Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Základy investování: Jak se vyznat v rozvaze?

Chcete investovat do akcií a nechcete koupit zajíce v pytli? Musíte se zajímat o finanční situaci akciové společnosti, nahlédnout do její rozvahy. Díky tomu nahlédnete pod pokličku toho, co podnik vlastní a z čeho to financuje. Zhodnotíte majetek podniku a zdroje, ze kterých podnik tento majetek financuje. Víceleté bilance vám toho hodně napoví. Nahlédněme na rozvahu (bilanci) z investičního pohledu.

Rozvaha, aktiva a pasiva

Kupuji akcii a nechci kupovat zajíce v pytli. Pak věřím, že koupím akcii jako podíl v podniku, který dokáže svým podnikáním vydělat peníze, což se odrazí ve vyplácené dividendě anebo růstu ceny akcie. Naopak se chci vyvarovat koupě akcie podniku předluženého, potápějícího se parníku, který zatím pluje a na jehož palubě se ještě vyhrává a tančí.

Fundamentálně zaměření investoři se dívají na valuační ukazatele, jako je cena k výnosům (P/E), cena k účetní hodnotě (P/B), nebo třeba dluh k vlastnímu jmění (D/E). Tyto ukazatele se opírají o informace, které je možné zjistit v rozvaze, povinně publikovaném finančním výkazu. Rozvaha (také označována jako bilance) podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Z rozvahy lze posuzovat majetkovou situaci podniku a částečně i jeho situaci finanční.

Obrázek 1: V horizontální rozvaze ve tvaru T se na jedné straně ve finančním vyjádření sepisuje majetek firmy (aktiva). Na straně druhé je uveden přehled zdrojů, ze kterých je majetek financován.

rozvaha-01

Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze, musí se sobě rovnat. Pokud třeba podnik koupí novou budovu za 50 mil. Kč a financuje ji bankovním úvěrem, na straně levé se o 50 mil. Kč zvýší majetek (ten dlouhodobý, budova je použitelná dlouhodobě), na straně pravé o 50 mil. Kč naroste položka bankovní úvěry. O 50 milionů vzrostly jak aktiva, tak pasiva.

V rozvaze můžeme vždy najít tři důležité části: (1) aktiva, tedy položky představující majetek ve vlastnictví společnosti, (2) pasiva představující finanční závazky a (3) vlastní jmění (equity), patřící vlastníkům firmy.

Obrázek 2: Bilanční rovnice vyjadřuje rovnost aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování). V každém okamžiku se majetek podniku (aktiva) rovnají součtu vlastního kapitálu a závazků (dluhů). 

rozvaha-02

Majetek podniku a zdroje jeho financování

Jako příklad rozvahy konkrétní společnosti vezměme rozvahu akciové společnosti Philip Morris ČR, která byla sestavena ke konci roku 2013. Z obrázku 3 je zřejmé, že zde zveřejněná rozvaha není ve tvaru bilance T, jak byla představena výše, ale ve vertikálním vyjádření, ve kterém se jednotlivé položky zapisují do sloupce, nejprve se uvádí aktiva, za nimi pasiva. V rozvaze vidíme, že kromě konečného stavu na konci účetního období (k 31. 12. 2013) lze zjistit také počáteční stav k začátku účetního období (31. 12. 2012).

Podnikání se bez majetku neobejde, a z rozvahy diskutované společnosti vyplývá, že přibližně 3 mld. Kč bylo v daném období alokováno v pozemcích, budovách a v zařízeních. Dále můžeme třeba vyčíst, že kolem 2 mld. korun měl podnik v zásobách, kolem 1,5 mld. korun jí někdo dlužil (položka obchodní a ostatní finanční pohledávky). V penězích měla firma k dispozici kolem 5,2 mld. korun. Všechny tyto údaje jsou vypsány z části výkazu, věnovaném shrnutí aktiv a struktury majetku.

Obrázek 3: Rozvaha z výroční zprávy Philip Morris ČR a.s. na konci roku 2013. Vidíme stav majetku a zdrojů jeho financování k 31. 12. 2013. 

rozvaha-03

Zdroj: Výroční zpráva 2013, PHILIP MORRIS ČR

Podtrženo sečteno měla firma Philip Morris ČR a.s. k 31. 12. 2013 celkový majetek ve výši 22 mld. korun (přesně 21 968 mil. Kč).

Doteď jsme nahlíželi na stranu majetku (aktiv), nyní nahlédněme na stranu zachycující strukturu financování – na pasiva. Vlastní kapitál připadající na akcionáře byl 7 969 mil. Kč, a z rozvahy vyplývá, že to zahrnuje mimo jiné nerozdělený zisk. Je to zisk, který nebyl mezi vlastníky rozdělen a představuje zdroj financování. Patří vlastníkům podniku, a je tedy součástí vlastních zdrojů. Pokud bychom v rozvaze našli negativní nerozdělený zisk, ukazovalo by to, že v minulosti podnik vytvořil ztráty.

Námi sledovaný podnik měl téměř 14 mld. korun závazků, z toho byla drtivá většina splatná do jednoho roku (položka krátkodobé závazky). To by pro seznámení s rozvahou mohlo stačit.

Shrnutí

Rozvaha (bilance) je důležitý finanční výkaz, který je součástí účetní závěrky. Je to neopomenutelný zdroj, ze kterého akciový investor nebo analytik čerpá informace potřebné pro fundamentální analýzu akcií. Díky rozvaze víme, jaká je finanční situace podniku, jaký je stupeň jeho zadlužení, likvidity, atd. Právě zde můžeme odhalit možné problémy, jako je záporný vlastní kapitál, nebo třeba nízká běžná likvidita (current ratio).

Rozvaha zobrazuje finanční sílu (nebo také slabost) podniku, v rozvaze za jednotlivé roky konkrétního podniku můžeme například sledovat, jak se měnil majetek a jeho struktura, co se dělo se zadlužením a vlastním jměním a jak byl ovlivňován výsledkem hospodaření. Z pohledu investora postačuje vědět, že to, co se v podniku v průběhu účetního období událo, zachycuje ve finančním vyjádření výkaz zisků a ztrát (výsledovka). Ale o tom až někdy příště.

Investujete do akcií?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.