Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Pravda o pojištění auta. Známe výjimky, kdy vám nepomůže

Investice 19.05.2014 | 07:21 0 Komentářů

Podrobný přehled výluk v pojistných podmínkách k povinnému ručení, havarijnímu pojištění a souvisejících doplňkových pojištění.

Pravda o pojištění auta. Známe výjimky, kdy vám nepomůže

Jak si vybrat správné povinné ručení nebo havarijní pojištění? Na co se – kromě ceny – zaměřit? Připravili jsme podrobný přehled takzvaných výluk – tedy výjimek, při jejichž naplnění vám pojištění nepomůže.

Pozor si dejte například při pokračování v jízdě po nárazu, jehož vlivem může dojít třeba k úniku provozních kapalin nebo zadření motoru. Plnění od pojišťovny nedostanete ani v případě, pokud vám vůz poškodí kola, která máte na střešním nosiči. Řadu výjimek pak má především připojištění zavazadel.

Povinné ručení

Základní podmínky jsou všude stejné, žádné nestandardní výluky nečekejte. Určuje je totiž zákon č. 168/1999 Sb., o povinném smluvním pojištění. Ten stanoví jak výluky, kdy pojišťovna neplní vůbec, tak případy, kdy má pojišťovna poškozenému pojistné plnění vyplatit, ale následně má nárok vymáhat škodu po jejím viníkovi.

Podle zákona pojišťovna nehradí
– újmu na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem,
– újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
– škodu vzniklou mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené  – motorovým vozidlem a přípojným vozidlem,
– škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
– škodu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám s pojištěným žijícím ve společné domácnosti s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením,
– újmu způsobenou provozem vozidla při teroristické nebo válečné události,
– újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži,
– v případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby.

Podle zákona má pojistitel proti pojištěnému právo na úhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný
– způsobil újmu úmyslně,
– porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit (porušením základních povinností se rozumí provozováním technicky nezpůsobilého vozidla nebo vozidla které technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo vozidla bez platného technického průkazu, řízením vozidla osobou bez příslušného řidičského oprávnění, řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo),
– způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
– jako účastník dopravní nehody bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele,
– bez zřetele hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

Nezávislý porovnávač: Najděte si nejvýhodnější povinné ručení!

Havarijní pojištění – standardní výluky

Nejdřív se podívejme na standardní výluky. Havarijní pojištění se nevztahuje na události
– vzniklé v důsledku opotřebení nebo vady materiálu nebo vlivem chybné konstrukce a vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby,
– vzniklé v důsledku teroristické, válečné události, stávky apod.,
– vzniklé v důsledku působení jaderné energie,
– při činnosti pojištěného vozidla jako pracovního stroje a při manipulaci s nákladem,
– vzniklé úmyslným jednáním osoby oprávněné užívat pojištěné vozidlo,
– vzniklé při závodech nebo při přípravných jízdách a jízdě na uzavřených okruzích,
– vzniklé v době, kdy vozidlo nemělo platný technický průkaz nebo nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (zde pozor při pokračování v jízdě po nárazu, jehož vlivem může dojít například k úniku provozních kapalin, zadření motoru – v tom případě nebylo vozidlo po nehodě technicky způsobilé k další jízdě),
– způsobené vniknutím vody do prostoru motoru,
– pojištění se nevztahuje na pneumatiky, pohonné hmoty, datové nosiče a data,
– způsobené při opravě nebo údržbě vozidla nebo během doby, kdy bylo vozidlo předáno opravci za účelem opravy nebo údržby nebo prodejci za účelem prodeje,
– vznikly při použití vozidla k trestné činnosti, řízením vozu osobou bez platného řidičského oprávnění nebo řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo návykových látek (neplatí při odcizení vozu),
– způsobené na přepravovaných věcech nebo škody způsobené věcmi přepravovanými na nebo ve voze (například pokud vám vůz poškodí kola, která máte na střešním nosiči, od pojišťovny plnění nedostanete).

Dále se pojištění nevztahuje na újmu, kterou musí pojištěný nahradit svému manželu nebo osobám s pojištěným žijícím ve společné domácnosti.

Nestandardní výluky havarijního pojištění

Nestandardní výluky u havarijního pojištění se samozřejmě liší podle pojišťoven.

U Allianz a ČSOB jsme žádné nenašli – ČSOB dokonce nemá ani výluky na vniknutí vody do motoru vozu.

U Kooperativy se pojištění nevztahuje na vjetí vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou a na škody způsobené vyprošťováním jiného vozu.

U pojišťovny Axa se nevztahuje na škody způsobené vyprošťováním nebo vlečením jiného vozu a na škody způsobené zemětřesením.

Česká pojišťovna, stejně jako u konkurence, neproplatí škody na voze vzniklé nesprávným uložením nákladu. Poškození vozidla nákladem přepravovaným ve voze či na něm ale ve výlukách, na rozdíl od konkurence, uvedeno není. Takže pokud vezete například kola správně připevněná na střešním nosiči, a přesto dojde k poškození vozu vlivem jejich přepravy (například na kola zapomenete a vjedete do podzemního parkoviště), plnění podle pojistných podmínek získat můžete. Pokud vám ale kola ze střechy spadnou z důvodu špatného uchycení a poškodí vaše vozidlo, plnění nečekejte – obdobně jako u konkurence.

Oproti konkurenci nevylučuje Česká pojišťovna škodu po vniknutí vody do motorového prostoru vozidla. Havarijní pojištění ČP se dále vztahuje také na pneumatiky a audiovizuální výbavu vozu, pokud současně došlo ze stejné příčiny i k poškození jiné části pojištěného vozidla, za které je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění.

Česká pojišťovna neposkytuje pojistné plnění v případě poškození nebo zničení elektrického či elektronického zařízení vozidla zkratem.

Vyplatí se tedy před uzavřením pojištění porovnat nabídky různých poskytovatelů, pozorně si přečíst jejich pojistné podmínky a prozkoumat výluky.

S porovnáním nabídek napříč trhem vám pomůže tento porovnávač.

Pojištění skel

Pojištění skel je nejoblíbenějším připojištěním k povinnému ručení. Neobsahuje mnoho výluk.

Standardně jde o takzvané pojištění všech skel vozu, některé pojišťovny nabízí i variantu pojištění pouze čelního skla. Skla jsou pojištěna pro případ poškození jakoukoli nahodilou událostí.

U České pojišťovny je plnění nestandardně omezeno pouze na riziko živelní události a havárie. Takže například rozbití okna vandalem vám neproplatí.

Pokud nepojišťujete nové vozidlo, je u některých pojišťoven spoluúčast tohoto pojištění v prvních třech až šesti měsících navýšena na 50 procent (například Allianz, ČSOB). U dalších je podmínkou platnosti pojištění prohlídka vozu zástupcem pojišťovny (například Kooperativa) nebo zaslání fotodokumentace (například Axa). Rozhodně si ale všímejte také výše spoluúčasti po uplynutí prvních měsíců. Některé pojišťovny nabízí pojištění skel bez spoluúčasti, jiné se spoluúčastí až 20 procent. Je ale pravda, že vyšší spoluúčast se příznivě projeví na nižší ceně připojištění skel.

Pokud máte na voze střešní okno nebo panoramatické střešní sklo, ověřte si předem, zda je v pojištění skel obsaženo, není to totiž podmínkou. Střešní skla jsou obsažena v pojištění skel například u pojišťovny Allianz a Axa. Naopak vyloučena z pojištění skel jsou u České pojišťovny, pojišťovny ČSOB či Kooperativy.

Vyloučeny z plnění pojištění skel jsou škody vzniklé na dálničních známkách, ochranných fóliích skel a dodatečné úpravy provedené na skle. Tyto výluky uplatňují u pojištění skel pojišťovny napříč pojistným trhem.

Pojištění zavazadel

Toto doplňkové pojištění se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby přepravované v pojištěném voze nebo v uzamčeném střešním boxu. Střešní nosič a box by měl být navíc upevněn tak, aby ho nebylo z vnějšku možné bez překonání překážky demontovat – tedy spoje nesmí být z vnějšku volně přístupné nebo musí být uzamčené.

Pojištění platí pro případ poškození zavazadel havárií, živelní událostí, vandalismem nebo jejich odcizení (z uzamčeného vozu nebo z uzamčeného střešního boxu). Zavazadla přepravujte výhradně na místech k tomu určených, určitě ne například volně poležené na zadních sedadlech. Škody na zavazadlech způsobené jejich nesprávným uložením včetně všech následných škod, které byly nesprávným uložením zavazadel způsobeny, nejsou z pojištění hrazeny.

Věci v opuštěném voze nechávejte vždy výhradně v zavazadlovém prostoru (překryté víkem kufru tak, aby nebyly z vnějšku vozu viditelné) nebo v uzavíratelných přihrádkách, nejlépe pokud budou tyto přihrádky ještě uzamčeny.

Jsou ale věci, za které nedostanete náhradu, ani když splníte spletité pojistné podmínky pro pojištění zavazadel. Standardně jsou z pojištění vyloučeny peníze, vkladní a šekové knížky, cenné papíry a směnky, ceniny a platební karty, osobní doklady, drahé kovy, kameny a šperky, písemnosti a dokumentace, díla zvláštní umělecké, kulturní a historické hodnoty, záznamy na datových nosičích, zboží určené k následnému prodeji, zbraně a náhradní díly vozidel, věci sloužící k výkonu povolání a jiné výdělečné činnosti.

Podmínky pro pojištění zavazadel jsou psány opravdu spletitě, obsahují řadu obecných i konkrétních výluk a podmínek pro vznik nároku na plnění. Standardnímu klientovi se připojištění zavazadel k povinnému ručení spíše nevyplatí. O připojištění zavazadel uvažujte, jen pokud k tomu máte konkrétní důvod. V pojistných podmínkách se pak zaměřte na to, zda je tento důvod pojištěním kryt. Pokud tam není výslovně uveden, před sjednáním smlouvy se s tímto konkrétním dotazem neváhejte obrátit na pojišťovnu. Odpověď obratem na infolince většinou nečekejte, dotaz musí často posoudit zkušený likvidátor nebo právník pojišťovny.

