Středa 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Čistý zisk Erste Group dosáhl v prvním čtvrtletí růstu na 377 milionů EUR na pozadí silné provozní výkonnosti

Banky 03.05.2019 | 07:48 0 Komentářů

„Letošní rok je pro nás v Erste Group zvlášť důležitý: rok 2019 se nese ve znamení dvěstěletého výročí našeho založení jako spořitelny, která si za cíl vytkla šíření prosperity v našem regionu. Náš záměr zůstává zřejmý, náš obchodní model je udržitelný a otisk svého působení zanecháváme v regionu, který je i nadále nejdynamičtějším regionem EU.

To vše nám pomohlo i k velmi solidnímu startu do letošního roku. Náš čistý zisk se za první tři měsíce přiblížil 377 milionům eur – což oproti stejnému období loňského roku představuje dvanáctiprocentní nárůst. Jsme potěšeni zejména tím, že tento stěžejní růst je i nadále tažen organicky, naší silnou provozní výkonností. Zákaznický segment dosahuje trvalého růstu a promítá se do vyššího čistého příjmu z úroků (+7,2 % meziročně), čistého příjmu z poplatků a provizí (+1,9 % meziročně) a mimořádně silného nárůstu našeho čistého obchodního výsledku – to vše pak bylo tahounem sedmiprocentního meziročního růstu, který se přetavil do provozního zisku ve výši 1,77 miliard eur.

Tato zdravá výkonnost je přirozeně odrazem trvalého solidního růstu ve všech ekonomikách střední a východní Evropy, povětšinou díky výrazné domácí poptávce na pozadí rostoucích reálných mezd a vysoké míry zaměstnanosti. Tyto příznivé makroekonomické základy vyústily rovněž ve vyšší poptávku po úvěrech ve všech geografických regionech a zejména ve firemním segmentu, který do našeho objemu splácených úvěrů přispěl meziročním růstem ve výši 7,2 %. Navzdory přetrvávajícím nízkým úrokovým sazbám došlo ke zvýšení našeho objemu vkladů (+7,0 % meziročně). To je vítaným znamením důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají – ale současně i dalším důkazem, že nedostatečně vyvinuté kapitálové trhy našeho regionu doposud nedokázaly odlákat střadatele od spořicích účtů. Riziko prostředí je i nadále mimořádně neškodné a umožňuje nám realizovat dodatečné rozpouštění opravných položek. Náš podíl nesplácených úvěrů klesl na konci čtvrtletí na 3,0 %, což se promítlo do poklesu objemu nesplácených úvěrů v průběhu roku ve výši 773 milionů eur.

Vyšší mzdové náklady a vyšší příspěvky do plánů pojištění vkladů, které se obvykle platí předem v prvním čtvrtletí za celý rok, vedly k nárůstu našich nákladů v prvním čtvrtletí. Tento vývoj byl však překonán meziročním růstem našeho provozního výsledku ve výši 11,2 %, který nám naopak pomohl zlepšit poměr nákladů a příjmů o 1,3 procentního bodu. Naši silnou pozici na trhu odráží i naše kapitalizace, při kmenovém kapitálu Tier 1 na hodnotě 13,2 %.

Stručně řečeno, byl to dobrý start do letošního roku. Díky současné situaci jsme tak na dobré cestě k dosažení cílů vytyčených pro rok 2019: rentabilitě hmotného kapitálu nad 11 % a vyšší dividendě na akcii,“ uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

V předběžné zprávě o činnosti jsou finanční výsledky za leden až březen 2019 porovnávány s výsledky za leden až březen 2018 a bilanční pozice k 31. březnu 2019 s bilančními pozicemi k 31. prosinci 2018.

