CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Text: Luboš Svačina

24. 01. 2008

2 komentáře

Marta Gellová: Chystané změny zvýší nároky na odbornost investičních poradců

 


 

Přibližte našim čtenářům pozici Asociace finančních poradců. Jak vystupuje směrem k finančně-poradenským společnostem?
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) sdružuje v tuto chvíli 10 právnických osob a cca 1 400 fyzických osob. Protože se ovšem náš Etický kodex vztahuje i na všechny obchodní zástupce členských právnických osob, můžeme říci, že zastřešujeme přes 10 000 poskytovatelů poradenských zprostředkovatelských služeb.

Všem těmto lidem poskytuje AFIZ své služby, které dělíme do 3 základních oblastí. Je to ochrana zájmů členů a jejich reprezentace vůči regulátorovi finančního trhu, zejména v legislativním procesu, a veřejnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí (zejména Evropská komise). Do této oblasti patří i poskytování odborného zázemí v podobě odborných konzultací.

Dále je to oblast etiky, kde máme možnost disciplinárního postihu v případě porušení Etického kodexu. Naše členy můžeme postihnout přímo, jejich obchodní zástupce, kteří nejsou individuálními členy, pak prostřednictvím členských právnických osob, které se zavázaly nést před AFIZ za všechny své obchodní zástupce odpovědnost.

V neposlední řadě je to oblast vzdělávání, kde pořádáme odborné konference a semináře a umožňujeme tak našim členům rozvoj profesní odbornosti a zvýšení profesních standardů.


Jak by měla podle vás vypadat/fungovat ideální finančně-poradenská společnost?
Nic ideálního neexistuje, pojďme se tedy bavit o dobré firmě. Ta by měla mít především nastavena jednotná pravidla pro vzdělávání a pro jednání s klienty. Ostatně legislativa dnes jednoznačně směřuje k odpovědnosti firem za jejich obchodní zástupce, tudíž to bude nutností.

Klient by měl mít garantovánu kvalitu služeb firmou, bez ohledu na to, který konkrétní obchodní zástupce s ním jedná. Firma by také měla mít vytvořený jasný a transparentní reklamační systém, aby klient věděl, kam se může obrátit v případě, že je se službou nespokojen.

A co ideální poradce? Jaká je podle vás jeho budoucnost?
Nikoliv ideální, ale dobrý poradce má nepochybně velkou budoucnost. Finanční trh bude čím dál tím složitější, ovšem klient bude také vzdělanější. Proto mají šanci a budoucnost ti, kteří se této profesi budou věnovat dlouhodobě, budou si s klienty vytvářet trvalé vztahy a poskytovat jim opravdu pravidelný servis.

REKLAMA

Kdo bude chtít jen na počátku co nejrychleji vydělat, v horším případě i za cenu výrazného poškození klienta nevhodnými produkty, budoucnost nemá. Vždyť jediným kapitálem každého dobrého poradce v jeho podnikání je přece jeho vztah s klientem a o ten by se měl s náležitou péčí starat.

Cítí samotný AFIZ rivalitu mezi jednotlivými finančně-poradenskými společnostmi?
Mezi některými ano. Paradoxně to ale není rivalita ve smyslu boje o klienta. Jde spíše o boj o spolupracovníky. Pohyb na trhu práce je jistě přirozený, nemělo by to však poškodit klienta.

Zatímco na problematiku "přetahování" spolupracovníků není v AFIZ jednotný názor, všichni se shodli na tom, že by v každém případě měl mít takový přecházející spolupracovník vypořádány všechny své závazky k původní firmě. A v žádném případě by neměl rušit u klientů smlouvy, které uzavřel pod původní firmou, a uzavírat obdobné s cílem získat u stejných klientů provizi od nové firmy.

Oceňujeme vaší aktivitu a uspořádání schůzky představitelů OVB a Partners for Life Planning, o které jste informovali na svých stránkách. Jaké byly výsledky tohoto setkání?
AFIZ poskytla prostor pro první oficiální setkání vrcholných představitelů obou společností. Součástí takové služby je mimo jiné i mlčenlivost o všem, o čem se jedná. Prosím proto o pochopení, že vám nemohu sdělovat jakékoliv další informace nad rámec vzájemně dohodnuté tiskové zprávy, která informovala o uskutečnění schůzky.

Jednali jste v průběhu setkání také o případném členství Partners v AFIZ?
Ne, šlo o jednání mezi OVB a Partners. Možné členství Partners v AFIZ jsem řešili již dávno před tímto jednáním. Krátce po vzniku Partners jsme museli řešit otázku členství pana Petra Borkovce v našem představenstvu, kam byl původně nominován OVB. Ponechali jsme cca tříměsíční lhůtu na to, aby Partners mohli o členství požádat, po tuto dobu docházel pan Borkovec na zasedání našeho představenstva. Nakonec se svého členství v představenstvu vzdal s tím, že otázku členství Partners v profesních asociacích budou řešit až začátkem roku 2008. Věc je tedy stále otevřená.

