Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

KBC překračuje minimální limity nastavené pro kontrolu kvality aktiv a zátěžový test ECB a zachovává si solidní kapitálový polštář

Banky 27.10.2014 | 09:34 0 Komentářů

KBC přijímá dnešní oznámení Evropské centrální banky (ECB) a Národní banky Belgie v souvislosti s komplexním hodnocením provedeným ECB. (Tisková zpráva: KBC Group)

Použití nepříznivého scénáře v rámci zátěžového testu způsobilo pokles ukazatele Common Equity Tier-1 (CET1) v roce 2016 o 2,6 procentního bodu. Dopad hodnocení kvality aktiv (AQR) byl omezený; způsobil pokles ukazatele CET1 o 0,6 procentního bodu. 

Kombinovaný účinek splácení státní pomoci podle dohody s Evropskou komisí v rámci tříletého horizontu zátěžového testu (1,8 mld. EUR včetně pokut a kupónů), AQR a samotného zátěžového testu vedl k posunu hodnoty ukazatele CET1 na 8,3 %. Tato hodnota ponechává solidní polštář ve výši 2,8 procentního bodu (2,8 mld. EUR) nad rámec minimálního limitu ECB ve výši 5,5 %, což dokládá stabilitu KBC.

Johan Thijs, generální ředitel skupiny KBC přivítal dnešní oznámení těmito slovy: KBC přijímá výsledek komplexního hodnocení ECB, který dokazuje, že KBC bezproblémově splňuje přísné požadavky na solvenci, a rovněž představuje uklidňující signál pro všechny zúčastněné, kteří nám důvěřují. Prokazuje rovněž kapacitu pro další splácení přijaté státní pomoci. KBC bude i nadále udržovat odpovídající úrovně kapitálu a bude pokračovat ve svém zaměření na své klíčové trhy a činnosti. Výsledek ilustruje také pevné základy KBC ve formě zdravého bankopojišťovacího obchodního modelu založeného na klientech, robustní pozici z pohledu likvidity podporovanou velmi solidní a loajální základnou zákaznických vkladů na našich hlavních trzích v Belgii a ve Střední Evropě, a komfortní úroveň solventnosti, která nám umožňuje zvyšovat objem půjček klientům a aktivně podporovat komunity a ekonomiky, v nichž působíme. 

Obsah

 1. Co bylo cílem komplexního zhodnocení?

 2. Z jakých prvků se komplexní zhodnocení skládá?

 3. Jaký byl rozsah hodnocení v případě KBC?

 4. Jak KBC obstála?

 5. Jaký je závěr KBC po úspěšném zvládnutí testů?

 1. Co bylo cílem komplexního zhodnocení?

Příspěvek k obnově důvěry…

Toto komplexní hodnocení představuje důležitý krok směrem k zavedení větší transparentnosti bankovních rozvah a vytvoření důslednějších dohledových postupů v Evropě, přičemž konečným cílem je obnova důvěry ve finanční ústavy. 

… předtím, než řízení dohledu převezme Evropská centrální banka

Tomuto komplexnímu hodnocení, které proběhlo předtím, než Evropská centrální banka (ECB) převezme plnou odpovědnost za dohled, tedy 4. listopadu 2014, bylo podrobeno 130 bank v eurozóně. Komplexní hodnocení prováděla ECB ve spolupráci s belgickou Národní bankou a na všech úrovních ji podporovaly nezávislé třetí strany. Cílem hodnocení bylo vytvořit jednotné a spravedlivé hrací pole pro všechny hodnocené banky, například prostřednictvím důsledného zajištění kvality a použití přísné metodiky.

 2. Z jakých prvků se komplexní hodnocení skládá?

Postup zahrnující přísnou metodiku spočívá na dvou pilířích

Kontrola sestávala z revize účetní závěrky k 31. prosinci 2013 (hodnocení kvality aktiv (AQR)) a zátěžového testu za tříleté období (2014 – 2016). Zátěžový test vycházel z rozvahy ke konci roku 2013 upravené podle výsledků AQR, jeho součástí jsou tedy konzervativní úpravy. 

°        AQR bylo provedeno s cílem zvýšit průhlednost finančních rozvah bank prostřednictvím hodnocení kvality jejich aktiv, včetně přiměřenosti ocenění aktiv a zástav a souvisejících rezerv. 

