýší svůj výkon přibližně o 2,7 %. K tomuto růstu by měla pozitivně přispět domácí spotřeba a fixní investice i čistý vývoz.

Napjatý trh práce zůstane hlavním faktorem omezujícím rychlejší růst ekonomiky a zároveň bude táhnout domácí inflaci. Křehké globální ekonomické prostředí pravděpodobně neumožní České národní bance pokračovat v normalizaci měnové politiky, a to i přes silné domácí ekonomické fundamenty. Korunová výnosová křivka tak ve zbytku roku pravděpodobně zůstane klesající.

Tlak konkurence snížil ziskové marže bank na úrovně podobné jako v západní Evropě. Nejvýrazněji poklesly relativní ceny v oblasti retailových úvěrů a základních bankovních služeb, jako jsou platby. Efekt přefinancování v budoucnu splatných úvěrů bude snižovat průměrná rozpětí, i pokud se marže z nově uzavřených obchodů stabilizují. Banky čelí rostoucí konkurenci i ze strany technologických společností (fintech), které se často zaměřují na efektivní poskytování služeb ve specifických oblastech, jako jsou platby, konverze měn nebo spotřebitelské půjčky.

ČNB nadále zpřísňuje svou makroobezřetnostní politiku, neboť proticyklický kapitálový požadavek se zvýšil od 1. července 2019 o dalších 25 bazických bodů na 1,50 %. Další zvýšení o 25 bázických bodů je plánované od 1. ledna 2020 a pak ještě jednou opět o 25 bazických bodů od 1. července 2020.

V této souvislosti vedení KB očekává, že roční míra růstu úvěrového portfolia v roce 2019 dosáhne středního až nižšího jednociferného čísla. Tento růst bude v retailovém segmentu spíše pomalejší, neboť prodeje nových hypoték budou pod negativním vlivem opatření ČNB platných od října 2018 a horší dostupnost bydlení v důsledku růstu cen. Celkový objem poskytnutých hypoték by mohl v roce 2019 přesto mírně stoupnout, pokud se objem nově poskytnutých hypoték během roku zotaví z propadu zaznamenaného na začátku roku. Růst úvěrování od Modré pyramidy by mělo i ve zbytku roku vykazovat rychlé tempo růstu v blízkosti míry růstu dosažené v první polovině roku. Nezajištěné spotřebitelské úvěry by měly růst rychleji než hypoteční úvěry, díky příznivé situaci na trhu práce.

Podnikové úvěry budou na jednu stranu ovlivněny opatrnějším očekáváním podniků ohledně budoucího vývoje poptávky, ale zároveň také jejich potřebou investovat do zvyšování produktivity, a ve stavebnictví také předfinancováním investičních zakázek z veřejného sektoru. Celkový růst podnikatelských úvěrů se tak očekává kolem středních jednociferných čísel. Výsledek nicméně může být ovlivněn emisemi dluhopisů, které slouží k refinancování úvěrů některých velkých firem, jakož i intenzivní konkurencí. Vklady pravděpodobně porostou rychleji než úvěry a trend převodu části klientských peněžních zůstatků z běžných účtů do termínovaných a spořicích účtů bude pravděpodobně pokračovat. Vklady u Modré pyramidy příliš neporostou, protože budou nadále vypláceny starší vkladové smlouvy s relativně vysokými úrokovými sazbami. Objem spravovaných aktiv v penzijních a podílových fondech či životním pojištění by měl pokračovat v růstu.

Celkový čistý provozní zisk Skupiny KB za rok 2019 by se měl ve srovnání s rokem 2018 mírně zvýšit. Čistý úrokový výnos ve druhé polovině roku bude ovlivňovat negativní sklon výnosové křivky, a vliv rostoucího objemu úvěrů a vkladů bude kompenzován pokračujícím konkurenčním tlakem na úvěrovou marži a mírně rostoucí náklady na vklady. Výnosy z poplatků a provizí by měly být skončit na podobné úrovni jako loni, když růst aktivity klientů kompenzuje tlak na ceny. Nejpozději 15. prosince bude banka muset omezit výši poplatků za přeshraniční transakce v rámci Jednotného evropského platebního prostoru[15], což zasáhne příjmy z poplatků zejména v roce 2020. Čistý zisk z finančních operací se meziročně sníží, protože výsledky minulého roku byly podpořeny několika mimořádně velkými zajišťovacími strukturami pro klienty, které se nemusí opakovat.

Provozní výdaje se budou zvyšovat tempem podobným jako inflace. Banka se s odbory dohodla na 6,5 % růstu průměrné odměny za rok 2019, ale dopad do nákladů bude zmírněn pokračujícím poklesem počtu zaměstnanců, který je podporován zvyšováním produktivity operací banky. Neosobní náklady budou řízeny přísně, i když Skupina KB bude i nadále investovat značné částky do takových oblastí, jako je vývoj nových produktů, digitalizace a školení zaměstnanců.

KB očekává, že klienti si v průběhu druhé poloviny udrží svou celkovou vynikající splátkovou disciplínu a že výkonnost Skupiny bude i nadále silná. V takovém případě může tvorba opravných položek za celý rok dosáhnout dokonce záporných úrovní (čisté rozpuštění opravných položek). Situace čistého rozpuštění opravných položek vytvořených na úvěrové ztráty je výjimečná. Tempo budoucí normalizace tvorby opravných položek bude záviset především na vývoji makroekonomických podmínek v České republice a do jisté míry i na Slovensku a také případně na individuálních okolnostech klientů s většími expozicemi. Tvorba opravných položek v průběhu celého hospodářského cyklu podle odhadů osciluje mezi 30 a 40 bazickými body.

Mezi klíčová rizika výše uvedených očekávání patří: (1) vážné zhoršení makroekonomického prostředí, například v důsledku narušení mezinárodních dodavatelských řetězců způsobených neřízeným odchodem Spojeného království z Evropské unie nebo eskalací obchodních sporů mezi hlavními světovými ekonomikami; (2) výrazné zhoršení konkurenčního prostředí na českém bankovním trhu vedoucí k výraznému narušení ziskových marží na klíčových produktech, nebo (3) jednotlivé selhání velké úvěrové angažovanosti.

Vedení banky očekává, že operace KB budou v roce 2019 generovat dostatečný zisk, aby pokryly kapitálové potřeby Skupiny vyplývající z rostoucího objemu aktiv a také 65 % konsolidovaného čistého zisku připadajícího na akcionáře v dividendách.

Změny ve správě společnosti (ve druhém čtvrtletí 2019)

Na základě hodnocení nominační komise a po předložení návrhu představenstvem banky schválila valná hromada konaná 24. dubna nové členky dozorčí rady, paní Cécile Camilli a paní Petru Wendelovou s účinností od 25. dubna 2019. Paní Petra Wendelová byla též zvolena členkou výboru pro audit.

PŘÍLOHA: Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2019 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Poznámky k výsledkům bez jednorázových položek:

  1. 1. – 30. 6. 2019: Úprava prodejní ceny za Komerční pojišťovnu (55 mil. Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace).
  2. 1. – 30. 6. 2018: Upraveno o dokončení prodeje bývalého podílu KB ve společnosti Cataps v souvislosti s prodejem dalších 19 % v této společnosti (82 mil. Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace), restrukturalizační rezerva (-223 mil. Kč na personální náklady, -71 mil. Kč na všeobecné administrativní náklady a 51 mil. Kč na daně z příjmu) a rozpuštění rezervy na korporátní služby od SG (193 mil. Kč na všeobecné administrativní náklady a -37 mil. Kč na daně z příjmu).

 

Hlavní ukazatele 30. 6. 2018 30. 6. 2019 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 18,1 % 19,0 % p
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 17,5 % 18,4 % p
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč) 446,8 451,8 1,1 %
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 369,0 373,5 1,2 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)[II] 2,2 % 2,2 % =
Poměr čistých úvěrů a depozit[III] 75,9 % 75,7 % q
Poměr provozních nákladů a výnosů[IV] 49,3 % 47,7 % q
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)[V] 14,5 % 14,6 % p
Rentabilita průměrného Tier 1 kapitálu[VI] 17,4 % 17,6 % p
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)[VII] 1,3 % 1,3 % =
Zisk na akcii (Kč)[VIII] 72 76 6,8 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 481 8 144 -4,0 %
Počet poboček (KB v ČR) 378 344 -34
Počet bankomatů 761 786 25
Počet klientů (KB) 1 666 000 1 662 000 -0,2 %

 

 

 

 