Komentář

Došlo k nárůstu čistého příjmu z úroků – zejména v České republice, ale i na dalších hlavních trzích – na 1160,9 milionu EUR (1082,6 milionu EUR). Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil na 487,7 milionu EUR (478,6 milionu EUR) a byl převážně tažen platebními službami. Zatímco čistý obchodní výsledek vykázal významné zlepšení na 153,3 milionu EUR (11,3 milionu EUR), řádková položka zisk/ztráta z finančních nástrojů vyjádřená reálně prostřednictvím zisku nebo ztráty zaznamenala pokles -77,1 milionu EUR (30,3 milionu EUR), s tím, že na obě řádkové položky měly dopad vlivy ocenění v souvislosti s vlastními závazky z vydaných dluhopisů. Provozní zisk se zvýšil na 1771,7 milionu EUR (1655,1 milionu EUR). Nárůst obecných administrativních nákladů na 1115,6 milionu EUR (+4,8 %; 1065,0 milionu EUR) byl způsoben zvýšením ostatních administrativních výdajů na 358,3 milionu EUR (+4,0 %; 344,5 milionu EUR), i vyššími mzdovými náklady ve výši 621,9 milionu EUR (+2,9 %; 604,5 milionu EUR). Součástí ostatních administrativních výdajů byly odvody do systému pojištění vkladů, které se pro rok 2019 předpokládají ve výši 87,5 milionu EUR (74,2 milionu EUR). Nárůst amortizace a odpisů na 135,4 milionu EUR (115,9 milionu EUR) je způsoben prvním použitím nového standardu finančního výkaznictví u pronájmů (IFRS 16) k 1. lednu 2019 s tím, že odpovídající pozitivní efekt se projevil v ostatních administrativních výdajích. Celkově se provozní výsledek zlepšil na 656,0 milionu EUR (590,2 milionu EUR) a poměr nákladů a příjmů na 63,0 % (64,3 %).

Kvůli čistému rozpuštění opravných položek na pozadí trvale solidní kvality aktiv dosáhlo zhoršení výsledku z finančních nástrojů výše 35,8 milionu EUR, neboli po čistém rozpuštění rezerv na závazky a poskytnuté záruky, jeden bazický bod průměrných hrubých spotřebitelských úvěrů (54,4 milionu EUR neboli – 22 bazických bodů). To bylo především způsobeno příjmem dosaženým z vymožení již odepsaných úvěrů, i rozpuštěním rezerv na závazky a poskytnuté záruky v České republice a Rumunsku. Podíl nesplácených úvěrů z hrubých spotřebitelských úvěrů opět vykázal zlepšení na 3,0 % (3,2 %), a podíl krytí na nesplácené úvěry 74,2 % (73,0 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl 131,1 milionu EUR (-128,0 milionu EUR). Výdaje na roční odvody do fondu EU pro řešení problémů uvedené v této řádkové položce vzrostly – zejména v České republice – na 78,0 milionu EUR (68,2 milionu EUR). Bankovní a transakční daně zůstaly téměř beze změny na 38,8 milionech EUR (38,6 milionu EUR), včetně 12,5 milionu EUR (13,7 milionu EUR) v maďarských bankovních daních zaúčtovaných předem za celý finanční rok 2019. Ostatní daně klesly na 3,7 milionu EUR (9,5 milionu EUR).

Minoritní taxa zaznamenala nárůst kvůli lepším výsledkům spořitelen na 89,3 milionu EUR (70,1 milionu EUR). Čistý výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 377,0 milionu EUR (336,1 milionu EUR).

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 18,3 miliard EUR (17,9 miliard EUR). Po zákonných srážkách a odvodech v souladu s CRR dosáhl kmenový kapitál Tier 1 (CET1) výše 15,4 miliard EUR (15,5 miliard EUR), celkové vlastní zdroje výše 21,3 miliard EUR (20,9 miliard EUR). Výše uvedené údaje neobsahují předběžný zisk. Kvůli čistému rozpuštění opravných položek v prvním čtvrtletí nedošlo k odečtu nákladů na rizika. Celkové riziko (rizikově vážená aktiva včetně úvěrových, tržních a provozních rizik, CRR, a konečných) vzrostly na 117,2 miliard EUR (115,4 miliard EUR). Podíl kmenového kapitálu Tier 1 (CET 1) činil 13,2 % (13,5 %), celková kapitálová přiměřenost činila 18,2 % (18,1 %).

