Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Odpovědnost vázaného zástupce? Zodpovídá zastoupený…

Na jakém principu je nastavena odpovědnost vázaných zástupců dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu? Jsou vázaní zástupci při poskytování investičních služeb povinni dodržovat zásadu odborné péče stejně jako obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé?

Omezený rozsah poskytovaných investičních služeb

Vázaným zástupcem dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem k výkonu těchto činností:

  • zařídit a uzavřít obchody vztahující se k přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, pokud je k těmto investičním službám zastoupený oprávněn;
  • poskytovat investiční službu investičního poradenství týkající se investičních nástrojů;
  • propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat s některými výjimkami.

Zastoupeným dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve vztahu k vázanému zástupci je:

  • obchodník s cennými papíry;
  • nvestiční zprostředkovatel;
  • investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu;
  • osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice;
  • zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky.

Vázaný zástupce může uzavírat obchody jménem zastoupeného, ale nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Česká národní banka vede seznam vázaných zástupcům a schvaluje jejich registraci na základě žádosti o zápis.

Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat svou činnost pouze osobně nebo v zastoupení zaměstnancem. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou může vykonávat svou činnost pouze v zastoupení statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem.

Zásada odborné péče

Obdobně jako obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel je vázaný zástupce povinen vykonávat svou činnost s vynaložením odborné péče. Odborná péče jakožto neurčitý právní pojem je základní zásadou zákona o podnikání na kapitálovém trhu a stanovuje obecně povinnost poskytovat investiční služby obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem s odbornou péči pro ochranu práv zákazníků.

Tip: Zásada odborné péče: Základ pro odškodnění poškozených investorů

Zákon o podnikání na kapitálových trzích rovněž vymezuje, že ve vztazích s vázaným zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře.

K odpovědnosti vázaného zástupce

Z pohledu odpovědnosti vázaného zástupce na rozdíl od obchodníka s cennými papíry nebo investičního zprostředkovatele, kteří jsou přímými nositeli odpovědnosti za pochybení při poskytování investičních služeb v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, se u vázaného zástupce vychází z koncepce, že za výkon činností vázaného zástupce odpovídá zastoupený.

Vázaný zástupce je povinen při výkonu činností sdělit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi údaje o osobě zastoupeného, jehož jménem jedná, a informaci o činnostech, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

Tip: Rozhor s vázaným zástupcem potrestaným ČNB

Vzhledem k neustálému vývoji legislativy a rozhodovací praxe soudů, včetně výkladových stanovisek České národní banky, lze doporučit konzultaci s odborníky na právo kapitálového trhu v případě řešení problematiky vázaných zástupců, ať již z hlediska jejich odpovědnosti, činnosti, zápisu nebo dalších otázek.

Má ČNB dostatečné pravomoci?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.