Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Česká spořitelna: Konsolidovaný čistý zisk za 1. čtvrtletí 2015 dosáhl 3,7 mld. Kč. Provozní zisk meziročně vzrostl o 2,0 % na 5,9 mld. Kč.

Finanční skupina České spořitelny vykázala za 1. čtvrtletí 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,7 mld. Kč. V meziročním porovnání činí pokles 8,4 % ze 4,0 mld. Kč. Provozní zisk však vzrostl o 2,0 % na úroveň 5,9 mld. Kč, podpořen jednorázovým vlivem v čistém zisku z obchodních operací, za 1. čtvrtletí 2014 činil 5,8 mld. Kč. Výsledky banky podpořil meziroční růst portfolia klientských úvěrů skupiny o 2,7 % na 524,1 mld. Kč, a to především zásluhou dalšího růstu hypotečních úvěrů a úvěrů korporátním klientům.

“Obchodní ukazatele vnímám jako úspěch dosažený i přes pokračující trend nulových úrokových sazeb, dezinflace až deflace, ostré konkurence a rostoucích požadavků evropské regulace. Stejně těžkým podmínkám budeme čelit do konce roku.” uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny. 

I za ztížených tržních podmínek investuje banka do nových technologií a inovací. Pro majitele chytrých telefonů spustila mobilní aplikaci MŮJ STAV, která zobrazuje zůstatky všech spořitelních produktů klienta rychle, jednoduše a bezpečně. Prodej Hypotéky České spořitelny přes sociální síť Facebook bodoval u klientů i u odborné veřejnosti. Koncept tzv. facebookové hypotéky se stal případovou studií na globálních stránkách Facebooku a získal první místo v soutěži Internet Effectiveness Awards 2014 v kategorii Bankovnictví, pojišťovnictví a finance. Česká spořitelna uvedla také jedinečný marketingový koncept, animovanou rodinu Palečkových, která žije radostmi a starostmi typické české rodiny. 

“Nikdy ale nezapomínáme na to, proč jsme tu již 190 let a na to, čím jsme vždy žili – společensky odpovědnými aktivitami banky jako celku, jejích poboček v regionech a obcích a našich zaměstnanců. Prostřednictvím naší nadace jsme ocenili zcela novou Cenou Floccus organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti. Kromě symbolického uznání a poděkování v podobě sošky od předních českých sklářů si výherci odnesli i finanční podporu své záslužné práce pro druhé,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2015, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).Srovnání s výsledky k 31. březnu 2014, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk se snížil o 8,4 % na 3,7 mld. Kč ze 4,0 mld. Kč
 • Provozní zisk se zvýšil o 2,0 % na 5,9 mld. Kč z 5,8 mld. Kč
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 4,2 % na 6,4 mld. Kč z 6,7 mld. Kč
 • Provozní náklady se v meziročním srovnání snížily o 2,2 % na 4,4 mld. Kč ze 4,5 mld. Kč
 • Bilanční suma se meziročně zvýšila o 1,2 % na 924,9 mld. Kč z 913,9 mld. Kč
 • Klientské úvěry (brutto) se zvýšily meziročně o 2,7 % na 524,1 mld. Kč z 510,2 mld. Kč
 • Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 1,1 % na 686,3 mld. Kč z 678,5 mld. Kč
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,32 % z 3,56 %
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 13,3 % z 15,5 %
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/income ratio) se meziročně zlepšil na 42,8 % ze 43,8 %
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 73,7 % ze
  72,4 %
 • Kapitálová přiměřenost Core Tier I za skupinu dosáhla k 31. březnu 2015 silné úrovně 19,5 %

HLAVNÍ UKAZATELE

Finanční skupina České spořitelny dokázala díky rostoucím provozním výnosům (podpořeným jednorázovým vlivem v čistém zisku z obchodních operací) a pokračujícímu důslednému řízení nákladů zvýšit provozní zisk v meziročním porovnání o 2,0 % na 5,9 mld. Kč. Rostoucí provozní zisk vylepšil ukazatel poměru nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 42,8 % ze 43,8 %. Pokles čistého zisku je způsoben zejména ostatním provozním výsledkem, na jehož výrazném zhoršení se především podílí zaúčtování rezervy na odhadovaný roční povinný příspěvek do Rezolučního fondu za rok 2015 ve výši 444 mil. Kč (součást EU směrnice BRRD, která vešla v platnost v roce 2015).

