Pátek 30. října. Svátek má Tadeáš.

Česká spořitelna zvýšila za 1. pololetí 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2012 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,22 mld. Kč, meziročně vzrostl o 14,0 % z 7,21 mld. Kč. 

„Česká republika na rozdíl ode všech sousedních zemí zažívá hospodářský pokles. Je za ním slabá důvěra domácností i firem ve zlepšení ekonomické situace způsobená krizí eurozóny, konsolidačními opatřeními vlády v oblasti veřejných financí a narušenou důvěryhodností politické sféry. Zdraví a finanční síla bankovního sektoru v České republice je nyní o to cennější konkurenční výhodou naší ekonomiky. Za výbornými výsledky České spořitelny stojí zejména nárůst investičního, exportního a provozního financování naších firemních klientů, podpora významných infrastrukturních projektů obcí, měst a krajů a silné a rostoucí úvěrování rozvoje bydlení domácností. To vše je výsledkem poctivé a profesionální klientské práce našich zaměstnanců, jejíž úroveň byla právě potvrzena vyhodnocením České spořitelny jako ‚Nejlepší banky České republiky 2012‘ od respektovaného britského magazínu Euromoney,“ řekl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2012
Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2012, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2011, pokud není uvedeno jinak:

• Čistý zisk vzrostl o 14,0 % na 8,22 mld. Kč z 7,21 mld. Kč
• Zisk před zdaněním se zvýšil o 16,0 % na 10,36 mld. Kč z 8,93 mld. Kč.
• Provozní zisk poklesl o 3,2 % na 13,09 mld. Kč, v 1. pololetí 2011 činil 13,53 mld. Kč.
• Čistý úrokový výnos vzrostl o 0,7 % na 15,58 mld. Kč z 15,47 mld. Kč.
• Všeobecné správní (provozní) náklady se meziročně zvýšily o 1,0 % na 9,42 mld. Kč z 9,33 mld. Kč.
• Bilanční suma se meziročně zvýšila o 0,8 % na 914,99 mld. Kč z 907,34 mld. Kč.
• Klientské úvěry se zvýšily o 4,1 % na 483,31 mld. Kč, v 1. pololetí 2011 činily 464,32 mld. Kč.
• Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 0,5 % na 260,72 mld. Kč z 259,33 mld. Kč.
• Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 0,2 % na 693,16 mld. Kč z 691,58 mld. Kč.
• Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům vzrostla na 3,96 % z 3,83 %.
• Návratnost kapitálu (ROE) zůstala stabilní na úrovni 19,7 %.
• Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,8 % z 1,6 %.
• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zvýšil na 41,9 % z 40,8 %.
• Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 69,7 % z 67,1 %.
• Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 16,0 % z 15,2 % na konci 1. pololetí 2011.

HLAVNÍ UKAZATELE
Na hospodářské výsledky za 1. pololetí 2012 měl vliv zejména meziroční pokles tvorby opravných položek na úvěrová rizika, nárůst čistého úrokového výnosu a nárůst výnosů z finančních aktiv.

Provozní zisk se meziročně snížil o 3,2 % na 13,09 mld. Kč. Proti mírnému růstu čistého úrokového výnosu šlo snížení zisku z obchodních operací a čistých výnosů z poplatků a provizí. Ukazatel poměru provozních nákladů
k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se tak zvýšil z 40,8 % na 41,9 %.

Čistý úrokový výnos se zvýšil o 0,7 % na 15,58 mld. Kč. Rostly úrokové výnosy z dluhopisů díky růstu jejich objemu v bilanci banky. Zároveň banka snížila úrokové náklady na vlastní emitované dluhopisy a podřízený dluh. Kvůli dalšímu poklesu úrokových sazeb na trhu se ale snížil čistý úrokový výnos z mezibankovních a klientských obchodů. Růst čistého úrokového výnosu se projevil na čisté úrokové marži vztažené k úročeným aktivům, která se zvýšila z 3,83 % na 3,96 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 1,9 % na 5,95 mld. Kč, a to zejména kvůli snížení příjmů
z brokerských a investičních činností. To je dáno poklesem zájmu o investování do cenných papírů. Poklesly i příjmy z platebních transakcí (vyjma kartových operací), protože klienti,čím dál častěji využívají internetové bankovnictví
a zvýhodněné programy na Osobních účtech. Počet transakcí prostřednictvím přímého bankovnictví SERVIS 24
a BUSINESS 24 se v 1. pololetí 2012 meziročně zvýšil o 5,0 %. Vzrostly příjmy z transakcí platebními kartami díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně výrazně zvýšil
o 22,9 %.

Čistý zisk z obchodních operací klesl o 24,9 % na 0,99 mld. Kč, výrazně se snížily výnosy z devizových obchodů
a z derivátových operací, na druhé straně se zvýšily výnosy z operací s cennými papíry.
 
