CZK/€ 25.330 -0,12%

CZK/$ 23.428 +0,00%

CZK/£ 29.594 -0,04%

CZK/CHF 26.427 -0,66%

Text: redakce

21. 01. 2022

3 komentáře

Co je vdovský důchod, kdo na něj má nárok a jak jej získat?

 

Foto: Shutterstock

Při takové ztrátě, jako je smrt manžela či manželky, většina lidí nemá moc sil na zařizování všech důležitých věcí. Proto přinášíme komplexní přehled nejdůležitějších otázek týkajících se vdovského důchodu.

Loading 

I když většina lidí dnes již myslí na budoucnost a má zařízené spoření na důchod, život může přinést neočekávané situace, se kterými prostě nepočítáme. Takovým neštěstím může být například smrt manžela či manželky.

Partner, zejména tedy homosexuální partner ve smyslu registrovaného partnerství, není v systému vdovského důchodu zohledněn, což by mohl řešit zákon, který povoluje sňatky homosexuálních párů, a který již prošel Poslaneckou sněmovnou ČR v květnu 2021.

Tato událost má vliv na naše duševní zdraví, psychiku, ale i rozpočet. Proto je dobré vědět, co dělat v případě, že tato skutečnost nastane.

Co je vdovský důchod?

Vdovský nebo vdovecký důchod (vdovský důchod pro muže) je jedním z pozůstalostních důchodů. Tento příspěvek je poskytován ovdovělým osobám z českého důchodového systému bez rozdílu pohlaví. Nárok vzniká oběma z nich, důchod po manželovi je vdovský a důchod po manželce zase vdovecký. Účelem tohoto příspěvku je zmírnění následků ztráty příjmu zesnulého.

Jaké jsou podmínky na přiznání nároku vdovského důchodu?

Nárok na vdovský / vdovecký důchod vzniká vdově / vdovci po zesnulém manželovi / manželce, který pobíral starobní či invalidní důchod.

REKLAMA

V případě, že zesnulý ještě nebyl příjemcem důchodu, ale splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění na důchod (starobní či invalidní) vzniká nárok na pozůstalostní  důchod také.

Stejně tak vzniká vdově či vdovci nárok na vdovský či vdovecký důchod po zemřelém manželovi / manželce, pokud zemřelý či zemřelá zemřel následkem pracovního úrazu.

Advokátka Veronika Sluka z advokátní kanceláře AK SLUKA v Praze k tomu dodává: „Bohužel se občas dostáváme do nepříjemné situace, kdy musíme vysvětlit pozůstalému příteli zemřelé družky, se kterou společně pečovali o nezletilé děti zesnulé z prvního manželství, že nárok na vdovecký důchod pozůstalý partner nemá, protože nebyli oddáni. To samé platí u registrovaných partnerů.“

Potřebná doba pojištění na důchod

Je nutno podotknout, že stát se snaží být spravedlivý a snaží se podat pomocnou ruka v případě, kdy si ji člověk opravdu zaslouží. To znamená, že člověk, jehož zesnulý manžel / manželka byl během svého života dlouhodobě nezaměstnaný, nárok na vdovský / vdovecký důchod bohužel nemá. Doba pojištění je závislá na věku ke dni úmrtí a podmínky jsou následovně:

Automaticky také vzniká nárok v případě, že k úmrtí dojde pracovním úrazem či jeho následky. Další podmínkou je, že manželství se zesnulým existovalo v den úmrtí manžela / manželky.

Ale pozor! Dnem, kdy vdova / vdovec vstoupí do nového manželství, nárok na vdovský / vdovecký důchod zaniká.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod nemá:

 • Bývalý manžel / manželka – v případě rozvodu, nevzniká bývalému partnerovi nárok.
 • Druh / družka – nárok nemá ani partner / partnerka, i když spolu žili v jedné domácnosti a vychovávali společně děti.
 • Registrované partnerství – ani registrovaným partnerstvím nevzniká nárok.

Veškeré podmínky nároku na vdovský / vdovecký důchod stanovuje zákon o důchodovém pojištění (zákon -č. 155/1995 Sb., – o důchodovém pojištění, v platném znění.

Jak podat žádost?

Bylo by asi trochu naivní myslet si, že vám stát jen tak sám od sebe pošle peníze. To opravdu ne. Žádost o vdovský / vdovecký důchod si musíte podat sami. Jak tedy žádat o vdovský důchod?

Kam jít?

S žádostí o vdovský důchod je třeba se obrátit na některou z poboček České správy sociálního zabezpečení (OSSZ / ČSSZ) a to podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterékoliv územní pracoviště PSSZ.

REKLAMA

Žádost je nutné podat osobně nebo k tomu zmocnit jinou osobu na základě plné moci, která nepotřebuje úřední ověření. Pro ušetření času a možná i stresu je dobré se předem objednat online. Také byste měli počítat s tím, že sepsání žádosti trvá poměrně dlouho.

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Potřebné doklady a dokumenty se do jisté míry odvíjí od aktivity zesnulé osoby (důchodce, pracující apod.).

V případě, že zesnulý pobíral důchod, je nutné předložit:

 • váš doklad totožnosti (občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu),
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list,
 • vyplněný a bankou potvrzený tiskopis – pokud chcete výplatu důchodu na účet.

Bez prvních třech dokumentů se neobejdete nikdy, ať už váš zesnulý manžel / manželka důchod pobírali nebo ne.

Když ovšem zesnulý důchod nepobíral, je nutné doložit i veškeré doklady týkající se zesnulého:

 • doklady o době studia / učení (i nedokončeného):
  • výuční list,
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení,
  • výkaz o studiu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom;
 • potvrzení školy o délce studia – pro nárok na důchod a jeho výši má vliv hlavně délka studia a vliv nejvyššího dosaženého stupně vzdělání je nepřímý;
 • doklady o vojenské službě:
  • vojenská knížka,
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky;
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti:
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, případně jiné doklady o době a rozsahu péče;
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (tj. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby apod.).

Lhůta pro vyřízení je ze zákona 90 dnů. Rozhodnutí je zasíláno žadateli písemně.

Lze podat žádost zpětně?

Ano, je možné podat i zpětnou žádost, má to ovšem svá ALE. V tomto případě, se výplata důchodu přiznává od data vzniku nároku. Výhodou je, že nevyplacené částky důchodu, na které má žadatel nárok, jsou doplaceny. Limit pro výplatu důchodu je 5 let zpět. Po uplynutí této doby nárok na výplatu jednotlivých splátek zaniká.

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela / manželky jsou podmínky nároku na vdovský / vdovecký důchod následující:

 • pozůstalá osoba pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pozůstalá osoba pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV (středně těžká, těžká a úplná závislost),
 • péče o svého rodiče či rodiče zemřelé osoby, který žije s pozůstalou osobou v jedné domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV,
 • pozůstalá osoba má invaliditu třetího stupně,
 • pozůstalá osoba dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk stanovený zákonem pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, jestliže je důchodový věk nižší.

Jaká je výše dávky a jak ji vypočítat?

Výše důchodu je ovlivněna především:

 • délkou doby důchodového pojištění po zesnulé osobě
 • výše jejích výdělků dosažených v rozhodném období.

Vdovský / vdovecký důchod se dělí na základní a procentní výměru, které se sčítají.

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění (z.č. 155/1995 Sb.). V roce 2022 je základní výměra, 3900 Kč.

Procentní výměra se stanovuje individuálně na základě činnosti zesnulé osoby.

V případě, že pozůstalá osoba nepobírá důchod (starobní ani invalidní), je výše procentní výměry 50 % výměry důchodu, který pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí. Například pokud zesnulý pobíral důchod 20 000 Kč, má pozůstalá osoba nárok na 50 % z této částky, tj. 10 000 Kč. Kdybychom k tomu přičetli základní výměru, má pozůstalá osoba nárok na 13 900 Kč.

REKLAMA

Pokud ovšem pozůstalá osoba pobírá starobní či invalidní důchod, dochází k souběhu důchodů. To znamená, že můžete pobírat zároveň starobní a vdovský důchod, ovšem výše souběhu důchodu NENÍ prostý součet. V případě souběhu se dle zákona porovná výše procentní výměry důchodu, který pozůstalá osoba pobírá s vyměřeným vdovským / vdoveckým důchodem. Nakonec žadateli náleží z nižší procentní výměry důchodu polovina a ta vyšší beze změny v plné výši.

To znamená, že pokud je vyměřený vdovský / vdovecký důchod uvedených 10 000 Kč, ale pobíraný důchod, např. starobní, vdovy / vdovce je pouze 8 000 Kč, náleží pozůstalé osobě 50 % ze starobního důchodu a vdovský v plné výši, tj. 10 000 + 4 000 + 3 550= 17 900 Kč celkem.

Doba pojištění na důchod zahrnuje i tzv. náhradní doby pojištění (doba péče o dítě apod.).

Víte, že…

průměrný vdovský důchod v roce 2020 činil 9529 Kč a vdovecký 8551 Kč?

Kdo výši vdovského důchodu počítá a vyplácí?

Výši vdovského / vdoveckého důchodu logicky vypočítává ČSSZ, kde se o tento příspěvek také žádá. Stejně tak má ČSSZ na starost i výplaty vdovského / vdoveckého důchodu a vyplácí je z českého důchodového systému.

Jak dlouho se vdovský důchod vyplácí?

