CZK/€ 24.335 -0,04%

CZK/$ 23.477 +0,84%

CZK/£ 28.222 +0,39%

CZK/CHF 24.679 +0,07%

03. 11. 2017

0 komentářů

Erste Group vykázala za prvních 9 měsíců roku 2017 čistý zisk ve výši 987,6 mil. EUR, je na cestě k dosažení plánovaného ukazatele ROTE ve výši minimálně 10 % a výhled na rok 2018 je stabilní

 

„Erste Group dosáhla za prvních devět měsíců roku 2017 čistého zisku ve výši 987,6 mil. EUR. Dle předpokladů je tento výsledek nižší než částka 1 179,2 mil. EUR, kterou jsme vykázali za stejné období předchozího roku, což bylo pozitivně ovlivněno jednorázovým výnosem z prodeje akcií společnosti VISA Europe. Panuje u nás spokojenost s našimi nejnovějšími výsledky, jichž jsme dosáhli na pozadí solidního úvěrového růstu o 5,6 procenta, historicky nízkých rizikových nákladů ve výši sedmi bazických bodů a velmi zdravých aktiv, přičemž nesplácené úvěry zákazníkům dále klesly na 4,3 procenta, což je nejnižší úroveň od roku 2008. 

Růst vkladů pokračoval bez zaváhání, vykázal mimořádně silný růst o 7,5 procenta navzdory prostředí nízkých úrokových sazeb a jeho dopadu na spořitele, a vynesl úroveň celkových vkladů zákazníků na 148,4 mld. EUR. To je i nadále významným faktorem stojícím za vynikající likviditou skupiny Erste Group a její pozicí při financování. Naše kapitalizace zůstala silná s poměrem CET1 (Basel 3, zavedeno) ve výši 12,8 procent ke konci září 2017. Další znak toho, že děláme mnoho věcí správně: všechny tři hlavní ratingové agentury nám v průběhu letošního roku zlepšily rating, přičemž agentura S&P právě tento týden zvýšila náš dlouhodobý rating na „A“ s pozitivním výhledem.

 Výsledky, které dnes prezentujeme, jsou plně v souladu s našimi cíli na rok 2017 a dokládají, že jsme schopni dosáhnout stabilních výsledků i v prostředí trvale nízkých úrokových sazeb. Ale víme, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu samotná stabilita nebude stačit. Bankovnictví prošlo v posledních letech neuvěřitelným vývojem. Očekávání zákazníků se výrazně změnila a mobilní telefony jsou nyní pro mnoho zákazníků důležitější než pobočky. Stále komplexnější regulační rámec podstatně zvýšil nejen kapitálové požadavky a potřebu investic do informačních technologií, ale také administrativní zátěž. V reakci na toto nové prostředí se můžeme spolehnout na to, že naše silné postavení na trhu ve střední a východní Evropě – v regionu s nejdynamičtějším hospodářským růstem v Evropě – spolu s naší cílenou digitální strategií zajistí úspěch Erste Group v dlouhodobém horizontu. Investice do našich kapacit v oblasti správy dat a do spuštění a průběžného vývoje naší populární digitální platformy George při současném vývoji nových digitálních produktů se promítnou do úspor nákladů v nadcházejících letech a také nám umožní plně využít náš ziskový potenciál,“ řekl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

Nejvýznamnější body

VZZ: leden – září 2017 v porovnání s obdobím leden – září 2016; rozvaha: 30. září 2017 v porovnání s 31. prosincem 2016

Čisté úrokové výnosy klesly na 3 229,3 mil. EUR (-1,2 %, tj. 3 267,5 mil. EUR) navzdory růstu úvěrů, a to především v důsledku nižších úrokových výnosů z portfolia státních dluhopisů a nižšímu tzv. „unwinding efektu“ (tj. efekt složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty). Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly na 1 361,9 mil. EUR (+ 3,2 %, 1 319,8 mil. EUR). Výnosy z obchodování s cennými papíry a správy aktiv se výrazně zvýšily, zatímco výnosy z úvěrových aktivit poklesly. Čistý zisk z obchodních operací výrazně poklesl na 139,3 mil. EUR (-36,3 %, 218,7 mil. EUR). Zatímco provozní výnosy byly téměř stabilní ve výši 4 936,9 mil. EUR (-0,5 %, 4 959,7 mil. EUR), celkové administrativní náklady vzrostly v souladu s očekáváními na 3 013,6 ​​mil. EUR (+1,7 %, 2 963,0 mil. EUR). To lze připsat nárůstu ostatních administrativních nákladů, odpisů a amortizace (+1,7 %, resp. + 3,9 %), jakož i vyšším osobním nákladům ve výši 1 747,2 mil. EUR (+1,3 % oproti 1 724,7 mil. EUR). Tato řádková položka již zahrnuje téměř všechny plánované platby pojištění vkladů na rok 2017 ve výši 74,7 milionu eur (83,4 mil. EUR). V důsledku toho provozní zisk poklesl na 1 923,4 mil. EUR (-3,7 %, 1 996,6 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům nepatrně vzrostl na 61,0 % (59,7 %).

