Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 387,96 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2016 výše 1,178 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 387,96 miliard Kč. Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 2,67 miliardy Kč, tj. o 0,69 % (z 385,29 mld. Kč k 31.12.2015 na 387,96 mld. Kč k 31.3.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. 

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2016 výše 1,178 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 28,78 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,178 bn Kč k 31.3.2016). 

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2016)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali Investments CEE, a.s.

265 904

Česká spořitelna, a. s. (group)

212 225

ČSOB (group)

198 508

Komerční banka (group)

158 606

NN Investment Partners

103 059

AXA Investiční společnost, a. s.

61 984

Conseq Investment Management, a.s.

46 041

Raiffeisenbank a.s.

26 574

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

25 919

J&T (group)

18 145

AVANT investiční společnost, a.s.

16 421

AMISTA investiční společnost, a. s.

15 041

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

7 195

ING Bank N. V., organizační složka

3 828

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

3 360

AKRO investiční společnost, a.s.

2 749

REDSIDE investiční společnost, a.s.

2 653

RSJ a.s. 

2 490

BH Securities a.s. 

2 330

BNP Paribas Asset Management

2 198

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 382

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 274

OSTATNÍ

475

CELKEM

1 178 362

 

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2016 o 2,66 miliardy korun (tj. 0,69 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech klesla o –1,52 miliard korun (tj. o –0,83 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,17 miliard korun (tj. o 2,05 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, fondů fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u strukturovaných fondů a smíšených fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ  fondu

Celkem k 31.3.2016
(Kč)

Celkem k 31.12.2015
(Kč)

Změna od počátku roku 31.12.2015 – 31.3.2016

Fondy peněžního trhu

4 740 918 259

4 646 278 585

2,04%

94 639 674

Strukturované fondy1

27 873 569 044

28 303 176 627

–1,52%

–429 607 583

Akciové fondy

71 870 856 540

71 310 780 579

0,79%

560 075 960

Dluhopisové fondy

113 701 870 227

112 942 447 022

0,67%

759 423 205

Fondy smíšené

137 908 283 384

138 179 150 334

–0,20%

–270 866 950

Fondy fondů

17 960 427 733

17 273 930 919

3,97%

686 496 814

Fondy nemovitostní

13 901 553 379

12 644 042 534

9,95%

1 257 510 845

Celkem fondy (celý trh)

387 957 478 565

385 299 806 600

0,69%

2 657 671 965

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2016)

 

 

Celkem k 31.3.2016

 

Typ fondu

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

 

 

 

 

Fondy peněžního trhu

531 897 037 Kč

4 209 021 222 Kč

4 740 918 259 Kč

Strukturované fondy1

343 998 833 Kč

27 529 570 211 Kč

27 873 569 044 Kč

Akciové fondy

28 421 246 005 Kč

43 449 610 535 Kč

71 870 856 540 Kč

Dluhopisové fondy

66 632 550 635 Kč

47 069 319 592 Kč

113 701 870 227 Kč

Fondy smíšené

81 240 602 719 Kč

56 667 680 665 Kč

137 908 283 384 Kč

Fondy fondů

17 733 253 158 Kč

227 174 575 Kč

17 960 427 733 Kč

Fondy nemovitostní

12 800 238 188 Kč

1 101 315 191 Kč

13 901 553 379 Kč

CELKEM

207 703 786 575 Kč

180 253 691 989 Kč

387 957 478 565 Kč

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy. 

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 387,95 miliard Kč (k 31.3.2016), přičemž 80 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 20 % je drženo právnickými osobami.

akat1

Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2016 skupina České spořitelny (98,44 mld. Kč), skupina ČSOB (97,11 mld. Kč), skupina Komerční banky (55,00 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (28,10 mld. Kč) a Conseq (24,83 mld. Kč). 

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,178 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 67,49 mld. Kč. Za první čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 15,00 mld. Kč. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 31.3.2016 celkem výše 82,49 mld. Kč.

akat2

Pozn.3: Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 82.890 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2016 hodnoty 2,47 bn Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2016 o 92,53 miliard Kč (z 2,38 bn Kč k 31.12.2015  na 2,47 bn Kč k 31.3.2016).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.