Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Proč by nás spotřeba v USA mohla příjemně překvapit

Pokud pro přepočítávání finančních hodnot použijeme tržní směnné kurzy, zůstává americká ekonomika s určitým náskokem největší ekonomikou na světě1. Pokud navíc vezmeme v úvahu relativně vysoký podíl spotřeby, jímž se americká ekonomika i na poměry hospodářsky vyspělých zemí vyznačuje, je zřejmé, že prognóza vývoje spotřeby v USA má klíčový význam pro prognózu vývoje světové ekonomiky.

Právě z této perspektivy budeme podrobně zkoumat význam americké spotřeby v globálním kontextu a pokusíme se vysvětlit, proč by příznivá kombinace několika faktorů – mezi něž patří nízká nezaměstnanost, nízké ceny energií, zdravý sektor bydlení, silný dolar a očekávaný růst mezd – celkově mohla vést k tomu, že nás americká spotřeba v roce 2016 může pozitivně překvapit.

ZÁKLADNÍ FAKTA

  • Americká spotřeba zůstává zdaleka nejvýznamnějším faktorem růstu světové ekonomiky.
  • Při přepočtu tržními směnnými kurzy je spotřeba v USA stále vyšší, než celkový HDP Číny.
  • Prognóza vývoje spotřeby v USA je v tuto chvíli příznivá díky silné kombinaci následujících faktorů:

ü           nízká nezaměstnanost

ü           velmi nízké ceny energií

ü           zdravý trh s bydlením

ü           silný dolar (který zvyšuje kupní sílu dovozu)

ü           a pozitivní vyhlídky na růst mezd.

  • Pokud se nezmění ostatní podmínky, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že americká spotřeba povede k růstu cen amerických akcií a zejména akcií amerických společností podnikajících ve spotřebním sektoru.
  • Nesmírně důležité však je umět si vybrat ty správné společnosti.

VÝJIMEČNÝ VÝZNAM AMERICKÉ SPOTŘEBY PRO SVĚTOVOU EKONOMIKU

Ačkoliv středem pozornosti byl v uplynulých letech vzestup Číny jakožto hlavního motoru globální ekonomiky, je nepochybné, že jedním z klíčových faktorů vývoje globální ekonomiky dlouhodobě zůstává právě americká spotřeba. Při podrobném pohledu na statistické údaje se ukazuje, že z absolutního hlediska zůstává americká spotřeba zdaleka nejdůležitějším komponentem globálního ekonomického růstu.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že měřeno tržními směnnými kurzy připadá na americkou ekonomiku téměř čtvrtina celosvětového HDP, což je stále výrazně více, než je tomu u Číny, jejíž podíl činí 16 %. Navíc v rámci samotné americké ekonomiky je soukromá spotřeba zdaleka nejvýznamnější složkou poptávky – v roce 2015 činila 68 % amerického HDP, což je podíl vyšší než v ostatních předních vyspělých ekonomikách – ve Velké Británii činí tento podíl 65 %, v Německu 55 % a v Japonsku 59 %. Jak vyplývá z níže uvedeného Grafu 1, významným důsledkem je to, že samotná americká soukromá spotřeba má v současné době vyšší podíl na světovém HDP (16,8 %) než celá čínská ekonomika (15,6 %).1 

Graf 1. Globální význam amerického HDP a spotřeby

fid1

Zdroj: Databáze Fidelity International, IMF World Economic Outlook database (říjen 2015), národní zdroje dat, duben 2016.

* Všechna výše uvedená srovnání jsou založena na tržních směnných kurzech.

Překlad textu v grafu:

S téměř čtvrtinovým podílem na celosvětovém HDP si USA s jistotou udržují postavení největší ekonomiky světa. Navíc, samotná americká spotřeba (16,8 % světového HDP) stále převyšuje celkovou produkci čínské ekonomiky (15,6 % celosvětového HDP).