Zlepšující se ekonomická situace domácností i firem v České republice se odráží na zvýšeném úvěrování. Avšak rekordně nízké úrokové sazby způsobují další pokles úrokových marží. To se projevilo ve snížení čistého úrokového výnosu o 4,2 % na 6,4 mld. Kč. Čistá úroková marže se snížila na 3,32 % z 3,56 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí se v meziročním srovnání snížil o 9,5 % na 2,5 mld. Kč. Pokles čistých výnosů z platebních transakcí a z úvěrových obchodů je způsoben klesajícími příjmy z finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. V souvislosti s přesunem zájmu klientů od depozit k investičním produktům, zejména oblíbeným podílovým fondům Investiční společnosti ČS, se daří zvyšovat příjmy z operací s cennými papíry. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále ovlivněn rozdílnou sezónností a negativním dopadem zaváděné EU regulace v oblasti poplatků za platby kartou.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním srovnání zdvojnásobil na 1,2 mld. Kč. Výrazně se zlepšily zejména zisky z derivátových obchodů (včetně jednorázového zisku plynoucího ze změny oceňování derivátů), a také z obchodních operací s cennými papíry.

Zásluhou efektivního řízení nákladů se v meziročním porovnání celkové provozní náklady snížily o 2,2 % na 4,4 mld. Kč. České spořitelně se podařilo zejména snížit náklady na kancelářské prostory a spotřebu materiálu a odpisy hmotného majetku. Provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 245 mil. Kč, v 1. čtvrtletí 2014 činil 239 mil. Kč.

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se snížil zejména důsledkem nižších realizovaných zisků z portfolia drženého do splatnosti.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 0,9 mld. Kč, což znamená zlepšení o 11,4 % v porovnání se stejným obdobím roku 2014 díky pokračujícímu zvyšování kvality úvěrového portfolia.

Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, znehodnocení hmotného majetku apod. Novou položkou je však rezerva na odhadovaný roční povinný příspěvek do Rezolučního fondu (jednotný fond pro řešení bankovních krizí) v objemu 444 mil. Kč. Příspěvek vyplývá z nařízení Evropské unie.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 924,9 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 1,2 %. V meziročním srovnání také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, portfolio realizovatelných finančních aktiv a aktiv držených do splatnosti. Snížil se objem mezibankovních pohledávek a portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost finančních závazků k obchodování a objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 111,9 mld. Kč, což značí nárůst o 7,0 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost Core Tier I za skupinu dosáhla k 31. březnu 2015 silné úrovně 19,5 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 2,7 % na 524,1 mld. Kč, a to především díky nárůstu hypotečních úvěrů a úvěrů velkým korporátním klientům.

Úvěrové portfolio retailových klientů (brutto, pouze ČS) dosáhlo objemu 285,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,1 %. Výrazně se zvýšil objem hypotečních úvěrů obyvatelstvu, a to o 8,2 % na 169,9 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny a velmi nízké úrokové sazby. K významnému nárůstu došlo také u úvěrů velkým korporátním klientům, které vzrostly o 8,0 % na 39,3 mld. Kč. Celkově se úvěry firmám a korporátním klientům (pouze ČS) zvýšily o 1,9 % a dosáhly úrovně 203,4 mld. Kč.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 686,3 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 1,1 %. Vklady domácností se zvýšily o 3,9 % na 519,8 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech, populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS nebo Spořící účet Premier. Rovněž vklady firemní klientely se zvýšily, a to o 5,1 % na 110,8 mld. Kč. Naopak vklady veřejného sektoru zaznamenaly výrazný pokles vzhledem k vysokému objemu přijatých úvěrů v rámci repo operací a termínovaných vkladů v 1. čtvrtletí 2014.

