Čtvrtek 20. ledna. Svátek má Ilona.

Daňové přiznání 2016: Jak zaplatit méně s odčitatelnými položkami

Využitím odčitatelných položek lze snížit daňový základ, slevami na dani zase výslednou daňovou povinnost. Pro zdaňovací období 2016 v úpravě odčitatelných položek nedošlo k žádné výrazné změně. Přesto zákon upravuje podmínky, za kterých lze možnost snížení daňového základu využít.

Nezdanitelná část základu daně

Tzv. nezdanitelnou část základu daně tvoří položky, jejichž hodnota se dá odečíst od kladného daňového základu – po uplatnění daňové ztráty z let minulých (pokud měl poplatník jiné příjmy než ze závislé činnosti). Možnost odečtu těchto položek je upravena v § 15 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen ZDP).

Poskytnutá bezúplatná plnění (dary)

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu či právnickým osobám (i těm, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona) a to na účely vyjmenované v ZDP, např. na vzdělávání, humanitární a sociální účely, sport, charitu apod.

Dary poskytnuté fyzickým osobám je také možné za podmínek určených ZDP odečíst, např. poskytovateli zdravotnických služeb, provozovateli školního zařízení a útulku či invalidní osobě na pořízení zdravotnických pomůcek nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Úhrnná hodnota poskytnutých darů musí přesáhnout 2 % základu daně či činit alespoň 1 000 Kč.

Daňový základ lze snížit i za dárcovství krve, za které nebyl poskytnut poplatníkovi příspěvek. Každý takový odběr je oceněn částkou 2 000 Kč. Pokud by poplatník daroval orgán, hodnota odpočtu se zvyšuje na 20 000 Kč.

Úroky z úvěru na financování bytových potřeb

Pokud poplatník na financování bytové potřeby využil hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření, může si odečíst úroky, které ve zdaňovacím období z takového úvěru zaplatil, a to až do úhrnné výše 300 000 Kč. Bytovou potřebou se rozumí např. koupě bytu, rodinného domu, bytového domu či pozemku určeného ke výstavbě pro bydlení (zde musí dojít k zahájení do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, v opačném případě možnost odpočtu zaniká a poplatník musí odpočty uplatněné v předchozích letech dodanit).

Úroky lze však odečíst pouze za podmínky, že poplatník po celé zdaňovací období např. byt vlastnil (v roce pořízení postačuje vlastnictví ke konci zdaňovacího období) a užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úroky nelze uplatnit, resp. lze uplatnit pouze v poměrné části, pokud byla bytová potřeba využívána k pronájmu nebo k výkonu samostatné výdělečné činnosti buď celé zdaňovací období, anebo po jeho část.

Penzijní připojištění

Od základu daně lze odečíst zaplacené penzijní připojištění se stáním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) až do výše 12 000 Kč a to z příspěvků, které přesáhly výši, do které náleží maximální státní příspěvek (tzn. od 12 000 Kč ročně).

Životní pojištění

Podobně jako u penzijního pojištění je možné odečíst od základu daně také zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění do výše 12 000 Kč za zdaňovací období. Předpokladem pro uplatnění odpočtu je, že výplata pojistného plnění je možná až po 60 měsících od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v roce, kdy dosáhne poplatník 60 let věku. Zároveň nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Členské příspěvky odborové organizaci

Zákon také umožňuje odečíst příspěvky za členství v odborové organizaci, která podle stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. V úhrnu lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

Úhrady za další vzdělávání

Ze základu daně lze také odečíst úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Nejvýše lze uplatnit 10 000 Kč (osoba se zdravotním postižením 13 000 Kč, osoba s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč). Podmínkou je, že zkoušky nebyly hrazené zaměstnavatelem či uplatněny jako výdaj u osob samostatně výdělečně činných.

Odpočty podle § 34 odst. 4 ZDP

Ze základu daně lze kromě nezdanitelné části základu daně odečíst také odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na odborné vzdělávání. Podmínky těchto odpočtů jsou upraveny v § 34a až § 34h ZDP. Pokud však tyto odpočty není možné uplatnit ve zdaňovacím období z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je uplatnit nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.

Podáváte daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.