AQR byla vedena z pozice opatrnosti: hodnocení podrobuje rozvahu instituce „zkoušce“, která vychází z konzervativního pohledu. V některých případech je přístup asymetrický, což znamená, že některá „pozitiva“ nejsou brána v úvahu, zatímco „negativa“ ano. 

Tento přístup se nemusí nutně shodovat s účetním pohledem. Výstupy hodnocení tedy nemohou a neměly by být přímo a plně transponovány do zveřejněných výsledků podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) nebo Všeobecně uznávaných účetních principů (GAAP).

°        Zátěžový test byl proveden v těsné spolupráci s Evropským bankovním úřadem (EBA) za použití společné metodiky. Zkoumal odolnost bankovních rozvah a výdělečnosti vůči zátěžovým scénářům. 

Zátěžový test zahrnuje simulovaný dopad dvou scénářů po dobu tří let: základní scénář a nepříznivý scénář. Oba scénáře jsou založeny na řadě předpokladů (např. stálá rozvaha) a jsou tedy hypotetické, což je přirozená vlastnost všech zátěžových testů. 

Dopad těchto scénářů (a jejich měření) byl navíc ovlivněn řadou omezení a zjednodušení. Stejně jako u AQR nebylo v zátěžovém testu možné brát v úvahu některá „pozitiva“, zatímco „negativa“ se brát v úvahu musela. Ani výsledek zátěžového testu pro základní scénář tedy není odpovídající prognózou výkonu KBC v nadcházejících letech. 

 3. Jaký byl rozsah tohoto komplexního hodnocení v případě KBC?

Zatímco komplexní hodnocení se týká KBC Group NV, kontrole knih (AQR) byly podrobeny pouze konsolidované výsledky KBC Bank.

Totéž platí pro zátěžový test: vypočten byl vliv scénářů na bankovní činnosti (nikoli pojišťovací činnost). Kapitálová pozice (indikátor CET1) se však měří na úrovni KBC Group NV[1]

 4. Jak KBC obstála?

Počínaje solidní hodnotou ukazatele CET1 ve výši 13,3 % ke konci roku 2013 ponechává samotný dopad AQR a kombinovaný vliv AQR a zátěžového testu pro KBC značný polštář nad hodnotami limitů stanovených ECB (tj. hodnoty spouštějící kapitálová opatření: ukazatel CET1 ve výši 8 % pro AQR, 8 % a 5,5 % pro zátěžový test po AQR):

 • 4,3 mld. EUR pro samotné AQR;

 • 4,1 mld. EUR v případě zátěžového testu po úpravách AQR v základním scénáři;

 • 2,8 mld. EUR v případě zátěžového testu po úpravách AQR v nepříznivém scénáři.

Kombinovaný výsledek odráží tři hlavní dopady, které jsou znázorněny ve výše uvedeném grafu: 

 • úprava vyplývající z obezřetného hodnocení kvality aktiv (AQR),

  • která představuje snížení ukazatele CET1 o 0,58 procentního bodu v roce 2013;

 • samotný zátěžový test,

  • který zvyšuje ukazatel CET1 do roku 2016 o 1,7 procentního bodu v rámci základního scénáře, a přitom

  • pohlcuje 2,6 procentního bodu z ukazatele CET1 do roku 2016 v rámci nepříznivého scénáře;

 • částka splátky státní pomoci podle dohody s Evropskou komisí, v rámci tříletého období zátěžového testu (1,84 mld. EUR[1]), což dále snižuje ukazatel CET1

  • o 2,0 procentního bodu v případě základního scénáře,

  • o 1,8 procentního bodu u nepříznivého scénáře[2].

Hlavním motorem celkové hrubé úpravy[3] AQR o 0,6 mld. EUR je irské hypotéční portfolio, které představuje 0,3 mld. EUR z této hrubé částky. Toto portfolio tedy představuje polovinu (51 %) celkové úpravy AQR.

V souvislosti s novými směrnicemi EBA v oblasti selhání a forbearance[4] již irské hypotéční portfolio prošlo od konce roku 2013 zásadním přehodnocením (přes 2 miliardy EUR bylo nově klasifikováno jako úvěry „v selhání“), s odpovídajícím navýšením opravných položek (viz sdělení ze 14. listopadu 2013 na www.kbc.com). KBC bere na vědomí, že konzervativní východiska při hodnocení AQR nevyhnutelně vedou k úpravám z pohledu předběžné opatrnosti.