K 31. březnu 2015 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,6 milionu. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,1 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,3 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se od počátku roku ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil o 8,6 % na 27,3 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 1,6 % na 1 568 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V 1. ČTVRTLETÍ 2015

DROBNÍ KLIENTI A PRODUKTY:

 • Česká spořitelna oslavila 12. února 2015 kulaté narozeniny. Před 190 lety totiž zahájila činnost její právní předchůdkyně Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy. Na oslavu výročí svého založení natočila Česká spořitelna unikátní spot.

 • Česká spořitelna představila nový marketingový koncept „Palečkovi“. Jde o unikátní 3D animovaný svět typické české rodinky, jehož cílem je zábavnou a hravou formou představit produkty a služby České spořitelny běžným klientům. Televizní příběhy rodiny Palečků budou podporovat značku České spořitelny a posilovat povědomí o poradenské roli jejích poboček. Jako první odstartovali Palečkovi kampaň na konsolidaci půjček, která začala v médiích 18. března 2015.

 • Společnost Facebook ocenila marketingovou akci České spořitelny, během které banka využila sociální síť pro přímý prodej hypoték. Umístila ji na svoje globální webové stránky mezi případové studie světových značek. Facebook takto poukazuje na firmy, které ho dokáží unikátně a kreativně využívat. Česká spořitelna má na Facebooku více než 43 tisíc fanoušků, a je tak jedničkou v sociálních sítích mezi českými bankami.

 • Česká spořitelna spustila novou mobilní aplikaci MŮJ STAV, která pasivně zobrazuje zůstatky všech spořitelních produktů klienta rychle, jednoduše a bezpečně a doplňuje ryze transakční aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka. Aplikace MŮJ STAV je určena pro operační systémy Android 4.0 a iOS 7, podmínkou je mít aktivovanou službu SERVIS 24 Internetbanking. Česká spořitelna nově doplnila své internetové bankovnictví SERVIS 24 o možnost zobrazit si PIN k platební kartě a zaslat si PIN k nové či náhradní kartě.

KORPORÁTNÍ OBCHODY A KLIENTI:

 • Nová dohoda s Evropským investičním fondem (EIF) umožňuje České spořitelně nabídnout v příštích dvou letech českým inovativním firmám financování v objemu přibližně 2,8 mld. Kč (100 mil. EUR) s podporou garance poskytnuté EIF z programu Horizon 2020 (EU rámcový program na podporu výzkumu a inovací). Jedná se o jednu z prvních dvou InnovFin SME garancí v České republice z celkového počtu osmi v Evropě, která umožní České spořitelně poskytnout inovativním firmám další financování za výhodných podmínek.

 • Česká spořitelna byla vedoucím spoluaranžérem a agentem akvizičního financování ve výši
  69 mil. EUR
  , které umožnilo česko-slovenskému výrobci nealkoholických nápojů Kofola realizovat největší akvizici v jeho historii. Skupina Kofola dokončila nákup slovinské společnosti Radenska, která je lídrem trhu výroby minerálek ve Slovinsku. Do produktového portfolio skupiny Kofola nyní patří kromě Radenské a hlavního produktu Kofola i minerální voda Rajec, ovocné a zeleninové šťávy Ugo či energetický nápoj Semtex.

 • Česká spořitelna byla jedna ze dvou bank, které poskytly klubové financování akvizice společnosti Moravia IT americkým private equity fondem Clarion Capital Partners, LLC. Moravia IT je původně česká rodinná společnost a v současnosti jeden z celosvětových lídrů v oblasti lokalizace softwaru a webového obsahu.