Celková aktiva vzrostla na 243,7 miliard EUR (236,8 miliard EUR). Na straně aktiv došlo k poklesu peněžní hotovosti a hotovostních zůstatků na 16,4 miliard EUR (17,5 miliard EUR), zatímco u úvěrů a půjček úvěrovým institucím došlo k nárůstu na 22,7 miliard EUR (19,1 miliard EUR). Spotřebitelské úvěry a půjčky vzrostly na 152,0 miliard EUR (149,3 miliard EUR). Na straně pasiv došlo k nárůstu vkladů z bank na 20,3 miliard EUR (17,7 miliard EUR) i opětovnému nárůstu vkladů zákazníků – zejména v České republice a v Rakousku – na 166,2 miliard EUR (162,6 miliard EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 91,4 % (91,8 %).

KLÍČOVÉ FINANČNÍ ÚDAJE

Výsledovka            
v mil. EUR Q1 18
očištěno
Q4 18 Q1 19   13 18
očištěno
13 19
Čistý příjem z úroků 1,082,6 1,210,0 1,160,9   1,082,6 1,160,9
Čistý příjem z poplatků a provizí 478,6 477,7 487,7   478,6 487,7
Čistý obchodní výsledek a zisk/ztráta z finančních nástrojů na FVPL 41,6 78,3 76,2   41,6 76,2
Provozní zisk 1,655,1 1,819,5 1,771,7   1,655,1 1,771,7
Provozní výdaje -1,065,0 -1,078,8 -1,115,6   -1,065,0 -1,115,6
Provozní výsledek 590,2 740,6 656,0   590,2 656,0
Zhoršení výsledku z finančních nástrojů 54,4 -42,9 35,8   54,4 35,8
Provozní výsledek po rezervách 644,5 697,7 691,8   644,5 691,8
Čistý výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti 336,1 565,2 377,0   336,1 377,0
             
Čistá úroková marže (z průměrně úročených aktiv) 2,27 % 2,33 % 2,18 %   2,27 % 2,18 %
Poměr nákladů a příjmů 64,3 % 59,3 % 63,0 %   64,3 % 63,0 %
Provisioning rate (z průměrných hrubých klientských úvěrů) -0,22 % 0,12 % 0,01 %   -0,22 % 0,01 %
Daňová sazba 22,0 % -3,6 % 17,0 %   22,0 % 17,0 %
Rentabilita vlastního kapitálu 10,5 % 16,0 % 11,1 %   10,5 % 11,1 %
             
Rozvaha            
v mil. EUR Březen 18
očištěno
Prosinec 18 Březen 19   Prosinec 18 Březen 19
Peněžní hotovost a peněžní zůstatky 25,246 17,549 16,382   17,549 16,382
Obchodní, finanční majetek 43,607 43,930 45,191   43,930 45,191
Úvěry a půjčky bankám 11,944 19,103 22,741   19,103 22,741
Úvěry a půjčky zákazníkům 142,059 149,321 151,957   149,321 151,957
Nehmotný majetek 1,511 1,507 1,489   1,507 1,489
Různá aktiva 5,651 5,382 5,946   5,382 5,946
Aktiva celkem 230,018 236,792 243,706   236,792 243,706
             
Finanční závazky k obchodování 2,940 2,508 2,277   2,508 2,277
Vklady z bank 20,988 17,658 20,295   17,658 20,295
Vklady od klientů 155,306 162,638 166,216   162,638 166,216
Vydané dluhopisy 26,451 29,738 28,670   29,738 28,670
Různé závazky 6,366 5,381 6,492   5,381 6,492
Vlastní kapitál celkem 17,968 18,869 19,754   18,869 19,754
Závazky a vlastní kapitál celkem 230,018 236,792 243,706   236,792 243,706
             
Poměr vkladů a úvěrů 91,5 % 91,8 % 91,4 %   91,8 % 91,4 %
Poměr nesplácených úvěrů (NPL) 3,7 % 3,2 % 3,0 %   3,2 % 3,0 %
Poměr krytí NPL (na základě AC úvěrů, zajištění) 73,0 % 73,4 % 74,5 %   73,4 % 74,5 %
Poměr Texas 28,1 % 24,5 % 23,2 %   24,5 % 23,2 %
Poměr CET 1 (phased-in) 12,6 % 13,5 % 13,2 %   13,5 % 13,2 %

Tisková zpráva Erste Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.