Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Kancelář ombudsmana ČAP zahájila činnost: nezávislá instituce pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění

Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost vyřídit záležitost mimosoudní efektivní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. Dne 1. února 2019 totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. jako jeden ze subjektů pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (alternative disputes resolutions, ADR), a to právě v oblasti neživotního pojištění. Mimosoudní řešení sporů vychází z myšlenky, že na základě aktivního přístupu a vůle stran lze spor urovnat časově i finančně méně náročnou cestou, dojít k oboustranně vyhovujícímu výsledku a předejít soudnímu řízení. Kancelář ombudsmana ČAP nabízí spotřebitelům právě takovou smírnou cestu v jejich sporu s pojišťovnou či zprostředkovatelem pojištění. Prvním ombudsmanem Kanceláře ombudsmana ČAP se stala doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

„Chceme spotřebitelům nabídnout možnost rychlého a bezplatného řešení sporů s pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli. Soudní spory jsou pro klienty nákladné, zdlouhavé a často nesrozumitelné. Proto jsme založili Kancelář ombudsmana ČAP, jako organizaci na ochranu spotřebitele. Jsme velmi rádi, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které zvažovalo celou řadu kritérií podle zákona, pověřilo Kancelář mimosoudním řešením sporů pro oblast neživotního pojištění,“ říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek a dodává: „Podobné instituce fungující podle směrnice na ochranu spotřebitele jsou úspěšné v řadě jiných členských států EU. Věřím, že vyřešit spornou záležitost smírnou cestou, zdarma a do 3 měsíců bude pro spotřebitele atraktivní možnost.“

První ombudsman Kanceláře ombudsmana ČAP

Prvním ombudsmanem je docentka Alena Macková, respektovaná expertka na soudní řízení a ADR, působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., je autorkou a spoluautorkou desítek odborných publikací vydaných v tuzemsku i v zahraničí a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Celou svou profesní dráhu zasvětila otázkám soudní ochrany práv a alternativnímu řešení sporů.

Ke své nové roli říká: „Jsem ráda, že se mohu podílet na rozšíření systému alternativního řešení sporů pro spotřebitele v České republice, které přinese lepší ochranu jejich práv. Počet soudních sporů je u nás patologicky vysoký a kvalitu a rychlost rozsudků přinese až jejich úbytek. Soudní řízení je vyhrocený souboj a vzájemné vztahy poznamená na dlouhou dobu. Alternativní řešení sporů má pro své přednosti velkou budoucnost, a to povrzují zkušenosti ze zemí s dlouhou demokratickou tradicí, jako je třeba Velká Británie nebo Rakousko. Soudní řízení musí být krajní, nikoliv první možností řešení sporů.“ Dále dodává: „Pověření rolí ombudsmana považuji i za ocenění mého úsilí o rozvoj systému ADR v České republice.“

„Velmi mne těší, že si Česká asociace pojišťoven vybrala doc. Alenu Mackovou z naší fakulty, jednu z předních expertek na mimosoudní řešení sporů. Spolupráce akademického prostředí a nezávislé instituce z oblasti pojišťovnictví je vítanou možností propojení právní teorie a praxe. Oblast mimosoudního řešení sporů má zajímavou budoucnost. Navázaná spolupráce naší fakulty a Kanceláře ombudsmana ČAP otevírá možnosti v oblasti stáží a získávání praktických zkušeností pro naše studenty,“ říká děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Právníky, kteří doplní tým ombudsmanky, jsou Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová a Mgr. Viktor Peterka. Jde o zkušené odborníky, kteří mají dlouholetou praxi z oblasti mimoudního řešení sporů.

Co je to mimosoudní řešení sporů a jaké má výhody?

Mimosoudní neboli alternativní způsoby řešení sporů (alternative disputes resolution, ADR) mají ve srovnání se soudním řízením především tyto přednosti:

  • dobrovolnost (spotřebitel může kdykoli svou účast ukončit),
  • neformálnost a větší flexibilitu (řešení je významně kratší než soudní řízení),
  • vliv stran na průběh řešení sporu,
  • bezplatnost (spotřebitel neplatí žádný poplatek a nehrozí mu povinnost hradit náklady řízení protistraně, pokud není úspěšný),
  • neveřejnost (je chráněno soukromí spotřebitele),
  • individuálnost,
  • odbornost (jednotlivým záležitostem se věnují odborníci, kteří mají potřebné zkušenosti).

Nezávislost instituce

Kancelář ombudsmana ČAP byla vytvořena Českou asociací pojišťoven jako specializovaná instituce určená pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z neživotního pojištění nezávislá na soukromoprávních a veřejnoprávních subjektech pojistného trhu. Vnitřní struktura Kanceláře ombudsmana a osoba ombudsmana zaručují nezávislost, nestrannost i vysokou odbornou úroveň přístupu k řešení sporů.

Jak instituce funguje?

Na omsbudsmana se může obrátit spotřebitel, který se svým nárokem neuspěl u pojišťovny; za návrh k ombudsmanovi se neplatí žádný poplatek a toto mimosoudní řešení trvá maximálně 90 dnů (déle jen výjimečně, je-li případ složitý). Probíhá-li mimosoudní řešení a spotřebitel v něm řádně pokračuje, neběží promlčecí lhůta. Spotřebitel má možnost kdykoli toto řešení ukončit a obrátit se na soud. Ombudsman se snaží docílit smírného vyřešení, tj. oboustranně přijatelné dohody, a soudnímu řízení tak předejít.

Za jakých okolností může spotřebitel podat návrh na řešení sporu?

Spotřebitel musí být fyzickou osobou (pojistník nebo zájemce o pojištění) a může uplatnit sporné právo z pojistné smlouvy anebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s neživotním pojištěním, je-li její smluvní stranou. Ombudsman ČAP neřeší spory z povinného pojištění motorových vozidel. Návrhy spotřebitelů související se životním pojištěním řeší finanční arbitr. Spotřebitel musí doložit, že sporné právo u pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění uplatnil včas, ale se svým nárokem neuspěl. Za návrh neplatí spotřebitel žádný poplatek.

Jak bude ombudsman postupovat při řešení sporu?

Ombudsman si vyžádá stanovisko druhé strany, pak případ posoudí a navrhne stranám podobu dohody (případně zpracování odborného posudku). To vše potrvá nejdéle 90 dnů (výjimečně u složitých případů až 180 dnů). Spotřebitel může svou účast na mimosoudním řešení sporu kdykoli jednostranně ukončit a případně se obrátit se žalobou na soud. Cílem mimosoudního řešení sporu u ombudsmana je však nalézt oboustranně přijatelné východisko a soudnímu řízení předejít.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.