Všeobecné provozní náklady se meziročně zvýšily o 1,0 % na 9,42 mld. Kč. Rostly personální náklady a klesly ostatních administrativních náklady.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám kleslo o 38,3 % na –2,25 mld. Kč díky nižší potřebě tvorby opravných položek. Ta je odrazem průběžnému zlepšování kvality jak korporátního, tak i retailového úvěrového portfolia.

Saldo ostatních provozních výsledků činí –1,06 mld. Kč, což je růst o 8,5 %. Zlepšení souvisí zejména s vyšším rozdělením zisku Penzijního fondu klientům za rok 2011. Na ostatním provozním výsledku se dále podílí mimo jiné i odvody do Fondu pojištění vkladů, které činí ke konci 1. pololetí 0,46 mld. Kč.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) meziročně vzrostl na 0,58 mld. Kč. Zásluhu na dosaženém výsledku mají zejména zisky z prodeje dluhopisů.

Bilanční suma dosáhla 914,99 mld. Kč, což je nárůst o 0,8 % z 907,34 mld. Kč. Meziročně se zvýšil objem realizovatelných finančních aktiv, finančních aktiv držených do splatnosti a klientských úvěrů, snížil se objem mezibankovních pohledávek zejména repoobchodů. Na pasivní straně bilance se zvýšil objem vlastního kapitálu
a snížily se mezibankovní závazky, vlastní emitované cenné papíry a podřízený dluh.
 
Vlastní kapitál dosáhl úrovně 84,12 mld. Kč a vzrostl tak o 14,5 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil především díky nárůstu nerozděleného zisku za rok 2011. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost měřená podle pravidel Basel II se meziročně zvýšila na 16,0 %. Kapitálová přiměřenost tak stále dosahuje vysoké, komfortní úrovně, požadavek ČNB je 8,0 % až do roku 2015.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI
Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 4,1 % na 483,31 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování podnikatelských subjektů. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 0,5 % na 260,72 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů vzhledem k nízké poptávce obyvatel klesl o 7,4 % na 69,36 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám výrazně vzrostl o 9,4 % na 133,09 mld. Kč, zejména díky nízkým úrokovým sazbám, nízkým cenám nemovitostí a aktivnímu přístupu České spořitelny. Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů fyzickým osobám se meziročně zvýšil dokonce o 32 % na 18,08 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření klesly o 7,8 % na 39,98 mld. Kč. Úvěry korporacím a velkým městům vzrostly o 13,7 % na 182,97 mld. Kč.

Klientské vklady meziročně mírně vzrostly o 0,2 % na 693,16 mld. Kč. Vklady občanů vzrostly o 1,8 % na 532,64 mld. Kč. Rostou vklady na účtech stále populárního Šikovného spoření, na Osobních účtech, na prémiových vkladech a na penzijním připojištění. Také se zvýšily vklady právnických osob. Výrazně však poklesly vklady veřejného sektoru.

K 30. červnu 2012 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,44 milionu, což je meziroční nárůst o 5,9 %, počet provedených transakcí vzrostl o 5,0 % na více než 54 milionů. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,13 miliónu kusů (pokles o 1,8 %), z toho kreditní karty tvoří 0,37 miliónu kusů. Objem úvěrů poskytnutých fyzickým osobám prostřednictvím kreditních karet k 30. červnu 2012 činil 5,06 mld. Kč, což je pokles o 4,9 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 22,9 % na 57,61 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 4,4 % na 1 435 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 2. ČTVRTLETÍ 2012

• V dubnu Česká spořitelna schválila financování 100. bioplynové stanice v ČR s plánovaným výkonem 800kWe. Celkově poskytla Česká spořitelna na všechny bioplynové stanice už přes 6 mld. Kč a s více než 30% podílem financovaných stanic je lídrem na českém trhu. Česká spořitelna financuje bioplynové stanice už od roku 2007 a díky bohatým zkušenostem získaným z provozu již financovaných stanic nabízí svým klientům také vysoce specializované poradenství.

• Pobočková síť České spořitelny se rozrostla o další novinku – pojízdnou pobočku. Klienti ji mohou prozatím využívat v Bavorově a Bernarticích, kde ji banka začala v dubnu letošního roku testovat. Česká spořitelna tak navazuje na loňské uvedení vůbec první mobilní pobočky v České republice, která slouží klientům převážně v době rekonstrukce stávajících kamenných poboček a je samostatně nepojízdná.