Česká pojišťovna: Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci nacházející se ve vozidle během cesty, tj. v době od výjezdu vozidla do návratu na jeho obvyklé stanoviště. Pojišťovna si neklade žádné další podmínky způsobu uložení věcí ve voze. Pojištění se vedle standardních výluk nevztahuje také na výpočetní a audiovizuální techniku. Pojištění se vztahuje na věci obvyklé pro daný účel cesty, nevztahuje se na přepravovaný náklad.

Kooperativa: Pojištěna jsou zavazadla a věci, které si osoby přepravované vozem vzaly s sebou na cestu a zároveň jsou jejich majetkem nebo je oprávněně užívají. Pojištěna jsou zavazadla uložena v zavazadlovém prostoru, střešním boxu nebo na střešním či zadním nosiči. Pojištění se nevztahuje na krádež elektroniky, foto a audiovizuální techniky, pokud nebyla uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru nebo uzamčeném střešním boxu. Pojištění se nevztahuje na krádež zavazadel ze zaparkovaného vozu, mezi 22. a 6. hodinou, pokud pojištěný neprokáže, že bylo ponechání zavazadel v zaparkovaném voze nezbytné. V případě odcizení zavazadel z uzamčeného vozu, pokud jsou tyto uloženy v kabině, tj. prostoru pro cestující, poskytne pojišťovna plnění maximálně 5000 korun. V případě odcizení z vnějšího nosiče (nejedná se o střešní box) se plnění vyplácí pouze za podmínky, že jsou zavazadla k nosiči pevně připojena a toto připojení je uzamčeno (tj. pojištění se vztahuje i na v nosiči uzamčená jízdní kola). Uzamčením zabezpečena proti vykradení musí být i samotná zavazadla umístěná na střešním nosiči. Pojištění se nevztahuje na poškození zavazadel uložených na vnějším nosiči živly.

Allianz: Pojištění se vztahuje jak na zavazadla a věci přepravované v pojištěném vozidle nebo v uzamčeném prostoru střešního boxu upevněném na vozidle, tak i na samotný střešní a zadní nosič a střešní box instalovaný na pojištěném vozidle. Pojištění platí i pro věci určené k výkonu povolání, podnikatelské činnosti a plnění pracovních úkolů. Vztahuje se i na věci, které nejsou výlučným vlastnictvím přepravovaných osob a pojišťovna si neklade podmínky způsobu uložení zavazadel pro případ odcizení, tj. podmínku „neviditelnosti“ z vnějšího prostoru vozu. Podmínkou pro plnění v případě odcizení je pouze překonání překážky (tj. zamčené vozidlo, zamčený střešní box).

ČSOB: Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci, které mají přepravované osoby u sebe, na sobě nebo na místě určeném pro přepravu zavazadel. Z plnění nejsou výslovně vyloučeny peníze, vkladní a šekové knížky, cenné papíry, směnky, ceniny, platební karty a doklady. Podle pojistných podmínek jsou ale pojištěny pouze věci spojené s účelem cesty, nikoliv věci, které se svou povahou či množstvím uvedenému účelu vymykají. Pojištění se vztahuje i na věci sloužící k pracovní a výdělečné činnosti a na věci, které nejsou vlastnictvím osob přepravovaných vozem (pokud jde o optické přístroje a fotopřístroje, výrobky spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářskou techniku, na ty se pojištění vztahuje, jen pokud jsou ve výlučném vlastnictví nebo v oprávněné držbě přepravovaných osob). Pojištění se nevztahuje na věci přepravované za úhradu a na věci obvyklé výbavy vozidla (věci obvyklé výbavy definovány pojistnými podmínkami jako příslušenství a doplňky, dodávané pro konkrétní typ a model vozidla výrobcem nebo předepsané právními předpisy). Pojištění se nevztahuje na odcizení věcí umístěných mimo zavazadlový prostor vozu.

Axa: Připojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které mají osoby přepravované ve vozidle na sobě, při sobě nebo které jsou připevněné na místě určeném pro zavazadla. Za pojištěné zavazadlo je považována i dětská autosedačka. Pojištění se v případě odcizení nevztahuje na věci uložené ve vozidle tak, že tyto věci jsou zvenčí vozidla viditelné nebo patrné, toto ustanovení se nevztahuje na dětské autosedačky. Zavazadla osob přepravovaných za úplatu jsou z plnění vyloučena. V případě krádeže věcí z pevně připevněného a uzamčeného střešního boxu snižuje pojišťovna maximální limit plnění a navyšuje spoluúčast (standardní limit 30 000 korun je v případě krádeže ze střešního boxu snížen na 15 000 korun; spoluúčast je pro tento případ naopak navýšena na 5000 korun).

Povinné ručení a havarijní pojištění: Porovnejte si ceny a ušetřete!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.