Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Smluvní pokuta v novém kabátě

Jakým způsobem nově zákonodárce upravuje smluvní pokutu? Jaký je vztah smluvní pokuty a náhrady škody a musí být závazek smluvní pokuty sjednán písemně?

Před účinností nového občanského zákoníku byla smluvní pokuta upravena v původním občanském zákoníku a zároveň v obchodním zákoníku s určitými odlišnostmi. Dle původní právní úpravy byla smluvní pokuta řazena mezi způsoby zajištění dluhu, avšak dle nového občanského zákoníku je již řazena mezi způsoby utvrzení dluhu. Smluvní pokuta je nyní stanovena jednotně v novém občanském zákoníku v tomto znění:

„Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.“

Smluvní strany si tedy mohou ujednat např. ve smlouvě o úvěru smluvní pokutu pro případ porušení smluvené povinnosti, a to v určité výši nebo způsobem, kterým se určí výše smluvní pokuty. Věřitel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele, zda věřiteli porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Nový občanský zákoník stanovuje, že smluvní pokutu lze sjednat i v jiném plnění než peněžitém.

Bez zavinění…

Podstatnou změnou oproti původní právní úpravě ve zrušeném občanském zákoníku jest, že povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká, ačkoliv dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil. Smluvní strany si však mohou sjednat, že vznik práva k smluvní pokutě se bude vázat na zaviněné porušení smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta dle nového občanského zákoníku nemusí být sjednána v písemné formě. Doporučujeme však při sjednání smluvní pokuty dodržet písemnou formu.

Nepřiměřená smluvní pokuta

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit, a to s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Budete-li sjednávat smluvní pokutu již jako věřitel nebo dlužník, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho konkrétního požadavku, a to i vzhledem k neustálému vývoji rozhodovací praxe soudů v otázce smluvní pokuty a samotné legislativy.

Který občanský zákoník považujete za lepší?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.