Standardní doba pro výplatu vdovského / vdoveckého důchodu je 1 rok od smrti manžela / manželky.

Existují ale případy, kdy výplata pokračuje i po uplynutí této doby, a to tak dlouho, dokud splňuje podmínky. Podmínky pro výplatu po uplynutí 1 roku jsou:

 • pozůstalá osoba pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pozůstalá osoba pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV (středně těžká, těžká a úplná závislost),
 • péče o svého rodiče či rodiče zemřelé osoby, který žije s pozůstalou osobou v jedné domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV,
 • pozůstalá osoba má invaliditu třetího stupně,
 • pozůstalá osoba dosáhla zákonem stanoveného věku.

Pokud tedy například pečujete o nezaopatřené dítě, budete vdovský důchod pobírat do doby, kdy skončí povinnou školní docházku. V případě, že dítě dál studuje a připravuje se na budoucí povolání (střední a vysoká škola) máte nárok na důchod až do jeho 26 let.

„Zajímavostí je, že pro to, aby vám vznikl nárok na vdovský či vdovecký důchod, není podstatné, jak jste na tom finančně. Může se tak stát, že bohaté vdově může být přiznán i štědrý vdovský důchod, kdežto třeba chudobnému vdovci se důchod nepřizná, jestliže jeho zesnulá manželka nebyla po zákonem stanovenou dobu pojištění pro přiznání starobního či invalidního důchodu pojištěna“, dodává advokátka Veronika Sluka.

Jak je to s doživotním vdovským důchodem?

Nárok na doživotní vdovský důchod vzniká pouze ve 2 případech. Vdovský / vdovecký důchod můžete pobírat do své smrti, pokud se řadíte mezi invalidy třetího stupně nebo sám / sama pobíráte starobní důchod. V těchto případech má tedy pozůstalá osoba nárok na trvalý vdovský důchod. Zde vzniká tzv. souběh důchodu a jejich výpočet jsme si již vysvětlili.

Jak se důchod vyplácí?

Den výplaty vdovského důchodu je uveden v písemném rozhodnutí ČSSZ a je vyplácen pravidelně v měsíčních intervalech. Většinou převodem na účet klienta. Výplata může probíhat i hotovostně prostřednictvím České pošty, což je ovšem za poplatek 29 Kč (o tuto částku je pak důchod nižší).

Je možné nárok na vdovský / vdovecký důchod obnovit?

Ano, nárok na vdovský/vdovecký důchod lze za určitých podmínit obnovit. Obnova nastává, pokud do 2 let od ukončení výplaty vdovského důchodu znovu splníte jednu z podmínek, které umožňují čerpání i po uplynutí 1 roku pobírání příspěvku.

 

To znamená, že pokud se například do 2 let od ukončení výplaty dostanete do věku o 4 roky méně, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, máte nárok na obnovu vdovského důchodu.

Ale pozor! Opět je nutné o něj požádat.

Je možné zároveň pracovat a pobírat vdovský důchod?

Ano. Výplaty vdovského důchodu nijak nezakazují žádný druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto důchodem tedy můžete vesele začít podnikat a vydělávat klidně milióny.

Uvádí se vdovský důchod do daňového přiznání a platí se z něj daně?

Dle zákona jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny roční důchody do částky ve výši 36násobku minimální mzdy. Toto osvobození od daní se samozřejmě týká i vdovského / vdoveckého důchodu.

Přestože se do daňového přiznání uvádí, žádná speciální daňová sleva příjemcům vdovského / vdoveckého důchodu nevzniká.

Jak je to se sociálním pojištěním při vdovském důchodu?

Sociální ani zdravotní pojištění se z vdovského/vdoveckého důchodu neplatí – nikdy.

Víte, že…

se důchody pravidelně zvyšují? To samozřejmě platí i o pozůstalostním důchodu.

Může exekutor zabavit peníze z vdovského důchodu?

V případě, že je exekuce prováděna srážkami z příjmu, může exekutor vzít vdově / vdovci i peníze z pozůstalostního důchodu. Za příjem se v tomto případě považuje mateřská, rodičovský příspěvek i vdovský důchod.

Ze zákona ale vždy musí člověku zůstat nezabavitelné minimum. Na každou vyživovanou osobu dlužníkem se započítává ⅓ nezabavitelné částky.

Vdovské důchody ze zahraničí

Vdovský důchod můžete samozřejmě pobírat i ze zahraničí. Je však třeba vždy sledovat podmínky daného státu. Žádost se podává na úřadě důchodového zabezpečení v zemi vašeho aktuálního bydliště.

