Čtvrtek 17. června. Svátek má Adolf.

Erste Group vykázala čistý zisk za 1. čtvrtletí 2016 ve výši 274,7 milionu EUR i přes zaúčtování bankovních daní a regulatorních příspěvků; výhled potvrzen

Banky 04.05.2016 | 08:51 0 Komentářů

„Erste Group zaznamenala silný start roku 2016: vykázali jsme čistý zisk ve výši 274,7 milionu EUR, který znamená návratnost hmotného kapitálu ve výši 11,3 % a návratnost kapitálu zhruba 10 %. Tento výsledek byl ovlivněn především mimořádně nízkými rizikovými náklady, zatímco bankovní daně a zaúčtované roční regulatorní příspěvky zatížily ostatní provozní výsledek a provozní náklady. (Tisková zpráva: Erste Group)

Velmi nás povzbudila skutečnost, že se znovu zlepšila kvalita aktiv na úroveň, jakou jsme naposledy reportovali na konci roku 2009. Nadále rostly klientské úvěry; ačkoli tento růst jen částečně zmírnil pokles čistého úrokového výnosu. Ten byl ovlivněn negativními sazbami. Zlepšovala se také naše kapitalizace, která převyšuje regulační požadavky. Čistý poměr kmenového kapitálu tier 1 – při plném zohlednění Basel 3 – činí 12,3 %.

Vzhledem k dobrým dosavadním výsledkům a příznivému makroekonomickému prostředí ve střední a východní Evropě, kdy očekáváme průměrný růst HDP ve výši 3 %, se držíme svých cílů na rok 2016,“ uvedl Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG, k výsledkům za první čtvrtletí roku 2016.

Hlavní ukazatele

Údaje za leden – březen 2016 jsou srovnávány s obdobím leden – březen 2015; údaje k 31. březnu 2016 jsou srovnávány s údaji k 31. prosinci 2015

Čistý úrokový výnos mírně poklesl na 1 092,2 milionu EUR (1 098,5 milionu EUR) v důsledku náročného prostředí přetrvávajících nízkých úrokových sazeb. Čistý výnos z poplatků a provizí poklesl na 443,1 milionu EUR (461,0 milionu EUR), a to zejména v důsledku nízkých příjmů z obchodů s cennými papíry a z platebních služeb. Vzhledem k tomu, že se neopakovaly jednorázové vlivy, čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou poklesl na 43,5 milionu EUR (72,4 milionu EUR). Provozní výnosy poklesly na 1 629,3 milionu EUR (-3,5 %; 1 689,1 milionu EUR). Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 1 008,8 milionu EUR (+6,4 %; 948,1 milionu EUR), a to hlavně v důsledku zaúčtování většiny předpokládaných příspěvků do systému pojištění vkladů za rok 2016 v celkové výši 71,7 milionu EUR (19,2 milionu EUR). Toto způsobilo pokles provozního zisku na 620,5 milionu EUR (-16,3 %; 741,0 milionu EUR). Poměr nákladů k výnosům činil 61,9 % (56,1 %).

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty poklesla na 56,4 milionu EUR nebo 17 basických bodů z průměrných hrubých klientských úvěrů (-69,2 %; 183,1 milionu EUR nebo 57 basických bodů), a to zejména díky značnému poklesu rizikových úvěrů a vyšším příjmům ze splácení již odepsaných úvěrů. Podíl rizikových úvěrů se dále zlepšil na 6,7 % (7,1 %). Podíl krytí rizikových úvěrů činil 66,5 % (64,5 %).

Ostatní provozní výsledek činil –139,5 milionu EUR (-153,5 milionu EUR). Tento výsledek zahrnuje předpokládané roční náklady na příspěvky do rezolučních fondů ve výši 64,7 milionu EUR (54,9 milionu EUR). Bankovní daně a daně z finančních transakcí činily 62,8 milionu EUR (91,8 milionu EUR) a byly tedy nižší než v uplynulém roce, za což může podstatné snížení bankovních daní v Maďarsku na 27,1 milionu EUR (56,5 milionu EUR). Bankovní daně byly i nadále vysoké v Rakousku, kde dosáhly částky 29,5 milionu EUR (29,5 milionu EUR), i na Slovensku, kde činily 6,2 milionu EUR (5,8 milionu EUR).

Vzhledem k nižší ziskovosti spořitelen poklesly vyplacené menšinové podíly na 47,8 milionu EUR (70,8 milionu EUR). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 274,7 milionu EUR (225,8 milionu EUR).

Vlastní kapitál celkem vzrostl na 15,2 miliard EUR (14,8 miliard EUR). Po regulatorních odečtech a úpravách v souladu s nařízením o obezřetnostních požadavcích (CRR)vzrostl kmenový kapitál tier 1 (CET1, Basel 3 částečně aplikovaný) na 12,2 miliard EUR (12,1 miliard EUR), celkové použitelné vlastní zdroje (Basel 3 částečně aplikovaný) činily 17,7 miliard EUR (17,6 miliard EUR). Ačkoliv propočet nezahrnoval mezitímní zisk, rizikové náklady za vykazované období byly odečteny. Celková rizika, tedy rizikově vážená aktiva, včetně kreditního, tržního a operačního rizika (Basel 3 částečně aplikovaný), vzrostla na 100,5 miliard EUR (98,3 miliard EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, Basel 3 částečně aplikovaný) dosáhl 12,1 % (12,3 %), celková kapitálová přiměřenost (Basel 3 částečně aplikovaný) na 17,6 % (17,9 %).

Objem bilanční sumy vzrostl na 206,4 miliard EUR (199,7 miliard EUR), a to zejména díky navýšení hotovosti a hotovostních zůstatků, zejména vkladů u centrálních bank, na 14,6 miliard EUR (12,4 miliard EUR) a úvěrů a jiných pohledávek za bankami na 6,7 miliard EUR (4,8 miliard EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty (čisté) nepatrně vzrostly na 126,7 miliard EUR (125,9 miliard EUR). Na straně pasiv vzrostly vklady bank, a to na 17,3 miliard EUR (14,2 miliard EUR) a vklady klientů mírně vzrostly na 128,6 miliard EUR (127,9 miliard EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 98,5 % (98,4 %).

VÝHLED

Očekává se, že tržní prostředí bude nahrávat úvěrové expanzi. Díky solidní domácí poptávce se růst reálného HDP v roce 2016 bude zřejmě na všech hlavních trzích střední a východní Evropy, včetně Rakouska, pohybovat mezi 1,5 % a 4,1 %.

Návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTE) se v roce 2016 očekává na úrovni 10 až 11 %, což nasvědčuje další výplatě dividend. K podpůrným faktorům patří pokračující růst úvěrů, další zlepšování kvality aktiv v prostředí charakterizovaném mírnými riziky a také pozitivní jednorázový dopad prodeje majetkového podílu ve společnosti VISA za přibližných 127 milionu EUR před zdaněním. Negativně naopak budou působit nízké úrokové sazby, které ovlivňují provozní výnosy Skupiny, zejména pak čistý úrokový výnos, a také nižší provozní zisk v Maďarsku (kvůli nižším objemům) a Rumunsku (v důsledku přecenění aktiv). Bankovní daně (zahrnující bankovní daně, daň z finančních transakcí a příspěvky do rezolučních fondů a fondů pojištění vkladů) budou mít v roce 2016 negativní dopad ve výši 360 milionu EUR (před zdaněním). 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.