1. SOUSTAVNÉ ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK NA PRACOVNÍM TRHU

Obvykle platí, že nejdůležitějším určujícím faktorem soukromé poptávky kdekoliv na světě je stav trhu práce. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že americký trh práce se od doby finanční krize vzpamatoval a výrazně posílil. V soukromém sektoru vzniklo 13,7 milionů pracovních míst a míra nezaměstnanosti klesla na polovinu, z 10,0 % v říjnu 2009 na 5,0 % v březnu 2016.2

Graf 2. Výrazné zlepšení na trhu práce

fid2  

Zdroj: US Bureau of Labor Statistics, duben 2016 

Kromě zlepšení míry nezaměstnanosti, o němž se hodně hovoří, vykázal americký trh práce zlepšení také v některých méně známých ale důležitých kritériích. Jedná se zejména o širší míru nezaměstnanosti, tzv. míru ‘U-6’, která zahrnuje osoby bez práce, které sice práci aktivně nehledají, ale přitom by o ni měly zájem (tj. pracovníci se slabým zájmem), a také ty, které by dokázaly najít pouze práci na částečný úvazek, ale přitom by rády pracovaly na plný úvazek. Před poslední recesí se tato míra nezaměstnanosti pohybovala v rozmezí od tří do pěti procentních bodů (pp) nad základní mírou nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu vzbuzovala vysoká a dlouho neklesající míra tohoto ukazatele (v letech 2009 a 2015 dosahovala v průměru 6,5 %) během období oživení obavy. Od září 2015 se však míra U-6 snížila na méně než 5,0 pp, což svědčí o další normalizaci a pokračujícím oživení na trhu práce.

Určité obavy vzbuzuje také přetrvávající dlouhodobá nezaměstnanost. V březnu připadalo z celkového počtu nezaměstnaných 28 % na osoby, které byly nezaměstnané déle než 6 měsíců. Nicméně ačkoliv dlouhodobá míra nezaměstnanosti zůstává stále nad úrovní padesátiletého průměru, který činí 17 %, nynějších 28 % představuje přesto výrazné zlepšení ve srovnání s 45 % na konci roku 2010. Pozitivní vývoj přitom dále pokračuje, mimo jiné došlo od roku 2015 k poklesu o 3,3 procentní body.2

2. ZAČÍNAJÍCÍ RŮST MEZD

Výrazným rysem amerického ekonomického oživení byl – ve srovnání s předchozími obdobími oživení – relativně slabý růst reálných mezd. Koncem roku 2008 činil průměrný reálný výdělek v USA 10,38 USD za hodinu, přičemž do konce roku 2015 vzrostl na 10,61 USD, což odpovídá pouze 2,2% nárůstu za osmileté období.2

“Americká spotřeba je v dobrém stavu. I nadále roste zaměstnanost a objevují se známky toho, že můžeme čekat růst mezd. Spotřebu také pozitivně ovlivní zvýšení minimální mzdy, k němuž došlo v celé řadě států.”

 Dominic Rossi, Global CIO, Equities 

Graf 3. Po dlouholeté stagnaci začínají v USA opět růst průměrné reálné hodinové mzdy

fid3  

Zdroj: US Bureau of Labor Statistics, Duben 2016

Hypotézy, které se snaží vysvětlit nesmírně pomalý růst amerických mezd v době oživení, uvádí celou řadu faktorů. Nyní se však zdá, že se mzdy konečně začínají „zvedat“. Průměrná nominální hodinová mzda se během prvních tří měsíců roku 2016 zvýšila v průměru o 2.3 %, což představuje nejsilnější start roku v pokrizovém období. Přidáme-li k tomu nárůst minimální mzdy, k němuž došlo v řadě států, začíná být tento nárůst patrný v celé řadě regionálních průzkumů i firemních zpráv. Například v lednu oznámil americký supermarketový gigant Walmart, který je s určitým náskokem největším soukromým zaměstnavatelem v USA, průměrné zvýšení hodinového platu pro většinu svých pracovníků na plný úvazek o jeden dolar na deset dolarů za hodinu.