Od 1. září AFIZ uplatňuje vnitřní normu týkající se konkurenční doložky. Jaké postihy může AFIZ na základě této normy vůči svým členům uplatňovat a
dodržují
toto ujednání členové AFIZ? Řešili jste již nějaký přestupek v této oblasti?
Původní záměr respektovat konkurenční doložky narazil na rozdílnou délku zákazu konkurenčního jednání, obsaženého v jednotlivých smlouvách našich členů. Protože se nepodařilo dohodnout na jednotné délce, bylo nakonec příslušné usnesení představenstva revokováno a příslušný vnitřní předpis nenabyl účinnosti.

Došlo však k dohodě na tom, že všechny členské společnosti budou nové zájemce o spolupráci dotazovat ohledně jejich předchozího působení, a pokud takto zjistí, že zájemce působil u jiné členské společnosti, učiní zde dotaz na splnění jejich závazků k původní společnosti a budou i vzájemně sledovat případná storna, aby došlo včas k odhalení poškozování klientů bezdůvodným přepracováváním jejich smluv.

REKLAMA

V budoucnu bychom velmi rádi vytvořili registr poradců a zprostředkovatelů, který by odhalil ty, kteří provozují turistiku mezi firmami a zanechávají za sebou nesplněné závazky a poškození klienty. Bohužel tato myšlenka zatím naráží na ochranu osobních údajů – bude zřejmě nutné k tomu mít souhlas příslušných osob, což si vyžádá delší čas.

Rozhodně ale myšlenku registru neopouštíme. Máme zde fungující registry dlužníků, začíná se hovořit o registru pojistných událostí, tak proč bychom tu nemohli mít i registr finančních poradců a zprostředkovatelů, vykazující jejich chování na trhu.

Monitorujete nějakým způsobem fluktuaci finančních poradců mezi poradenskými společnostmi?
Samozřejmě toto můžeme dělat jen v rámci členských firem a tam se to děje výše popsaným způsobem.

Mezi poradci, alespoň na našem serveru, probíhají vášnivé diskuze o poctivosti přístupu finančních poradců ke svým klientům. Základní normou pro jednání s klienty by členům AFIZ měl být váš Etický kodex. Monitorujete chování "vašich" finančních poradců? Řešili
jste
již nějaký prohřešek a byl již někdo postižen za nedodržování Kodexu?
Nemáme žádný vlastní monitorovací systém, reagujeme však na stížnosti klientů. Několik jsme jich již řešili, v jednom případě už padla i pokuta. Pokud je stížnost oprávněná a došlo k poškození klienta, upřednostňujeme mimosoudní vyrovnání formou dohody mezi poradcem a klientem, k čemuž již také došlo.

V rámci služby AFIZ SMÍR pro takovou dohodu vytváříme prostředí, v žádném případě spory nerozhodujeme. Jde tedy vždy o dohodu, ke které musejí obě smluvní strany dospět. Pokud se nedohodnou, klientovi nezbývá, než se obrátit na soud. V takovém případě se věcí dále zabývá i náš Etický výbor, a pokud dospěje k závěru, že náš člen pochybil a odmítl se s klientem dohodnout, je zahájeno disciplinární řízení s možností několika stupňů postihu.

V souvislosti s projednáváním návrhu zákona o pojišťovnictví bylo slovy pana Šafránka, člena představenstva AFIZ, vyjádřeno stanovisko, ve kterém uvádíte, že základem čistého podnikatelského prostředí finančně poradenských společností je maximální informovanost klienta. Připravuje v tomto směru AFIZ nějakou informační kampaň pro zvýšení finanční gramotnosti obyvatel ČR?
AFIZ se výrazně podílela na projektech Komise pro cenné papíry a posléze České národní banky v podobě televizních pořadů Rádce investora I. a II. Obojí bylo opakovaně odvysíláno, pořady jsou k dispozici na DVD a dostaly je bezplatně školy.

Další aktivitou je například účast na společném projektu profesních asociací – finančním vzdělávacím webu. Osvětu šíříme i ve spolupráci s organizacemi na ochranu spotřebitelů – Sdružení obrany spotřebitele a Sdružením českých spotřebitelů, které jsou našimi partnery. V rámci projektů, které má AFIZ připraveny na příští rok se šířením finanční gramotnosti budeme i nadále zabývat.

REKLAMA

Další část otázek směřuje na váš vztah a spolupráci s asociací USF. Spolupracují spolu vaše asociace? V případě že ano, můžete uvést některé případy?
Spolupracujeme v jednotlivých případech, zejména pokud jde o různá stanoviska v legislativním procesu. V takovém případě se o svých stanoviscích vzájemně informujeme a případně koordinujeme jejich uplatňování.

Pracujete například na společné metodice pro zveřejňování dat jednotlivých členů?
AFIZ byla první, kdo tato data začal zveřejňovat. Jsme přesvědčeni, že struktura našich dat je vyhovující, připravujeme pouze změnu ohledně vyčlenění spořících účtů z investic. Nicméně nevylučuji, že s USF můžeme jednat o společné metodice. Naše data jsou podle mého názoru podrobnější, pokud se na této struktuře s USF dohodneme, bude to jen ku prospěchu věci. Zatím jsme o tom ovšem nejednali.

