Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

Zásada odborné péče: Základ pro odškodnění poškozených investorů

Obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel i vázaný zástupce musí vykonávat svou činnost s vynaložením odborné péče . Co to znamená?

Obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce jsou vázáni základní zásadou prostupující napříč zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, a to zásadou odborné péče. Obecný pojem hraje významnou roli v případném prokazování nekalého a protiprávního jednání vůči zákazníkovi s požadavkem na odškodnění.

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí jak stanovuje § 11a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zásada odborné péče je chápana jakožto souhrn profesionálních standardů, kdy tyto standardy musí být vždy naplněny k shledání konformity jednání obchodníka s cennými papíry se zákonem. Účelem institutu odborné péče dle zákona je vymezení celkového směru podnikání obchodníka s cennými papíry a podpůrná role v případech, kdy nepostačují ostatní ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu k postižení nezákonného jednání.1

Odborná péče jakožto neurčitý právní pojem je základní zásadou zákona o podnikání na kapitálovém trhu a stanovuje obecně povinnost poskytovat investiční služby obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem s odbornou péči pro ochranu práv zákazníků.

Hlavní roli při interpretaci a aplikaci tohoto generálního principu měla Česká národní banka v rámci svého správního trestání, potažmo její předchůdkyně v oblasti kapitálových trhů, a to Komise pro cenné papíry. V případném soudním sporu o náhradu škody při porušení práv investora je inspirace tímto výkladem stěžejní pro soud a jednotlivé účastníky soudního sporu k pochopení roviny problematiky a zjištění, zda je naplněn předpoklad protiprávního jednání.

Povinnost jednat s odbornou péčí má tedy reprezentovat korektiv jednání při poskytování investičních služeb, kdy odbornou péči je nutné zejména vynakládat při:

  • přípravě podmínek pro poskytování služeb (analytická činnost, personální a technické zabezpečení apod.);
  • nabízení a propagaci služeb;
  • procesu přijímání zákazníků (uzavírání smluv apod.);
  • poradenství a vlastním prodeji nabízených produktů;
  • nakládání se svěřeným majetkem (obhospodařování, správa, provádění transakcí apod.).2

Komise pro cenné papíry ve svém výkladovém materiálu kladla zvláštní důraz ve vztahu k zásadě odborné péče na oblast vztahů se zákazníky, informování zákazníků, řízení střetu zájmů a ochranu svěřeného majetku zákazníka. Pro vztahy se zákazníky a naplnění účelu odborné péče bylo apelováno, aby obchodník s cennými papíry s ohledem na postavení profesionála vytvořil pro zákazníky kvalitní, odborný a srozumitelný obsah smluv a obchodních podmínek, kdy nestandartní ustanovení ve smlouvách bylo Komisí pro cenné papíry hodnoceno jakožto porušení principu odborné péče.

V rámci informování zákazníků považovala Komise pro cenné papíry za porušení odborné péče slibování nepřiměřených výhod s poskytovanou investiční službou a zdůrazňovala povinnost informovat zákazníka úplně, pravdivě a srozumitelně o všech podstatných skutečností ve spojitosti s poskytovanou investiční službou.

Z hlediska střetu zájmů Komise pro cenné papíry poukazovala na nutnost zavedení účinných postupů k zabránění střetu zájmů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Rovněž Komise pro cenné papíry pro dodržení principu odborné péče doporučovala zavedení řádných procesů pro zajištění oddělení majetku obchodníka s cennými papíry od majetku zákazníka.3

Dle § 15 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Jedná se o obecnou zásadu pro jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. Tato zásada je výchozím principem pro jednání se zákazníky.

Porušení jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka je zároveň porušením odborné péče vymezené výše. Tato zásada jakožto generální princip jednání obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkům je výsledkem implementace směrnice MiFID, která takto napřímo stanovila právo zákazníka dovolávat se čestného, spravedlivého a profesionálního jednání v souladu s nejlepšími zájmy zákazníka.

Kritéria kvalifikovanosti, čestnosti, spravedlivosti a nejlepšího zájmu zákazníka musí být naplněna kumulativně. Kvalifikované jednání vychází z principu odpovědnosti za úroveň a kvalitu poskytovaných investičních služeb a váže se na právo zákazníka očekávat provedení příkazu řádně a včas.

Čestné jednání odpovídá zásadě důvěry a poctivosti v obchodním styku. Jedná se zejména o povinnost poskytovat a upozorňovat na důležité informace a právní důsledky, které jsou spojené s poskytovanými investičními službami.

Spravedlivé jednání reprezentuje nediskriminační, objektivní, nestranný a rovný přístup zákazníků k poskytovaným investičním službám. Nejlepší zájem zákazníka jako poslední kritérium zásady odpovídá povinnosti nakládat s prostředky zákazníka dohodnutým způsobem a řídit se zákazníkovými příkazy.4

K tomuto rovněž rozhodnutí Komise pro cenné papíry: „Smyslem vysoké míry profesionality obchodníka s cennými papíry je ochrana kapitálového trhu, ochrana jeho účastníků, ochrana neprofesionálů. Zákonný termín „zákazník“ či „klient“ je proto nutné vnímat především jako protipól k profesionalitě obchodníka s cennými papíry, tzn. jako „neprofesionál“ či „laik“.“ 5

Nejvýznamnějším porušením této zásady jsou dvě nejčastější nekalé praktiky na kapitálových trzích, a to tzv. „churning“ neboli nadměrné obchodování na účtu zákazníka, a nevhodné a nepřiměřené investiční poradenství.

 


Poznámky:

1, 4  Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 157 s. a 198 s.

2, 3 Komise pro cenné papíry, Posuzování odborné péče, 2004, dostupné na: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_s_cp_inv_zprostredkovatele/download/metodika_odbp_20041015.pdf

Rozhodnutí Komise pro cenné papíry, sp. zn. KCP/44/2001, dostupné na: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/get_dms_file170.pdf 

Jednají profesionálové na kapitálovém trhu čestně?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.