Vdovský důchod z Rakouska

V Rakousku náleží vdovský / vdovecký důchod pozůstalému manželskému partnerovi, a to i rozvedenému a dokonce i partnerce / partnerovi v registrovaném partnerství. Tento důchod se odvozuje z důchodu, na který měl zesnulý v době úmrtí nárok. Výše vdovského / vdoveckého důchodu může být 0 až 60 %. Výpočet se stanovuje z příjmu zesnulého a pozůstalého za poslední 2 kalendářní roky před datem úmrtí děleno 24.

Vdovský důchod z Německa

Německo rozlišuje vdovský důchod na malý a velký. Velký vdovský důchod náleží manželce / manželovi, pokud je starší 45 let, je invalidní nebo pečuje o dítě. Pozůstalý má nárok na vyplacení 24 měsíčních důchodů. Uzavřením nového manželství nárok zaniká.

Malý vdovský důchod lze pobírat maximálně 2 roky. Při uzavření nového sňatku je vyplacena částka důchodu zbývající do 2 let. Podmínkou také je, že zesnulý zemřel minimálně rok po svatbě. Zesnulý také musel alespoň 5 let před smrtí platit důchodové pojištění nebo mít přiznaný starobní či invalidní důchod.

Autor: Klára Kohoutová

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Digitální měny centrálních bank – budoucnost peněz?

Digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou digitalizovanou měnou s nuceným oběhem. V současné době se digitálními měnami centrálních bank aktivně zabývá 130 zemí, které tvoří 98 % světového HDP. Z toho 31 zemí provádí (nebo dokončilo) pilotní studii. Některé menší centrální banky v Karibiku již dokonce CBDC vydaly, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

01. 03. 2024

Stát chce i nadále vybírat windfall tax. Hrozí žaloby menšinových akcionářů ČEZ

Ještě loni ministr financí Zbyněk Stanjura říkal, že daň z mimořádných zisků zřejmě skončí už po roce trvání. Dávalo by to smysl. Ke konci loňska stát ukončil zastropování cen energií. Ty totiž na burze klesly tak nízko, že už není třeba, aby lidem od drahých energií ulevoval. Jestliže […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024

Síla složeného úroku aneb tajný vzorec bohatství

Mnoho lidí se zajímá o to, jak úspěšně investovat, ale málokdy se zamyslí nad efektem složeného úročení, přestože právě ten je tajemstvím úspěchu každého investora. Předpokládejme, že dokážete sestavit konzervativní portfolio s očekávaným výnosem 5 % ročně. Ten by se měsíčně připisoval od vašich 25. narozenin s […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Matematika

  21 ledna, 2022

  Žebrat úředníky, aby člověk dostal alespoň malý zlomek toho, co jeho zesnulý partner za celý produktivní život odvedl…

  Lokajská mentalita.

  Daleko jednodušší je se toho systému neúčastnit.
  Pokud si člověk částku, která jde na socpoj z průměrné mzdy, bude raději investovat, bude mít penzi tak 70 tisíc.
  A pokud jeho partner zemře, zdědí ji CELOU. A nebude se o to muset nikoho doprošovat.

  Odpovědět

 • Petr Vavřina

  21 ledna, 2022

  Dovoluji si upozornit na chybu ve výpočtu níže uvedeného příkladu pod mým upozorněním. Pokud někdo pobíral důchod ve výši 20.000,- Kč , který se skládá ze základní a procentní výměry ! 20.000,-. Poté (pevná částka) 3900 + (procentní částka) 16.100) =20.000,-
  Z procentní výměry se počítá 50% což v daném případě činí 8.050 + 3900 (pevná částka) = 11.900,-kč !!!! Tento důchod jako vdovský nebo vdovský bude pobírat pozůstalá osoba, které nepobírá žádný důchod !

  V případě , že pozůstalá osoba pobírá nějaký druh důchodů, tak pevná částka by se po zemřelé osobě nepobíral a vdovský/vdovský důchod by činil pouhá 50% ale z částky 8050,- což by činilo pouhých 4.025 Kč. Tento případ by nastal v případě, že důchod pozůstalé osoby by činil 11.900,- nebo více !

  Níže je vámi chybně uvedeny výpočet !

  Procentní výměra se stanovuje individuálně na základě činnosti zesnulé osoby.

  V případě, že pozůstalá osoba nepobírá důchod (starobní ani invalidní), je výše procentní výměry 50 % výměry důchodu, který pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí. Například pokud zesnulý pobíral důchod 20 000 Kč, má pozůstalá osoba nárok na 50 % z této částky, tj. 10 000 Kč. Kdybychom k tomu přičetli základní výměru, má pozůstalá osoba nárok na 13 900 Kč.

  Odpovědět

 • Petr Vavřina

  21 ledna, 2022

  Omlouvám se za chybu u mého výpočtu jsem se spletl o 50,- Kč u 2. příspěvku . Ale postup je správně jak uvádím !

  Odpovědět