V současnosti pouze čtyři společnosti zveřejňují strukturu produkce. Přidal se k nim někdo další?
Především je třeba zdůraznit, že podrobná data zveřejňují dobrovolně čtyři naši největší členové, tedy firmy s majoritním podílem na trhu, což je velmi podstatné. Vnitřní předpis AFIZ ukládá všem našim členům poskytovat data do společného kumulativního přehledu. Zda se vedle toho dobrovolně rozhodnou tato svá individuální data zveřejnit, je pouze na jejich rozhodnutí.

My můžeme zveřejnit pouze data kumulovaná za všechny naše členy. Oficiální příležitostí ke zveřejnění individuálních dat je naše výroční zpráva, další budeme zpracovávat přibližně za půl roku, protože si necháváme dobrovolně ověřit účetní závěrku auditorem. Teprve při přípravě této výroční zprávy se uvidí, zda se ke 4 velkým členům přidají i ti menší a svá data zde také zveřejní.

Na trhu existuje několik společností, které nejsou součástí ani AFIZ ani USF. Jaké výhody to nečlenům přináší, proč se členy nestaly?

AFIZ je otevřena všem zájemcům o členství, kteří splní podmínky, mimo jiné tedy i vstupní audit, ve kterém prověřujeme soulad vnitřních procesů firmy s platnou legislativou. Proč některé společnosti zatím stojí mimo asociace, je otázka spíše na ně.

Mrzí nás to zejména v situaci, kdy se výrazně mění legislativa a jednání se státními orgány vyžaduje mnoho času a úsilí. Odborné podklady, které k tomu potřebujeme, stojí dost peněz. To všechno platí naši členové ze svých členských příspěvků, přičemž výsledek pak využijí všichni, tedy i ti, kteří do toho nedali ani korunu. Doufáme proto, že časem přiloží ruku k dílu všichni.

Poslední skupina otázek se týká nové právní úpravy investičního zprostředkovatele. Jaký je váš názor na tuto změnu? Co tato změna přináší finančním poradcům a jejich klientům?

Jedná se o další zpřísnění regulace, takže pro sektor se jistě nejedná o nic populárního. Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit zachování národní výjimky režimu investičního zprostředkovatele, i když regulátor i přes zachování tohoto režimu se do velké míry MiFID inspiroval. V oblasti pravidel jednání s klienty je to jistě správné, v ostatních oblastech je přinejmenším diskutabilní, zda jsou zpřísnění odůvodnitelná.

Centrálám přinese novela poměrně hodně práce se změnou dokumentace (interních předpisů, smluv se spolupracovníky a formulářů pro klienty) a vznik odpovědnosti za spolupracovníky jako vázané investiční zprostředkovatele.

Pro spolupracovníky se změní jednak požadavek na odbornost – budou-li chtít dělat poradenství, předpokládá se nutnost určitého ucelenějšího vzdělání nebo dokonce i určitá zkouška – a dále změny související s novým režimem pravidel jednání.


AFIZ spolupracuje na proškolování finančních poradců. Jaký je o kurzy mezi finančními poradci zájem?
K tématu, co přinese MiFID pro investiční zprostředkovatele chystá AFIZ na 11. 12. seminář a zájem překvapivě není zatím tak velký, jak bychom předpokládali.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentářeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jozef Šulík

  10 prosince, 2007

  K problematice Konkurenčních doložek doporučují přečíst usnesení Nejvyššího soudu ČR např. sp. zn. 32 Odo 659/2005, ze dne 12. července 2006 a článek:
  Profipravo.cz / Obchodněprávní shrnutí 15.08.2006, ,,K neplatné konkurenční doložce ve smlouvě o obchodním zastoupení“, ve kterém se mimo jiné píše, že:
  Účastníci smlouvy o obchodním zastoupení si mohli před 1. 1. 2001 (tj. před účinností novely obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 Sb. ? viz § 672a ObchZ) i při absenci právní úpravy sjednat konkurenční doložku, avšak při respektování jejího smyslu – ochrany zastoupeného – nemohlo být touto doložkou popřeno právo zástupce na svobodné podnikání.
  Vymezení zákazu konkurence v konkurenční doložce, kterou byl v posuzované smlouvě obchodnímu zástupci uložen zákaz výkonu činnosti v oblastech „obdobných“, v níž vyvíjel obchodní zástupce činnost a zákazu prodeje „obdobných“ výrobků a zboží, je široké a neurčité; nevymezení zákazu konkurence na určité území je pak nepřiměřeným zásahem do práva svobodného podnikání žalovaného, což je v rozporu se zásadou rovnosti účastníků. Taková konkurenční doložka se svým obsahem příčí dobrým mravům a je podle § 39 občanského zákoníku neplatná.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  13 prosince, 2007

  Nová právní úprava by především měla jasně standardizovat dokument, který podadce má sepsat s klientem jako „investiční dotazník“. Ten by dle mého názoru mohla vytvořit naše moudrá ČNB a sjednotit tak podobu tohoto dosud mnohdy provizorního a tedy v podstatě nesmyslného dokumentu.

  Odpovědět