KBC pokračovala v uplatňování definic EBA v roce 2014. Irské hypotéční úvěry v hodnotě přes 700 mil. EUR byly klasifikovány jako úvěry „v selhání“ v první polovině roku 2014 v souladu s tím, jak byly naplňovány příslušné podmínky takové klasifikace (například poskytnutí opakovaných restrukturalizací). KBC v roce 2014 zaznamenala další snížení opožděných splátek. V Irsku také došlo od začátku roku k významnému zlepšení ekonomických podmínek, včetně robustního růstu HDP a stoupajících cen nemovitostí. 

S ohledem na výše uvedené může KBC potvrdit oprávněnost tvorby opravných položek na úvěrové ztráty z irských hypoték, v horní části intervalu 150 až 200 milionů EUR a mezi 50 a 100 miliony EUR v letech 2015 a 2016.

Odhady znehodnocení v souvislosti s 6 dalšími úvěrovými portfolii zahrnutými do hodnocení AQR dosáhly částky 0,2 miliardy EUR, přičemž většina příslušela segmentu velkých belgických firemních klientů včetně zahraničních poboček (124 milionů EUR). KBC využije tyto informace k přehodnocení jednotlivých případů a případně ke změně poskytování půjček případ od případu. Předpokládáme, že tato individuální přehodnocení budou mít nepodstatný vliv na výši opravných položek. 

Odhady znehodnocení vyplývající z ostatních pracovních bloků AQR (např. Ocenění derivátů) dosahovaly méně než 0,1 mld. EUR. 

Zjevně existuje mnoho určujících faktorů, které ovlivňují výsledek zátěžového testu. Scénáře mají vliv jak na výdělečnost (a tedy dostupný kapitál, tj. čitatel v poměru CET1), tak na rizikově vážená aktiva (jmenovatel). Větší vhled do hlavních určujících faktorů může poskytnout řada snímků na adrese www.kbc.com.

 5. Jaký je závěr KBC po tom, co úspěšné prošla testy?

Johan Thijs, generální ředitel KBC Group, uzavírá: „V průběhu posledních 12 měsíců jsme intenzivně pracovali a velmi konstruktivně spolupracovali s ECB. Chápeme, že ECB musela nalézt rovnovážný bod a nemohla tedy brát v úvahu všechny nuance pro každou jednotlivou instituci, včetně KBC. Na tomto základě přijímá KBC výsledek komplexního hodnocení ECB. Rok 2014 byl však pro KBC zásadní. Jde o rok, kdy KBC pokračovala v likvidaci všech zbývajících historických CDO , podstatně zlepšila rizikový profil skupiny a dokončila celý plán divestic odsouhlasený s Evropskou komisí v listopadu 2009. KBC je nyní připravena utkat se s výzvami, které ji čekají v budoucnu. Naším strategickým záměrem je a nadále bude dosažení udržitelného a rentabilního růstu prostřednictvím bankopojištění a vyšší spokojenosti klientů.“

KBC opakuje, co ohlásila na Dnu investorů v červnu 2014:

KBC hodlá stavět na svých silných stránkách a zařadit se mezi nejvýkonnější finanční ústavy se zaměřením na retail v Evropě. Tohoto cíle dosáhne pomocí:

 • posílením bankopojišťovacího obchodního modelu pro retail, SME a střední podnikové klienty na klíčových trzích, velmi efektivně ve vztahu k nákladům,

 • soustředění na udržitelný a rentabilní růst v rámci solidního řízení rizik, kapitálu a likvidity,

 • dosažení nadprůměrné spokojenosti klientů pomocí bezproblémového, mnohokanálového přístupu k distribuci, který se odvíjí od potřeb našich klientů.

Tím, že dosáhne výše uvedeného, se KBC etabluje jako referenční instituce na svých klíčových trzích.


[1]Podle dohody s ECB byly ze zorného pole vynechány subjekty uvažované k odprodeji ke konci roku 2013. Vliv tohoto kroku byl velmi omezený.

[2]  1 mld. EUR kapitálu plus 50% penále a kupon 8,5 %.

[3]  V základním scénáři jsou rizikově vážená aktiva (RWA), tj. čitatel ukazatele CET1 nižší než v nepříznivém případě. Tím se vysvětluje, proč totožná částka splátky způsobuje u základního scénáře vyšší snížení ukazatele CET1 v procentních bodech než u nepříznivého scénáře. 

[4]  Před započtením vlivu daní.

[5]  Toleranční opatření je ústupek ve vztahu k úvěru (např. úleva při splácení) přiznaný klientovi ve finanční tísni.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.