Z ekonomického hlediska stojí za zmínku rovněž to, že současná míra nezaměstnanosti dosahující 5,0 % je podle většiny odhadů hodnotou, která se blíží hypotetické hranici míry nezaměstnanosti, která ještě nevyvolává inflační tlaky (NAIRU) – jedná se o míru nezaměstnanosti na hranici přirozené rovnováhy. Pokud míra nezaměstnanosti dále klesá pod tuto hranici, budou další nově vytvořená pracovní místa s největší pravděpodobností působit inflačně, jelikož se na trhu práce začne projevovat nedostatek pracovních sil.

3. ZDRAVÝ TRH S BYTY

Ačkoliv oživení na trhu s byty má poměrně pomalý rozjezd, stalo se jedním z klíčových pilířů oživení americké ekonomiky od roku 2012. Case-Shillerův národní index cen bytů a domů v tomto období vzrostl asi o 30 %. Tento vývoj má na americkou ekonomiku přímý pozitivní vliv, jelikož dochází k oživení stavební činnosti, ale působí na ni pozitivně také nepřímo, jelikož pozitivní efekt bohatství a zvýšené čerpání hypoték, které je obvykle spojeno s vyššími cenami domů, ke zvyšování soukromé spotřeby přispívají rovněž.

Výhled pro americký trh s byty a domy zůstává příznivý díky zlepšujícím se podmínkám na trhu práce, jak je uvedeno výše, díky výhodným finančním podmínkám a slušné dostupnosti bydlení. Z hlediska financování platí, že americké hypoteční sazby obvykle úzce korelují s výnosy amerických desetiletých pokladničních poukázek, které od prosince 2015, kdy americký Federální rezervní systém zvýšil sazby, dále klesaly. Klíčovým faktorem je to, že díky nízkým hypotečním sazbám zůstává pořízení bydlení v USA nadále poměrně dobře dostupné (viz graf 4), což znamená, že v tomto odvětví existuje další prostor pro oživení a následnou podporu spotřeby.

Graf 4. Dostupnost bydlení v USA zůstává na rozumné úrovni

fid4

 Zdroj:  Gavekal, Macrobond, duben 2016

4. NÍZKÉ CENY BENZÍNU A DALŠÍCH PALIV

Zatímco pád světových cen ropy měl na americkou ekonomiku a na finanční trhy smíšený dopad, vliv na americký spotřebitelský sektor byl kvůli velkému poklesu cen benzínu a dalších nákladů na paliva jednoznačně pozitivní. Podle Americké energetické agentury (US Energy Administration – EIA), činila průměrná americká maloobchodní cena benzínu v březnu 2016 1,79 USD za galon, což bylo o 27 % méně než ve stejném období roku 2015 a o 50 % méně než ve stejném období roku 2014.3

Tyto ceny mají rovněž vliv na pokles cen dalších paliv, a EIA tak odhaduje, že celkové náklady na energie jako podíl na HDP v roce 2015 výrazně klesly o celé dva procentní body na 6,0 %, což odpovídá přibližně 350 mld USD. Abychom vývoj viděli v souvislostech, tak tento pokles výdajů na energie byl řádově srovnatelný s částkou 376 mld USD, což je suma, kterou podle amerického systému národních účtů vynaložili dohromady všichni američtí spotřebitelé v roce 2015 na nákup oděvů a obuvi. 

Graf 5. Americké ceny benzínu snižující podíl výdajů amerických spotřebitelů na energie

fid5  

Zdroj: US Bureau of Economic Analysis, Bloomberg, NBER, Minack Advisors, březen 2016. Podíl výdajů na energie odpovídá procentuálnímu podílu příjmů, který američtí spotřebitelé vynaložili na energetické zboží a služby.

Je třeba poukázat na skutečnost, že pokles výdajů na energie a s tím související růst disponibilního příjmu se nedá srovnat s prostým zvýšením spotřeby jiných položek, jelikož závisí také na rozsahu, v němž tyto neočekávané úspory výdajů za energie vznikly. O tom, do jaké míry je pokles výdajů za energie odpovědný za pozorované změny úspor a spotřeby, se stále diskutuje a výklady se různí. Není však pochyb o tom, že nižší náklady na energie podporují kupní sílu amerických spotřebitelů a tento vývoj by měl pokračovat i v blízké budoucnosti, obzvláště uvážíme-li fakt, že rychlé oživení cen ropy očekávat nelze.

5. SILNÝ AMERICKÝ DOLAR

Výrazným rysem americké ekonomiky v uplynulých pár letech je dlouhé období silného dolaru. Měřeno vývojem cen nákupu a prodeje deviz americký dolar od roku 2013 posílil o výrazných 25 %. Pro americké spotřebitele se jedná o jednoznačně pozitivní vývoj, který pro ně zlevnil ceny dováženého zboží a služeb. K tomu je třeba přidat fakt, že Spojené státy jsou obrovským dovozcem, zejména pak významným dovozcem spotřebního zboží (s velkým náskokem největším na světě), což je také hlavní příčina strukturálního amerického obchodního deficitu. V roce 2015 dosáhl celkový americký dovoz zboží hodnoty 2 273 mld USD, z čehož 26,3 % (598 mld USD)4 připadalo na dovoz spotřebního zboží. Pokud navíc do kategorie spotřebního zboží zařadíme také osobní automobily5, tak podíl spotřebního zboží na celkovém dovozu zboží do USA přesáhl v roce 2015 jednu třetinu (33.6 %).

Graf 6. V posledních letech americký dolar vůči ostatním hlavním měnám trvale posiloval

fid6

Zdroj:  Datastream, April 2016

Americký dolar v poslední době část svých zisků ztratil, jelikož od začátku roku se očekávání ohledně vývoje americké měny poněkud zhoršila. Kupní síla amerického dolaru bude však pravděpodobně podpořena rozdíly v úrokových sazbách, jelikož v mnoha jiných částech světa dochází k dalšímu poklesu úrokových sazeb a některé země mají už dnes záporné úrokové sazby.

DŮSLEDKY PRO INVESTOVÁNÍ

Překvapivě pozitivní vývoj americké spotřeby by měl mít pozitivní vliv na americký hospodářský růst a měl by se pozitivně promítnout do cen amerických cenných papírů, což platí zejména pro cenné papíry amerických společností podnikajících ve spotřebitelském sektoru. Pozitivní prognóza pro jakékoliv odvětví však nemusí odpovídat investičním příležitostem, zejména v situaci, kdy – jak vyplývá z níže uvedeného grafu 8 – tato oblast již nějakou dobu vykazuje nadprůměrně dobré výsledky. Klíčový význam má proto schopnost výběru a velmi důležitý je důkladný průzkum široké škály základních faktorů včetně potenciální citlivosti na širší makroekonomické faktory, jako je spotřebitelská prognóza.

“Spotřeba domácností zůstane i nadále hlavním motorem americké ekonomiky. Mezi další faktory, které budou v tomto ohledu působit podpůrně, patří pokračující oživení na trhu s byty, nízká nezaměstnanost a nízké ceny paliv

Dobré výsledky amerického spotřebitelského sektoru jsou pro vývoj cen akcií amerických firem podnikajících ve spotřebním sektoru nepochybně dobré, ale je nesmírně důležité umět si správně vybrat. Musím přiznat, že konkrétně můj přístup k výběru cenných papírů vede k tomu, že v současné době je podíl firem ze spotřebního sektoru v mém portfoliu poněkud podhodnocený.” 

Angel Agudo, Portfolio Manager, US Equities 

Graf 7. Ceny cenných papírů amerických společností podnikajících ve spotřebitelském sektoru se vyvíjí nadprůměrně 

fid7

Zdroj:  Datastream, April 2016

Uvádíme zde některé příklady cenných papírů společností ze spotřebního průmyslu, které analytici s ohledem na základní ukazatele oceňují obzvláště vysoko:

Mattel – výrobce hraček, který je vlastníkem světoznámých obchodních značek, jako Barbie a Fisher-Price, si v minulosti nevedl příliš dobře. Důvodem byla zejména ztráta výrobních licencí disneyovských obchodních značek Frozen a Princess, které získali jeho konkurenti, a také měnové turbulence. Radikální plán nového managementu však vedl ke stabilizaci prodeje základních značek společnosti Mattel, a uvážíme-li silný potenciál firmy s ohledem na expanzi na zahraniční trhy, zdá se, že zde existuje značný prostor pro zvyšování momentálně slabé výnosnosti.

Kellogg – přední americký výrobce cereálií a dalších trvanlivých potravin byl negativně zasažen rostoucí konkurencí a také silným dolarem, který vedl ke snížení příjmů z exportu. Současné prognózy budoucího vývoje se však zlepšují díky pravděpodobnosti dalších nákladových úspor, které ve spojení s možným zlepšením prodeje vytváří prostor pro výrazný nárůst ziskové marže v několika příštích letech.

NĚKTERÁ RIZIKA

Ačkoliv celkově se růst americké spotřeby zdá být v současné době silný, existují zde určitá rizika, která bychom neměli přehlížet. Zaprvé je to zejména trh práce, kde je sice povzbudivé, že dochází k poklesu hlavní míry nezaměstnanosti i nezaměstnanosti U-6, ale již méně povzbudivý je celkový nízký podíl pracujících osob, který činí 63,0 % (je nižší než 30letý průměr, který činí 65,7 %). Zadruhé je možné, že slábnoucí dolar z posledních měsíců se může proměnit v dlouhodobější trend, což by snížilo zisky kupní síly s ohledem na dovážené zboží, které se podařilo vytvořit v průběhu posledních let. A zatřetí, pokud začnou mzdy v USA výrazně růst, existuje možnost, že Federální rezervní systém v důsledku toho zaujme ostražitější přístup a zvýší úrokové sazby, což by zhoršilo podmínky jak pro úvěrovou expanzi, tak pro další růst spotřeby.

ZÁVĚR

Měřeno tržními směnnými kurzy zůstává americká ekonomika s jistým náskokem největší ekonomikou světa, a jelikož zdaleka nejvýznamnějším motorem jejího růstu je soukromá spotřeba, znamená to, že americká spotřeba má naprosto klíčový význam pro vývoj světové ekonomiky.

Ačkoliv zde existují určitá rizika, náš závěr je takový, že z krátkodobého hlediska bude vývoj spotřeby v USA pozitivně ovlivněn několika souběžně působícími faktory. Jedná se zejména o nízké ceny energií, zdravý sektor bydlení, silný dolar a začínající růst mezd. Pokud tomu tak bude a americká spotřeba se bude vyvíjet nad očekávání dobře, mělo by to podpořit americký hospodářský růst, růst cen amerických akcií a zejména růst cen akcií amerických společností podnikajících ve spotřebitelském sektoru. Nejdůležitější však je věnovat pozornost individuálnímu výběru společností.

REFERENCE

1.         Při použití metody kupní síly (PPP) čínská ekonomika již z hlediska své velikosti předstihla ekonomiku USA. V roce 2015 na ni odhadem připadalo 17,2 % světového HDP, zatímco podíl USA činil 15,8 %. Tyto údaje vychází z databáze světové ekonomické prognózy MMF (říjen 2015).

2.         US Bureau of Labor Statistics, duben 2016

3.         Krátkodobá prognóza EIA v oblasti energetiky, duben 2016

4.         US Bureau of Economic Analysis, duben 2016

5.         Podle amerických ekonomických statistických metod jsou nové a ojeté osobní automobily klasifikovány do kategorie motorových vozidel, dílů a motorů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.