 • Česká spořitelna poskytla úvěr ve výši 345 mil. Kč na financování strategického investičního záměru společnosti PENAM, a.s. do modernizace páteřní pekárny v Rosicích. Nová investice je zaměřena na budování dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti společnosti a posílení její pozice  jako předního výrobce na pekařském trhu. 

 • Společnost Profimedia je největší česká fotobanka poskytující licence na užití přes 100 milionů fotografií pořízených nejlepšími fotografy světa. Česká spořitelna financovala akvizici společnosti fondem Genesis Capital v roce 2010 a od té doby je jejím klíčovým obchodním partnerem podporující její aktivity. V roce 2015 Česká spořitelna obhájila svoji pozici domácí banky při prodeji společnosti a na jedné straně poskytla seniorní akviziční úvěr novému majiteli v celkovém objemu 125 mil. Kč (4,5 mil. EUR), a na druhé straně poskytla poradenství fondu Genesis Capital v procesu prodeje.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR):

 • Česká spořitelna je generálním partnerem letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání. Zapojila se i Nadace Depositum Bonum, která podporuje kvalitní vzdělání technických a přírodovědných oborů. Cílem projektu je upozornit na nedostatek technicky vzdělaných zaměstnanců a podpořit propojování akademické a privátní sféry.

 • Nadace České spořitelny ocenila Cenou Floccus organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti. Svého favorita volila veřejnost a zaměstnanci České spořitelny, do internetového hlasování se zapojilo přes 6 000 lidí. O dalším umístění pak rozhodovala odborná porota. Kromě symbolické sošky si výherci odnesli také finanční odměnu: organizace 100 000 Kč a jednotlivci 50 000 Kč.

 • Česká spořitelna a Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze již po třinácté podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci. Česká spořitelna se stala také partnerem nově otevřeného akceleračního centra X-PORT. Díky nově založenému Nadačnímu fondu Univerzity Palackého (UPOL) získají finanční příspěvky na výjimečné vědecko-výzkumné aktivity studenti i zaměstnanci univerzity. Česká spořitelna je také generálním partnerem Univerzity Hradec Králové a dále spolupracuje s vysokými školami v Brně, Ostravě a Jindřichově Hradci.

  DALŠÍ UDÁLOSTI:

 • K 1. lednu 2015 došlo ke změně složení představenstva České spořitelny. Tomáš Salomon se stal novým členem představenstva zodpovědným za drobné bankovnictví.

 • Akcionáři České spořitelny schválili na řádné valné hromadě konané dne 24. dubna 2015 rozdělení zisku za rok 2014 a výplatu hrubé dividendy ve výši 75 Kč na prioritní i kmenovou akcii, celkově tak bude na dividendách vyplaceno 11,4 mld. Kč.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2015

Strategickou ambicí České spořitelny je být hlavní bankou svých klientů, dosáhnout tak jejich vysoké loajality a současně realizovat nadprůměrné finanční výsledky v porovnání s českým bankovním trhem. Česká spořitelna si chce nadále udržet a posílit své vedoucí postavení na trhu v retailových segmentech, předstihnout konkurenci v korporátních segmentech a stát se hlavní bankou v cílových odvětvích. V dlouhodobém horizontu se Česká spořitelna chce stát vedoucí bankou pro malé a střední podniky a klíčovou bankou pro velké a mezinárodní korporace.

Pro dosažení této strategické ambice přijala Česká spořitelna v roce 2014 aktualizovanou strategii s označením „MIDI 17“, jejíž název je tvořen počátečními písmeny čtyř klíčových oblastí:

 • Multikanálová banka,
 • Inteligentní využití klientských dat,
 • Digitální transformace bankovních obchodů,
 • Integrace finančních a nefinančních služeb s cílem získání hmatatelné přidané hodnoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.