CZK/€ 25.360 +0,04%

CZK/$ 23.427 -0,06%

CZK/£ 29.607 -0,09%

CZK/CHF 26.602 -0,11%

Text: Zbyněk Drobiš

06. 03. 2014

0 komentářů

Zásada odborné péče: Základ pro odškodnění poškozených investorů

 


 

Obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce jsou vázáni základní zásadou prostupující napříč zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, a to zásadou odborné péče. Obecný pojem hraje významnou roli v případném prokazování nekalého a protiprávního jednání vůči zákazníkovi s požadavkem na odškodnění.

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí jak stanovuje § 11a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zásada odborné péče je chápana jakožto souhrn profesionálních standardů, kdy tyto standardy musí být vždy naplněny k shledání konformity jednání obchodníka s cennými papíry se zákonem. Účelem institutu odborné péče dle zákona je vymezení celkového směru podnikání obchodníka s cennými papíry a podpůrná role v případech, kdy nepostačují ostatní ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu k postižení nezákonného jednání.1

Odborná péče jakožto neurčitý právní pojem je základní zásadou zákona o podnikání na kapitálovém trhu a stanovuje obecně povinnost poskytovat investiční služby obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem s odbornou péči pro ochranu práv zákazníků.

Hlavní roli při interpretaci a aplikaci tohoto generálního principu měla Česká národní banka v rámci svého správního trestání, potažmo její předchůdkyně v oblasti kapitálových trhů, a to Komise pro cenné papíry. V případném soudním sporu o náhradu škody při porušení práv investora je inspirace tímto výkladem stěžejní pro soud a jednotlivé účastníky soudního sporu k pochopení roviny problematiky a zjištění, zda je naplněn předpoklad protiprávního jednání.

Povinnost jednat s odbornou péčí má tedy reprezentovat korektiv jednání při poskytování investičních služeb, kdy odbornou péči je nutné zejména vynakládat při:

REKLAMA

  • přípravě podmínek pro poskytování služeb (analytická činnost, personální a technické zabezpečení apod.);
  • nabízení a propagaci služeb;
  • procesu přijímání zákazníků (uzavírání smluv apod.);
  • poradenství a vlastním prodeji nabízených produktů;
  • nakládání se svěřeným majetkem (obhospodařování, správa, provádění transakcí apod.).2

Komise pro cenné papíry ve svém výkladovém materiálu kladla zvláštní důraz ve vztahu k zásadě odborné péče na oblast vztahů se zákazníky, informování zákazníků, řízení střetu zájmů a ochranu svěřeného majetku zákazníka. Pro vztahy se zákazníky a naplnění účelu odborné péče bylo apelováno, aby obchodník s cennými papíry s ohledem na postavení profesionála vytvořil pro zákazníky kvalitní, odborný a srozumitelný obsah smluv a obchodních podmínek, kdy nestandartní ustanovení ve smlouvách bylo Komisí pro cenné papíry hodnoceno jakožto porušení principu odborné péče.

V rámci informování zákazníků považovala Komise pro cenné papíry za porušení odborné péče slibování nepřiměřených výhod s poskytovanou investiční službou a zdůrazňovala povinnost informovat zákazníka úplně, pravdivě a srozumitelně o všech podstatných skutečností ve spojitosti s poskytovanou investiční službou.

Z hlediska střetu zájmů Komise pro cenné papíry poukazovala na nutnost zavedení účinných postupů k zabránění střetu zájmů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Rovněž Komise pro cenné papíry pro dodržení principu odborné péče doporučovala zavedení řádných procesů pro zajištění oddělení majetku obchodníka s cennými papíry od majetku zákazníka.3

Dle § 15 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Jedná se o obecnou zásadu pro jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. Tato zásada je výchozím principem pro jednání se zákazníky.

REKLAMA

Porušení jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka je zároveň porušením odborné péče vymezené výše. Tato zásada jakožto generální princip jednání obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkům je výsledkem implementace směrnice MiFID, která takto napřímo stanovila právo zákazníka dovolávat se čestného, spravedlivého a profesionálního jednání v souladu s nejlepšími zájmy zákazníka.

Kritéria kvalifikovanosti, čestnosti, spravedlivosti a nejlepšího zájmu zákazníka musí být naplněna kumulativně. Kvalifikované jednání vychází z principu odpovědnosti za úroveň a kvalitu poskytovaných investičních služeb a váže se na právo zákazníka očekávat provedení příkazu řádně a včas.

Čestné jednání odpovídá zásadě důvěry a poctivosti v obchodním styku. Jedná se zejména o povinnost poskytovat a upozorňovat na důležité informace a právní důsledky, které jsou spojené s poskytovanými investičními službami.

Spravedlivé jednání reprezentuje nediskriminační, objektivní, nestranný a rovný přístup zákazníků k poskytovaným investičním službám. Nejlepší zájem zákazníka jako poslední kritérium zásady odpovídá povinnosti nakládat s prostředky zákazníka dohodnutým způsobem a řídit se zákazníkovými příkazy.4

REKLAMA

K tomuto rovněž rozhodnutí Komise pro cenné papíry: „Smyslem vysoké míry profesionality obchodníka s cennými papíry je ochrana kapitálového trhu, ochrana jeho účastníků, ochrana neprofesionálů. Zákonný termín „zákazník“ či „klient“ je proto nutné vnímat především jako protipól k profesionalitě obchodníka s cennými papíry, tzn. jako „neprofesionál“ či „laik“.“ 5

Nejvýznamnějším porušením této zásady jsou dvě nejčastější nekalé praktiky na kapitálových trzích, a to tzv. „churning“ neboli nadměrné obchodování na účtu zákazníka, a nevhodné a nepřiměřené investiční poradenství.

 


Poznámky:

1, 4  Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 157 s. a 198 s.

2, 3 Komise pro cenné papíry, Posuzování odborné péče, 2004, dostupné na: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_s_cp_inv_zprostredkovatele/download/metodika_odbp_20041015.pdf

Rozhodnutí Komise pro cenné papíry, sp. zn. KCP/44/2001, dostupné na: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/get_dms_file170.pdf 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Pražská burza - Burza cenných papírů Praha - Burzovní palác - akcie, dluhopisy, deriváty

Kde brát peníze? Na burze přece…

Kde bankovní financování nestačí, nastupují kapitálové trhy. Na burzu vstupuje sociální síť Pinterest, Lyft, má ho následovat Uber. Vlastníci těchto firem chtějí prodat akcie, které se začnou, bude-li úpis úspěšný, obchodovat na burze.

Text: Radovan Novotný

10. 05. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *