Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Nejzdravější zdravotní pojišťovny: Oborová, Škoda a Revírní

Pojištění 21.09.2017 | 15:25 0 Komentářů

V nejlepším finančním zdraví mezi zdravotními pojišťovnami je Oborová zdravotní pojišťovna, následovaná Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a Revírní bratrskou pokladnou. Vyplývá to ze studie Index zdraví zdravotních pojišťoven. Její už třetí ročník dnes představila Platforma zdravotních pojištěnců.

„Zdravotní pojišťovny jsme hodnotili celkem v osmi kritériích. Analyzovali jsme například na kolik dnů proplácení zdravotní péče mají pojišťovny peníze. Zaměřili jsme se i na výši výdajů na preventivní programy a zjistili jsme, že právě v tomto ukazateli se jednotlivé pojišťovny výrazně liší,“ vysvětluje Štěpán Křeček, ekonom Vysoké školy ekonomické, autor Studie. „Analýza nehodnotí jen finanční situaci zdravotních pojišťoven, ale zároveň se snaží ukázat, jak se bude celý systém veřejného zdravotního pojištění vyvíjet v nejbližší budoucnosti. Zjistili jsme, že letos to může být naposledy, kdy systém bude finančně vyrovnaný. Pokud se ekonomika začne zadrhávat, systém se propadne do hlubokého deficitu.“

„Vedle finančního zdraví je pro výběr zdravotní pojišťovny zásadní zejména to, jakou péči konkrétní pojišťovna pro klienty nasmlouvala ve své síti zdravotnických zařízení, jaká je kvalita jejího klientského servisu, nebo jaké má preventivní programy,“ radí expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal. „Právě teď, 30. září, také končí jeden ze dvou ročních termínů pro změnu zdravotní pojišťovny,“ dodává Dostál.

„Prostřednictvím Indexu zdraví zdravotních pojišťoven chceme dávat pojištěncům jedno z vodítek, podle kterého se můžou orientovat při výběru zdravotní pojišťovny. Zlepšení informovanosti v sektoru zdravotnických služeb může vést k lepšímu rozhodování subjektů působících na tomto trhu, a to jak soukromých společností, tak koncových klientů, kteří mají právo vědět, jak zdravotní pojišťovny hospodaří,“ říká Kateřina Polcrová, ředitelka Platformy zdravotních pojištěnců ČR.

Celkem českým zdravotním pojištěním proteče v roce 2017 276,6 miliard korun. Každý člověk, včetně kupříkladu novorozenců, tak v průměru zaplatí za své zdraví 26 466 korun. Zdravotní pojišťovny na svůj provoz spotřebují 7,1 miliardy korun, zcela dominantní složkou výdajů tak jsou výdaje na zdravotní služby, neboli na léčbu, které dosahují 267,5 miliard korun. Všechny zdravotní pojišťovny přitom pro letošní rok počítají s tím, že za léčení svých klientů zaplatí víc než vloni. Celkem výdaje na zdravotní služby narostou o 15,5 miliardy korun. Tyto peníze půjdou zejména na navýšení platů ve zdravotnictví.

„Přestože je v České republice nízká nezaměstnanost a ekonomika prožívá velký boom, systém veřejného zdravotního pojištění nevytváří žádné rezervy. Současně s tím dynamicky rostou výdaje. To znamená, že způsob, jakým zdravotnictví dnes hospodaří, není udržitelný ani ve střednědobém natož v dlouhodobém horizontu. Jinými slovy lze říct, že finance ve zdravotnictví velmi brzy dojdou, a to i v nereálně optimistickém scénáři, kdy by česká ekonomika měla dál růst současným tempem,“ upozorňuje Štěpán Křeček.

Shrnutí závěrů studie dle hodnocených kritérií

Počet pojištěnců na jednoho zaměstnance pojišťovny

Přibližně platí, že čím méně pojištěnců připadá na jednoho zaměstnance, tím více času může tento zaměstnanec věnovat pojištěncům. To při určité generalizaci napovídá, jaký komfort zdravotní pojišťovna poskytuje svým pojištěncům při vyřizování administrativních a dalších náležitostí. V tomto ukazateli nejlépe dopadla VZP ČR, která poskytuje širokou síť poboček v rámci celé České republiky. Dobře se v tomto ukazateli umístila i VoZP ČR a ZPŠ. Na chvostu pak skončila ZP MV ČR a ČPZP.

Kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů za 5 po sobě jdoucích let

Tento ukazatel říká, zda zdravotní pojišťovny dokážou dlouhodobě hospodařit s vyrovnanými rozpočty, což hraje důležitou roli v otázce finanční stability zdravotních pojišťoven. V tomto ukazateli dopadla nejlépe VZP ČR a to díky zlepšenému hospodaření v posledních letech. Svou roli zde sehrálo i dominantní postavení této pojišťovny na trhu. Na druhém místě se umístila OZP a třetí skončila ZPŠ. Naopak nejhůře dopadly ZP MV ČR a ČPZP.

Kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů přepočtený na jednoho pojištěnce

Po přepočtu kumulovaného rozdílu výdajů a příjmů na jednoho pojištěnce přestane hrát roli dominance jednotlivých pojišťoven na trhu a výsledky mají o něco vyšší vypovídající hodnotu. V takto upraveném ukazateli dopadla nejlépe OZP, která přeskočila VZP ČR. Třetí místo obsadila VoZP ČR.

Relativní nárůst výdajů

Relativní nárůst výdajů říká, jak se mění velikost dodatečně vynaložených prostředků, které vynakládají zdravotní pojišťovny v posledním sledovaném roce. Velikost těchto prostředků má totiž dopad na proplácení zdravotní péče. V tomto ukazateli je nejlepší OZP následovaná ZPŠ a VZP ČR. Naopak nejnižší nárůst výdajů zaznamenaly VoZP ČR a ZP MV ČR.

Výdaje na preventivní péči

V přepočtu na 1 pojištěnce na preventivní péči vynakládá nejvíce ZPŠ a to 175 Kč, naopak nejméně vynakládá VZP ČR a to pouze 83 Kč. U tohoto ukazatele je též potřeba sledovat, jak se vyvíjí v čase, aby pojištěnci mohli vybírat zdravotní pojišťovnu podle vývoje nákladů na prevenci, což tvoří rozdíl v poskytovaných službách zdravotních pojišťoven. ČPZP pro rok 2017 významně mění velikost výdajů na preventivní péči a v porovnání s rokem 2016 zde dochází k nejvyššímu nárůstu, a to o více než 89 %. Zajímavé nárůsty vykázaly i OZP a RBP. Naopak největší pokles je zaznamenán u ZPŠ, která na prevenci vynakládá nejvíce, což by se však kvůli tomuto trendu mohlo v budoucnu změnit.

Peněžní prostředky přepočtené na jednoho pojištěnce

Z hlediska okamžité mobilizace finančních prostředků zdravotních pojišťoven je důležitý ukazatel peněžních prostředků přepočtených na jednoho pojištěnce. V tomto ukazateli se jako nejlepší ukázala ZPŠ následovaná RBP. Naopak nejhorší je VoZP ČR, která má na jednoho klienta pouze 909 Kč.

Finanční zásoba ve dnech výdajů na péči

Tento ukazatel naznačuje, jak mohou být jednotlivé zdravotní pojišťovny ochotny proplácet vykázanou péči za své pojištěnce různým zdravotním zařízením. Nejlépe dopadla RBP, která má finanční zásobu na 34 dní. Naopak VoZP ČR a ZP MV ČR mají finanční zásobu pouze na 5 dní. Ostatní zdravotní pojišťovny se pohybují v intervalu 7 až 22 dní.

 

Index zdraví zdravotních pojišťoven

1. místo: Oborová zdravotní pojišťovna
2. místo: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. místo: Revírní bratrská pokladna

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú.,  je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České republiky a dalších osob, které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a podílejí se na jeho financování. Ve spolupráci s pacientskými sdruženími zaměřenými na konkrétní diagnózy Platforma hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního pojištění.

Platforma zdravotních pojištěnců

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.