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. 6. 2019 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 225,1 miliardy Kč 1,5 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 53,5 miliardy Kč 13,7 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX+PSA Finance) – celkový objem 38,7 miliardy Kč 0,8 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 36,1 miliardy Kč 2,2 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 179 000 -0,4 %
               – z toho občanům 142 000 +0,8 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 391 000 +0,5 %
Předepsané pojistné (KP) 4,9 miliardy Kč +68,9 %

 

Finanční kalendář

  1. listopadu 2019: zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2019
  2. února 2020: zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí 2019
  3. května 2020: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2020
  4. srpna 2020: zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2020
  5. listopadu 2020: zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2020

 

 

[1] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 2,6 % na 651,7 miliardy Kč.

[2] Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 7,3 % na 893,0 miliardy Kč.

[3] Zdroje dat pro tuto část: Český statistický úřad, Česká národní banka, Ekonomický a strategický výzkum KB, pokud není uvedeno jinak. Srovnání jsou meziroční.

[4] Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics. Data za květen 2019.

[5] Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/ceny-nemovitosti. Publikační kód 014007-18, vydáno 14. černa 2019.

[6] Zdroj dat o vývoji na bankovním trhu: statistika ARAD České národní banky, www.cnb.cz. Poslední data červen 2019.

[7] S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty a držených KB. Včetně reverzních repo operací se hrubé úvěry zvýšily o 2,6 % na 651,7 miliardy Kč.

[8] včetně financování od společnosti Factoring KB a financování prodejců aut od ESSOX Group.

[9] S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 7,3 % na 893,0  miliardy Kč.

[10] Hrubá výše úvěrů snížená o objem opravných položek.

[11] Komerční banka reklasifikovala k 1. lednu 2019 poplatky za rezervaci finančních prostředků (poplatek za rezervaci zdrojů), z čistého výnosu z poplatků a provizí do čistého úrokového výnosu. Srovnávací základna byla přepočtena a komentáře v této zprávě vycházejí ze srovnání s přepočtenou základnou. Příspěvek úrokových nákladů závazků z pronájmů nově účtovaných podle metodologie IFRS 16 představuje 0,2 % čtvrtletních čistých úrokových výnosů.

[12] Komerční banka reklasifikovala k 1. lednu 2019 poplatky za rezervaci finančních prostředků (poplatek za rezervaci zdrojů), z čistého výnosu z poplatků a provizí do čistého úrokového výnosu. Srovnávací základna byla přepočtena a komentáře v této zprávě vycházejí ze srovnání s přepočtenou základnou.

[13] Ve druhém čtvrtletí 2018 KB vytvořila restrukturalizační rezervu na očekávané náklady vyplývající z programu KB Change, které obsahovala očekávané náklady na odstupné ve výši 223 mil. Kč v kategorii Personální náklady a odhadované náklady 71 mil. Kč v kategorii Všeobecné provozní na náklady spojené s omezováním počtu poboček. Ve stejné době došlo k rozpuštění rezervy na korporátní služby od různých entit skupiny Société Générale ve výši 193 mil. Kč v kategorii Všeobecné provozní náklady.

[14] Přepočteno na počet zaměstnanců na plný úvazek.

[15] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za přepočet měn.

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

[I]    Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

[II]    Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Účty u centrálních bank“, „Pohledávky za bankami“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty, jejichž peněžní toky nejsou výhradně jistina na úrok (ne SPPI)““ z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku“ z toho pouze dluhopisy); „Dluhové cenné papíry“)

[III]   Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB mínus „reverzní repo operace s klienty“) děleno („Závazky vůči klientům“ mínus „repo operace s klienty“);

[IV]   Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

[V]   Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

[VI]   Rentabilita průměrného Tier 1 kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Tier 1 kapitál“ k datu;

[VII] Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

[VIII] Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet).

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované):

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

[1]    Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

[1]    Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Účty u centrálních bank“, „Pohledávky za bankami“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty, jejichž peněžní toky nejsou výhradně jistina na úrok (ne SPPI)““ z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku“ z toho pouze dluhopisy); „Dluhové cenné papíry“)

[1]    Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB mínus „reverzní repo operace s klienty“) děleno („Závazky vůči klientům“ mínus „repo operace s klienty“);

[1]    Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

[1]    Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

[1]    Rentabilita průměrného Tier 1 kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Tier 1 kapitál“ k datu;

[1]    Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

[1]     Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet).

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované):

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.