• Od 1. května 2012 je k dispozici webový portál ke kartám sociálních systémů – tzv. sKartám, který spustila Česká spořitelna společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

• Česká spořitelna změnila od 2. května 2012 název služby ČS Premier pro vysoce bonitní klienty na Erste Premier. Se změnou názvu služby je spojený i její další rozvoj. Erste Premier je značka, která na základě obsáhlého dotazování mezi bonitními klienty plně vyhovuje této specifické skupině klientů, která se s původní značkou příliš neztotožňovala. Česká spořitelna loni nastartovala ambiciózní transformaci drobného bankovnictví, díky níž nabídne čtyři různé způsoby obsluhy a přístupy ke klientům. Změna názvu služby pro vysoce bonitní klienty Erste Premier je prvním letošním krokem v oblasti rozlišení obsluhy podle toho, co které skupině klientů nejvíce vyhovuje.

• Česká spořitelna nabízí nový spořící produkt Účelové spoření. Prostřednictvím pravidelného ukládání finančních částek a díky úrokovému zvýhodnění ve výši 1,3 % si klienti mohou naspořit potřebnou částku na nákup zvoleného zboží. Zájemci získají zdarma založení a vedení účtu, výběr hotovosti z účtu, vyhotovení
a zaslání ročního výpisu. Prostředky lze kdykoliv během spoření bez poplatku vybrat. Klienti Účelového spoření ČS navíc mají možnost využít slev na vybrané zboží a služby u obchodních partnerů.

• Od května si lze prostřednictvím internetových stránek České spořitelny sjednat schůzku s bankovním poradcem na konkrétní datum a hodinu v 228 pobočkách České spořitelny. Česká spořitelna je první bankou v České republice, která tuto službu nabízí nejen pro své klienty, tento systém mohou využívat všichni zájemci o schůzku a nemusí přitom být klienty České spořitelny. Banka tímto krokem rozšiřuje způsoby, jakým se zájemci o schůzku v pobočce mohou objednat a zároveň vychází vstříc lidem, kteří chtějí řešit záležitosti
s bankovním poradcem ihned po příchodu do pobočky.

• Česká spořitelna zvítězila ve výběrovém řízení na poskytovatele služeb depozitáře ING Penzijního fondu. Celkový majetek ING Penzijního fondu přesahuje 26 mld. Kč a spravuje účty více než 400 tisícům klientů. Česká spořitelna je depozitářem pro 67 fondů, jejichž aktiva představují hodnotu přes 103 mld. Kč, nyní tak bude pečovat o dalších 26 mld. Kč v ING Penzijním fondu.

• Česká spořitelna je první bankou v České republice, která svým klientům nabízí, vedle klasického doručení poštou, zasílání PIN k platebním kartám pohodlně a moderně prostřednictvím SMS zprávy. Způsob doručení PIN k nové platební kartě prostřednictvím SMS zprávy je bezpečný a především rychlý.

• Prostřednictvím nově založené nadace chce Česká spořitelna vrátit zpět do české společnosti nevyzvednuté finanční prostředky z anonymních vkladních knížek. Nadace bude podporovat vědu, výzkum a vzdělání v oborech, které přinášejí praktický prospěch a zvyšují konkurenceschopnost společnosti. Na konci května letošního roku bylo stále uloženo na 2,53 mil. anonymních vkladních knížkách 2,39 mld. Kč. Z původního objemu 121 mld. Kč uloženého na 6,6 mil. anonymních vkladních knížkách si tak klienti vybrali již více než 98 %. Klienti si mohou své peníze z promlčených anonymních vkladních knížek vyzvednout ještě do konce letošního roku, poté by měly vklady podle zákona připadnout bance.

• Česká spořitelna získala ocenění Best Bank in the Czech Republic 2012 v soutěži Euromoney Awards for Excellence, kterou každoročně vyhlašuje odborný magazín Euromoney. Stala se tak nejlepší bankou v České republice. O výsledcích soutěže Euromoney Awards for Excellence rozhoduje odborná porota složená
z novinářů a odborníků magazínu Euromoney z několika zemí světa. Hodnocení vychází z kvantitativního
a kvalitativního výzkumu a poskytuje celkový přehled o službách a produktové nabídce finančních institucí. Získání ceny Euromoney Best Bank in the Czech Republic opět potvrdilo, že vstřícný přístup České spořitelny ke klientům a důraz na kvalitu poskytovaných služeb je správný a cení si jej jak klienti, tak i odborná veřejnost.

 

 

 

 

 

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2012

Do roku 2012 vstoupila Česká spořitelna jako nejlepší banka uplynulého desetiletí s novou strategií, která by jí měla zajistit stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

V souladu s hlavními strategickými cíli by se Česká spořitelna měla do konce roku 2014 stát vedoucí bankou v šesti hlavních segmentech (drobní klienti, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový sektor, malé a střední firmy, velké národní firmy) a jednou z klíčových bank v dalších dvou segmentech (podnikatelé a malé firmy a velké nadnárodní firmy).

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.