Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Renáta Kadlecová: Minimalizujeme případné dopady bankovních krachů

Banky Zbyněk Drobiš 06.04.2016 | 16:58 0 Komentářů

Od letošního roku se Fond pojištění vkladů mění na Garanční systém finančního trhu. Jedná se o promítnutí evropské legislativy do komplexnější ochrany vkladatelů. Na uvedené téma jsme připravili rozhovor s Renátou Kadlecovou, výkonnou ředitelkou Garančního systému finančního trhu.

Z jakého důvodu se FPV mění na GSFT?

Od 1. 1. 2016 v České republice začaly platit zákony, které znamenají zavedení komplexnějšího systému ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. Změny v nastavení zabezpečení finančního trhu vycházejí z legislativy Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní a silnou záchrannou finanční síť, která minimalizuje případné dopady bankovních krachů na finanční trhy jednotlivých zemí i celé Unie. Kromě stávajícího Fondu pojištění vkladů vznikl v České republice i Fond pro řešení krize.

Jaký je účel změny FPV na GSFT?

Účelem zřízení Garančního systému finančního trhu (dále též „Garanční systém“ nebo „GSFT“) je vznik zastřešující organizace, která byla pověřena správou výše zmíněných fondů, tj. Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. Při transpozici evropských směrnic bylo zvoleno právě toto řešení, neboť správa prostředků Fondu pro řešení krize je obdobná činnostem, které vykonával do konce roku 2015 Fond pojištění vkladů. Uvedené řešení znamenalo, že dojde k využití kapacit a zkušeností FPV a sníží se tak náklady spojené se správou nového fondu. 

Jaké jsou hlavní změny spojené s transformací FPV na GSFT?

Hlavní změna, kromě proměny samotného názvu instituce, se týká právě jinak nastavené struktury. Fond pojištění vkladů i Fond pro řešení krize se stávají samostatnými účetními jednotkami v rámci Garančního systému. To znamená, že veškeré příjmy a výdaje těchto fondů jsou vzájemně účetně odděleny a oba společně přispívají na úhradu nákladů, které má Garanční systém s jejich správou. 

Garanční systém bude nyní disponovat finančními prostředky, které budou moci být využity nejen při výplatě náhrad vkladů, ale i pro případ odvrácení krachu některé z finančních institucí, které se dostanou do obtíží.

Banky, družstevní záložny a stavební spořitelny budou nadále odvádět příspěvky do Garančního systému na účet Fondu pojištění vkladů, jehož hlavním úkolem zůstává realizace výplaty náhrad vkladů klientům v případě krachu některé z takto přispívajících institucí.

Do Garančního systému na účet Fondu pro řešení krize budou přispívat kromě výše zmíněných institucí také vybraní obchodníci s cennými papíry. Prostředky fondu mohou být v případě ohrožení stability některé z finančních institucí použity na řešení nastalé situace bez nutnosti ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům. Fond pro řešení krize je tedy zdrojem pro použití nástrojů řešení krize u instituce, jehož použití může navrhovat Česká národní banka tam, kde je to proveditelné a věrohodné a ve veřejném zájmu.

Zvyšuje se ochrana klientů finančních institucí díky změně FPV na GSFT?

V rámci pojištění vkladů došlo ke změnám, které klientům přinesou jednak rychlejší přístup k jejich prostředkům v případě krachu finanční instituce (od června bude Garanční systém vyplácet náhrady vkladů ve lhůtě 7 pracovních dní namísto dnešních dvaceti), ale také došlo k rozšíření okruhu pojištěných vkladů o tzv. mimořádné zůstatky. Těmi se rozumí vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění, jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady škody, úmrtí. Tyto typy vkladů budou chráněny po dobu 3 měsíců od jejich vzniku. Celkový limit výplaty se tak v odůvodněných případech může zvýšit až na 200 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce.

Nová legislativa klade také vyšší požadavky na finanční instituce, které musejí své klienty při založení účtu, nebo minimálně jednou ročně u stávajících klientů, informovat o podmínkách pojištění vkladů, limitech pojištění a systému pojištění vkladů chránících jejich vklady.

Jakému okruhu osob poskytujete GSFT ochranu?

V tomto ohledu nedochází k žádným významným změnám. Ochrana vkladů se vtahuje na klienty (fyzické i právnické osoby) bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají vydánu licenci k provozování své činnosti od České národní banky. Pojištěny naopak nadále nejsou vklady samotných bank, družstevních záložen, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a zajišťoven, státu a nově i měst a větších obcí.   

Co je tedy konkrétně pojištěno prostřednictvím GSFT?

Pojištěno zůstává vše, na co dosud klienti byli zvyklí, tedy vklady klientů bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen. Jde tedy o finanční prostředky uložené zejména na běžném účtu, spořicím účtu, na termínovaném vkladu, na vkladovém účtu nebo na vkladní knížce. Podstatnou informací je, že vklady jsou pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce. Novinkou je výše zmíněné zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladů a pojištění nadměrných zůstatků.

Celkově hodnotíte transformaci FPV na GSFT za pozitivní změnu?

Ano, určitě.

Transformace FPV na Garanční systém s sebou přináší také změnu struktury řízení, která by měla zajistit pružnější fungování Garančního systému. Správní rada, která bude nadále nejvyšším orgánem, bude rozhodovat např. o strategických záležitostech, schvalovat rozpočet, vnitřní předpisy, přijímání úvěrů či poskytování půjček.

Běžný provoz Garančního systému bude zajišťovat výkonná rada, která bude zároveň statutárním orgánem Garančního systému s oprávněním jednat za Garanční systém vůči třetím osobám.

Správní rada má pět členů jmenovaných ministrem financí (dva zástupci Ministerstva financí, dva zástupci České národní banky a jeden člen jmenovaný na návrh České bankovní asociace). Výkonná rada má tři členy, kteří jsou zaměstnanci Garančního systému a byli jmenováni správní radou.

Finanční instituce budou tedy nuceny přispívat do GSFT vyšší částkou než činily příspěvky do FPV?

Pokud porovnáme celkový objem příspěvků, které hradily finanční instituce do FPV s příspěvky do Garančního systému, nedochází téměř k žádné změně. Novinkou je, že výše příspěvků jednotlivých finančních institucí jak do Fondu pojištění vkladů, tak i do Fondu pro řešení krize bude zohledňovat míru rizika, který pro trh instituce představuje. Výpočtem rizikové váhy byla pověřena Česká národní banka. Ta bude také stanovovat jednotlivým bankám výši jejich příspěvků.

Nová legislativa také stanoví cílovou úroveň, tedy celkovou částku, kterou mají minimálně do fondů přispívající instituce formou pravidelných ročních příspěvků zaplatit. V případě Fondu pojištění vkladů se jedná o 0,8 % procenta objemu krytých vkladů, tj. vkladů do výše 100 tisíc EUR držených jedním vkladatelem v jednom finančním ústavu, v případě Fondu pro řešení krize jde o 1 % z výše uvedeného objemu vkladů. Minimální výše rezervy musí být naplněna nejpozději v polovině roku 2024.

Fond pro řešení krize je samostatným fondem nebo je součástí GSFT?

Fond pro řešení krize je samostatnou účetní jednotkou v rámci Garančního systému finančního trhu. Nemá, stejně jako Fond pojištění vkladů, právní subjektivitu. Tou nyní disponuje pouze Garanční systém, který tak vykonává správu dvou fondů jako souborů majetku bez právní subjektivity. Garanční systém také vstupuje do smluv a jedná se třetími osobami při správě těchto majetků.

Jaký objem finančních prostředků by měl být ve správě Fondu pro řešení krize?

Fond pro řešení krize by měl do poloviny roku 2024 dosáhnout minimální cílové úrovně, tj. cca 25 miliard korun.

Děkuji za rozhovor.

Mají být vklady v bankách 100% pojištěné?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.