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv zůstala na nízké úrovni 71,5 mil. EUR neboli 7 bazických bodů průměrných hrubých úvěrů zákazníkům (63,2 mil. EUR nebo 6 bazických bodů). Podobně jako v předchozím roce měly pozitivní dopad i značné příjmy ze splacení již odepsaných úvěrů, a to zejména v Maďarsku. Poměr NPL (nesplácených úvěrů) se opět zlepšil na 4,3 % (4,9 %). Poměr krytí NPL zůstal stabilní na úrovni 69,5 % (69,1 %)

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše -296,6 mil. EUR (-3,7 %, -252,4 mil. EUR). Tato řádková položka zahrnuje roční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 65,6 mil. EUR (64,6 mil. EUR), daně z bankovních a finančních transakcí ve výši 82,1 mil. EUR (151,7 mil. EUR) a náklady ve výši 45 mil. EUR na pokrytí ztrát z úvěrů poskytnutých spotřebitelům v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně záporných úrokových referenčních sazeb v Rakousku.

Menšinový poplatek vzrostl na 272,6 mil. EUR (+11,0 %, 245,6 mil. EUR) v důsledku zvýšení příspěvků spořitelen k ziskům. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti poklesl na 987,6 mil. EUR (-16,2 %, 1 179,2 mil. EUR), což bylo způsobeno zejména příjmem z prodeje akcií ve společnosti VISA Europe ve výši 138,7 mil. EUR (před zdaněním) v předchozím roce.

Vlastní kapitál celkem bez nástrojů AT1 vzrostl na 17 mld. EUR (16,1 mld. EUR). Po regulačních srážkách a filtrování podle CRR se klíčový kapitálový ukazatel (CET1, Basel 3, zavedeno) zvýšil na 14,2 mld. EUR (13,6 mld. EUR). Celkové vlastní zdroje (Basel 3, zavedeno) vzrostly na 19,9 mld. EUR (18,8 mld. EUR). Zatímco průběžný půlroční zisk je zahrnut do výše uvedených údajů, zisky z třetího čtvrtletí zahrnuty nejsou. Kvůli čistým uvolněním rezerv ve třetím čtvrtletí nebyly odečteny žádné rizikové náklady. Celkové riziko (rizikově vážené aktiva včetně úvěrového, tržního a provozního rizika, Basel 3, zavedeno) se zvýšilo na 110,8 mld. EUR (101,8 mld. EUR). Poměr klíčového kapitálu (CET1, Basel 3 zavedeno) činil 12,8 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 zavedeno) 18,0 % (18,5 %).

Celková aktiva vzrostla na 221,7 mld. EUR (+6,5 %, 208,2 mld. EUR). Na straně aktiv vzrostla hotovost a hotovostní zůstatky na 22,1 mld. EUR (18,4 mld. EUR), úvěry a pohledávky za úvěrovými institucemi se zvýšily na 10,4 mld. EUR (3,5 mld. EUR). Úvěry a pohledávky za zákazníky vzrostly na 138,0 mld. EUR (+5,6 %, 130,7 mld. EUR). Na straně pasiv se vklady bank zvýšily na 19,2 mld. EUR (14,6 mld. EUR) a vklady zákazníků i nadále rostly – zejména v České republice a v Rakousku – na 148,4 mld. EUR (+ 7,5 %, 138,0 mld. EUR). Poměr půjček k vkladům činil 93,0 % (94,7 %).

Výhled na roky 2017 a 2018

Očekává se, že provozní prostředí přispěje k úvěrové expanzi. Očekává se, že růst reálného HDP bude v roce 2018 na hlavních trzích Erste Group v zemích střední a východní Evropy, včetně Rakouska, mezi 2 % a 4 %. Růst reálného HDP by měl primárně vycházet ze solidní tuzemské poptávky a růstu reálných mezd a klesající nezaměstnanost by měla podpořit ekonomickou aktivitu ve střední a východní Evropě. Očekává se, že napříč celou střední a východní Evropou zůstane stejná fiskální disciplína.

Obchodní výhled. Erste Group potvrzuje očekávanou návratnost hmotného kapitálu (ROTE) ve výši minimálně 10 % v roce 2017 a jejím cílem je dosáhnout v roce 2018 ROTE ve výši překračující 10 % (na základě průměrného hmotného kapitálu v roce 2018). Základními předpoklady pro rok 2018 jsou ploché až mírně rostoucí tržby (za předpokladu 5 % + čistého růstu úvěrů a zvýšení úrokových sazeb v ČR a RO), měnově upravené vlastní náklady (+1 %) kvůli nižším projektovým nákladům a zvýšeným rizikovým nákladům, ačkoli zůstávají na historicky nízkých úrovních).

Rizika pro vedení. Dopad delších měnových politik centrálních bank, než se očekávalo, včetně záporných úrokových sazeb; politická rizika včetně iniciativ na ochranu spotřebitelů, geopolitická rizika a globální ekonomická rizika.

Klíčové finanční údaje

Výkaz zisku a ztráty            
v mil. EUR Q3 16 Q2 17 Q3 17   1-9 16 1-9 17
Čisté úrokové výnosy 1 073,4 1 091,7 1 086,3 3 267,5 3 229,3
Čisté výnosy z poplatků a provizí 434,9 453,2 451,0 1 319,8 1 361,9
Čistý zisk z obchodních operací 98,7 54,3 36,5 218,7 139,3
Provozní výnosy 1 643,1 1 675,2 1 644,2 4 959,7 4 936,9
Provozní náklady -982,7 -985,2 -1 010,1 -2 963,0 -3 013,6
Provozní zisk 660,4 690,0 634,1 1 996,6 1 923,4
Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv -37,4 -38,6 32,9 -63,2 -71,5
Provozní zisk po zahrnutí rezerv 622,9 651,5 667,0 1 933,4 1 851,9
Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti 337,4 362,5 363,0   1 179,2 987,6
Čistá úroková marže (u průměrných úročených aktiv) 2,43 % 2,44 % 2,39 % 2,50 % 2,39 %
Poměr nákladů k výnosům 59,8 % 58,8 % 61,4 % 59,7 % 61,0 %
Poměr rezerv (u průměrných hrubých úvěrů zákazníkům) 0,11 % 0,11 % -0,09 % 0,06 % 0,07 %
Sazba daně 22,3 % 22,0 % 23,3 % 22,1 % 22,5 %
Rentabilita vlastního kapitálu 11,1 % 11,1 % 11,7 % 13,5 % 10,5 %
Rozvaha            
v mil. EUR září 2016 červen 2017 září 2017   prosinec 2016 září 2017
Pokladní hotovost a hotovost /zůstatky 14 743 25 842 22 104 18 353 22 104
Obchodní, finanční aktiva 49 064 44 886 43 539 47 586 43 539
Úvěry a pohledávky za úvěrovými institucemi 5 191 4 347 10 358 3 469 10 358
Úvěry a pohledávky za zákazníky 128 985 135 122 138 005 130 654 138 005
Nehmotná aktiva 1 443 1 458 1 474 1 390 1 474
Různá aktiva 7 386 6 501 6 234 6 775 6 234
Celková aktiva 206 811 218 156 221 715   208 227 221 715
Finanční závazky – držené k obchodování 6 272 3 960 3 551 4 762 3 551
Vklady bank 15 228 17 883 19 226 14 631 19 226
Vklady zákazníků 134 023 145 574 148 363 138 013 148 363
Vydané dluhové cenné papíry 27 300 26 602 25 661 27 192 25 661
Různé závazky 7 459 6 621 6 945 7 027 6 945
Vlastní kapitál celkem 16 529 17 515 17 969 16 602 17 969
Závazky a vlastní kapitál celkem 206 811 218 156 221 715   208 227 221 715
Poměr úvěrů k vkladům 96,2 % 92,8 % 93,0 % 94,7 % 93,0 %
Poměr nesplácených úvěrů 5,5 % 4,7 % 4,3 % 4,9 % 4,3 %
Pokrytí nesplácených úvěrů (kromě zástavy) 67,7 % 68,5 % 69,5 % 69,1 % 69,5 %
Texaský poměr 37,4 % 33,3 % 31,3 % 34,6 % 31,3 %
Poměr CET 1 (zavedeno) 13,2 % 13,2 % 12,8 % 13,4 % 12,8 %

 

Tisková zpráva společnosti Erste Group Bank AG

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Investiční lupa: Colgate je stabilní dividendová společnost

Produkty Colgate (NYSE:CL) používá pravděpodobně většina z nás. Tato společnost totiž vyrábí pasty, kartáčky a další produkty spojené s ústní hygienou. Navíc společnost Colgate sází na svou dlouholetou tradici, jelikož byla založena již roku 1806 a v roce 1873 představila svou první zubní pastu. Historie podniku je […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 11. 2022

Pád akcií technologických obrů s sebou stahuje také segment ESG investování

Akcie technologických obrů jsou letos obřím propadákem. Propadákem, který trvá. I příští rok se jeví jako pořádně perný. Klíčovým důvodem bude pokračování jestřábí měnové politiky americké centrální banky. Fed zkrátka své měnověpolitické šrouby jen tak povolit nemíní. Inflaci totiž stále ani zdaleka nezkrotil, jak by si představoval.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 11. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *