Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s.

Banky 17.10.2016 | 16:53 0 Komentářů

Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“) začne dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s. vyplácet pojištěné vklady klientům ERB bank, a.s., se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČ 284 28 943.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016. Celková výše výplaty náhrad za tuto instituci dosahuje částky 3,53 mld. Kč.

Oznámení:

Garanční systém finančního trhu oznamuje klientům ERB bank, a.s. (dále též „oprávněným osobám“), že dne 20. října 2016 bude zahájena výplata základních náhrad pohledávek z vkladů podle § 41d odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 20. října 2019.

Oprávněnými osobami k výplatě základních náhrad pohledávek z vkladů jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 11. října 2016, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

 Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším 1 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu – vzor této plné moci je k dispozici ke stažení na www.garancnisystem.cz/formulare. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s.

 Důležitá upozornění pro klienty:

  • Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, aby se informovali o pravidlech pro hotovostní transakce na jimi vybrané pobočce České spořitelny, a.s.
  • Seznam poboček České spořitelny, a.s., určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ERB bank, a.s., je k dispozici na internetových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz (popřípadě na bezplatné telefonní lince České spořitelny, a.s.: 800 207 207.

 Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

  • Internetových stránkách Garančního systému finančního trhu www.garancnisystem.cz a na facebookových stránkách www.facebook.com/gsft.cz či v sídle Garančního systému finančního trhu, Praha 1, Týn 639/1, 2. patro.
  • Pobočkách České spořitelny, a.s. a jejích internetových stránkách www.csas.cz či na bezplatné telefonní lince 800 207 207.
  • Informace budou zveřejněny i na pobočkách ERB bank, a.s. a na webových stránkách www.erbank.cz.

O možnosti podávat žádosti o vyplacení zvýšených náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů (§ 41ea zákona o bankách) informuje Garanční systém finančního trhu v samostatně uveřejněných oznámeních.

Tisková zpráva: Garanční systém finančního trhu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.